22 października 2021 – XI Konferencja międzynarodowa: Klimat pola uprawnego: Susze atmosferyczne i glebowe w dobie globalnych zmian klimatu – znaczenie w kształtowaniu środowiska pola uprawnego

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Uczestnictwo online będzie realizowane za pomocą platformy MS Teams, natomiast uczestnictwo w formie stacjonarnej w budynku Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, ul. Spokojna 1.

ORGANIZATOR:
Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS
Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

 

TEMATYKA KONFERENCJI:
Przedmiotem konferencji będzie prezentacja wyników badań dotyczących susz atmosferycznych, glebowych i hydrologicznych oraz niedoborów opadów atmosferycznych w różnych regionach Polski i Ukrainy. Są to zjawiska ściśle związane z procesem obiegu wody w przyrodzie, mające istotne znaczenie w produkcji rolniczej. Wymienioną problematykę będziemy rozpatrywać w nawiązaniu do istniejących już scenariuszy zmian klimatu, wskazujących między innymi na fakt, iż z powodu prognozowanych tendencji wzrostu temperatury powietrza i parowania potencjalnego skutki omawianych zjawisk (susz atmosferycznych i glebowych) w niedalekiej przyszłości mogą być zdecydowanie większe. Wymiernym efektem obrad będą także informacje o wymienionych problemach odnoszące się do tych obszarów Polski i Ukrainy, w których istotnie wzrosła intensywność użytkowania wód powierzchniowych i podziemnych wskutek nieracjonalnej gospodarki wodnej. W programie konferencji uwzględnimy również problematykę adaptacji rolnictwa do zmieniających się warunków agrometeorologicznych w obydwu krajach.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:
Opłata wynosi 100 zł (koszt obsługi informatycznej i materiałów dla uczestników).
Wpłaty należy dokonać na konto nr 76 1130 1017 0020 1462 9420 0001
Prosimy, aby oplata zawierała w tytule nazwę konferencji oraz nazwisko i imię uczestnika.

Po dokonaniu opłaty proszę o przesłanie danych do faktury na adres e-mail: lublin@pan.pl

 

ZGŁOSZENIA REFERATÓW I POSTERÓW:

  • Kartę zgłoszenia z tytułem referatu lub posteru prosimy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego online:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrKzi_k5XDJG5Bsp2FBncMs8VUMURXUDlMQjYwVjNQRjFQQjFaOE1ZS1c1US4u

  • Streszczenie w pliku MS Word prosimy przesłać na adres e-mail:

klimatpola2021@gmail.com

  • Wymagania edycyjne streszczenia są dostępne pod adresem:

https://bit.ly/3wsEWpF