11-12 maja 2023 r. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina– Niemcy ”

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina– Niemcy ”

Data: 11-12 maja 2023 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin , sala CTW – 113

Szczegółowy program dostępny poprzez link: https://www.pan-ol.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/04/Program-konferencji-11-12-maja_www.pdf

 

Organizatorzy:

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  • Wydział Prawa  i Administracji UMCS w Lublinie
  • Fundacja Polskiej Akademii NaukWydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji
  • Wydział Prawa  Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych  we Lwowie na Ukrainie
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Punktem wyjścia konferencji jest sytuacja faktyczna i prawna, jaka zaistniała w stosunkach międzynarodowych w następstwie militarnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – suwerenne państwo utworzone po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – zainicjowanej aneksją Krymu w 2014 r. i kontynuowanej począwszy od 24 lutego 2022 r. zbrojnym najazdem na Ukrainę od północy , ze wschodu i z południa . Aneksja ta polega nie tylko na zajęciu przez Rosję części podbitego terytorium Ukrainy, ale także na mordowaniu ludności cywilnej i totalnym niszczeniu nieruchomości ( w szczególności dóbr kultury narodowej) znajdujących się na okupowanym terytorium . To pociągnęło za sobą wielomilionową migrację ludności ukraińskiej do Polski i innych krajów. Natomiast władze Ukrainy – mimo braku wystarczającej ilości własnych środków militarnych – podjęły bohaterską obronę swej suwerenności i zwróciły się z apelem o pomoc do organizacji międzynarodowych i do poszczególnych państw demokratycznych , a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, Polski i i innych państw, oraz o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie.
Zakres zaplanowanej konferencji obejmuje problemy prawne związane z udzielaniem pomocy Ukrainie w płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej , jaka została już podjęta bądź może być podjęta w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie – w granicach norm obowiązującego prawa – przez organizacje międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym i regionalnym (ONZ, UE, NATO, OBWE), oraz przez poszczególne państwa demokratyczne europejskie i pozaeuropejskie, które udzielają Ukrainie pomocy finansowej, militarnej i humanitarnej , oraz nakładają sankcje
ekonomiczne na Rosję bądź sankcje personalne na jej polityków.