TEKA
Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych X/2016.
Commission of Polish-Ukrainian Cultural Ties

Spis treści - plik PDF


Redakcja - plik PDF


Wstęp - plik PDF

Pro memoria - plik PDFDUBLETY W GWARZE HŁOMCZY NA POGRANICZU NADSAŃSKO-ŁEMKOWSKIM pełny artykuł (full article) - plik PDF

Maria Borciuch
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Streszczenie. W artykule przedstawiono dublety językowe – akcentuacyjne, fonetyczne, gramatycz-ne i leksykalne – występujące w gwarze ukraińskiej wsi Hłomcza, położonej w gminie Sanok, w województwie podkarpackim. Większo ś ć mieszkańców wsi w 1946 r. została przesiedlona na teren Ukrainy Radzieckiej. Po-została czę ś ć poprzez m.in. mieszane polsko-ukraińskie małżeństwa podlega postępowej asymilacji. Obecnie we wsi mieszka 10–15 osób posługujących się miejscową gwarą ukraińską, a jej stan u poszczególnych nosicieli uzależniony jest od ich biografii. Gwarę ukraińską Hłomczy, wsi leżącej na pograniczu nadsańsko-łemkowskim, zaliczyć należy do tzw. gwar przej ś ciowych. W gwarze przeważają cechy językowe charakterystyczne dla gwar nadsańskich, ale obecne są także elementy łemkowskie i bojkowskie. Dublety językowe z jednej strony odzwierciedlają przej ś ciowy charakter gwary, z drugiej za ś – zmiany następujące pod wpły-wem języka polskiego, a także ukraińskiego języka literackiego.
Słowa kluczowe: gwary ukraińskie w Polsce, gwara przej ś ciowa, dublety językowe

LINGUISTIC COUNTERPARTS IN THE DIALECT OF HŁOMCZA VILLAGE ACROSS THE BORDER OF LEMKO AND SAN RIVER REGIONS pełny artykuł (full article) - plik PDFSummary. The paper presents accentual, phonetic, grammatical and lexical counterparts functioning in the Ukrainian dialect spoken in Hłomcza village, Sanok gmina, Podkarpackie Voivodeship. In 1946, a significant proportion of the population was resettled in the territory of the Ukrainian Soviet Republic; the remaining inhabitants have been progressively assimilated through, e.g. Polish and Ukrainian marriages. At the moment, the village is inhabited by about 10–15 people speaking the local Ukrainian dialect, and proficiency of these native speakers depends on their individual biog-raphies. The Ukrainian dialect of Hłomcza village is spoken across the border of Lemko and San river regions, and it may be classified as the intermediate dialect. The prevailing linguistic features are those characteristic for dialects spoken in the San river region, however Lemko and Boyko features are present as well. Linguistic counterparts on the one hand reflect the intermediate nature of the dialect, but on the other changes influenced by the Polish language, as well as the Ukrainian literary language.
Key words: Ukrainian dialects in Poland, intermediate dialect, linguistic counterpartsUKRAIŃSKIE WYRAZY EKSPRESYWNE W JĘZYKU MIESZKAŃCÓW SŁAWATYCZ pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anna Czapla
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Streszczenie. Artykuł przedstawia wyzwiska osób funkcjonujące w gwarze Sławatycz pochodzące z języka ukraińskiego. Omawiane leksemy pierwotnie oznaczały zwierzęta, ro ś liny, jedzenie, przed-mioty, czę ś ci ciała oraz obcych. Zmiany znaczeniowe zaistniałe przy tworzeniu wyzwisk opierają się na stereotypowym postrzeganiu ś wiata, czyli na antropocentryzmie negatywnie oceniającym ś wiat zwierzęcy, ro ś linny, ś wiat przedmiotów, a także warto ś ciowaniu człowieka wydzielającym opozycję swój – obcy.
Słowa kluczowe: ukraińskie gwary podlaskie, wyrazy ekspresywne, wyzwiskaUKRAINIAN EXPRESSIVE WORDS IN THE LANGUAGE OF THE SŁAWATYCZE VILLAGE RESIDENTS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. The article presents people insults that function in the dialect of Sławatycze village and come from Ukrainian language. Discussed tokens originally signified animals, plants, food, items, body parts and strangers to the community. Semantic changes that appear in the process of creating insults are based on the stereotypical perception of the world. It means that they are based on anthro-pocentrism which negatively evaluate the animal and plant world, the world of objects as well as the men’s valuation of the opposition internal – foreign.
Key words: Ukrainian dialect of Podlasie, expressive words, insults

ABREWIATURA JAKO ELEMENT INSKRYPCJI NAGROB-NYCH (NA PRZYKŁADZIE NEKROPOLII PRAWOSŁAWNYCH WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Agnieszka Dudek-Szumigaj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Streszczenie. Artykuł jest po ś więcony analizie abrewiatur, czyli umownych znaków pisarskich o stałym znaczeniu, które zastępują słowo lub frazę. Przeanalizowano abrewiatury rozpoczynające tekst inskrypcji, abrewiatury okre ś lające relację zmarłego wobec Boga, skróty utworzone od pierw-szych liter wyrazów oznaczających moment narodzin lub zgonu, przykłady skracania słowa Hospod, abrewiatury informujące o stopniach wojskowych, tytułach naukowych, stanowiskach państwo-wych, godno ś ciach ko ś cielnych oraz abrewiatury kończące inskrypcje.
Słowa kluczowe: inskrypcja nagrobna, nekropolia, abrewiatura, wschodnia LubelszczyznaABBREVIATIONS AS ELEMENT OF TOMBSTONE INSCRIPTIONS (AS EXEMPLIFIED BY ORTHODOX NECROPOLISES OF EASTERN LUBLIN REGION) pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. Article is devoted to abbreviated analysis, or notions writing constant sense that replace a word or phrase. Analyzed abbreviations begin the inscription of a text, abbreviators show the rela-tionship of a corps with God. Abbreviations formed from the initial letters of words denoting mo-ment of birth or death, for example shortening words Hospod, abbreviations inform about the mili-tary rank, scientific titles, state positions, church postitions or abbreviations ending the inscription.
Key words: tombstone inscription, necropolis, abbreviation, eastern Lublin region

ON THE QUESTION OF THE UKRAINIAN FOLK SONGS FROM PIDLYASHSHYA AS A SOURCE OF DIALECTOLOGY RESEARCHES pełny artykuł (full article) - plik PDF

Lubov Frolak


Summary. The article is devoted to the problem of the changes of folk song text as a result of its adaptation to the dialect norms, which exist in the regions of distribution of this song. The author of the article attempts to show some ways and reasons of the appearance of dialectal signs in the texts of the adapted songs.
Key words: The Ukrainian dialects in Poland, dialects of Pidlyashshya, dialect and language of folklore
THE VERBAL CONSTRUCTIONS IN THE NOMINATION OF THE WINTER FESTIVITIES RITUALS IN THE LEMKO DIALECT AND IN THE RELATED POLISH AND SLOVAK DIALECTS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Viktoria Hojsak


Summary. The article deals with the verbal constructions used in the Lemko dialect for the nomina-tion of the winter festivities rituals. The author`s fieldwork materials and materials from the ethno-graphic sources are used in the research. The constructions in the Lemko dialect are compared with the related constructions in the Polish and Slovak dialects in order to define similarities and differ-ences between them.
Key words: Lemko dialect, semantics, ritual vocabulary, language contactsEMPHASIS FEATURES SUFFIXAL VERB ROOT ACCENT TYPE HUTSUL DIA-LECTS (BASED ON DIALECTOLOGICAL WORK N. PAVLYUK, I. ROBCHUK „UKRAINIAN SPEAK ROMANIAN, DIALECT TEXTS”) - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Kostiantyn Ivanoczko


Summary. In the article the emphasis features suffixal verb root accent. It was found correlation root verbatives emphasizing their structural morphological classes, iterative semantics as grammeme imperfect form that began in far praslavonic linguistic community.
Key words: Hutsul speak, southwestern say, Accent type, variant accentuation, far praslavonic barytone accent paradigm
UWAGI O REKCJI CZASOWNIKA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (W PORÓWNANIU Z CZASOWNIKIEM POLSKIM) pełny artykuł (full article) - plik PDF

Mateusz Jastrzębski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Streszczenie. Przedmiotem niniejszego artykułu są wła ś ciwo ś ci składniowe czasownika. W ś ród pojęć, które okre ś lają te wła ś ciwo ś ci, możemy wymienić: rekcja (równoznaczne z pojęciem rząd), konotacja, walencja, dystrybycja, łączliwo ś ć. Pojęcie rekcji jest najwęższe znaczeniowo. Oznacza ono wła ś ciwo ś ć czasowników dopuszczającą występowanie przy nich dopełnień. Analizie poddane zostały wybrane czasowniki ukraińskie i polskie w oparciu o następujące założenia: podstawę anali-zy stanowią znaczenia wyj ś ciowe czasowników ukraińskich, cechą porównywaną jest rekcja form przypadkowych, w sferze naszych zainteresowań pozostawały tylko czasowniki o rekcji silnej. W ś wietle przeprowadzonej analizy ustalili ś my tożsamo ś ci międzyjęzykowe, międzyjęzykowe różnice pełne oraz międzyjęzykowe różnice czę ś ciowe.
Słowa kluczowe: językoznawstwo konfrontatywne, język ukraiński, czasownik, rekcja, wła ś ciwo ś ci składnioweON VERB CASE GOVERMENT IN UKRAINIAN LANGUAGE (AS COMPARED TO POLISH VERBS) - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. The subject of the article are the syntactic properties of verb. The notions that determine these properties include: regimen, connotation, valence, distribution. The notion of regimen has the narrowest meaning. It denotes the property of verbs to be accompanied by objects. The Ukrainian and Polish verbs that were analyzed had been selected on the ground of the assumption that the principle of the analysis should be base meaning of Ukrainian verbs, the compared property was the regimen of the case forms, the group of verbs under analysis included only verbs of strong regimen. The analysis conducted enabled us to determine interlinguistic parallels, interlinguistic complete differences and interlinguistic partial differences.
Key words: contrastive linguistics, Ukrainian language, verb, verb case government, syntactic quali-ties
DIALECTAL TEXT FROM NADSJANNIA - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tetiana Kołodyńska


Summary. The article is devoted to the analysis of the phonetics and lexical print of the ukrainian dialekt on the territory of river San in Poland. The article deals ukrainian dialectal Text from Nads-jannia. In this article have been analized by the another modern tendencies of dialectal ukrainian lexicon on the territory of San region.
Key words: ukrainian dialect, Nadsjannia, dialectal text
THE ROLE OF THE UKRAINIAN LANGUAGE IN THE LINGUISTIC EDUCATIONAL MODEL DESIGNED FOR FOREIGN STUDENTS AT ECONOMICS UNIVERSITY - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Larysa Kozłowska


Summary. The author draws attention to the academic process of teaching Ukrainian to foreign students and emphasizes its importance to KNEU’s overall curricula. The didactic potential of the scientific research and academic publications dedicated to the issue are also highlighted.
Key words: the Ukrainian language, linguistic model of education, foreign students teaching, lin-guistic competence, educational publishing
MOTIVES OF NOMINATIONS OF NOM DE GUERRES USED BY UKRAINIAN COMBATANTS – PARTICIPANTS OF MILITARY OPERATIONS IN RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE EAST OF UKRAINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ludmyła Kravczenko


Summary. This article provides the analysis of the motives of nominations of nom de guerres of Ukrainian combatants, who participate in Antiterrorist Operation in the eastern part of Ukraine. Out of all the principles of nomination, the most investigated is the one that gives external and internal characteristics of the combatant, his habits and the peculiarities of his speech. Different language means of specific features displaying have been considered; the lexical and semantic fields of the most typical and the most common peculiarities reflected in the combatants’ nom de guerres have been described.
Key words: proper name, anthroponym, motive of nomination, nom de guerres, lexical-semantic field


PHRASEOLOGY IN TEXTBOOKS IN UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: QUANTITATIVE, QUALITATIVE, AND DIDACTIC PARAMETERS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Halyna Kuź


Summary. The article provides an analysis of modern textbooks in Ukrainian as a foreign language from the point of view of quantitative and qualitative approach, and in respect to didactic approaches to semantization and acquisition. The object of the analysis are the universal and typical textbooks for Polish learners, directed to beginners, students who study Ukrainian on a basic (B1–B2), and high (C1) levels. The author pays attention on the necessity to apply the criteria of phraseological selection The author pays specific attention to integral application of the selection criteria for phraseology to apply in a teaching processes, developing a system of exercises designed to form skills of percep-tion, understanding and use of phraseological units in speech. A range of criteria for phraseological units selection, proposed by the author, may be applied to form phraseological minimums for differ-ent levels of language study and be the basis for phraseological learner dictionaries of different types.
Key words: Ukrainian as a foreign language, linguodidactics, phraseology, phraseological minimumLINGUISTIC ADVICE IN „NASZE SŁOWO” WEEKLY GIVEN HALF A CENTURY AGO IN THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Mychajło Łesiv


Summary. The author briefly summarizes the content of the book (Linguistic advice. My publications and dialogues with readers) released in Przemy ś l in 2015, based on more than 300 pieces of “linguistic advice” and other publications relat-ed to the correct use of all-Ukrainian literary language, provided in „Nasze Słowo” Ukrainian weekly released in Warsaw for over 7 years (1965–1972). Ten chapters of the book explore controversial and difficult issues related to spelling, phonetics, grammar, syntax, style, vocabulary including bor-rowings from Polish, Russian and other languages, in the form of a discussion about correctness of the all-Ukrainian language spoken in Ukraine at that time. These dialogues were entered into for purposes of providing information and discussion or even evoking a dispute, and were carried out with numerous readers of „Nasze Słowo” residing in Poland, Ukraine and occasionally in the neigh-bouring countries.
Key words: all-Ukrainian literary language, linguistic correctness, spelling, phonetics, vocabularyJAK TO POWIEDZIEĆ PO UKRAIŃSKU? Z PROBLEMÓW AKWIZYCJI JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO U RUSYCYSTÓW pełny artykuł (full article) - plik PDF

Dagmara Nowacka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIStreszczenie. Artykuł stanowi próbę opisu zjawiska wpływów międzyjęzykowych. Badaniom zostali poddani studenci rusycy ś ci z poziomem biegło ś ci A2/B1 podczas nabywania kolejnego języ-ka obcego – języka ukraińskiego. Na podstawie produktów w tymże języku autorka stara się zinter-pretować źródło błędów interferencyjnych (czynnik typologiczny, poziom biegło ś ci, poziom aktywa-cji każdego języka i inne).
Słowa kluczowe: akwizycja języków trzecich i kolejnych, wielojęzyczno ś ć, wpływy międzyjęzy-kowe, dystans typologiczny, język ukraiński, język rosyjskiHOW TO SAY IN UKRAINIAN? FROM THE PROBLEMS WITH UKRAINIAN LANGUAGE ACQUISITION AMONG RUSSIAN PHILOLOGY STUDENTS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Abstract. This article is an attempt to describe the phenomenon of interlingual influence. The study subjects were students of Russian philology with language proficiency level A2/B1 during the ac-quisition of another foreign language, Ukrainian language. On the basis of the products of that lan-guage author tries to interprete the source of error interference (typological factor, level of proficien-cy, the level of activation of each language and others).
Key words: third language acquisition and additional, multilingualism, interlingual influence, typo-logical distance, Ukrainian language, Russian languageGEOGRAFIA SEMANTYCZNYCH I STRUKTURALNYCH TYPÓW NAZW TERENOWYCH W GWARACH UKRAIŃSKICH NA PRZYKŁADZIE POWIATU WŁODAWSKIEGO pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marek Olejnik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Streszczenie. Celem opracowania jest pokazanie geografii poszczególnych typów semantycznych i strukturalnych nazw terenowych powiatu włodawskiego zapisanych w gwarze ukraińskiej. Podstawą materiałową są mikrotoponimy zebrane przez autora w latach 2000–2013. Przedstawione zestawienia poszczególnych modeli, zarówno semantycznych, jak i strukturalnych, ilustrują specyfikę ś rodowiskową w zakresie preferowanych modeli nazewniczych na tym terytorium. Widoczne jest wypieranie gwar ukraińskich badanego terenu przez gwary polskie.
Słowa kluczowe: onomastyka, mikrotoponim, pogranicze polsko-ukraińskie, klasyfikacja semantyczna i strukturalnaGEOGRAPHY OF SEMANTICAL AND STRUCTURAL TYPES IN THE MICROTOPONYMS IN UKRAINIAN DIALECTS ON EXAMPLE OF DISTRICT OF WŁODAWA - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. The aim of this article is illustration of geographical diversity of semantic and structural types of local appellatives of Włodawa district noticed in Ukrainian dialect. The microtoponyms collected by author in the years 2000–2013 are the data base. Presented compilation of particular types, both semantic and structural, illustrates environmental specific in terms of preferred naming models on that territory. On the examined area there is visible the replacement of Ukrainian dialects by Polish ones.
Key words: onomastics, microtoponymy, Polish-Ukrainian borderland, semantic and structural classificationCOMMON AND DISTINCT IN COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF UKRAINIAN AND POLES: UKRAINIAN VIEW - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marjan Skab


Summary. The article deals with the analysis of the questionnaire on the ideas which modern young Ukrainians have about common and distinct traits in communicational behaviour of Ukrainians and Poles. Studying opinions of those under questionnaire the author discovers qualitative and quantita-tive parameters of expression in the communicational behaviour of such traits as restraint and con-servatism, tolerance and loquacity, sincerity and law-obedience, communicational optimism and ability to keep promises; the typical portrait of a Ukrainian and a Pole as well as their typical com-municational behaviour are simulated.
Key words: intercultural communication, communicational behaviour, typical portrait of Ukrainian and Pole, typical communicational behaviourTYPOLOGY OF BOYKIAN INFLEXION IN AREAL ASPECT - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marija Zubrycka


Summary. The article deals with the analysis of boykian, transcarpathian and lemkian borderline noun inflexion peculiarities, spoken in the areal of Ukrainian Carpathians. The typology according to a single model-matrix has been clarified, parameters of comparative analysis have been suggested, which enabled to trace integral and differential noun inflexion features of the dialects in question. Key words: areal, dialect, paradigm, typology, noun inflexion, inflexion types 

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN

 
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl