Członkowie Oddziału

Stanisław J. Czuczwar
 • prof. zw. dr hab. nauk medycznych – patofizjologia, farmakologia, epileptologia doświadczalna,
 • wiceprezes PAN w latach 2015-2022),
 • czł. koresp. PAN ( w latach 2013-2021), od 2021 r. członek rzeczywisty PAN,  Wydział V Nauk Medycznych PAN
 • czł. koresp. PAU od 2012 r.,
 • kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 2000 r.,
 • kierownik Zakładu Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (w latach 1997-2018),
 • członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN (od 1997 r.),
 • członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN (od 2012 r.),
 • członek Komitetu Neurobiologii PAN (w latach 2006-2012),
 • członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (w latach 2009-2012),
 • prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (w latach 2007-2010),
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2011 r.),
 • członek komitetów redakcyjnych czasopism: Pharmacology Biochemistry & Behavior (od 1998 r.), Epilepsia (w latach 2004-2006), Epilepsy Research (w latach 2004-2008), Neurotoxicity Research (w latach 2000-2010), Epileptologia (od 2003 r.), Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (od 2007 r.), Neurochemical Research (od 2014 r.),
 • zastępca redaktora naczelnego Neurochemical Research (od 2015 r.)
 • autor (współautor) 459 prac naukowych (baza PubMed z dnia 16 marca 2022), opublikowanych z reguły w j. angielskim w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych
 • liczba cytowań – 11,631, współczynnik Hirscha – 50 (wg. bazy Web of Science w dniu 16.03.2022).
Jarosław Olav Horbańczuk
 • profesor nauk rolniczych – genetyka, biotechnologia zwierząt, doskonalenie żywności i nutrigenomika,
 • czł. koresp. PAN od 2016 r. , Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii  Zwierząt PAN –  2011-2019 r.,
 • kierownik Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki w Instytucie Genetyki i Biotechnologii  Zwierząt PAN – od 2011 roku,
 • członek międzynarodowego zespołu ekspertów Europy z  zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force w Brukseli (od 2012 r.-  przedstawiciel Polski), współautor dokumentu strategicznego White Paper – priorytetowe kierunki badawcze w naukach o zwierzętach w UE do 2027r
 • Międzynarodowy Ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli oceniający projekty badawcze w programie UE Horyzont 2020 –od 2015 r.,
 • członek Zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych (od 2010 r.) i Słowackiej Akademii Nauk (od 2013 r.)
 • członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE.
 • członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) –od 2007 r.,
 • członek Rady naukowej: Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie od 2015r, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach (2013r), Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (2018),
 • wykłady na wielu zagranicznych Uniwersytetach (w tym Harvard University), w tym „Invited speaker” w 50 krajach na wszystkich kontynentach tj. w: USA,  Izraelu, Japonii, RPA, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, USA, Chinach, Korei Południowej  i wielu krajach Europy –od 2000 r.,
 • autor (współautor)>100 publikacji z listy JCR, w tym w prestiżowym czasopiśmie Nature. Liczba cytowań – ok. 2800, w tym cytowania w Science i  Nature. Index Hirscha – 30 (wg bazy Scopus).  Autor 11 książek dotyczących biologii i użytkowania  strusi wydanych  6 językach m.in. polski, angielski, niemiecki i rosyjski,
 • autor (współautor) 9 patnetów – innowacyjnych technologii prozdrowotnych produktów o cechach żywności funkcjonalnej nagrodzonych złotymi medalami na Światowych Wystawach Wynalazczości w Brukseli, Genevie, Barcelonie i w USA.
Wiesław Oleszek
 • prof. dr hab. nauk rolniczych (1997) – biochemia roślin, fitochemia,
 • absolwent UMCS (Mat-Fiz-Chem) 1975
 • czł. koresp. PAN od 2010 r., Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów (1993-2010), dyrektor (2010-) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, (https://www.iung.pl/)
 • Staże zagraniczne: USA: 1979-1980 (12 mies.); USA: 1987 (12 mies.); UK: 1991 (trzy mies.) Francja:1993 (sześć mies.)
 • członek Komitetu Phytochemical Society of Europe (1994-1998)
 • Sekretarz Generalny Phytochemical Society of Europe (2002-2007)
 • Prezydent Phytochemical Society of Europe (2008-2014) (http://www.phytochemicalsociety.org )
 • członek Domain Committee “Food and Agriculture” COST, Brussels (2006-2010)
 • członek Europejskiego Panelu Ekspertów „Nitrogen Use Efficiency (NUE)” (2014-2017)
 • członek sieci ECOFE – A research network to meet the needs for 21st century crop science (2015-)
 • członek Konfiguracji  'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy' of the Horizon 2020 Programme Committee
 • Członek Zespołów Redakcyjnych: Allelopathy Journal, Phytochemistry Reviews, Phytochemistry Letters, Journal of Food Agriculture and Environment (Edytor regionalny), Open Journal of Biochemistry, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Frontiers in Agricultural Biological Chemistry
 • członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
 • członek Założyciel International Allelopathy Society 1994, (http://www-ias.uca.es/)
 • autor około 210 prac naukowych w czasopismach impaktowych (liczba cytowań około 7400, Index Hirsha 48), 5 książek, 23 rozdziałów książkowych oraz 1 patentu europejskiego,
 • Główne zainteresowania naukowe to badania metabolizmu wtórnego roślin w tym: izolacja, oczyszczanie badanie struktury chemicznej i oznaczanie produktów naturalnych takich jak saponiny, związki fenolowe, glikoalkaloidy, glukozynolany, rezorcynole, glukozydy cyjanogenne, badanie aktywności biologicznej tych związków, ich znaczenia w żywieniu człowieka i zwierząt, funkcja ekologiczna tych związków, wpływ na jakość produktów roślinnych, biosynteza,
 • uczestnik wielu projektów międzynarodowych w Programach Ramowych UE: 5 PR (1 projekt), 6 PR (3 projekty), 7 PR (4 projekty, w tym jeden jako koordynator), H2020 (2 projekty jako koordynator),
 • kierownik Projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (2007 – 2013) – budowa Innowacyjno – Naukowego Centrum Badań Rolniczych -INCBR w Puławach
 • portfolio: http://iung.pl/staff/Oleszek/
Lucjan Pawłowski
 • prof. zw. dr hab. inż. w dyscyplinie Inżynierii Środowiska,
 • czł. koresp. PAN od 2010 r., Wydział IV Nauk Technicznych PAN,
 • dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
 • profesor honorowy Chińskiej Akademii Nauk (1997),
 • członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki,
 • członek Komitetu nominującego do nagrody Green Prize przyznawanej przez japońską fundację Ashai,
 • członek prezydium Państwowej Rady Ochrony Środowiska,
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska PAN,
 • członek unijnego komitetu Environmental and Sustainable Development,
 • wiceprzewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN (1996-1999),
 • przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział), (1999-2005),
 • wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Środowiska,
 • wielokrotny przewodniczący zespołu Inżynierii Środowiska w MNiSW (1996-obecnie),
 • członek interdyscyplinarnego zespołu ds. wspomagania nauki MNiSW (2006-obecnie),
 • członek Polskiej Akademii Inżynierskiej,
 • Przewodniczący Rady Programowej 2 czasopism:
  – Arch. Envir. Protectio.,
  – Envir. Prot Eng.
 • Członek Kolegium redakcyjnego:
  – Environmental Engineering Science, Problems of Sustainable Development.
Zygmunt Pejsak
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych – weterynaria, diagnostyka chorób zakaźnych świń,
 • członek koresp. PAN od 1998 r., od 2010 r. członek rzeczywisty PAN., Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, od roku 2010,
 • kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach od roku 1981 – 2019,
 • członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych od 1997 r. do roku 2018.,
 • od roku 2018 do chwili obecnej profesor w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej , UJ-UR,
 • dr h. c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie –  2004 r.,
 • dr h. c. Uniwersytetu Przyrodniczego we  Wrocławiu –  2015 r.,
 • wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach 1997-2001, a w latach 2001-2004 oraz 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych,
 • kierownik Krajowej Specjalizacji z zakresu Chorób Świń od 2003 – 2019.,
 • ekspert i kierownik Referencyjnych Laboratoriów ds. Klasycznego Pomoru Świń oraz Zespołu Rozrodczo – Oddechowego Świń, Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (O.I.E.),
 • liczba opublikowanych prac oryginalnych wynosi 315, wydawnictw książkowych i monografii 39, artykułów przeglądowych 155, instrukcji oraz metodyk dot. diagnostyki chorób zakaźnych świń – 45.,
 • autor podręczników: Ochrona zdrowia i terapia chorób świń (Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 1999), Choroby świń (PWR, 2002)., Ochrona zdrowia świń (PWR, 2007), Wybrane zagadnienia dotyczące: genetyki, rozrodu, immunologii, środowiska, żywienia i prawodawstwa związane z produkcją świń (PIWet-PIB, 2010), główny autor podręcznika Zdrowie świń, prewencja i terapia 812 s. (Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2021),
 • współautor prestiżowego w skali światowej podręcznika „Diseases of Swine”, wydanego przez Iowa State University Press (USA) (2005.),
 • promotor w 12 przewodach doktorskich; pięciu jego uczniów uzyskało tytuł profesora zwyczajnego,
 • członek rad naukowych: Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie,
 • członek komitetów redakcyjnych: Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Vet. Sciences, Bull. Inst. Vet. Pulawy, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Medycyna po Dyplomie,
 • członek komitetów naukowych PAN: Nauk Weterynaryjnych, Biotechnologii, Biologii Zwierząt Użytkowych, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności,
 • Przewodniczący Rady Naukowej PIWet – PIB, Puławy, (2003–06 i  2011- 2014),
 • członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (2000 -2019.),
 • przewodniczący Zespołu Specjalistów ds. oceny wniosków badawczych w Zespole Nauk Weterynaryjnych KBN (wielokrotnie),
 • nagroda I stopnia Ministra Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1985),
 • nagrody i wyróżnienia: Nagroda Wydz. Nauk Roln. i Leśn. PAN – 1986, 1994; Nagroda II stopnia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne – 1999; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki, 2006 r.,
 • nagroda naukowa im. M. Oczapowskiego PAN za książkę „Ochrona zdrowia świń” 2008 r., dziesięć nagród I stopnia Ministra Rolnictwa za opracowanie i wdrożenie do wielkoseryjnej produkcji szczepionek i leków przeznaczonych dla zwierząt oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania zakaźnych chorób świń – 1992, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2012. Wśród opracowanych i produkowanych wielkoseryjnie szczepionek znajdują się m. in.: Rhinovac, Suimastivac, Celpest, Aptovac, Rhinovac-P, Pleurovac, Streptovac,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2003 r.,
 • twórca krajowej szkoły hyopatologów.
Cezary Sławiński
 • prezes Oddziału PAN w Lublinie,
 • prof. dr hab. nauk rolniczych,
 • członek korespondent PAN od 2020 r., Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • kierownik Zakładu Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego,
 • członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Prezydium Komitetu Nauk Agronomicznych PAN (od roku 2016),
 • nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 700-lecia miasta Lublina.
Tomasz Trojanowski
 • wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie,
 • prof. dr hab. n. med. – chirurgia chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologia, technika operacyjna, radiochirurgia,
 • prezes Oddziału PAN w Lublinie 2011-2018,
 • p.o. prezesa Oddziału PAN w Lublinie 2019-2020,
 • członek koresp. PAN od 2002 r, od 2013 r. członek rzeczywisty PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN,
 • Ambasador Lubelszczyzny 2001,
 • członek zagraniczny Krymskiej Akademii Nauk 2013.
Artur Zdunek
 • Prof. dr hab. – dziedzina nauk rolniczych
 • Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • członek korespondent PAN od 2022 r., Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • Kierownik Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów w Instytucie Agrofizyki PAN
 • V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Agronomicznych PAN
 • W latach 2013-2019 Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (od 2019 V-ce Prezes)
 • Członek zespołu Regionalne Inicjatywy Doskonałości Naukowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki
 • Ekspert ds. Badań i Rozwoju Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach
 • Do 2021 Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauki Rolniczych
 • Członek Komitetów Zarządzających (MC Member) akcji COST (TD1002, TA1001, CA17121)
 • Recenzent prac doktorskich na KU Leuven oraz University of Bologna
 • Organizator cyklu międzynarodowych konferencji – International Conference on Agrophysics (ICA)
 • Edytor: International Agrophysics oraz Postharvest Biology and Technology
 • Kierownik projektów NCBiR, NCN, międzynarodowych INTERREG PL-BY-UA
 • Stypendysta Japońskiej Fundacji Wspierania Nauki (JSPS) na Uniwersytecie w Kioto, Japonia; Staż naukowy w INRA Nantes, Francja; Stypendysta DAAD w ATB Poczdam, Niemcy
 • Indeks H 30, autor ponad 100 publikacji w bazie Scopus (do 2021)
 • Promotor 7 doktorantów (5 wypromowanych do 2021)
Jan Franciszek Żmudziński
 • wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych – wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt,
 • członek korespondent PAN 2007-2021, od 2022 r. członek rzeczywisty PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych – wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt,
 • 1969 dyplom lekarza weterynarii Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie; 1976 – doktorat; 1987 habilitacja; 1997 – tytuł profesora zwyczajnego; wicedyrektor d.s. naukowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIWet) w latach 2001-2011; promotor w 6 przewodach doktorskich; opiekun w 3 przewodach habilitacyjnych; dwóch jego uczniów uzyskało tytuł profesora zwyczajnego; kierownik Zakładu Wirusologii PIWet w latach 1991-2016; członek grup roboczych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE/WAHO) i Unii Europejskiej (UE) d.s. wścieklizny w latach 1990-2005, BSE – w latach 2001-2008; krajowy konsultant Ministra Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii d.s. wścieklizny, BSE, scrapie, herpeswirusów i choroby niebieskiego języka bydła i owiec w latach 1992-2016; członek Lubelskich Komisji Etycznych d.s. Doświadczeń na Zwierzętach (I i II) w latach 2000-2006; członek Krajowej Komisji Etycznej d.s. Doświadczeń na Zwierzętach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2012;  kierownik krajowych laboratoriów referencyjnych dla wścieklizny, herpeswirusów bydła i koni, influenzy koni, choroby niebieskiego języka bydła i owiec, BSE, scrapie owiec w latach 2004-2016; autor krajowych programów zwalczania wścieklizny u zwierząt wolno żyjących; autor programów zwalczania zakażeń BHV-1 (IBR/IPV), BVD-MD w stadach buhajów; współtwórca krajowego systemu diagnostyki laboratoryjnej wścieklizny, wirusowych chorób była i koni, BSE i scrapie – wychowawca diagnostów wymienionych chorób w laboratoriach regionalnych służby weterynaryjnej; członek międzynarodowego konsorcjum  do badań nad  możliwością leczenia wścieklizny u człowieka w latach 2013-2016; ekspert Ministra Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii w procesie negocjacyjnym członkostwa Polski w UE; twórca koncepcji i współtwórca projektu budowy nowoczesnych laboratoriów badawczych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach w latach 1998-2008; reprezentant Polski w European Medicines Evaluation Agency (EMEA) w Londynie; członek European Society for Veterinary Virology (ESVV), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM).