TEKA
Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych X/2015.
Commission of Polish-Ukrainian Cultural Ties

Spis treści - plik PDF


Redakcja - plik PDF


Wstęp - plik PDFNOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROCESIE NAUCZANIA / UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO – POMOC CZY PRZESZKODApełny artykuł (full article) - plik PDF

Przemysław JóŸwikiewicz
Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski
e-mail: p.jozwikiewicz@slawistyka.uni.wroc.pl

Streszczenie. W artykule omówiono rolę i wpływ najnowszego sprzętu elektronicznego, jak też oprogramowania wykorzystywanego w komputerach czy smartfonach, na proces uczenia się języka obcego. Przedstawiono zarówno zagrożenia wynikające z nieumiejętnego stosowania najnowszych technologii, jak i korzyœci, które student filologii może odnieœć, posługując się zdobyczami techniki, odpowiednim oprogramowaniem czy Internetem.
Słowa kluczowe: język ukraiński, nowoczesne technologie, dydaktyka

USING MODERN TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF TEACHING / LEARN-ING A FOREIGN LANGUAGE – A SUPPORT OR AN OBSTACLE?pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. The article discusses the role and influence of the latest electronic devices and software used in computers or smartphones on the process of learning a foreign language. It also presents risks arising from the incorrect use of the latest technology, and benefits that the student of philology can refer using technical achievements, the right software and the Internet.
Key words: the Ukrainian language, modern technologies, teachingTEXTS OF PUBLIC SPEECH AS AN EDUCATION MATERIAL IN THE COURSE OF UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE pełny artykuł (full article) - plik PDF

Zoriana Maciuk

Summary. The article is devoted to the use of texts of public broadcasting as a material for listening in the course of Ukrainian language as a foreign language. Based on the Pavlychko public speaking ?uthor traces the stages of the text journalistic style and clarifies the peculiarities of its adequate perception of the foreign students.
Key words: glottodidactics, Ukrainian as a foreign language, public broadcastingO NAUCZANIU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W POLSKIEJ SZKOLE ŚREDNIEJ (NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU DYDAKTYCZNEGO UKRAINA – POZNAJ NAJBLIŻSZEGO SĄSIADA) - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Mateusz Jastrzębski
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Streszczenie. Artykuł jest poœwięcony nauczaniu języka ukraińskiego jako obcego w polskiej szkole ponadgimnazjalnej. Autor wskazuje na projekty dydaktyczne jako jedną z możliwoœci wprowadzania nauki tego języka do szkół œrednich w Polsce. Szczegółowo omówiony został projekt Ukraina – poznaj najbliższego sąsiada, realizowany w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie. Zwrócono szczególną uwagę na genezę, program oraz póŸniejszą ewaluację projektu.
Słowa kluczowe: język ukraiński jako obcy, projekt dydaktyczny, ewaluacja

ON TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE AT A POLISH HIGH SCHOOL (BASED ON THE DIDACTIC PROJECT THE UKRAINE – GET TO KNOW YOUR CLOSEST NEIGHBOUR - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. The article deal with the issue of teaching Ukrainian as a foreign language at a Polish senior high school. The author indicates didactic projects as one of the possible forms of implement-ing this language in Polish high schools. The article includes a detailed description of a project called „The Ukraine – Get to Know Your Closest Neighbour, implemented at the Group of Schools No. 5 in Lublin. The emphasis was placed on the origins, programme and subsequent evaluation of the project.
Key words: Ukrainian as a foreign language, didactic project, evaluationINTERLINGUAL HOMONYMYS IN LINGUODIDAKTIC ASPECT (TEACHING UKRAINIAN TO POLISH STUDENTS) pełny artykuł (full article) - plik PDF

Halyna Czuba

Summary. The article focuses on interlingual homonyms, i.e. the words which have the same or a similar form in both languages, but differ by meaning. The phenomenon of homonymy often be-comes a reason in multiplying mistakes in the process of learning a foreign language, especially in case of closely related languages like Polish and Ukrainian. Frequently, the mistakes occur with incomplete homonymic pairs, i.e. those which do not fully coincide in meaning. The lexical similarity of such pairs becomes the reason of language interference as well as replacement of meanings which do not exist in Ukrainian. This type of mistakes has a tendency to become long-lasting (or even permanent) and typical for the students at the advanced levels of language learning. The author pro-vides examples of such mistakes and ways of dealing with them in class.
Key words: Polish-Ukrainian interlingual homonymy, language interference, language mistake, analysis of language mistakes
ŹRÓDŁA BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGo pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anna Choma-Suwała
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie


Streszczenie. Artykuł jest próbą przybliżenia najczęstszych Ÿródeł błędów fonetycznych i gramatycznych, pojawiających się w nauce języka ukraińskiego, które zakłócają i uniemożliwiają komunikację. Analiza opiera się na doœwiadczeniach z polskojęzycznymi studentami. Przeprowadzone rozważania dowodzą, że Ÿródłem pomyłek jest interferencja językowa w zakresie homonimii i frazeologii oraz różnice w łączliwoœci czasowników.
Słowa kluczowe: błąd językowy, interferencja językowa, kompetencja komunikacyjna.

THE SOURCES OF ERRORS TYPICAL FOR POLISH YOUTH LEARNING UKRAINIAN pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. The article is an attempt to approximate the most common sources of errors lexical and grammatical, appearing in learning the Ukrainian language, which disrupt and prevent communica-tion. Analysis is based on the experience of a Polish-speaking student. The observations show that the source of errors is interference in the range of homonymy language and phraseology and differ-ences in connectivity verbs.
Key words: linguistic error, interference linguistic, communicative competence
GRAMMATICAL FORMS OF VERB AS A LINGUISTIC-DIDACTICAL PROBLEM OF TEACHING UKRAINIAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anna Szwec


Summary. A typical phenomenaof interlingual interference, which arise in process of learning foreign language and cooperation of language systems are analyzed in this article. Different types of interference are detected as well as reason of their appearance explained by the way of comparison correlative language facts of Ukrainian and Polish languages. Typical mistakes of Slavic languages learning students, which learn Ukrainian as a second foreign language are also traced.
Key words: Ukrainian language as a foreign, interlingual interference, grammatical category.
PROBLEMS OF STUDYING THE UKRAINIAN LANGUAGE IN HUNGARIAN SCHOOLS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Kateryna Marhitycz


Summary. The basic problems concerning the study of the Ukrainian language in schools with Hungarian language of instruction in Transcarpathia. Language teaching in schools of this type has its own specifics. The school cycle Ukrainian language study as a state. The course involves a much smaller amount of hours mastering the full range of linguistic and communicative competences need-ed for the external assessment (EIA). Appropriate level of mastery of Ukrainian specialists requires high professional training in methods of teaching Ukrainian as a foreign language, cooperation in this matter teachers and researchers, the constant search for new educational technologies, exchange of experience in dealing with these problems
Key words: Ukrainian as the official language, bilingualism, Comparative Grammar of Ukrainian and Hungarian languages, closely related languages, Ukrainian-language environment, transposition, interference.
THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL TOURISM IN LEARNING UKRAINIAN LANGUAGE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Sofija Sokolowa

Summary. In the article the features of educational excursion shown as one of effective methods of learning Ukrainian as a foreign language and of intensification of educational process are opened. The stages of prosecution of linguistic material of educational excursions are also described in the article. Such kind of programs give a good opportunity to students of culture and life-style of Ukraine. They can enrich their vocabulary with the lexis which is used in every day life, lexis with national and cultural components as well as special lexis. Students are more motivated in learning Ukrainian. The most important is that students fix the increase in their own motivation for learning process.
Key words: educational tourism, method of teaching of foreign language, intensification of teaching, communicative competence.
PROBLEMS OF CREATING „COUNTRY STUDY” COURSE FOR FOREIGN STUDENTS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Natalia Kulbida

Summary. This article is dedicated to determination the place of country study theme in the curriculum of Ukrainian as a foreign language, learning of which helps for becoming communication skills of foreign students in different scopes of communication as well as forming country study compe-tence on Ukrainian language lessons. An author tries to outline content of curriculum which provides an acquisition of linguistic-geographical and country study knowledge on the basis of her own expe-rience
Key words: Ukrainian as a foreignlanguage, linguistic-geographical aspect, communication and cognitive needs of student, curriculum, tutorial.
TERMINOLOGY OF UKRAINIAN CONSTITUTIONAL LAW AS AN OBJECT OF STUDY IN A FOREIGN LANGUAGE AUDIENCE pełny artykuł (full article) - plik PDF

Petro Lunio

Summary. Article is dedicated to one of the directions, work over the vocabulary in the course of ukrainian as a foreign language – working on ukrainian constitutional terminology. On the material of this vocabulary are presented different methods of semantization of new concepts for foreign students. As source base served seven lexicographical works of constitutional law (2001–2010). Illustrative material – 3300 terms. Received results of research indicate that during the explanation of professional vocabulary for foreign students teacher should pay attention to their readiness, language experience, audience composition and use the best methods of semantization. This will enable for-eigners quickly and effectively learn the special vocabulary.
Key words: surname, anthroponim, appelative, parallels, semantics, regionTHE UKRAINIAN LANGUAGE AS A MEANS OF CREATING THE STEREOTYPE OF „ALIEN” IN THE FRANCO-BELGIAN COMEDY SUPERCONDRIAQUE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Myroslawa Frolak

Summary. This article analyzes the Ukrainian language as a means of creating the stereotype of „alien” in the Franco-Belgian comedy Supercondriaque. It attempts to clarify the relation between the real and false facts of the Ukrainian used in the film and to establish the purpose of their use in the French text.
Key words: Ukrainian language outside of Ukraine, the stereotype of „alien”, mass media language.
FUNCTIONAL AND PRAGMATIC YIELD OF RELIGIOUS VOCABULARY IN THE WORKS OF THE UKRAINIAN WRITERS OUTSIDE UKRAINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Albina Kowtun

Summary. Abstract. The author of the article made an attempted to investigate into the distinctiveness of lexical and semantic capabilities of the religious vocabulary used in the literary texts by the Ukrainian writ-ers outside Ukraine the in the nineteenth and twentieth centuries. To this end, the author focused on the traditional and the innovative in the development of the religious vocabulary finding out whether its functioning outside Ukraine was influenced by the use of the religious word stuck in the under-ground by the Soviet atheism in the homeland. The analysis makes it possible to suggest that at a time when the Soviet regime prevailed in Ukraine, the writers abroad continued to actively use the religious vocabulary as the means of metonymyzation and metaphorization, traditionally involving the usual-positive religious lexemes into the imaginative approximation of the remote notions.
Key words: usage, lexeme, seme, metaphorical / metonymycal transfer, pejoration.
FROM THE OBSERVATIONS OF PECULIARITIES OF USING RELIGIOUS PHRASEOLOGY IN THE WORKS OF YEVHEN SVERSTYUK - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anzela Kuza


Summary. The article considers the peculiarities of using religious phraseology in the works of the famous Ukrainian journalist, philosopher, human rights advocate, social activist Yevhen Sverstyuk. The author's great merit to return different groups of religious idioms of functional-semantic and functional –grammatical characteristics to an active vocabulary of a modern Ukrainian has been marked.
Key words: religious phraseology, religious idiom, phraseological unit, biblical expressions.
ADAPTATION OF TEXTS OF THE UKRAINIAN FOLK SONGS BY THE INHABITANTS OF PIDLYASHSHYA- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Lubow Frolak

Summary. The article is devoted to the problem of the changes of folk song text as a result of its adaptation to the dialect norms, which exist in the regions of distribution of this song. The author of the article attempts to show some ways and reasons of the appearance of dialectal signs in the texts of the adapted songs.
Key words: The Ukrainian dialects in Poland, dialects of Pidlyashya, dialect and language of folk-lore.
THE DERIVATIVES OF THE ROOT -????-: UKRAINIAN-POLISH PARALLELS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tetriana Jastremska

Summary. The paper is an attempts to analyze the word ???? (‘a top’) in the dialects of the south-western dialect of the Ukrainian language, to describe its phonetic variants and a semantic structure, and to construct a system of the derivatives with the root (-????- (-????-)), to represent derivational, motivational and semantic features. To compare derivatives of the root -????- (-wierzch-) in the Ukrainian and Polish dialects.
Key words: phonetic features, semantics, derivation, derivative
Z BADAŃ NAD SŁOWNICTWEM UKRAIŃSKICH GWAR NADSAŃSKICH W POLSCE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tatiana Kołodyńska

Słowa kluczowe: gwary ukraińskie w Polsce, słownictwo gwar nadsańskich, dynamika leksyki gwarowej.

THE RESEARCH OF VOCABULARY IN UKRAINIAN DIALECTS OVER THE TERRITORY ON THE RIVER SAN IN POLAND- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Summary. This article discusses issues related to the vocabulary of the dialect occurring in several villages of the south-eastern edge of the Subcarpathian region in Poland. The author of the article on the basis of the dialect vocabulary analyses performs a basic semantic classification, reveals process-es of the formation of new vocabulary, based on both languages systems in contact – Polish and Ukrainian.
Key words: Ukrainian dialects in Poland, vocabulary of the dialect Upper Sannian, dynamics dialect vocabulary.
 

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych O.L. PAN

 
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl