Zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski, Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, przewodniczący Sekcji Elektrotechniki Komisji Nauk Technicznych Oddziału PAN w Lublinie

Z wielkim smutkiem informujemy, że 15 grudnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, wybitny naukowiec, dydaktyk i organizator.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Tadeusza Janowskiego odbędą się 22 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w kaplicy rzymsko-katolickiej cmentarza przy ul. Lipowej 13 w Lublinie.

 

Profesor Janowski urodził się 27 sierpnia 1933 r. w Bogumiłowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Był wychowankiem łódzkiej szkoły naukowej transformatorów, której twórcą był Eugeniusz Jezierski. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w latach 1955-1960. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Instytucie Transformatorów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Pracę doktorską wykonał pod promotorstwem prof. Janusza Turowskiego i obronił w czerwcu 1968 r. Praca została wyróżniona nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a jej wyniki opublikowane w sześciu artykułach w Rozprawach Elektrotechnicznych, Archiwum Elektrotechniki i w Przeglądzie Elektrotechnicznym. Ukoronowaniem osiągnięć naukowych Profesora były kolejno habilitacja (1991) i tytuł naukowy profesora (1993). Prof. Tadeusz Janowski wraz ze współpracownikami nadał zespołowi wspólny kierunek badań, tworząc ośrodek naukowo-badawczy – szkołę naukową o własnej specjalizacji. Obecnie Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii jest liczącym się w kraju i za granicą ośrodkiem badań w zakresie technologii nadprzewodnikowych, plazmowych, odnawialnych źródeł energii, kompatybilności elektromagnetycznej i pomiarów właściwości miękkich materiałów magnetycznych. W ciągu niemal 50 lat służby dla Politechniki Lubelskiej, w tym 35 lat pracy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie/Międzylesiu, Tadeusz Janowski wypromował kilkuset inżynierów i magistrów inżynierów, 18 doktorów nauk technicznych, wśród których 7 osób zdobyło stopnie doktora habilitowanego a 4 osoby tytuły naukowe profesora. Był także promotorem dwóch doktoratów Honoris Causa oraz recenzentem w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora. Aktywność naukowo-badawcza prof. Tadeusza Janowskiego owocowała także zdobywaniem funduszy dla Politechniki Lubelskiej w ramach projektów krajowych i europejskich. Za sprawą profesora Janowskiego powstało jedno z dwóch istniejących w Lublinie europejskich centrów doskonałości pod nazwą Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce (ASPPECT), w którym przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora. W budynku ASPPECT miała siedzibę lubelska Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, którą kierował w latach 1985-2020. Profesor Janowski był aktywnym członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych: Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (LTN); Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP); Polskiej Unia Elektrotermii; Komitetu Elektrotechniki PAN – sekcji Teorii Elektrotechniki i sekcji Elektrotechnologii, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE); Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej oddziału lubelskiego PAN (OL PAN); był przewodniczącym Sekcji Elektrotechniki Komisji Nauk Technicznych OL PAN, członkiem amerykańskich towarzystw: Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) i Material Research Society (MRS) oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Profesor był autorem bądź współautorem ponad 350 publikacji naukowych, 10 książek, 21 patentów. Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne był nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Politechniki Lubelskiej. Otrzymał również liczne odznaczenia państwowe i medale zasługi: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Zasłużony dla Lublina i dla Lubelszczyzny” oraz Medal Prezydenta Miasta Lublin.