Teka Komisji Prawniczej XII_2/2019

Spis treści/ Contents – plik PDF

 

Redakcja/Editorial Board – plik PDF

 

 • Barbara Antczak
  Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy

  SOCIAL MEDIA AS A FIELD FOR A COMPANY’S BRAND DEVELOPMENT – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Nowadays, the basic place of communication is of course the Internet, which has become an extremely popular social space, enabling users to meet various needs. Thanks to cyberspace, it is possible to exchange texts, images, films, symbols, etc. anywhere, anytime. These completely new forms of communication with a potential recipient are eagerly used by companies while building their image. Convinced trust in the brand can be guaranteed by a positive, honest, authentic opinion and a good image of the company. Awareness built on reliable information provides a person with a sense of security and conviction of making the right choice. Effective communication between the company and the customer is a condition that must be met in order to gain the trust of a potential client.
  Key words:the Internet, communication, image, brand, media

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO POLE DO ROZWOJU MARKI FIRMY – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Współcześnie podstawowym miejscem komunikacji jest oczywiście Internet, który stał się niezwykle popularną przestrzenią społeczną, umożliwiającą użytkownikom zaspokajanie różnorodnych potrzeb. Dzięki cyberprzestrzeni możliwe jest wymienianie między sobą tekstów, obrazów, filmów, symboli, itp. w dowolnym miejscu i czasie. Z tych zupełnie nowych form komunikowania się z potencjalnym odbiorcą korzystają, naturalnie, firmy budując jednocześnie swój wizerunek. Zaufanie i przekonanie odbiorcy do marki, może zagwarantować pozytywna, szczera, autentyczna opinia i dobry wizerunek firmy. To właśnie budowana świadomość, oparta na wiarygodnych informacjach, zapewnia zainteresowanemu poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie o prawidłowym wyborze. Skuteczna komunikacja między przedsiębiorstwem a odbiorcą to warunek, który należy spełnić, aby zyskać zaufanie potencjalnego klienta.
  Słowa kluczowe: Internet, komunikacja, wizerunek, marka, media.

 • Arkadiusz Bereza*
  Dorota Lebowa**
  *Department of IT Law and Legal Professions, Faculty of Law and Administration at the Maria Curie–Skłodowska University in Lublin
  **Department of Administrative Law and Administrative Sciences, Faculty of Law and Administration at the Maria Curie–Skłodowska University in Lublin

  THE CONSTRUCTION OF A COAL MINE IN THE VICINITY OF A NATIONAL PARK. SELECTED ENVIRONMENT PROTECTION ASPECTS – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The environment protection legislation form a broadly coherent system of national park protection. An important problem is the need to protect the special natural values of the Polesie National Park in connection with the planned business activities involving the hard coal mining outside the protected area. The most crucial element designed to protect the national park is the need to carry out an environmental impact assessment of the planned project as provided for in the Act on providing information about the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessments. The analysis of the procedure for issuing decisions on the environmental conditions of the planned project leads to the conclusion that the possibility of obtaining a real effect on its content and the right to appeal against it to the administrative court is conditional on obtaining the right of a party to this proceeding. The National Park Director will be capable to be a party to the proceedings if he demonstrates that the area of the park is within the range of significant impact of the project, which may impose restrictions in the development of the real estate in accordance with its current intended purpose. These conditions are difficult to fulfil under the currently applicable legislation. Two solutions may be proposed for the law as it should stand. First one is granting the director of the national park the right to consult on environmental conditions in the event of possible negative impacts of the planned project on the nature of the national park. The second solution involves the widening of the catalogue of participants to the proceedings on the issuance of a decision on the environmental conditions by adding the director of the national park in case of possible adverse impacts of the planned project on the park’s natural assets.
  Key words: environmental protection, national park, geological and mining law, environmental impact assessment, party to administrative proceedings

  BUDOWA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO W SĄSIEDZTWIE PARKU NARODOWEGO. WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przepisy dotyczące ochrony środowiska tworzą zasadniczo spójny system ochrony parku narodowego. Istotny problem to konieczność ochrony szczególnych walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w związku z zamiarem podjęcia działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego poza obszarem chronionym. Najistotniejszym elementem mającym służyć ochronie parku narodowego jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przewidzianej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analiza procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia prowadzi do wniosku, że możliwość uzyskania realnego wpływu na jej treść oraz na prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego warunkuje uzyskanie prawa strony w tym postępowaniu. Dyrektor parku narodowego będzie mógł być stroną postępowania, jeżeli wykaże, że obszar parku znajduje się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. Spełnienie tych warunków w obecnym stanie prawnym jest trudne do zrealizowania. De lege ferenda możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze, to przyznanie dyrektorowi parku narodowego prawa do uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku możliwych negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na przyrodę parku narodowego. Drugie zaś, to poszerzenie katalogu uczestników postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o dyrektora parku narodowego, w przypadku możliwych negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na przyrodę parku.
  Key words: ochrona środowiska, park narodowy, prawo geologiczne i górnicze, ocena oddziaływania na środowisko, strona postępowania administracyjnego

 • Tadeusz Borutka
  Katedra Socjologii Rodziny, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  POLITYKA JAKO APOSTOLAT I MISJA W MYŚLI JANA PAWŁA II. ASPEKT TEOLOGICZNY I SOCJOLOGICZNO–PRAWNY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Żyjemy w trakcie wielkiego kryzysu, ale także wzmożonego wysiłku apostolskiego, określanego mianem „nowej ewangelizacji”. Udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła domaga się, w obliczu wyzwań, jakie stwarza współczesność, rozpalenia na nowo ognia wiary i różnych charyzmatów, osobistych i wspólnotowych. Domaga się nowych metod i form działania, nowych środków ekspresji, a nade wszystko jedności w działaniu. Chrystus powołał Dwunastu i rozesłał ich po dwóch. Pan wezwał ich, aby szli i wzywali innych ludzi do nawrócenia. Aby byli Jego świadkami i swoim życiem dawali wszędzie świadectwo o potrzebie wiary w Boga. Choć w ciągu dwóch tysięcy lat okoliczności zmieniły się diametralnie, nadal istnieje ta sama potrzeba głoszenia Chrystusa. Obowiązek świadczenia o zmartwychwstaniu Pana Jezusa oraz o Jego zbawczej obecności w naszym życiu jest tak samo realny i naglący, jak był dla pierwszych uczniów. Najważniejszym obowiązkiem w dawaniu świadectwa jest potwierdzanie wiary uczynkami, albowiem bez nich wiara pozostaje martwą. Chrześcijanie powinni dawać świadectwo swej wiary zarówno w działaniu indywidualnym, jak i wspólnotowym, w czym pomaga im uczestnictwo w rozmaitych ruchach, organizacjach i stowarzyszeniach. To dzięki nim w głównej mierze realizuje się we współczesnym świecie misja apostolska ludzi świeckich, którą wielu, w tym Ojciec Święty Jan Paweł II, określa mianem „wiosny Kościoła”.
  Słowa kluczowe: polityka, apostolat, Kościół, Jan Paweł II, ludzie świeccy, Europa

  POLITICS AS APOSTOLATE AND MISSION IN THE THOUGHT OF JOHN PAUL II. THEOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL–LEGAL ASPECT –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. We are living in times of great crisis but also of increased apostolic effort referred to as ‘new evangelisation’. In the face of the challenges posed by contemporary times, the participation in the evangelising mission of the Church demands a rekindled fire of faith and various charisms, both in individuals and communities. It requires new methods and forms of action, new means of expression, and above all, unity of action. Christ called the Twelve and sent them out in pairs. The Lord appointed them to walk and to call upon others to convert so that they become His witnesses and with their lives witness to the need for faith in God everywhere. Although circumstances have changed diametrically over the past two thousand years, the need to proclaim Christ has remained the same. The duty of bearing witness to the resurrection of the Lord Jesus and His saving presence in our lives is as real and urgent as it was for the first disciples. The primary duty in bearing witness is to confirm faith with deeds for without them faith remains empty. Christians should witness their faith by undertaking action both at individual and community level, that is by participating in various movements, organizations and associations. It is mostly thanks to them that the apostolic mission of the laity, which is often, also by Pope John Paul II, referred to as ‘the spring of the Church’, is accomplished in the modern world.
  Key words: politics, apostolate, Church, John Paul II, laity, Europe

 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

  ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W KONTEKŚCIE PROCESU STANOWIENIA PRAWA NA PRZYKŁADZIE STRATEGII AIpełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Nowoczesne technologie stanowią obecnie fundament wzrostu gospodarczego i są zasobem o krytycznym znaczeniu, na którym opierają się wszystkie sektory gospodarki. Popularność zdobyły płatności elektroniczne, chmury obliczeniowe oraz komunikacja typu robot – robot. Jednym z istotnych pytań dotyczących wpływu nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa jest pytanie o granice ich rozwoju i oddziaływania. Z jednej strony nowoczesne technologie determinują rozwój, jednak mogą być ograniczane przez prawa, np. przez prawo własności przemysłowej. Z drugiej strony innowacje przyczyniają się do ingerencji w te prawa, utrudniają ich ochronę. W każdej z tych sytuacji mamy do czynienia ze zjawiskiem zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa jednostki i obywatela.
  Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, decyzja reprywatyzacyjna, wadliwość decyzji administracyjnej

  THE DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE LAW MAKING PROCESS ON THE EXAMPLE OF AI STRATEGY – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Modern technologies create foundations for economic growth and they are of crucial importance for all sectors of economy and society. I’m sure you will agree with me that these days electronic payments, computing clouds and robot – robot communication are becoming more and more popular. The question is what are the borders of development and influence of technology on law making? On the one hand, new technologies determine development but they have to be limited by certain rights, for example the law of industrial property. On the other hand, these technological innovations interfere with these rights and it’s more difficult to protect them. That’s why this situation poses threat to the safety of individuals and citizens. What’s more, practically in every area of human life appear problems of ethical and legal regulations connected with functioning of robots and computers.
  Key words: strategy, regulation, application of law and lawmaking, new technology law, modern technologies, artificial intelligence

 • Tomasz Demendecki
  Department of Civil Procedure and International Commercial Law, Faculty of Law and Administration at the Maria Curie–Skłodowska University in Lublin

  CAN A NEIGHBOUR BE A RECIPIENT OF A PROCEDURAL DOCUMENT IN THE JUDICIAL PRACTICE OF THE SERVICE OF DOCUMENTS IN CIVIL CASES IN THE PERSPECTIVE OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE? COMMENTS FOR THE LAW AS IT SHOULD STAND – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The action of service of documents, as one of the crucial institutions in the process of communication, is to primarily ensure the procedural subject a genuine possibility for being informed on actions taken during civil proceedings by the court and other participants, thereby allowing the actual participation in the creation of the course of proceedings and affect its outcome. In subjective terms, the relationship on which the service is based is, as a rule, tripartite in nature. This arrangement is composed of the following entities: “the active entity,” “the serving entity” and “the passive entity” – “addressee of the document,” who in cases provided for by special provisions is also substitutable by the “recipient of the document.” Currently, pursuant to Art. 138, para. 1 of the Code of Civil Procedure, if the deliverer does not find the addressee at home, he may serve the court paper to an adult household member, or if there is no such person, to the estate manager, caretaker or village mayor, if these persons are not the addressee’s opponents in the case and have offered to hand over the document to the addressee. A substitute service of a document may be performed only personally to strictly defined third parties, enumerated in the content of the analysed provision, and in an appropriate order. As a proposal for the law as it should stand, despite the lack of appropriate regulation, the author hereof proposes to consider extending the circle of recipients identified in the procedural law to an additional category of entities – a “neighbour” of the addressee. That entity, as another potential document recipient, due to significant attributes (constant contact with the addressee resulting from keeping neighbourly relations, primarily during the actual use of the apartment, especially during rest) could, through his participation in the delivery in civil matters, guarantee the assumed effectiveness in respect of the action of handing over the document.
  Słowa kluczowe: service of document, procedural action, civil procedure, document addressee, document recipient, neighbour, person of legal age

  CZY SĄSIAD MOŻE ZOSTAĆ ODBIORCĄ PISMA W SĄDOWYM OBROCIE DORĘCZENIOWYM W SPRAWACH CYWILNYCH NA GRUNCIE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO? UWAGI DE LEGE FERENDA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Czynność doręczenia jako jedna z najważniejszych instytucji w procesie komunikacji ma przede wszystkim zapewnić podmiotowi postępowania realną możliwość uzyskania informacji o czynnościach przedsiębranych w toku postępowania cywilnego przez sąd orzekający oraz pozostałych jego uczestników, a przez to umożliwić faktyczny udział w kreowaniu przebiegu postępowaniu oraz wpływ na jego wynik. Stosunek w ujęciu podmiotowym, na którym oparta jest czynność doręczenia ma co do zasady charakter trójstronny. Należy wyróżnić w tym układzie bowiem następujące podmioty: „podmiot czynny”, „podmiot doręczający” i „podmiot bierny” – „adresat pisma”, w przypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi zastępowalny także przez „odbiorcę pisma”. Aktualnie, zgodnie z art. 138 § 1 k.p.c., jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Zastępcze doręczenie pisma może być dokonane tylko do rąk ściśle określonych osób trzecich, enumeratywnie wskazanych w treści analizowanego przepisu, i w odpowiedniej kolejności. Mimo braku stosownej regulacji, de lege ferenda Autor niniejszego opracowania postuluje poszerzenie aktualnie wskazanego w ustawie procesowej kręgu odbiorców pisma o dodatkową kategorię podmiotów – „sąsiada” adresata. Ze względu na istotne przymioty (stały kontakt z adresatem wynikający z utrzymywanych stosunków sąsiedzkich, przede wszystkim w czasie rzeczywistego korzystania z mieszkania, zwłaszcza w trakcie odpoczynku) wskazany podmiot jako kolejny potencjalnie odbiorca pisma, mógłby poprzez swój udział w obrocie doręczeniowym w sprawach cywilnych gwarantować zakładaną efektywność w odniesieniu do czynności przekazania pisma.
  Słowa kluczowe: doręczenie pisma, czynność procesowa, postępowanie cywilne, adresat pisma, odbiorca pisma, sąsiad, dorosły, pełnoletni

 • Marta Greszata-Telusiewicz
  Department of Church Procedural Law, Marriage Law and Penal Law and the Eastern Catholic Churches, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  THE APPEAL ACCORDING TO MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUS – SELECTED ISSUES –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The legislator in can. 1680 MIDI provides new appealing rules, which cause many new issues requiring detailed clarification. First of them is reference to cases ended in first instance with so-called positive or negative sentence. Further is an appealing duty by the defender of the bond. Very interesting and requiring to detail issue is the appeal for deferment. Also, many difficulties with the interpretation raises appeal in the briefer process before the bishop.
  Key words: Pope Francis’s reform, canonical process, process regarding the nullity of marriage, Mitis Iudex Dominus Iesus, canon law, appeal

  APELACJA WEDŁUG MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUS – ZAGADNIENIA WYBRANE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Ustawodawca w kan. 1680 MIDI stanowi o nowych zasadach apelacji, które powodują wiele nowych zagadnień wymagających szczegółowych wyjaśnień. Pierwszym z nich jest odniesienie się do spraw zakończonych w pierwszej instancji tzw. wyrokiem pozytywnym lub negatywnym. Kolejnym, jest obowiązek apelowania ze strony obrońcy węzła. Bardzo interesującym i wymagającym uszczegółowienia problemem jest apelacja na zwłokę. Również wiele problemów interpretacyjnych nasuwa apelacja w procesie skróconym przed biskupem.
  Słowa kluczowe: reforma papieża Franciszka, proces kanoniczny, proces o nieważność małżeństwa, Mitis Iudex Dominus Iesus, prawo kanoniczne, apelacja

 • Tadeusz Guz
  Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  CHRZEŚCIJAŃSKA KONCEPCJA EUROPY WEDŁUG ŚW. JANA PAWŁA II –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W obliczu neomarksistowskiego globalizmu, którego celem jest programowe unicestwienie każdej tożsamości bytu jako bytu „pilnie potrzeba, aby Europa odnalazła swą chrześcijańską tożsamość i zgodnie z nią żyła”. Z zagadnieniem transcendencji Starego Kontynentu nierozerwalnie powiązane są płaszczyzny personalne: indywidualne, narodowe i społeczne. W związku z tym „centralną zasadą wszelkiego sprawiedliwego ładu społecznego musi być poszanowanie człowieka, jego godności i jego niezbywalnych praw. Trafnie ujmowała to już starożytna formuła: Hominum causa omne ius constitutum est”. Taką optymalną wizję osoby ludzkiej w jej tożsamości społecznej i specyficznie indywidualnej można konkretyzować we wszystkich wymiarach istnienia człowieka jedynie w oparciu o chrześcijańskie korzenie Europy, a ich afirmacja oraz urzeczywistnienie jest najgłębszym pragnieniem wielkiego ducha św. Jana Pawła II, czemu daje wyraz w słowach: „Europa, o jakiej marzę, to polityczna, a przede wszystkim duchowa jedność, w której chrześcijańscy politycy wszystkich krajów są świadomi bogactw, jakie daje człowiekowi wiara: jako zaangażowani mężczyŸni i kobiety starają się owe bogactwa wykorzystać w służbie wszystkich, aby powstawała Europa ludzi, nad którą jaśnieje oblicze Boga”. Z tej racji Stary Kontynent powinien „być miejscem pojednania i współistnienia ludzi i narodów, podchodzących do siebie z głębokim szacunkiem i szczerą życzliwością”. Istotną pomocą w tym koniecznym dla wielkości Europy jako „wspólnoty ducha” procesie jest nauka uniwersytecka jako korona edukacji umysłów, pamięci i wolności osoby ludzkiej i całych narodów, nieraz głęboko zranionych historycznym dramatem zła i słabości: „Uniwersytet, stwarzając możliwości rozwoju nauk humanistycznych, może pomóc w takim oczyszczaniu pamięci, które nie zapoznaje krzywd i win, ale pozwala przebaczać i prosić o przebaczenie, a potem otwierać umysł i serce na prawdę, dobro i piękno, które stanowią wspólne bogactwo i które zgodnie należy pielęgnować i rozwijać”. Jednak wspólnotą i zarazem instytucją, która dała Europie najwięcej nie tylko ściśle w sensie duchowo-moralno-religijnym, lecz także w sensie nauki, sztuki czy gospodarki, jest Kościół zbudowany na św. Piotrze i jego następcach, o którego należną pozycję bytową i stosowny respekt upomina się Jan Paweł II Wielki – oczywiście z myślą o dobru wszystkich Europejczyków: „Elementem określającym tożsamość tego kontynentu jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. ŤNie ulega wątpliwości, że w złożonej historii Europy chrześcijaństwo stanowi element kluczowy i decydujący, oparty na solidnym fundamencie tradycji klasycznej i ulegający w kolejnych wiekach wielorakim wpływom różnych nurtów etniczno-kulturowych”. W związku z powyższym Europa jako „Ťstary kontynentť” powinna „wyraŸne odwołać się do Boga i wiary chrześcijańskiej”, czyli „uznać rzeczywistość historyczno-kulturową, która kształtuje teraŸniejszość i stanowi Ÿródło tożsamości Europejczyków”.
  Słowa kluczowe: chrześcijaństwo, Europa, Jan Paweł II, tożsamość, uniwersytet, kultura klasyczna

  THE CHRISTIAN CONCEPT OF EUROPE ACCORDING TO SAINT JOHN PAUL II –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Summary. In the face of neo-Marxist globalism, whose goal is the programmatic obliteration of every identity of being as a being, “urgently need Europe to find its Christian identity and live it accordingly.” The issues of transcendence of the Old Continent are inextricably linked to personal levels: individual, national and social. In this connection, “the central principle of all just social order must be respect for man, his dignity and his inalienable rights. This was aptly recognized by the ancient formula: Hominum causa omne ius constitutum est.” Such an optimal vision of the human person in its social and specifically individual identity can be concretised in all dimensions of human existence only on the basis of the Christian roots of Europe and their affirmation and realization is the deepest desire for the great spirit of Saint John Paul II, which gives expression in the words: “Europe, about which I dream, is a political, and above all spiritual unity, in which Christian politicians of all countries are aware of the riches that faith gives to man: as engaged men and women try these riches use it in the service of all, that the people of Europe may be created, over which the face of God shines.” For this reason, the Old Continent should “be a place of reconciliation and coexistence of people and nations, approaching each other with deep respect and sincere kindness.” Essential help in this necessary for the size of Europe as a “community of spirit” process is university education as a crown of education of minds, memory and freedom of the human person and entire nations, sometimes deeply wounded by the historical drama of evil and weakness: “University, creating opportunities for the development of humanities, can help in the cleansing of memory that does not acquaint us with wrongs and faults, but allows forgiveness and ask for forgiveness, and then open the mind and heart to the truth, goodness and beauty that constitute common wealth and which in accordance, care and develop.” However, the community and at the same time the institution that gave Europe the most, not only strictly in the spiritual-moral-religious sense, but also in the sense of science, art or economy, is the Church built on St. Peter and his successors, for whom John Paul II the Great, demands due respect and proper respect – of course, for the well-being of all Europeans: “The element that determines the identity of this continent is the Church founded by Jesus Christ. ŤThere is no doubt that in the complex history of Europe, Christianity is a key and decisive elementť, based on a solid foundation of the classical tradition and succumbing to multiple influences of various ethno-cultural trends in subsequent centuries.” In connection with the above, Europe as” Ťthe old continentť” should “explicitly refer to God and the Christian faith,” means “to recognize the historical and cultural reality that shapes the present and is the source of the identity of Europeans.”
  Key words: : Christianity, Europe, John Paul II, identity, university, classical culture

 • Andrzej Herbet
  Department of Commercial Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  IS THIS THE END OF SHARE CAPITAL? LIMITED COMPANY LAW REFORMS IN POLAND AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article defines the current trends in European legislations concerning the issue of share capital in private limited companies, its necessity and fixed amounts. The analysis covers proposed amendments of legal provisions at both EU and national level, with a particular reference to Polish and German regulations. Moreover, the Author discusses the mechanisms applied worldwide to create and maintain the statutory capital, as well as the key arguments raised by the opponents and supporters of the commented institution.
  Key words: share capital, statutory capital, limited company, private company, creditors’ protection

  KONIEC KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO? REFORMY PRAWA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. . Niniejszy artykuł określa aktualne tendencje w prawodawstwie europejskim, dotyczące instytucji kapitału zakładowego w prywatnych spółkach kapitałowych. Analiza obejmuje proponowane zmiany prawne, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem polskich i niemieckich regulacji. Ponadto, Autor omawia mechanizmy tworzenia i utrzymywania kapitału założycielskiego, przywołując również kluczowe argumenty zwolenników i przeciwników komentowanej instytucji.
  Słowa kluczowe: kapitał zakładowy, kapitał założycielski, prywatna spółka kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ochrona wierzycieli

 • Viktor Hryshchuk
  Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych

  PRAWNO–KARNA OCHRONA I REALIZACJA PRAW DZIECKA NA UKRAINIE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Autor na podstawie obowiązującego prawa ukraińskiego konsekwentnie rozważa cztery następujące zagadnienia: 1) znaczenie ochrony prawnej i prawno-karnej, a także zabezpieczenie praw dziecka; 2) akty międzynarodowe i akty normatywne Ukrainy w sprawie zabezpieczenia prawnego i ochrony praw dziecka; 3) obecny Kodeks karny Ukrainy w sprawie ochrony i zapewnienia praw dziecka; 4) kierunki i środki zwalczania przestępstw przeciwko dziecku.
  Słowa kluczowe: prawo, prawa człowieka, prawa dziecka, ochrona prawno-karna i realizacja praw dziecka, ochrona prawno-karna i realizacja praw dziecka na Ukrainie

  LEGAL AND CRIMINAL PROTECTION OF THE CHILDREN AND IMPLEMENTATION OF CHILDREN’S RIGHTS IN UKRAINE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The author on the basis of the applicable Ukrainian law consistently considers the following four issues: 1) the importance of legal and criminal-law protection, as well as defending the rights of the children; 2) international acts and legal acts of Ukraine regarding legal protection and protection of children’s rights; 3) the current Criminal Code of Ukraine on the protection and ensuring the rights of the child; 4) directions and measures to prevent crimes against children
  Key words: law, human rights, children’s rights, criminal law and implementation of children’s rights, criminal law and implementation of children’s rights in Ukraine

 • Paweł Kaleta
  Department of Public and Constitutional Church Law Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  LEGAL QUALIFICATION OF SPONSORSHIP IN POLISH LAW pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This study explores how the concept of sponsorship might be embodied within the Polish legal order. In an economic and social environment, a sponsorship agreement might be seen as a new means of financing charitable works. It should be recognized that this type of agreement is not currently recognized by Polish state law. A sponsorship agreement is distinct from a sponsoring agreement or a donation. There is no comparable institution in the Polish legal order. It is crucial for this study to determine how sponsorship can be adapted to conform with Polish civil law. Finally, it asks if the law of Poland could adopt the American solution to financing charity activity.
  Key words: sponsorship, sponsoring, donation, innominate agreement, financing charitable works

  KWALIFIKACJA PRAWNA SPONSORSHIP W PRAWIE POLSKIM –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedstawiony artykuł jest próbą ukazania, w jaki sposób instytucja sponsorship może być recypowana w polskim systemie prawnym. Sponsorship jest instrumentem prawnym ustanowionym głównie w krajach Ameryki Północnej. Jej celem jest subsydiarna pomoc w finansowaniu działalności charytatywnej Kościoła. Z analizy kwalifikacji prawnej instytucji sponsorship w polskim systemie prawnym wynika, że jest to instytucja niezdefiniowana w prawie. Nie można jej mylić ani z umową darowizny, ani umowy sponsoringu. Instytucja sposnsorship może być nowym sposobem finansowania instytucji charytatywnych w Polsce.
  Słowa kluczowe: sponsorship, sponsoring, darowizna, umowa nienazwana, finansowanie charytatywnych dzieł

 • Marcin Konarski
  Institute of Legal Sciences, Administration and Security at the Warsaw Academy of Management

  AT THE ROOTS OF THE RECONSTRUCTION OF POLISH STATEHOOD. A FEW REMARKS AT THE HUNDREDTH ANNIVERSARY OF REGAINING INDEPENDENCE (1918–2018). PART TWO pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article constitutes the second part of the analysis of normative aspects of the reconstruction of the Polish state. This part covers the period which started when the Regency Council of the Kingdom of Poland passed authority over the army to Józef Piłsudski on 11 November 1918 and finished when Józef Piłsudski launched a coup in May 1926. The author analyses individual stages of the formation of Polish constitutionalism during this period, drawing attention to, inter alia, the fact that the political system of the Third French Republic particularly inspired the Polish constitutional legislator.
  Key words: independence, Second Polish Republic, Legislative Sejm, Small Constitution of 1919, March Constitution, May Coup of 1926

  U ŹRÓDEŁ ODBUDOWY PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ. KILKA UWAG W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (1918–2018). CZĘŚĆ DRUGA pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi drugą część analizy normatywnych aspektów odbudowy państwa polskiego, tym razem obejmujących okres od przekazania przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego zwierzchnictwa na wojskiem Józefowi Piłsudskiemu w dniu 11 listopada 1918 r., do zamachu stanu dokonanego przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r. Autor analizuje poszczególne etapy kształtowania się polskiego konstytucjonalizmu w tym okresie, zwracając m.in. uwagę na szczególną inspirację polskiego ustawodawcy konstytucyjnego ustrojem Trzeciej Republiki Francuskiej.
  Słowa kluczowe: niepodległość, II Rzeczpospolita, Sejm Ustawodawczy, Mała konstytucja z 1918 r., Konstytucja marcowa z 1921 r., zamach majowy 1926 r.

 • Jarosław Krzewicki
  Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu

  MAŁŻEŃSTWO – PRZEDMIOT WSPÓLNEJ TROSKI KOŚCIOŁA I PAŃSTWA pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Kościół i państwo w ramach własnych porządków prawnych regulują sprawy małżeńskie. Związek małżeński wywodzi się z prawa naturalnego, Kościół wydobywa jego treść, strzeże integralności instytucji, zaś państwo gwarantuje skutki cywilne oraz udziela mu potrzebnej ochrony. Pojęcie małżeństwa dla państwa jest dynamiczne i zmienne, gdyż oparte jest na fakcie społecznym i podlega oddziaływaniu społecznemu warunkowanemu doraŸnymi okolicznościami i użytecznością. Stąd dywergencja między podmiotami w rozumieniu małżeństwa się pogłębia. Relacja między Kościołem a państwem względem małżeństwa pokazuje silne oddziaływanie chrześcijaństwa na jego treść, a w niesprzyjających okolicznościach próbę obrony tego, co przynależy do jego istoty. Kościół na potrzeby zagwarantowania praw wierzących wypracował model relacji, w której państwo przyznaje skutki cywilne małżeństwu. Przy obiektywnym pojęciu małżeństwa, jakiego broni Kościół, wobec swojego roszczenia kompetencji względem małżeństw niekatolików, opartych na prawie naturalnym, Kościół powinien pielęgnować dialog i współpracę z państwem, korzystając z dostępnych mu środków, by zachować w społeczeństwie właściwe rozumienie instytucji małżeństwa, której istnienie jest gwarantem stabilności i ciągłości nie tylko wspólnoty wierzących, ale i całego społeczeństwa.
  Słowa kluczowe: historia relacji państwo–Kościół, prawo naturalne, pozytywizm prawny, aksjologia prawa

  MARRIAGE – A MATTER OF COMMON CARRE FOR THE CHURCH AND THE STATE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Church and the state regulate matrimonial matters within their own legal systems. The marriage is derived from natural law, the Church extracts its content, protects the integrity of the institution, and the state guarantees civil effects and provides it with the necessary protection. The concept of marriage for the state is dynamic and changeable, because it is based on social fact and is subject to social impact conditioned by immediate circumstances and utility. Hence the divergence between entities in the meaning of marriage is deepening. The relationship between the Church and the state regarding marriage shows the strong influence of Christianity on its content and in unfavorable circumstances an attempt to defend what belongs to its essence. To guarantee the rights of believers, the Church has developed a model of relationship in which the state grants civil effects to marriage. With the objective concept of the marriage that the Church defends, in view of her claim of competence regarding non-Catholic marriages based on natural law, the Church should cultivate dialogue and cooperation with the state, using the means at her disposal, to preserve in society a proper understanding of the institution of marriage, the existence of which is a guarantee stability and continuity not only of the community of believers but also of the whole society.
  Key words: history of relations between Church and state, natural law, legal positivism, axiology of law

 • Małgorzata Kuć
  Department of Criminal Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  TERRORIST SUICIDE AS A TACTICAL METHOD OF ASYMETRIC WARFARE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article describes the problem of terrorist suicide as a method of asymmetric warfare. It explains the definitions of terrorism, suicide and asymmetric warfare within the issue. Suicide is presented as a specific engagement method of terrorist organisations in the context of asymmetric warfare. Suicide terrorism is presented as part of the criminal’s terrorist career. Terrorist suicide is a characteristic of the so-called “New Terrorism” and a type of altruistic suicide.
  Key words: terrorist suicide, terrorism, asymmetric warfare, hybrid warfare, method, tactics, motivation

  SAMOBÓJSTWO TERRORYSTYCZNE JAKO METODA TAKTYKI KONFLIKTU ASYMETRYCZNEGO –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł opisuje problem samobójstw terrorystycznych jako metody konfliktu asymetrycznego. W zakresie omawianego zagadnienia wyjaśniono definiowanie terroryzmu, samobójstwa i konfliktu asymeytrycznego. Samobójstwo zostało przedstawione jako specyficzna metoda walki organizacji terrorystycznych w kontekście konfliktu asymetrycznego. Terroryzm samobójczy został przedstawiony w artykule jako część kariery terrorystycznej przestępcy. Samobójstwo terrorystyczne jest cechą tzw. „nowego terroryzmu” oraz rodzajem samobójstwa altruistycznego.
  Słowa kluczowe: samobójstwo terrorystyczne, terroryzm, konflikt asymetryczny, wojna hybrydowa, metoda, taktyka, motywacja

 • *Ryszard Maciejewski
  **Jarosław Sak
  *Katedra Anatomii Człowieka, Wydział Lekarsko–Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  **Katedra Nauk Humanistycznych, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  OCHRONA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH W OPIECE NAD DZIECKIEM pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Autorzy analizują historyczne i społeczne zjawiska instrumentalizacji i degradacji podmiotowości dziecka. W świetle ustaleń wstępnych wskazują na konieczność społecznej i kulturowej weryfikacji wartości, na których fundowane są relacje z dziećmi. Poddając refleksji znaczenie wartości chrześcijańskich w opiece nad dzieckiem wskazują na funkcję rodziny w kształtowaniu macierzy życia społecznego. Akcentują rolę rodziny w przekazywaniu podstawowych zasad życia społecznego i moralnego.
  Słowa kluczowe: dziecko, wartości chrześcijańskie, religia, edukacja, rodzina

  PROTECTION OF CHRISTIAN VALUES IN THE CHILD’S CARE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The authors analyze historical and social phenomena of instrumentalisation and degradation of the child’s personality. In the light of the preliminary findings, they point to the need for social and cultural verification of the values on which relationships with children are funded. Reflecting on the importance of Christian values in childcare, they point to the role of the family in shaping the matrix of social life. They emphasize the role of the family in transmiting on the basic principles of social and moral life.
  Key words: child, Christian values, religion, education, family

 • Katarzyna Malinowska
  Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Administration at the University of Szczecin

  THE CONSENT OF SPOUSE FOR THE PERFORMANCE OF A CERTAIN ACT IN THE LAW BY THE OTHER SPOUSE – COMMENTS WITH REFERENCE TO ARTICLE 37 FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary.Summary. The aim of the research was to analyse selected interpretation problems that appear on the background of Art. 37 Family and Guardianship Code. This provision states the requirement for obtaining the consent of spouse for the performance of a certain act in the law, concerning the management of the joint property, which is made by the other spouse. The applied research method included the dogmatic and legal analysis of the provisions of the Polish Family and Guardianship Code and Polish Civil Code as well as the analysis of the Polish judicial decisions and opinions expressed in legal doctrine. This article presents legal argumentation proving that the spouse’s statement of consent for the performance of a certain act in the law by the other spouse cannot only be specified by type and cannot cover many arbitrary, non-specific acts in the law. The consent should cover only one, individual act in the law and should indicate the person with whom the action is to be made. The requirement for obtaining the consent of spouse aims to protect the interests of a spouse who does not make an act in the law, as well as it is to ensure the safety of trading and to protect interests of a third party who performs act in the law with one of the spouses.
  Key words: consent, spouse, third party, act in the law

  ZGODA MAŁŻONKA NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ PRZEZ DRUGIEGO MAŁŻONKA – UWAGI NA TLE ART. 37 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Celem niniejszego artykułu była analiza wybranych problemów interpretacyjnych pojawiających się na tle regulacji zawartej w art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten przewiduje wymóg uzyskania zgody małżonka na dokonanie przez drugiego małżonka określonych czynności prawnych dotyczących zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Zastosowana metoda badań obejmuje analizę dogmatycznoprawną wybranych przepisów polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, a także analizę poglądów wyrażonych w orzecznictwie sądowym oraz w nauce prawa. Po przeprowadzeniu badań sformułowano tezę, że oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności prawnej przez drugiego małżonka nie może mieć charakteru rodzajowego, ani blankietowego, natomiast musi obejmować elementy przedmiotowo istotne czynności prawnej oraz osobę, z którą czynność ma zostać dokonana. Wymóg uzyskania zgody małżonka ma na celu zarówno ochronę interesów małżonka niedokonującego czynności prawnej, jak również służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu oraz chronić interesy osoby trzeciej, dokonującej czynności prawnej z jednym z małżonków.
  Słowa kluczowe: zgoda, małżonek, osoba trzecia, czynność prawna

 • Krzysztof Mikołajczuk
  Department of Church Procedural Law, Marriage Law and Penal Law and the Eastern Catholic Churches
  Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  PEDOPHILIA – DEFINITIONS OF THE DISORDER. SELECTED CLINICAL, LEGAL, AND SOCIAL ISSUES –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The concept of pedophilia is very broad and extremely complex. Thus, when examining this disorder, it is important to take into account a wide-ranging debate on the definition of pedophilia itself, the type of definition, and elements that constitute it. The fact that there are so many definitions of pedophilia, which at the same time determine the ways it is responded to, shows how important this issue is. The way the term ‘pedophilia’ is used causes many misunderstandings and controversies, primarily between clinicians and lawyers. Further confusion as to the meaning of the concept arises when representatives of other professions join in these discussions. The article attempts to define pedophilia in clinical, legal, and social terms.
  Key words: paraphilia, pedophilia, disordered sexual preferences, contacts with children

  PEDOFILIA – DEFINICJE ZABURZENIA. WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNO–PRAWNO–SPOŁECZNE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie: Pedofilia jest pojęciem bardzo szerokim i niezwykle złożonym. Tak więc, analizując zjawisko tego zaburzenia, należy zwrócić uwagę na szeroką dyskusję odnoszącą się do samego zakresu definicji pedofilii, jej typu oraz elementów składowych pojęcia. Na rangę zagadnienia wskazuje wielość definicji wyznaczających jednocześnie sposób reagowania na omawiane zjawisko. Posługiwanie się zaś terminem „pedofilia” jest powodem licznych nieporozumień i sporów prowadzonych przede wszystkim między klinicystami a prawnikami. Dodatkowy zamęt w ustaleniach definicyjnych wprowadzany jest także, kiedy w dyskusję nad zawartością i zakresem pojęcia włączają się przedstawiciele innych zawodów. Niniejszy artykuł stanowi próbę zdefiniowania zjawiska pedofilii w ujęciu klinicznym, prawniczym i społecznym.
  Słowa kluczowe: parafilia, pedofilia, zaburzona preferencja seksualna, kontakty z dziećmi

 • Janusz Niczyporuk
  Department of Administrative Procedure, Faculty of Law and Administration at the Maria Curie–Skłodowska University in Lublin

  PROCEDURE OF APPEAL AGAINST RESOLUTIONS OF THE NATIONAL COUNCIL OF THE JUDICIARY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The essence of the procedure of appeal against resolutions of the National Council of the Judiciary, conducted solely before the Supreme Court, is defined by mechanisms for the recognition of public law cases. Such mechanisms concentrate around the notion of public case, which is to be legally understood here as legal proceedings in the field of public law. The considerations of legislative technique decided at the time that a public case had to, first of all, be legally based in the provisions of the Code of Civil Procedure on cassation. In this context, specific constructs of appeal proceedings against resolutions of the National Council of the Judiciary emerged.
  Key words: appeal proceedings, Supreme Court, public case, resolution of the National Council of the Judiciary

  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE OD UCHWAŁ KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Istotę postępowania odwoławczego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, które toczy się wyłącznie przed Sądem Najwyższym, określają mechanizmy rozpoznawania spraw z zakresu prawa publicznego. Takie mechanizmy koncentrują się wokół pojęcia sprawy publicznej, którą należy tutaj rozumieć prawniczo jako postępowanie sądowe z zakresu prawa publicznego. Względy techniki prawodawczej zadecydowały wówczas, że sprawa publiczna musiała przede wszystkim znaleŸć podstawy prawne w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej. W tym kontekście wystąpiły charakterystyczne konstrukcje postępowania odwoławczego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
  Słowa kluczowe: postępowanie odwoławcze, Sąd Najwyższy, sprawa publiczna, uchwała Krajowej Rady Sądownictwa

 • Iwona Niewiadomska
  Department of Social Psychoprevention, Faculty of Social Sciences at the John Paul II Catholic University of Lublin

  PERSONAL BACKGROUND SURVEYS OF INMATES: LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article discusses the legal and psychological aspects of personal background surveys of inmates serving a prison sentence. In the legal context, the statutory objectives of psychological diagnosis of prisoners were discussed, i.a. as a basis for individualisation of a custodial sanction, prevention of harmful influence of demoralised convicts and ensuring prisoners’ personal safety. As regards the psychological aspect, arguments were put forward in favour of in-prison diagnosis as a variety of psychological diagnosis, mainly due to the fact that it offers a description of characteristic ways of behaviour of a convicted person as well as explaining the mechanisms of their emergence, maintenance and possible changes in the functioning of the diagnosed person. In the analysis of the legal and psychological aspects of diagnosis in the penitentiary setting, the specific nature of three types of personal background tests was presented: 1) psychological rehabilitation diagnosis, 2) psychological therapeutic diagnosis, 3) psychological diagnosis of recidivism. Finally, attention was paid to factors that should be considered in the development of psychological diagnosis of inmates, for example, the testing of positive and dynamic personality aspects of convicted persons and standardisation of research, including the development of modern diagnostic tools.
  Key words: personal background surveys, classification of convicts, diagnosis in penitentiary setting, rehabilitation diagnosis, therapeutic diagnosis, psychological diagnosis of recidivism

  BADANIA OSOBOPOZNAWCZE WIʏNIÓW: ASPEKTY PRAWNO–PSYCHOLOGICZNE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W artykule zawarto zagadnienia dotyczące prawnych i psychologicznych aspektów badań osobopoznawczych przestępców odbywających karę pozbawienia wolności. W kontekście prawnym ukazano ustawowe cele psychologicznego diagnozowania więŸniów – m.in. jako podstawę indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności, zapobiegania szkodliwym wpływom skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego. W aspekcie psychologicznym zaprezentowano argumenty przemawiające za tym, że diagnoza penitencjarna stanowi rodzaj diagnozy psychologicznej – głównie z uwagi na to, że zawiera zarówno opis charakterystycznych sposobów zachowania skazanego, jak również wyjaśnienie mechanizmów ich powstawania, utrzymywania się oraz możliwych zmian w funkcjonowaniu badanej osoby. W analizie prawno-psychologicznych aspektów diagnozowania penitencjarnego przedstawiono specyfikę trzech rodzajów badań osobopoznawczych: 1) psychologiczną diagnozę resocjalizacyjną, 2) psychologiczną diagnozę terapeutyczną, 3) psychologiczną diagnozę ryzyka powrotności do przestępstwa. W zakończeniu zwrócono uwagę na czynniki, jakie należy uwzględniać w rozwijaniu psychologicznego diagnozowania penitencjarnego – m.in. badanie pozytywnych i dynamicznych czynników osobowości osadzonych oraz standaryzowanie badań, w tym tworzenie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych.
  Słowa kluczowe: badania osobopoznawcze więŸniów, klasyfikacja skazanych, diagnoza penitencjarna, diagnoza resocjalizacyjna, diagnoza terapeutyczna, diagnoza ryzyka powrotności do przestępstwa

 • Paweł Nowik
  Department of Labour and Social Insurance Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  COLLECTIVE BARGAINING AS A FORM OF TRADE UNION INVOLVEMENT IN REGULATING WORKING CONDITIONS ON DIGITAL LABOUR PLATFORMS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article deals with the issue of trade unions’ involvement in the issues of employment on Internet platforms. In the first section, there are general issues related to collective labour law and employment on the platform. The following section analyses the various forms of trade union involvement. The article contains the primary hypothesis that the critical condition for the regulation of fair and decent work on global Internet platforms is the activation of trade unions in the form of information activities and social dialogue in the form of collective bargaining.
  Key words: Internet platforms, trade unions, algorithmic subordination, collective bargaining

  NEGOCJACJE ZBIOROWE JAKO FORMA ZAANGAŻOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W REGULACJĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA NA PLATFORMACH INTERNETOWYCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł podejmuje problematykę zaangażowania związków zawodowych w kwestie zatrudnienia na platformach internetowych. W pierwszej części poruszono zagadnienia ogólne związane ze zbiorowym prawem pracy i zatrudnieniem na platformie. W dalszej części podjęto analizie poszczególne formy zaangażowania związków zawodowych. W artykule zawarto główną hipotezę, że kluczowym warunkiem regulacji sprawiedliwej i godnej pracy na globalnych platformach internetowych jest aktywizacja związków zawodowych w postaci podejmowania działań informacyjnych i podejmowanie dialogu społecznego w postaci rokowań zbiorowych.
  Słowa kluczowe: platformy internetowe, związki zawodowe, podporządkowanie algorytmiczne, rokowania zbiorowe

 • Krzysztof Orzeszyna
  Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  PRAWO DZIECKA DO WYCHOWANIA PRZEZ OJCA I MATKĘ-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem analizy jest prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę. Konwencja o Prawach Dziecka zaleca, aby we wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną było najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (art. 3 ust. 1). Zatem to dobro dziecka jest naturalnym nakazem troski o osobę niedojrzałą i zależną od innych, z myślą o niej samej, jako wartości samej w sobie cennej. Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Dla rozwoju dziecka bardzo ważnym jest rozróżnienie męskości i kobiecości, które należą do porządku naturalnego, będącego rzeczywistością biologiczną, fizyczną, duchową, psychologiczną i społeczną. Konwencja jest zatem podstawą do sformułowania prawa samego dziecka do „obojga rodziców”, tj. do doświadczania ich troski, do więzi osobistej, uczuciowej z ojcem i matką. Zrównoważony rozwój osobowościowy dziecka zależy w dużej mierze od rodziców i innych osób go wychowujących. We wszystkich etapach rozwoju dziecka oboje rodzice uczestniczą w procesie tworzenia się emocji i uczuć, każdy na swój sposób, mężczyzna (ojciec) jako mężczyzna, kobieta (matka) jako kobieta. Ta bliskość rodziców stanowi mocny fundament dla bezpieczeństwa dziecka w otaczającym go środowisku. Wspierający udział rodziców w procesie tworzenia osoby w jej tożsamości i osobowości, jako mężczyzny lub kobiety jest również zaproszeniem do rozwoju męskości i kobiecości ich dzieci. Zrozumienie świata, życie wewnętrzne i relacje są różnorodne i zależą od harmonii i zgodności stwarzanej przez męskość i kobiecość. Wzrastanie z ojcem i matką daje dzieciom możliwość odkrywania siebie w ramach swojej własnej historii, która jest związana z wielką historią narodów i ludzkości, do której każdy z nas należy.
  Słowa kluczowe: godność człowieka, prawa człowieka, prawa dziecka, prawo do wychowania, prawo do ojca i matki

  THE RIGHT OF THE CHILD TO UPBRINGING BY FATHER AND MOTHER –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The subject of this analysis is a right of the child to upbringing by father and mother. The Convention on the Rights of the Child recommends to take into consideration the best interest of the child in all actions concerning children (Art. 3, sect. 1). Therefore, the best interest of the child is a natural imperative of care for a dependant and immature individual and this imperative as such constitutes an essential value. In order to assure a full and harmonious development of its personality the child should be brought up in family environment, atmosphere of happiness, love and understanding. For the child’s development the distinction between masculinity and femininity is crucial because such a distinction makes part of natural order and is a biological, physical, spiritual, psychological and social reality. Thus, the Convention provides the grounds to formulate the right of the child to both parents, i.e. to experience their care, to have a personal, and emotional relation with father and mother. The sustainable development of personality of the child extensively depends on the parents and other persons bringing up the child. At each stage of the child’s development both parents participate in creation of emotions and feelings, each parent in its own appropriate way, a man (father) as a man, a woman (mother) as a woman. This intimacy with parents constitutes a strong ground for the child’s sense of security in its surrounding environment. The supporting participation of parents in the process of creation of a person in its identity and personality as a man or a woman constitutes as well an invitation for development of masculinity or femininity of their children. The understanding of the world, internal life and relations are diverse and depend on the harmony and compliance created by masculinity and femininity. Growing-up with father and mother permits the children to discover themselves within their own history which is related to the great history of nations and mankind to which each of us belongs.
  Key words: human dignity, human rights, rights of the child, right to upbringing, right to father and mother

 • Małgorzata Polkowska
  Department of International Law, Institute of Law at the War Studies University

  LONG TERM SUSTAINABILITY (LTS) OF OUTER SPACE ACTIVITIES VIS A VIS SPACE AWARENESS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Space Awareness is one of the priorities for all operations in outer space. Space is the place for commercial and military activities. This article is about awareness of space in civilian and military context. Awareness is the topic of one of the guidelines adopted by COPUOS in June this year. For NATO Space Awareness domain (and also SSA) has been always crucial (keeping in mind that NATO does not own any satellite and depend on member states in this area), that is the reason why NATO put so much attention to space in its activities. Policy on Space support in operations made integration of Space into NATO’s core tasks as the priority. Civil and military cooperation seems to be unquestionable. Better leverage science and technology entities, foster communication with industry and relevant partners are the challenges for space awareness policy today. It must be agreed that States and international intergovernmental organizations (civil or military) as it was presented in the newly adopted by UN-LTS, should raise general public awareness of the important societal benefits of space activities and of the consequent importance of enhancing the long-term sustainability of outer space activities.
  Key words: space awareness, United Nations, Long Term Sustainability, deterrence, defense, NATO

  TRWAŁY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIAŁAŃ W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ A ŚWIADOMOŚĆ W DZIEDZINIE KOSMICZNEJ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Świadomość dotycząca przestrzeni kosmicznej jest jednym z priorytetów wszystkich operacji w przestrzeni kosmicznej. Przestrzeń kosmiczna jest miejscem dla działalności handlowej i wojskowej. Niniejszy artykuł dotyczy świadomości na temat przestrzeni kosmicznej w kontekście cywilnym i wojskowym. Świadomość jest tematem jednej z wytycznych przyjętych przez COPUOS w czerwcu tego roku. Dla NATO domena świadomości kosmicznej (SSA) zawsze miała kluczowe znaczenie (pamiętając, że NATO nie jest właścicielem żadnego satelity i zależy od państw członkowskich w tym obszarze), dlatego też w swoich działaniach NATO poświęciło tak wiele uwagi działalności kosmicznej i spowodowała włączenie przestrzeni kosmicznej do podstawowych zadań NATO (traktując je, jako priorytet). Współpraca cywilno-wojskowa wydaje się niekwestionowana. Lepsze wykorzystanie jednostek naukowych i technologicznych, wspieranie komunikacji z przemysłem i odpowiednimi partnerami – to dzisiejsze wyzwania dla polityki świadomości kosmicznej. Należy uznać, że państwa i międzynarodowe organizacje międzyrządowe (cywilne lub wojskowe), przedstawione w nowo przyjętej przez ONZ LTS, powinny zwiększyć świadomość społeczną w zakresie ważnych korzyści społecznych wynikających z działań w przestrzeni kosmicznej i konieczności wzmocnienia długoterminowego zrównoważenia działań w przestrzeni kosmicznej.
  Słowa kluczowe: świadomość kosmiczna, ONZ, długoterminowa trwałość LTS, odstraszanie, obrona, NATO

 • Agnieszka Romanko
  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  DEKRETY USTAWODAWCZE I WYKONAWCZE KONFERENCJI BISKUPÓW –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Autor w artykule analizuje władzę ustawodawczą przysługującą konferencji biskupów w zakresie stanowienia dekretów ogólnych ustawodawczych i wykonawczych. Ustawodawca kodeksowy stanowi, że konferencja biskupów może wydawać dekrety ogólne w tych sprawach, w których przewiduje to prawo powszechne, albo określa szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej, wydane przez nią z własnej inicjatywy lub na prośbę samej konferencji (kan. 455 § 1). Z kolei w sytuacji, w której ani prawo powszechne, ani szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej nie udzieliło konferencji biskupów władzy stanowienia dekretów wykonawczych, pozostaje nienaruszona kompetencja poszczególnego biskupa diecezjalnego i ani konferencja, ani jej przewodniczący nie mogą działać w imieniu wszystkich biskupów, chyba że wszyscy i poszczególni biskupi wyrażają na to zgodę (kan. 455 § 4).
  Słowa kluczowe: konferencja biskupów, biskup diecezjalny, władza ustawodawcza, dekret ogólny

  THE LEGISLATIVE AND EXECUTIVE DECREES OF THE CONFERENCE OF BISHOPS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. In the article, the author analyzes the legislative power of the conference of bishops in the area of issuing the general legislative and executive decrees. The legislator states that the conference of bishops can only issue general decrees in cases where universal law has prescribed it or a special mandate of the Apostolic See has established it either motu proprio or at the request of the conference itself (can. 455 § 1). In cases in which neither universal law nor a special mandate of the Apostolic See has granted the power mentioned in §1 to a conference of bishops, the competence of each diocesan bishop remains intact, nor is a conference or its president able to act in the name of all the bishops unless each and every bishop has given consent (can. 455 § 4).
  Key words: conference of bishops, dioecesan bishop, legislative power, general decree

 • Bronisław Sitek
  SWPS University of Social Science and Humanities in Warsaw

  SERVI PUBLICI. WAYS OF ACQUIRING QUALIFIED CHEAP LABOUR FORCE IN PUBLIC ADMINISTRATION –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The subject of this paper is the analysis of sources regarding the ways of acquiring qualified cheap labour force to work for public administration in Ancient Rome. In many papers about organization and functioning of that administration occurs the phenomenon of exploiting the highly qualified slavers. One of more important issues within this problematic area are the ways of public slavers acquiring. The purpose of this paper is to confront existing conceptions, accepted in Romanistic literature, with the results of sources analysis. Final conclusions include a kind of correction of existing conceptions. The result of this paper is also presentation of timeless mechanisms of searching cheap highly qualified labour force for public administration work.
  Key words: slavery, public administration, public slavers origin, public duties

  SERVI PUBLICI. SPOSOBY POZYSKIWANIA FACHOWEJ I TANIEJ SIŁY ROBOCZEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest analiza Ÿródeł pod kątem sposobów pozyskiwania fachowej i taniej siły roboczej do pracy w administracji publicznej antycznego Rzymu. W wielu opracowaniach dotyczących organizacji i funkcjonowania tejże administracji uwidacznia się zjawisko wykorzystywania niewolników o wysokich kwalifikacjach. Jednym z ważniejszych zagadnień w tym obszarze problemowym są sposoby pozyskiwania niewolników publicznych. Celem opracowania jest skonfrontowanie dotychczasowych koncepcji przyjętych w literaturze romanistycznej z tym co wynika z analizy Ÿródeł. Wnioski końcowe zawierają pewną korektę dotychczasowej koncepcji. Efektem tego opracowania jest również pokazanie ponadczasowych mechanizmów poszukiwania taniej i wysoko kwalifikowanej siły roboczej do pracy w administracji publicznej.
  Słowa kluczowe: niewolnictwo, administracja publiczna, pochodzenie niewolników publicznych, zadania publiczne

 • Magdalena Sitek
  Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy

  HUMAN RIGHTS IN CYBERSPACE.SEARCHING A NEW LEGAL ORDER IN CYBERSOCIETY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The subject of this paper is a reflection on the changes in society structure caused by technical and technological progress. As a result of these transformations, the border between real and virtual world is being bleared. The society is becoming the cyber society. The basic searching hypothesis is the statement, according to which, we need to find appropriate rules of positive law, ethical, moral and religious norms, that would be able to create a new social order in cyberspace. The aim in this paper is, to find the answer to the question if human rights can become a basis of a new social order for cyber society. In final conclusion it is shown that human rights can be the warrant of new social order, however, they require a profound content redefining, and the hierarchy of human rights revaluation, taking into consideration not only scientific achievements, but also world view pluralism, common in cyber society.
  Key words: cyberspace, legal order, positive law, ethical and religious norms

  PRAWA CZŁOWIEKA W CYBEPRZESTRZENI. W POSZUKIWANIU NOWEGO ŁADU PRAWNEGO W CYBERSPOŁECZEŃSTWIE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest refleksja nad zmianami, jakie zachodzą w strukturze społeczeństwa, a które zostały wywołane postępem technicznym i technologicznym. Wskutek tych zmian zaciera się granica pomiędzy światem realnym a wirtualnym. Powstaje cyberspołeczeństwo. Podstawową hipotezą badawczą jest stwierdzenie, według którego należy poszukiwać odpowiednich przepisów prawa stanowionego, norm etycznych, moralnych i religijnych, które mogłyby stworzyć nowy ład społeczny w cyberprzestrzeni. Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy prawa człowieka mogą stać się podstawą nowego ładu społecznego dla cyberspołeczeństwa. We wnioskach końcowych zostało wykazane, że prawa człowieka mogą być fundamentem nowego ładu społecznego, wymagają jednak daleko idącego przedefiniowania treści oraz przewartościowania hierarchii praw człowieka z uwzględnieniem nie tylko osiągnięć nauki, ale również pluralizmu światopoglądowego, jaki panuje w cyberspołeczeństwie.
  Słowa klucze: cyberprzestrzeń, ład prawny, prawo stanowione, normy etyczne i religijne

 • Grzegorz Smyk
  Department of History of State and Law, Faculty of Law and Administration at the Maria Curie–Skłodowska University in Lublin

  POLICE SCIENCE AS A SOURCE OF MODERN ADMINISTRATIVE SCIENCES –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. It was the science of police (Ger. Polizeiwissenschaft) that first endeavoured to offer a comprehensive understanding of the organisation and operation of public administration. It stemmed from the cameralist doctrine which combined, in addition to administrative management, a broad and not-at-all systemic set of knowledge of economics, finance, statistics, demography, economic policy of the state, and even philosophy. While cameralism mainly put emphasis on economics and approached administrative issues only as a means of efficient fiscal and economic administration of the state, police science, which was under the influence of the law of nature, addressed the development of a system of methods and measures employed to shape the structure of public administration in the modern state.
  Key words: police science, administration, administrative law

  NAUKA POLICJI JAKO ŹRÓDŁO NOWOŻYTNYCH NAUK ADMINISTRACYJNYCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Pierwszą próbę kompleksowego ujęcia wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej przyniosła nauka policji (policystyka). Wywodziła się ona z doktryny kameralistycznej, łączącej w sobie – obok zagadnień z zakresu zarządu administracyjnego – szeroki, ale nieusystematyzowany zbiór wiedzy z takich dziedzin jak ekonomia, finanse, statystyka, demografia czy polityka gospodarcza państwa, a nawet filozofia. O ile kameralistyka kładła nacisk głównie na kwestie ekonomiczne, traktując zagadnienia administracyjne jedynie jako jeden ze środków sprawnego zarządu skarbowego i gospodarczego państwa, to pozostająca pod wpływem prawa natury policystyka koncentrowała się na tworzeniu systemu środków i metod kształtujących strukturę administracji publicznej państwa nowożytnego.
  Słowa kluczowe: nauka policji, administracja, prawo administracyjne

 • Wojciech Szczepan Staszewski
  Institute of Legal Studies, Faculty of Law and Administration at the University of Szczecin

  THE LABOR LAW ISSUES IN THE TREATIES OF FRIENDSHIP AND COOPERATION MADE BY POLAND WITH THE WESTERN EUROPEAN COUNTRIES AFTER 1989 –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Labor Law issues constitute a subject of the numerous bilateral and multilateral treaties. They have an important role in the system of Labor the Law sources. In regard to the bilateral treaties, Treaties of Friendship and Cooperation (so called political treaties) play significant role, not only because they reflect the priorities of one state’s foreign policy through definition of its territorial scope of interest, but also they indicate the areas of the particular interests of the parties. Poland, after the transformations of 1989–1990, entered into this type of treaties with the former socialist republics of the Central and Southern Europe established after the USSR dissolution, and – what constituted a novelty in Polish treaty policy – with the Western European states (France, Spain, Germany and Italy), and also with the countries included in this group for the political, not geographical reason: Greece and Turkey. Analysis of these treaties shows that the most of the labor references were used in the political treaty with a neighboring state, Germany. What is more, this field of cooperation was given its adequate rank and significance. Favorable solutions have been included in the treaties with Greece, Spain and Italy. The least consideration for the labor issues was given in the treaty with Turkey, as it includes only one provision, similar to the treaties with the other states, that deals with supporting the direct contacts among the trade unions.
  Key words: Treaties of Friendship and Cooperation, political treaties, Polish treaty policy, international sources of Labor Law, international agreements, trade unions, personnel trainings, social security, international agreements dealing with labor issues

  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWA PRACY W TRAKTATACH O PRZYJANI I WSPÓŁPRACY ZAWARTYCH PRZEZ POLSKĘ PO 1989 ROKU Z PAŃSTWAMI ZACHODNIOEUROPEJSKIMI –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Zagadnienia z zakresu prawa pracy są przedmiotem licznych umów międzynarodowych, zarówno wielostronnych, jak i dwustronnych. Odgrywają one istotną rolę w systemie Ÿródeł prawa pracy. Wśród umów dwustronnych każdego państwa ważną rolę odgrywają umowy o przyjaŸni i współpracy (tzw. traktaty polityczne), które zarówno odzwierciedlają priorytety polityki zagranicznej danego państwa, określając pod względem terytorialnym obszary zainteresowań, ale także wskazują dziedziny szczególnego zainteresowania stron. Polska, po przemianach ustrojowych przełomu lat 1989–1990, zawarła tego typu traktaty z byłymi państwami socjalistycznymi położonymi w Europie Środkowej i Południowej, państwami ukształtowanymi po rozpadzie ZSRR oraz – co stanowiło novum w polskiej praktyce traktatowej – z państwami zachodnioeuropejskimi (tj. z Francją, Hiszpanią, Niemcami i z Włochami) oraz zaliczanymi do tej grupy państw w znaczeniu politycznym, a nie geograficznym: z Grecją i z Turcją. Analiza tych traktatów dowodzi, że najwięcej odniesień znalazło się w traktacie politycznym z Niemcami, czyli z państwem-sąsiadem Polski – tej dziedzinie współpracy nadano odpowiednie znaczenie i rangę. Korzystne rozwiązania przyjęto w traktatach z Grecją, Hiszpanią i Włochami. Najmniej uwagi poświęcono w traktacie z Turcją, w którym zawarto jedynie postanowienie, które znajduje się i w umowach z innymi państwami, dotyczące popierania bezpośrednich kontaktów między związkami zawodowymi.
  Słowa kluczowe: traktaty o przyjaŸni i współpracy, traktaty polityczne, polska praktyka traktatowa, międzynarodowe Ÿródła prawa pracy, umowy międzynarodowe, związki zawodowe, kształcenie kadr, zabezpieczenie społeczne, umowy międzynarodowe dotyczące zagadnień pracy

 • Tadeusz Syczewski
  Department of History, General Norms, Sacramental Law and Institutes of Consecrated Life Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin

  RITES OF HOLY WEEK IN LITURGICAL AND CUSTOM LAW OF CATHOLIC CHURCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This study explores the rites of Holy Week, liturgical and custom related to Holy Week. This issue is extremely important when we give consideration the development of the custom for the rites of Holy Week. The variety and richness of customs emphasize how Easter is important for Christian faithful. The Author wants to point out that folk tradition and customs aim to show the fundamental truth of the Christian faith. This study is to help the faithful understand more deeply the legal and liturgical sense of customs of Holy Week.
  Key words: rites, custom, Holy Week, Palm Sunday, Triduum Sacrum

  OBRZĘDY WIELKIEGO TYGODNIA W PRAWIE LITURGICZNYM I ZWYCZAJOWYM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Niniejszy artykuł dogłębnie omawia zagadnienie obrzędowości Wielkiego Tygodnia w prawie liturgicznym i zwyczajowym Kościoła katolickiego. Tematy te zostały omówione w rozwoju historycznym oraz w aktualnym prawie liturgicznym i zwyczajowym. Szczegółowe zagadnienia dotyczące tego tematu są następujące: najpierw przedstawiony został Wielki Tydzień w tradycji obrzędowej i liturgicznej, następnie ukazane zostały kościelne i ludowe formy obchodu Niedzieli Palmowej – w tradycji ludowej nazywanej Kwietną, w dalszej kolejności przedstawiono trzy pierwsze dni Wielkiego Tygodnia (poniedziałek, wtorek i środa), Triduum Sacrum i jego formy obchodu kościelnego i ludowego (Wielki Czwartek Wielki Piątek i Wielka Sobota), Ciemnica i Boży Grób oraz związane z nimi zwyczaje obrzędowe i ludowe.
  Słowa kluczowe: obrzędowość, zwyczaj, Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, Triduum Sacrum

 • Mateusz Tomczyk
  Department of Criminal Proceeding, Faculty of Law and Administration at the University of Szczecin

  “PENITENTIARY HOPE” OR THE HOPE OF A PRISONER IN POLISH PENITENTIARY POLICY IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE POSTULATES FOR THE INTRODUCTION OF UNCONDITIONAL LIFE IMPRISONMENT –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article presents the issue of the so-called hope and psychological well-being of convicts sentenced to long-term and life imprisonment. The role and significance of “hope” and “psychological well-being” in the plane of preventive and educational goals of life imprisonment are analyzed. On this ground, the question regarding the function of life imprisonment is being asked, because today this punishment is not identified only with its elimination function as part of general prevention. It is also attributed with educational and corrective role. However, in this matter, hope has a fundamental meaning and every person sentenced for life imprisonment is entitled to it. This is the reason why in the Polish legal system the validity of the unconditional life imprisonment is questioned, as this penalty would mean that the convicted person is deprived of the right to seek early conditional release from the rest of his imprisonment.
  Key words: life imprisonment, convict, penitentiary hope

  „NADZIEJA PENITENCJARNA”, CZYLI O NADZIEI OSADZONEGO W POLSKIEJ POLITYCE PENITENCJARNEJ W PERSPEKTYWIE LEGISLACYJNYCH POSTULATÓW WPROWADZENIA BEZWARUNKOWEGO DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W niniejszym artykule prezentowane jest zagadnienie tzw. nadziei i dobrostanu psychicznego skazanych na długoterminowe i dożywotnie kary pozbawienia wolności. Analizie poddawana jest rola i znaczenie „nadziei” oraz „dobrostanu psychicznego” skazanych w płaszczyŸnie celów zapobiegawczych i wychowawczych kary dożywotniego pozbawienia wolności. Na tym gruncie stawiane jest pytanie odnośnie do funkcji kary dożywotniego pozbawienia, bowiem współcześnie ta kara nie jest utożsamia tylko z jej eliminacyjną funkcją w ramach prewencji ogólnej. Przypisuje się jej także wychowawczą i naprawczą rolę. Tutaj zaś fundamentalne znaczenie ma nadzieja, do której ma prawo każdy dożywotnio skazany. Dlatego też poddawana jest w wątpliwość zasadność obowiązywania w polskim systemie prawnym bezwarunkowej kary dożywotniego pozbawienia wolności, czyli takiej kary, co do której skazany pozbawiony byłby prawa do zabiegania o przedterminowe warunkowe zwolnienie z reszty jej odbywania.
  Słowa kluczowe: kara dożywotniego pozbawienia wolności, skazany, nadzieja penitencjarna

 • Marzena Toumi
  Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej

  NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Pojęcie prywatności dotyka niemal wszystkich aspektów życia człowieka, zaś rozwój kultury i technologii nieustannie zmienia perspektywę jej postrzegania. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie oraz rozwój technicznych środków zbierania, gromadzenia i wyszukiwania informacji dotyczących innych osób sprawia, że bardzo silnie wzrasta konieczność prawnej ochrony ludzkiego prawa do prywatności – prawa do bycia pozostawionym samemu sobie. W erze demokracji cyfrowej zaistniała konieczność przyjęcia takich rozwiązań systemowych, które uwzględniłyby zarówno nowe zagrożenia, jak i sposoby naruszeń praw i wolności człowieka. Na gruncie europejskim odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było wdrożenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.
  Słowa kluczowe: dane osobowe, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), przetwarzanie danych osobowych, prawo do prywatności, prawo do bycia zapomnianym

  THE NEW RESPONSIBILITIES FOR PERSONAL DATA CONTROLLERS AND PROCESSORS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Privacy is a problem that touches virtually all aspects of human life and the changes occurring in the modern world and the development of technical means for collection, storage and retrieval of information about other people have increased the need to legally protect the human right to privacy, i.e. the right “to be left alone”). In the age of digital democracy, there has emerged a need to adopt systemic solutions that would take into account both new threats and ways of violating human rights and freedoms. On the European ground, the response to such demand was the implementation of the regulation on personal data protection – GDPR Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), which entered into force on 25 May 2018.
  Key words: personal data, General Data Protection Regulation (GDPR), personal data processing, right to privacy, right to be forgotten

 • Hanna Witczak
  I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  WYBRANE PROBLEMY ZWIĽZANE ZE STATUSEM PRAWNYM TRANSMITARIUSZA W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Kwestię następstwa prawnego po podmiocie, który został powołany do dziedziczenia, a następnie zmarł zanim nabycie przez niego spadku stało się definitywne (transmitent) normuje przepis art. 1017 k.c. Z uwagi na lakoniczność regulacji określenie statusu prawnego jego spadkobiercy (transmitariusza) jest niezwykle skomplikowane. Brak stosownych rozstrzygnięć normatywnych rodzi wiele kontrowersji. Właściwie w żadnej z kwestii dotyczącej statusu prawnego spadkobiercy transmitenta nie zostało przyjęte w literaturze jednolite stanowisko. Dotyczy to w szczególności Ÿródła uprawnienia transmitariusza do złożenia oświadczenia co do spadku po spadkodawcy transmitenta, początku biegu terminu do złożenia takiego oświadczenia, a także najbardziej złożonego zagadnienia wielości transmitariuszy, w szczególności w zakresie ilości składanych przez nich oświadczeń co do spadku po spadkodawcy transmitenta oraz ich treści.
  Słowa kluczowe: transmisja, transmitariusz, transmitent, wielość transmitariuszy, tymczasowe i definitywne nabycie spadku

  SELECTED PROBLEMS CONCERNING THE LEGAL STATUS OF THE TRANSMITEE IN POLISH INHERITANCE LAW –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The matter of legal succession after the entity called transmitee who was appointed to inherit and died before definitive acquisition of inheritance is regulated according to the article 1017 of Civil Code. Since the regulation is quite laconic it is extremely complicated to establish legal status of the transmitee. Lack of adequate normative conclusions results in many controversies. No unequivocal statement in any terms of legal status of the transmitee can be found in the literature. Especially with regard to such issue as source of powers for the transmitee to make a statement on the succession after the testator as well as the most complex matter that is multiplicity of transmitees and the number and contents of declarations they make regarding inheritance from the testator of the transmitee.
  Key words: transmission, transmitee, predeceased heir, multiplicity of trasmitees, temporary and definitive acquisition of inheritance