Członkowie Oddziału

Stanisław J. Czuczwar
 • prof. zw. dr hab. nauk medycznych – patofizjologia, farmakologia, epileptologia doświadczalna,
 • wiceprezes PAN 2015-,
 • czł. koresp. PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN
 • czł. koresp. PAU od 2012 r.,
 • kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • kierownik Zakładu Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
 • członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN (od 1997 r.),
 • członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN (od 2012 r.),
 • członek Komitetu Neurobiologii PAN (w latach 2006-2012),
 • członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (w latach 2009-2012),
 • prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (w latach 2007-2010),
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2011 r.),
 • członek komitetów redakcyjnych czasopism: Pharmacology Biochemistry & Behavior (od 1998 r.), Epilepsia (w latach 2004-2006), Epilepsy Research (w latach 2004-2008), Neurotoxicity Research (w latach 2000-2010), Epileptologia (od 2003 r.), Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (od 2007),
 • autor (współautor) 356 prac naukowych (baza PubMed z dnia 16 lipca 2013), opublikowanych z reguły w j. angielskim w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych
 • liczba cytowań – 8742, współczynnik Hirscha – 45 (wg. bazy Web of Science w dniu 9.01.2017).
Jarosław Olav Horbańczuk
 • profesor nauk rolniczych – genetyka, biotechnologia zwierząt, doskonalenie żywności i nutrigenomika,
 • czł. koresp. PAN od 2016 r. , Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii  Zwierząt PAN –  2011-2019 r.,
 • kierownik Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki w Instytucie Genetyki i Biotechnologii  Zwierząt PAN – od 2011 roku,
 • członek międzynarodowego zespołu ekspertów Europy z  zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force w Brukseli (od 2012 r.-  przedstawiciel Polski), współautor dokumentu strategicznego White Paper – priorytetowe kierunki badawcze w naukach o zwierzętach w UE do 2027r
 • Międzynarodowy Ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli oceniający projekty badawcze w programie UE Horyzont 2020 –od 2015 r.,
 • członek Zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych (od 2010 r.) i Słowackiej Akademii Nauk (od 2013 r.)
 • członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE.
 • członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) –od 2007 r.,
 • członek Rady naukowej: Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie od 2015r, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach (2013r), Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (2018),
 • wykłady na wielu zagranicznych Uniwersytetach (w tym Harvard University), w tym „Invited speaker” w 50 krajach na wszystkich kontynentach tj. w: USA,  Izraelu, Japonii, RPA, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, USA, Chinach, Korei Południowej  i wielu krajach Europy –od 2000 r.,
 • autor (współautor)>100 publikacji z listy JCR, w tym w prestiżowym czasopiśmie Nature. Liczba cytowań – ok. 2250, w tym cytowania w Science i  Nature. Index Hirscha – 30 (wg bazy Scopus).  Autor 11 książek dotyczących biologii i użytkowania  strusi wydanych  6 językach m.in. polski, angielski, niemiecki i rosyjski,
 • autor (współautor) 9 patnetów – innowacyjnych technologii prozdrowotnych produktów o cechach żywności funkcjonalnej nagrodzonych złotymi medalami na Światowych Wystawach Wynalazczości w Brukseli, Genevie, Barcelonie i w USA.
Jan Kisyński
 • prof. dr hab. nauk matematycznych – matematyka, analiza funkcjonalna,
 • członek korespondent PAN, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
 • członek korespondent PAU (2009),
 • członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1994, w latach 1984-1994 członek korespondent),
 • członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1997),
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS),
 • członek Komitetu Redakcyjnego Sekcji Matematycznej Biuletynu PAN,
 • członek Komitetu Redakcyjnego Studia Mathematica,
 • przewodniczący Komitetu Matematyki PAN (2003-2006),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN i Instytutu Agrofizyki PAN
 • funkcje pełnione podczas pracy w:
  – UW: prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kierownik Zakładu Analizy Matematycznej,
  – PL: kierownik katedry Matematyki, członek senatu.
Stanisław Nawrocki
 • prof. zw. dr hab. nauk rolniczych – technologia uprawy roli, metody użyźniania gleb lekkich,
 • członek rzeczywisty PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • przewodniczący Komitetu Agrofizyki PAN,
 • członek czynny PAU,
 • przewodniczący Komisji Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie,
 • dr h.c. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Akademii Rolniczej w Lublinie,
 • dr honorowy Instytutu Rolniczego w Kijowie-Czabany,
 • członek zagr. Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, członek International Soil Tillage Research Organization,
 • członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,
 • dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w latach 1968-1991.
Wiesław Oleszek
 • prof. dr hab. nauk rolniczych – biochemia roślin, fitochemia,
 • czł. koresp. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów (1993-2010), dyrektor (2010-) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
 • Prezydent Towarzystwa Europejskiego „Phytochemical Society of Europe”
 • członek Zespołów Redakcyjnych: Allelopathy Journal, Phytochemistry Reviews, Phytochemistry Letters, Journal of Food Agriculture and Environment (Edytor regionalny), Open Journal of Biochemistry, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Frontiers in Agricultural Biological Chemistry,
 • członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
 • członek założyciel International Allelopathy Society,
 • Autor około 170 prac naukowych w czasopismach impaktowych (liczba cytowań około 2500, Index Hirsha 27) oraz 1 patentu europejskiego,
 • Główne zainteresowania naukowe to badania metabolizmu wtórnego roślin w tym: izolacja, oczyszczanie badanie struktury chemicznej i oznaczanie produktów naturalnych takich jak saponiny, związki fenolowe, glikoalkaloidy, glukozynolany, rezorcynole, glukozydy cyjanogenne, badanie aktywności biologicznej tych związków, ich znaczenia w żywieniu człowieka i zwierząt, funkcja ekologiczna tych związków, wpływ na jakość produktów roślinnych, biosynteza,
 • Uczestnik wielu projektów międzynarodowych w Programach Ramowych UE: 5 PR (1 projekt), 6 PR (3 projekty), 7 PR (4 projekty, w tym jeden jako koordynator),
 • portfolio: http://iung.pl/staff/Oleszek/
Lucjan Pawłowski
 • prof. zw. dr hab. inż. w dyscyplinie Inżynierii Środowiska,
 • czł. koresp. PAN, Wydział IV Nauk Technicznych PAN,
 • dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
 • profesor honorowy Chińskiej Akademii Nauk (1997),
 • członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki,
 • członek Komitetu nominującego do nagrody Green Prize przyznawanej przez japońską fundację Ashai,
 • członek prezydium Państwowej Rady Ochrony Środowiska,
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska PAN,
 • członek unijnego komitetu Environmental and Sustainable Development,
 • wiceprzewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN (1996-1999),
 • przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział), (1999-2005),
 • wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Środowiska,
 • wielokrotny przewodniczący zespołu Inżynierii Środowiska w MNiSW (1996-obecnie),
 • członek interdyscyplinarnego zespołu ds. wspomagania nauki MNiSW (2006-obecnie),
 • członek Polskiej Akademii Inżynierskiej,
 • Przewodniczący Rady Programowej 2 czasopism:
  – Arch. Envir. Protectio.,
  – Envir. Prot Eng.
 • Członek Kolegium redakcyjnego:
  – Environmental Engineering Science, Problems of Sustainable Development.
Zygmunt Pejsak
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych – weterynaria, diagnostyka chorób zakaźnych świń,
 • członek rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach od roku 1981 do chwili obecnej,
 • członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych od 1997 r. do chwili obecnej,
 • dr h. c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 2004 r.,
 • wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach 1997-2001, a w latach 2001-2004 oraz 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych,
 • kierownik Krajowej Specjalizacji z zakresu Chorób Świń od 2003 do chwili obecnej,
 • ekspert i kierownik Referencyjnych Laboratoriów ds. Klasycznego Pomoru Świń oraz Zespołu Rozrodczo – Oddechowego Świń, Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (O.I.E.),
 • liczba opublikowanych prac oryginalnych wynosi 192, wydawnictw książkowych i monografii 26, artykułów przeglądowych 89, instrukcji oraz metodyk dot. diagnostyki chorób zakaźnych świń – 35,
 • autor podręczników: Ochrona zdrowia i terapia chorób świń (Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 1999), Choroby świń (PWR, 2002)., Ochrona zdrowia świń (PWR, 2007), Wybrane zagadnienia dotyczące: genetyki, rozrodu, immunologii, środowiska, żywienia i prawodawstwa związane z produkcją świń (PIWet-PIB, 2010),
 • współautor prestiżowego w skali światowej podręcznika „Diseases of Swine”, wydanego przez Iowa State University Press (USA) (2005),
 • członek rad naukowych: Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie,
 • członek komitetów redakcyjnych: Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Vet. Sciences, Bull. Inst. Vet. Pulawy, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Medycyna po Dyplomie,
 • członek komitetów naukowych PAN: Nauk Weterynaryjnych, Biotechnologii, Biologii Zwierząt Użytkowych, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności,
 • nagroda I stopnia Ministra Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1985),
 • nagrody i wyróżnienia: Nagroda Wydz. Nauk Roln. i Leśn. PAN – 1986, 1994; Nagroda II stopnia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne – 1999; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki, 2006 r.,
 • nagroda naukowa im. M. Oczapowskiego PAN za książkę „Ochrona zdrowia świń” 2008 r., dziesięć nagród I stopnia Ministra Rolnictwa za opracowanie i wdrożenie do wielkoseryjnej produkcji szczepionek i leków przeznaczonych dla zwierząt oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania zakaźnych chorób świń – 1992, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2012. Wśród opracowanych i produkowanych wielkoseryjnie szczepionek znajdują się m. in.: Rhinovac, Suimastivac, Celpest, Aptovac, Rhinovac-P, Pleurovac, Streptovac,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2003 r.,
 • twórca krajowej szkoły hyopatologów.
Cezary Sławiński
 • prezes Oddziału PAN w Lublinie,
 • prof. dr hab. nauk rolniczych,
 • członek korespondent PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • kierownik Zakładu Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego,
 • członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Prezydium Komitetu Nauk Agronomicznych PAN (od roku 2016),
 • nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 700-lecia miasta Lublina.
Tomasz Trojanowski
 • wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie,
 • prof. dr hab. n. med. – chirurgia chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologia, technika operacyjna, radiochirurgia,
 • prezes Oddziału PAN w Lublinie 2011-2018,
 • p.o. prezesa Oddziału PAN w Lublinie 2019-2020,
 • członek rzecz. PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN,
 • Ambasador Lubelszczyzny 2001,
 • członek zagraniczny Krymskiej Akademii Nauk 2013.
Jan Franciszek Żmudziński
 • wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych – wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt,
 • członek korespondent PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych – wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt,
 • członek European Medicines Agency EMEA, European Society For Veterinary Virology ESVV, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych PTNW, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów PTM, grup roboczych UE d.s. wścieklizny, BSE,