Informacje

Warunki przyznawania nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie

Nagroda przyznawana jest co roku za najlepsze oryginalne prace (twórcze, monografię), osiągnięcia badawcze, wdrożenie patentu wykonane przez młodych pracowników naukowych z terenu działania Oddziału które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Nagroda przyznawana jest 5 laureatom z zakresu nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze (Uwaga: nie za pracę przeglądową), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: lublin@pan.pl do 30 czerwca br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 30 października br. na stronie internetowej www.pan-ol.lublin.pl, a uroczyste wręczenie nagrody laureatom odbędzie się podczas jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN Oddział w Lublinie.

Wysokość każdej nagrody to: 3600 zł brutto

Warunki przyznawania nagrody określa regulamin konkursu.

Dokumenty dot. przyznawania nagrody:

  • Regulamin Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie
  • Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
  • Załącznik 2 – Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku
  • Załącznik 3 – Oświadczenie o wiodącym wkładzie kandydata

Jak składać wnioski konkursowe

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną do 30 czerwca br.

Wypełnione, podpisane odręcznie dokumenty: wniosek konkursowy (zał. 1), zgodę na wykorzystanie danych osobowych (zał. 2) , oświadczenie o wiodącym wkładzie kandydata (zał. 3 – jeśli dotyczy) wraz z pracą w formacie PDF prześlij na adres: lublin@pan.pl z adnotacją: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.

Po otrzymaniu wniosku w ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną.

W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt.