Teka Komisji Prawniczej XII_1/2019

Spis treści/ Contents – plik PDF

 

Redakcja/Editorial Board – plik PDF

 

 • Olha Balynska
  Lviv State University of Internal Affairs

  FAMILY TRADITIONS AND THE RIGHT OF A CHILD TO UPBRINGING – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article examines the problems of the correlation of family traditions with the right of the child to upbringing. In particular, it is studied whether family traditions affect the child’s upbringing favorably, or, conversely, family traditions may cause child’s resistance and confrontation. The rights of the child to upbringing and development, approved in Ukrainian and international legal documents should be taken into account. As a result of the study, the author concludes that the upbringing of the child occurs, unambiguously, on the basis of family traditions
  Key words: upbringing, custom, tradition, child’s rights, family

  TRADYCJE RODZINNE I PRAWO DZIECKA DO WYCHOWANIA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł dotyczy problemów korelacji tradycji rodzinnych z prawem dziecka do wychowania. W szczególności analizie zostają poddane zagadnienia, czy tradycje rodzinne korzystnie wpływają na wychowanie dziecka, czy odwrotnie – tradycje rodzinne mogą powodować opór i konfrontację dziecka. Należy wziąć pod uwagę prawa dziecka do wychowania i rozwoju, potwierdzone w aktach normatywnych prawa ukraińskiego i międzynarodowych aktach normatywnych. W wyniku badań autor stwierdza, że wychowanie dziecka następuje jednoznacznie na podstawie tradycji rodzinnych.
  Słowa kluczowe: wychowanie, zwyczaj, tradycja, prawa dziecka, rodzina.

 • Andrzej Bałaban
  Ewa Michałkiewicz–Kądziela
  Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  PRAWNE ASPEKTY KLONOWANIA CZŁOWIEKA- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Szybki rozwój technologiczny oraz społeczny sprawiają, że przed prawodawcami na poziomie krajowym i międzynarodowym stawiane są wciąż nowe wyzwania prawne. Wątpliwości, które klonowanie budziło kilkadziesiąt lat temu, wciąż pozostają aktualne, a szybki postęp nauki sprawia, że pojawiają się wciąż nowe zagrożenia. Jest to bowiem tematyka, która dotyka nie tylko zagadnień związanych z ludzką moralnością oraz etyką, ale oddziałuje także na inne prawa podstawowe o zmieniającej się treści. Prawne rozstrzygnięcia powinny być w związku z tym odnoszone także do takich praw, jak godność ludzka, prawo do tożsamości, czy prawo do integralności fizycznej i psychicznej człowieka. Wszystkie te kwestie powinny być zaś rozpatrywane w odniesieniu do naturalnej, tradycyjnie wykształconej formy życia ludzkiego.
  Słowa kluczowe: klonowanie, godność człowieka, bioetyka, genetyka, tożsamość, integralność fizyczna i psychiczna

  LEGAL ASPECTS OF HUMAN CLONING- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Rapid technological and social development means that new legal challenges are still being posed before legislators at the national and international level. The doubts that cloning aroused several decades ago are still valid, and the rapid progress of science makes new threats appear. It is topic that touches not only issues related to human morality and ethics, but also affects other fundamental rights about changing content. Therefore, legal decisions should also refer to such rights as human dignity, the right to identity or the right to physical and mental integrity of human being. All these issues should be considered in relations to the natural, traditionally educated form of human life.
  Key words: cloning, human dignity, bioethics, genetic, identity, physical and mental integrity

 • Waldemar Bednaruk, prof. KUL
  Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  e-mail: wbednaruk@kul.pl; https://orcid.org/0000-0002-0080-9470

  STATUS POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Pośrednik ubezpieczeniowy odgrywał w systemie ubezpieczeń kluczową rolę. Jednak w początkowym okresie istnienia niepodległej Polski ustawodawca nie wprowadził regulacji odnoszących się do jego statusu, pozostawiając kwestię doboru kadr i zasad ich działalności samym zakładom ubezpieczeniowym. Praktyka ta okazała się prowadzić do rozwoju szeregu patologii na rynku asekuracji. Dlatego też w drugiej dekadzie istnienia II Rzeczypospolitej dokonano radykalnej zmiany w podejściu do polityki kadrowej w branży ubezpieczeniowej.
  Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeń, okres międzywojenny, wielki kryzys gospodarczy

  STATUS OF AN INSURANCE BROKER DURING THE PERIOD OF THE SECOND POLISH REPUBLIC-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. An insurance intermediary played a key role in the insurance system. However, in the initial period of the existence of independent Poland, the legislator did not introduce regulations referring to its status, leaving the issue of the selection of personnel and the rules of their operation to insurance companies. This practice has been shown to lead to the development of a number of pathologies in the belaying market. Therefore, in the second decade of the existence of the Second Polish Republic, a radical change was made in the approach to personnel policy in the insurance industry.
  Key words: insurance market, interwar period, great economic crisis

 • Radosław Bulejak
  radca prawny e-mail: radoslawbulejak@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-1240-526X
  Katarzyna Styś
  Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  e-mail: katarzyna.stys@poczta.onet.pl; https://orcid.org/0000-0002-0947-1680

  WERYFIKACJA DECYZJI REPRYWATYZACYJNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED KOMISJĄ DO SPRAW REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest analiza trybu weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnej w postępowaniu przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Postępowanie przed Komisją jest szczególnym rodzajem trybu nadzwyczajnego weryfikacji decyzji. Ustawa o Komisji zawiera regulacje odbiegające od Kodeksu postępowania administracyjnego, które wynikają m.in. ze szczególnej pozycji ustrojowej Komisji oraz przedmiotu postępowania. Kontrola prawidłowości decyzji reprywatyzacyjnej została oparta na wypracowanej w doktrynie teorii gradacji wad, uwzględniającej naruszenie interesu społecznego.
  Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, decyzja reprywatyzacyjna, wadliwość decyzji administracyjnej

  THE REVIEW OF THE REPRIVATIZATION DECISION IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION FOR THE REPRIVATIZATION OF THE REAL ESTATES IN WARSAW – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The purpose of this article is to analyze the review procedure of the reprivatization decision in proceedings before the Commission for the reprivatization of the real estates in Warsaw. Proceedings before the Commission are recognized as a special type of extraordinary verification of decisions. The Act on the Commission contains regulations departing from the Code of Administrative Procedure, which arise, inter alia, from the special political position of the Commission and the subject of the proceedings. The control of the correctness of the reprivatization decision was based on the theory of gradation’s defects developed in the doctrine, which takes into account the violation of the social interest.
  Key words: administrative proceeding, reprivatization decision, vitiation of administrative decisions

 • Mariusz Filipek
  Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
  e-mail: m.filipek@kancelaria-fk.pl; https://orcid.org/0000-0002-6483-6064

  BRAK PRZYDATNOŚCI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 17 LISTOPADA 1964 ROKU KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO O SĄDZIE POLUBOWNYM DO POSTĘPOWAŃ PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Sądy polubowne zwane również arbitrażowymi funkcjonują w polskim porządku prawnym na mocy regulacji zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego i są zasadniczo prywatnoprawnymi sądami funkcjonującymi w oparciu o wolę stron sporu. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, a doceniane są w szczególności przez przedsiębiorców, którym zależy na możliwie szybkim rozwiązywaniu konfliktów, które w większym lub mniejszym stopniu paraliżują funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia pozostaje zatem odformalizowanie postępowania przed sądami polubownymi i możliwość wypracowania rozwiązania pozwalającego na poczucie osiągnięcia celu – zwycięstwa obu stronom sporu. Zupełnie inaczej zostało zorganizowane przez ustawodawcę postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, w kwestii sporów powstałych na gruncie prawa zamówień publicznych – pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, gdzie de facto rozpoznania sprawy podejmuje się także zespół arbitrów. Stopień sformalizowania postępowania, niemożność zaniechania przeprowadzenia przez KIO postępowania dowodowego w przypadku uznania zarzutu, brak sposobności zawarcia ugody, a także inne formalizmy w połączeniu z wysokimi kosztami wniesienia odwołania prowadzą do konkluzji, iż konieczne może okazać się zweryfikowanie zasadności mechanizmów przewidzianych dla postępowania przed KIO, a tym samym stworzenia mechanizmów prawnych bardziej przyjaznych dla przedsiębiorców, zbliżonych do przewidzianych na gruncie k.p.c.
  Słowa kluczowe: sąd polubowny, alternatywne metody rozwiązywania sporów, prawo zamówień publicznych

  LACK OF APPROPRIABILITY OF PROVISIONS OF THE ACT OF NOVEMBER 17, 1964 CODE OF CIVIL PROCEDURE ON A COURT OF ARBITRATION FOR THE PROCEEDINGS CONDUCTED BY THE NATIONAL APPEALS CHAMBER – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Conciliatory courts, also known as courts of arbitration. Arbitration courts also known as arbitration courts operate in the Polish legal system order under the regulations incorporated in the Code of Civil Procedure and are basically private courts operating on the basis of the will of the parties to the dispute. Their popularity is constantly increasing and they are particularly appreciated by entrepreneurs who want to limit the time spent on resolving disputes, which may often paralyze the operating abilities of the company to a greater or lesser extent. The deformalisation of proceedings conducted by the courts of arbitration and the possible development of a solution which will create the sense of achieving the prime objective – the mutual victory of both parties to the dispute. The proceedings conducted by the National Appeal Chamber, as regulated by the legislator, were altogether different in the matter of disputes arising from public procurement law – between contracting authorities and economic operators, where the dispute is also resolved by a team of arbitrators. The degree of formalisation of the proceedings, the lack of possibility for the NAC to refrain form taking the evidence in the event of an accusation being recognised, lack of opportunity to enter into a settlement, and other formalities combined with high costs of an appeal lead to the conclusion that it may be necessary to verify the validity of the mechanisms imposed on the proceedings conducted by the NAC, thus providing the need to create legal mechanisms that are more entrepreneur-friendly, similar to those included in the Code of Civil Procedure.
  Key words: court of arbitration, alternative methods of dispute resolution, public procurement law

 • Alicja Grześkowiak
  Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  e-mail: a.grzeskowiak@kpsw.edu.pl; http://orcid.org/0000-0002-2790-8751

  AKSJOLOGICZNE PODSTAWY PRAWNOKARNEJ OCHRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PERSPEKTYWIE STULETNICH DZIEJÓW. CZĘŚĆ I –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Sto lat od odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości to także sto lat polskiego prawa karnego o różnie ukształtowanej treści, ale przed którym zawsze stawiano obowiązek ochrony Państwa. Jednak na przestrzeni tych lat państwo, jego natura i ustrój przeszły różne – w tym także tragiczne – koleje. Przedstawiana analiza ma za zadanie wskazać, jakie były podstawy aksjologiczne prawnokarnej ochrony Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni stulecia odrodzonej w 1918 r. polskiej państwowości. Zgodnie z założeniem, przyjmuje się, że ich głównym, chociaż nie jedynym wyznacznikiem są konstytucje, zmieniające się na przestrzeni wieku historii Polski. Tak więc wskazane w tytule 100 lat to cztery konstytucje, trzy „małe” konstytucje oraz trzy kodeksy karne chroniące Rzeczpospolitą oraz wiele ustaw zwykłych wprowadzających przepisy o charakterze ustrojowym i wiele regulujących prawnokarną ochronę państwa polskiego. Z tego względu praca podzielona została na trzy części, odnosząc się kolejno do regulacji na płaszczyŸnie trzech polskich kodeksów karnych.
  Słowa kluczowe: prawo karne, aksjologia, niepodległość, prawo wartości

  AXIOLOGICAL FOUNDATIONS OF CRIMINAL LAW PROTECTION OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE PERSPECTIVE OF CENTURIES-OLD HISTORY. PART I pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. One hundred years since the Republic of Poland regained its independence is also a hundred years of Polish criminal law with differently shaped content, but before which the obligation to protect the State was always first. However, over the years the state, its nature and the system have undergone various, including tragic, fates. The presented analysis is to indicate what axiological foundations of the criminal-law protection of the Republic of Poland over the centuries of the reborn in 1918 Polish statehood. It is assumed, that their main, though not the only, determinant are constitutions, which were changing over the course of the Polish history. Thus, the 100 years indicated in the title are four constitutions, three “small” constitutions, three penal codes protecting the Republic of Poland, many ordinary laws introducing regulations of a political nature and many laws regulating the protection of the Polish state. For this reason, the work was divided into three parts, referring respectively to the regulation of three Polish penal codes.
  Key words: criminal law, axiology, independence, law of values,

 • Robert Kędziora
  Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych,
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej e-mail: r.kedziora@ans.pw.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-8837-4319

  PRAWNOPROCESOWE DETERMINANTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W Kodeksie postępowania administracyjnego określony został standard sprawnego postępowania w sprawie indywidualnej załatwianej przez organ administracji publicznej. Wyznaczają go dyrektywy wnikliwego i szybkiego działania organu. Prawidłowy przebieg postępowania jest uwarunkowany ustaleniem właściwych proporcji między dyrektywami sprawnego działania. Szybkość i prostota postępowania są niewątpliwymi wartościami procesowymi, ale muszą być korygowane przez prawny obowiązek wnikliwego działania organu w sprawie. Organ prowadzący postępowanie powinien korzystać z takich instrumentów procesowych, aby załatwić sprawę w rozsądnym terminie. Wyważenie dyrektyw wnikliwego i szybkiego działania w postępowaniu powinno być także determinowane charakterem załatwianej sprawy administracyjnej.
  Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, organ administracji publicznej, zasada szybkości postępowania, standard sprawności proceduralnej

  LEGAL AND PROCEDURAL DETERMINANTS OF EFFICIENT ACTING OF THE PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITY IN AN ADMINISTRATIVE MATTER –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Code of Administrative Procedure defines the standard of efficient proceedings in an individual case settled by a public administration authority. It is defined by the directives on insightful and prompt acting of the authority. The proper course of proceedings is conditioned by the determination of appropriate proportions between the directives of efficient conduct. The promptness and simplicity of proceedings are undoubtedly procedural values, but they must be corrected by the legal obligation of the authority to act in depth in the case. The competent authority should use such procedural instruments to dispose of the case within a reasonable time frame. Balancing the directives of insightful and prompt action in proceedings should also be determined by the nature of the administrative matter to be disposed of.
  Key words: administrative procedure, public administration authority, principle of prompt procedure, standard of effective procedure

 • Ewa Kruk
  Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej
  e-mail: ewa.kruk@poczta.umcs.lublin.pl; https://orcid.org/0000-0003-1976-9330

  OCHRONA PRAWNA MAŁOLETNIEGO W PROCESIE KARNYM. UWAGI NA TLE ART. 185A–C KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest ochrona prawna małoletniego realizowana na gruncie art. 185a–c w polskim procesie karnym. Autorka przeanalizowała następujące kwestie: uznania wieku w kontekście pojęcia „dziecko” z perspektywy aktów prawa międzynarodowego, unijnego oraz polskiego, przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w charakterze świadka i małoletniego świadka tylko raz i tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 185a–b k.p.k.) oraz przesłanki powtórnego przesłuchania. Następnie przedstawiono szczególne środki ochrony w przedmiocie przeprowadzenia czynności przesłuchania pokrzywdzonego przestępstwem z art. 197 k.k. – zgwałcenia, z art. 198 k.k. – wykorzystania bezradności, upośledzenia w celu doprowadzenia do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej i z art. 199 k.k. – nadużycia zależności.
  Słowa kluczowe: małoletni, dziecko, przesłuchanie jednorazowe, przesłuchanie powtórne, inne środki ochrony

  LEGAL PROTECTION OF AN UNDER–AGE PERSON IN A CRIMINAL TRIAL. REMARKS IN THE CONTEXT OF ARTICLE 185 A–C OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The study addresses the issue of legal protection of an under-age person under Art. 185a–c of the Criminal Procedure Code in a Polish criminal trial. In this context, the author has analysed the following issues: the age in the context of the term “child” from the perspective of international, EU and Polish laws, the hearing of an under-age injured person as a witness and under-age witness only once and only if his or her testimony may be of significant importance for the resolution of the case (Art. 185a and b of the Criminal Procedure Code) and the conditions for a repeated hearing. Then the author has presented specific measures to protect the conduct of a hearing of a person injured by an offence under Art. 197 of the Criminal Code, i.e. rape; under Art. 198 of the Criminal Code, i.e. taking advantage of one’s vulnerability or disability in order to subject such a person to sexual intercourse or makes him/her submit to another sexual act; under Art. 199 of the Criminal Code, i.e. abuse of a relationship of dependence.
  Key words: under-age person, child, single hearing, repeated hearing, other protection measures.

 • Miriam Laclavíková Ph.D
  Adriana Švecová, Ph.D
  Department of Legal History, Faculty of Law at the Trnava University in Trnava
  e-mail: miriam.laclavikova@truni.sk;
  mail: adriana.svecova@truni.sk;

  LEGISLATIVE EFFORTS ON CHILD PROTECTION IN SLOVAKIA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The study is an insight into legal protection of child through primary legislation which was effective in Slovakia in the first years of the formation of the public and private social system, provided by multiple subjects in multiple stages. The authors pay attention to the former Hungarian and latter Czechoslovak legal norms which continued to be effective during the war Slovak Republic and post-war (post-1945) era when the first general codes on child care and youth care were adopted. In both the Hungarian and Czechoslovak environment, the legislative efforts on child care and youth care (social protection, protection of health, protection through the means of criminal law, etc.) were strengthened in this period.
  Key words: child and youth care, care for the poor, Kingdom of Hungary, Czechoslovakia, the war Slovak Republic

  PROJEKTY USTAWODAWCZE DOTYCZĄCE OCHRONY DZIECI W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM NA SŁOWACJI –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W artykule analizie zostaje poddana prawna ochrona dziecka w ustawodawstwie Słowacji w pierwszych latach formowania się publicznego i prywatnego system socjalnego, zapewnianego przez wiele podmiotów. Autorki zwracają uwagę na dawne prawo węgierskie i czechosłowackie, które nadal obowiązywało w okresie wojennym i powojennym (po 1945 r.), kiedy zostały uchwalone pierwsze kodeksy dotyczące opieki nad dziećmi i młodzieżą. Zarówno w środowisku węgierskim, jak i czechosłowackim prace legislacyjne dotyczące dzieci i młodzieży (ochrona socjalna, ochrona zdrowia, ochrona za pomocą środków prawa karnego itp.) zostały w analizowanym okresie wzmożone.
  Słowa kluczowe: ochrona dzieci, ochrona biednych, Węgry, Republika Czechosłowacka, Słowacka republika w stanie wojennym

 • Monika Lejcyk–Łokaj
  Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej

  KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAŁŻONKA CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SP. Z O.O. pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Zobowiązanie członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych powstaje w chwili bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki. Stan taki rodzi pytanie, czy odpowiedzialność członka zarządu może wywierać bezpośrednie skutki prawne dla jego małżonka, zwłaszcza z którym pozostaje on w ustroju wspólności majątkowej. Praktyka ujawnia trudności w ustaleniu zakresu odpowiedzialności współmałżonka w sytuacji niewypłacalności spółki, co skłania do podjęcia niniejszej analizy.
  Słowa kluczowe: spółka z o.o., członek zarządu, bezskuteczność egzekucji, odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność małżonka

  QUESTION OF LIABILITY OF THE PARTNER MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD FOR THE OBLIGATIONS OF THE LIMITED COMPANY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The commitment of a member of the management board of the limited company based on Art. 299 § 1 of the Code of Commercial Companies, arises at the moment of ineffectiveness of the execution conducted against the company. Such a state raises the question whether the liability of a member of the management board may exert direct legal effects on his spouse, especially with whom he remains in the system of common property. The practice reveals difficulties in determining the spouse’s liability in the event of the company’s insolvency, which prompts the analysis.
  Key words: limited company, member of the board, ineffectiveness of execution, liability of member of the management board, liability of spouse

 • Paweł Lewandowski, Ph.D.
  e-mail: ks.lewandowski@gmail.com

  THE THEOLOGICAL BASIS OF THE RIGHT TO DECENT SUPPORT OF THE CLERGY pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The right to decent support is undoubtedly one of the most basic rights that each person has. The Codex legislator states that: “Since clerics dedicate themselves to the ecclesiastical ministry, they deserve the remuneration that befits their condition, taking into account both the nature of their office and the conditions of time and place. It is to be such that it provides for the necessities of their life and for the just remuneration of those whose services they need” (can. 281 § 1). This article analyzes the theological basis of the right to decent support of the clergy, including the Holy Bible, both Old and New Testaments, as well as writings of the Church Fathers and early Christian writers.
  Key words: sustenance, remuneration, clerics, Holy Bible, writings of the Church Fathers and early Christian writers

  TEOLOGICZNE PODSTAWY PRAWA DO GODZIWEGO UTRZYMANIA DUCHOWNYCH pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Prawo do godziwego wynagrodzenia bez wątpienia należy uznać za jedno z najbardziej podstawowych praw przysługujących każdemu człowiekowi. Ustawodawca kodeksowy stanowi, że „wypełniając kościelną posługę, duchowni zasługują na wynagrodzenie odpowiednie do swojej pozycji, z uwzględnieniem zarówno natury ich zadania, jak również okoliczności miejsca i czasu, tak by mogli zaspokoić potrzeby własnego życia, a także wynagrodzić tych, którzy potrzebują pomocy” (kan. 281 § 1). W niniejszym artykule analizie zostały poddane teologiczne podstawy prawa do godziwego utrzymania duchownych, do których należą: Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, oraz pisma Ojców Kościoła i starożytnych pisarzy chrześcijańskich.
  Słowa kluczowe: utrzymanie, wynagrodzenie, duchowni, Pismo Święte, pisma Ojców Kościoła i starożytnych pisarzy chrześcijańskich

 • Ryszard Maciejewski
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  mail: maciejewski.r@gmail.com
  Jakub Pawlikowski
  Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  jpawlikowski@wp.pl

  BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE DZIECKA pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Poszanowanie dobra każdego pacjenta, zwłaszcza dziecka, i działanie w jego najlepszym interesie było od zawsze zasadą medycyny. Ta podstawowa norma etyczna w praktyce medycznej wyraża się przez łacińskie powiedzenie salus aegroti suprema lex esto, co oznacza, że dobro pacjenta jest najważniejszym prawem. Dobro pacjenta jest głównym celem medycyny. Dobro dziecka obejmuje dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i prawo do zgodnego z naturą rozwoju duchowego. Osoba ludzka jest całością, ciałem i duszą, więc praktyka medyczna musi skupiać się na dobru całej osoby, a nie tylko na leczeniu. Obecnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci nie są choroby, ale ze względu na powszechność zjawiska – wszelkiego rodzaju uzależnienia, a także burzenie naturalnego rozwoju emocjonalnego i premiowanie relatywizmu moralnego. Musi to, wcześniej czy póŸniej prowadzić do rozchwiania równowagi psychofizycznej z trudnymi obecnie do oszacowania, ale na pewno ogromnymi konsekwencjami zdrowotnymi.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne dziecka, prawa dziecka, etyka medyczna

  CHILD’S HEALTH SAFETY pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Respect for the good of the patient especially the child. and acting in his best interest was always a fundamental principle in medicine. This fundamental ethical norm in medical practice is expressed in the Latin saying salus aegroti suprema lex esto, meaning the good of the patient shall be the most important law. The good of the patient may include physical, psychological as well as spiritual wellbeing. The human person is a whole, body and soul, so medical practice must focus on the good of the whole person and not just on body parts or diseases. Nowadays we have to remember that medicine based not on the conscience but on the law, may seamlessly become an element of the totalitarian system.
  Key words: health security of the child, child good, medical ethics

 • Iwona Niewiadomska
  Department of Social Psychoprevention, Faculty of Social Sciences at the John Paul II Catholic University of Lublin

  PSYCHOLOGICAL–LEGAL ASPECTS OF THERAPEUTIC TREATMENT IN THE POLISH CORRECTIONAL SYSTEM –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article aims to present the significance of therapy in the Polish correctional system in positive social reintegration of persons executing the penalty of deprivation of liberty. The article is composed of four parts. The first part presents the grounds for utilizing therapy for inmates. The second part of the article indicates the aims of executing the penalty of deprivation of liberty by prisoners, including those convicts who suffer from health disorders. Characteristics of therapeutic system of sentence execution, with the emphasis on standards which are to be followed in correctional therapy, have been described in part three of the article. The last part includes information pertaining to the effectiveness of therapeutic treatment in persons executing isolation sanctions.
  Key words: executive penal law, health disorders in prisoners, inmates’ therapy, correctional therapy, therapeutic system of sentence execution, the effectiveness of correctional therapy

  PSYCHOLOGICZNO–PRAWNE ASPEKTY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH W POLSKIM SYSTEMIE PENITENCJARNYM –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia terapii w polskim systemie penitencjarnym dla pozytywnej readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. Praca składa się z 4 części. W pierwszej z nich przedstawiono uzasadnienie stosowania terapii wobec więŸniów. W części drugiej zaprezentowano cele wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osadzonych, w tym również wobec skazanych, którzy doświadczają zaburzeń zdrowotnych. Trzecia część artykułu zawiera charakterystykę terapeutycznego systemu odbywania kary ze szczególnym uwzględnieniem standardów, jakimi należy się kierować w działaniach obejmujących terapię penitencjarną. W ostatniej części opracowania zawarto informacje odnoszące się do skuteczności działań terapeutycznych w stosunku do osób odbywających sankcje izolacyjne.
  Słowa kluczowe: prawo karne wykonawcze, zaburzenia zdrowotne osadzonych, terapia więŸniów, terapia penitencjarna, terapeutyczny system odbywania kary, skuteczność terapii penitencjarnej

 • Piotr Piskozub
  Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej
  e-mail: piotr.piskozub@poczta.umcs.lublin.pl

  SYNERGY OF THE LAW SYSTEMS AS FOUNDATION FOR THE FUTURE OF EUROPE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce odebrania dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego zdrowia lub życia. W artykule omówiony został przebieg samej procedury, a także obowiązki poszczególnych jej uczestników. Istotne znaczenie ma także wskazanie czynności, jakie podejmowane są po odebraniu dziecka, czyli przede wszystkim określenie miejsca, gdzie dziecko powinno być umieszczone. Opisane zostały także najważniejsze problemy oraz wątpliwości praktyczne związane z zastosowaniem tytułowej problematyki. Mając także na uwadze niejasność i nieprecyzyjność obowiązujących regulacji, w konkluzjach przedstawione zostały główne postulaty związane z ewentualnym kierunkiem zmian w zakresie przepisów normujących kwestie odebrania dziecka.
  KSłowa kluczowe: odebranie dziecka, przemoc w rodzinie, przeciwdziałanie przemocy, dobro dziecka

  THE PROCEDURE FOR TAKING A CHILD BASED ON THE PROVISIONS OF THE ACT ON PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE. PRACTICAL PROBLEMS AND POSTULATES DE LEGE FERENDA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article present the problem of taking a child in a situation of immediate threat to his health or life. The article discusses the course of the procedure itself as well as the responsibilities of its individual participants. It is also important to discuss the activities that are undertaken to collect the child, in other words to determine the place where the child should be placed. Also described are the most important problems and practical doubts related to the application of the title issues. Bearing in mind the vagueness and imprecision of the regulations in force, the conclusions set out the main postulates related to the possible direction of changes in the regulations regulating the collection of a child.
  Key words: taking back the child, violence in the family, counteracting violence, goodness of the child

 • Jadwiga Potrzeszcz
  Department of Theory and Philosophy of Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin
  e-mail: jagap@kul.lublin.pl

  CHILD’S LEGAL SECURITY pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article defines the concept of child’s legal security. In addition, an analysis of the child’s legal security concept was carried out taking into account the aspect of objectivity and subjectivity. The analysis of the child’s legal security concept has been enriched with examples of legal provisions in which a given aspect of the child’s legal security is implemented.
  Key words: child, child’s security, child’s legal security, hearing a child, a child’s opinion and reasonable wish

  BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W niniejszym artykule zostało zdefiniowane pojęcie bezpieczeństwa prawnego dziecka. Ponadto została przeprowadzona analiza pojęcia bezpieczeństwa prawnego dziecka z uwzględnieniem aspektu obiektywności i subiektywności. Analiza pojęcia bezpieczeństwa prawnego dziecka została wzbogacona o przykłady przepisów prawnych, w których realizowany jest dany aspekt bezpieczeństwa prawnego dziecka.
  Słowa kluczowe: dziecko, bezpieczeństwo dziecka, bezpieczeństwo prawne dziecka, wysłuchanie dziecka, zdanie i rozsądne życzenie dziecka

 • Anna Przyborowska–Klimczak
  Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
  e-mail: aprzyborowska@poczta.umcs.lublin.pl

  OCHRONA PRAW DZIECKA W PUBLICZNYM PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Rozwój międzynarodowej ochrony praw dziecka nastąpił po II wojnie światowej dzięki dokumentom przyjmowanym na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych o charakterze powszechnym i regionalnym. Najważniejszym dokumentem międzynarodowym, o najszerszym zakresie obowiązywania, jest przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. Konwencja o prawach dziecka. Na podstawie tej Konwencji został ustanowiony organ kontrolny – Komitet Praw Dziecka. Wiele konwencji dotyczących praw dzieci zostało przygotowanych pod auspicjami Rady Europy. Konwencje i deklaracje odnoszące się do różnych aspektów ochrony praw dzieci opracowano też na forum innych organizacji o charakterze regionalnym: Organizacji Państw Amerykańskich, Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Afrykańskiej oraz Stowarzyszenia Narodów Azji PołudniowoWschodniej. Postanowienia dotyczące ochrony dzieci podczas konfliktów zbrojnych zostały włączone do aktów międzynarodowego prawa humanitarnego. Międzynarodową ochronę roztoczono też nad dziećmi-uchodŸcami i dziećmi należącymi do mniejszości narodowych. Efektywność międzynarodowej ochrony praw dziecka zależy od wypełniania przez państwa-strony ich zobowiązań wynikających z przyjętych w tej dziedzinie konwencji międzynarodowych oraz ustanawiania organów kontrolujących proces implementacji.
  Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa dziecka, międzynarodowa ochrona praw dziecka, publiczne prawo międzynarodowe, konwencje międzynarodowe, Konwencja o prawach dziecka, Komitet Praw Dziecka, organizacje międzynarodowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy

  PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The international protection of children’s rights developed after the Second World War owing to the documents adopted by the United Nations and other international organizations of a universal and regional nature. The most important international instrument of the broadest scope of applicability is the Convention on the Rights of the Child adopted by the UN General Assembly in 1989. Pursuant to this Convention, a supervisory body was established, namely the Committee on the Rights of the Child. Many conventions on children’s rights have been drawn up under the auspices of the Council of Europe. Conventions and declarations relating to various aspects of the protection of children’s rights have also been developed by other regional organizations: the Organization of American States, the Organization of African Unity and the African Union and the Association of South-East Asian Nations. Provisions on the protection of children in armed conflicts have been incorporated into international humanitarian law acts. International protection was also granted to refugee children and children who belong to national minorities. The effectiveness of international protection of the rights of the child depends on compliance by the high contracting parties with their obligations arising from international conventions adopted in this field and the establishment of bodies to supervise the implementation process.
  Key words: human rights, rights of the child, international protection of the rights of the child, public international law, international conventions, Convention on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child, international organizations, United Nations, Council of Europe

 • Mirosław Sitarz
  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  e-mail: mpsitarz@kul.pl;

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA FUNKCJONARIUSZY ONZ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Autor w artykule definiuje takie pojęcia, jak „katolicka nauka społeczna”, „rodzina zastępcza” i „dziecko”. W pierwszej kolejności podkreśla, że katolicka nauka społeczna, którą kieruje się Kościół stanowiący 18% rodziny ludzkiej, określona jest przede wszystkim w nauce Soboru Watykańskiego II, Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz aktach normatywnych posoborowych i pokodeksowych. Następnie Autor analizuje podstawowe obowiązki rodziny zastępczej w rozumieniu katolickiej nauki społecznej.
  Słowa kluczowe: Kościół katolicki, rodzina, rodzice, dzieci

  OBLIGATIONS OF THE FOSTER FAMILY AND THE SOCIAL TEACHING OF THE CATHOLIC CHURCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. In the article, the Author defines such terms as “Catholic social teaching”, “foster family” and “child”. First of all, he emphasizes that the Catholic social teaching, that is guided by the Church constituting 18% of the human family, is defined primarily in the teaching of the Second Vatican Council, the 1983 Code of Canon Law and the post-conciliar and post-Codex normative acts. Then the Author analyzes the basic obligations of a foster family in the understanding of the Catholic social teaching.
  Key words: Catholic Church, family, parents, children

 • Bronisław Sitek
  SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw
  e-mail: bronislaw.sitek@gmail.com

  CITIZENSHIP AND THE ROLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN THE MODERN WORLD –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The subject of the study is the role of Christianity in a multicultural society. The ongoing discussion on the relationship of Christianity, especially Catholicism in Poland, and national culture, is the justification for this kind of reflection. It is necessary to separate the functions of institutional Church whose task is to accomplish the mission of salvation, regardless of nationality or state. These are Christians who shall participate in broadly understood public life by implementing Christian values in their lives and decisions. This is guaranteed to them by the human rights. The involvement of the institutional Church in public life constitutes a threat for the Church. The Church is universal in nature and, as such, it is not related to any state system. Such understanding of Christianity allowed for its rapid development in ancient Rome.
  Key words: Catholic Church, citizenship, moral order, multiculturalism, ancient Rome, human rights

  OBYWATELSTWO A ROLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest rola chrześcijaństwa we społeczeństwie wielokulturowym. Uzasadnieniem dla tego rodzaju rozważania jest tocząca się szeroko dyskusja nad związkiem chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu w Polsce, w kulturę narodową. Konieczne jest rozdzielenie funkcji tzw. Kościoła instytucjonalnego, którego zadaniem jest realizacji misji zbawienia, niezależnie od narodowości czy państwa. To chrześcijanie winni brać udział w szeroko rozumianym życiu publicznym, wdrażając swoim życiem i decyzjami wartości chrześcijańskie w praktyce. Gwarantują to im prawa człowieka. Zaangażowanie Kościoła instytucjonalnego w życie publiczne stanowi zagrożenie dla niego samego. Kościół z natury swej jest powszechny i jako taki nie jest związany z żadnym systemem państwowym. Takie rozumienie chrześcijaństwa, pozwoliło na szybki jego rozwój w antycznym Rzymie.
  Słowa kluczowe: Kościół katolicki, obywatelstwo, ład moralny, wielokulturowość, antyczny Rzym, prawa człowieka

 • Magdalena Sitek
  Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
  e-mail: ms@wsge.edu.pl

  CYBERCULTURE: A THREAT OR A CHANCE FOR HUMAN EDUCATION –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  mail: ms@wsge.edu.pl; http://orcid.org/0000-0002-7686-3617 Summary: The subject of this study is to assess the impact of cyberculture on the education of a modern human being. Focusing on this topic is necessary due to statistical data which indicates that the informal education utilising ICT instruments is becoming increasingly important. The research hypothesis assumes that education in cyberspace is extremely useful, providing new opportunities of acquiring new qualifications. Nevertheless, the aim of the work is to indicate possible threats of VR, the solution to which is the creation of cyberculture. The work is interdisciplinary, combining law, sociology and statistics.
  Key words: cyberspace, the third dimension of culture, human rights

  CYBERKULTURA: ZAGROŻENIE CZY SZANSA DLA EDUKACJI CZŁOWIEKA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu cyberkultury na edukację współczesnego człowieka. Podjęcie się takiego tematu jest konieczne ze względu na dane statystyczne, które pokazują, że edukacja nieformalna z wykorzystaniem instrumentów teleinformatycznych nabiera coraz większego znaczenia. Hipoteza badawcza to twierdzenie, edukacja w cyberprzestrzeni jest niezwykle pożyteczna, niesie ze sobą nowe możliwości dla człowieka w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji. Celem zaś pracy jest wykazanie ewentualnych zagrożeń. Wyjściem jest zatem tworzenie cyberkultury. W pracy są liczne odniesienia do elementów prawniczych, ale też socjologicznych i statystycznych.
  Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, trzeci wymiar kultury, prawa człowieka

 • Szymon Słotwiński
  Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl;

  OGRANICZANIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEPISAMI O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM – GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 ROKU –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Celem glosy jest próba udzielenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie o kwalifikacje prawa do zagospodarowania nieruchomości i charakter prawny jego ograniczeń. W literaturze prawniczej przeciwstawiane są sobie dwie wykluczające się koncepcje. Z jednej strony uznaje się zagospodarowanie nieruchomości jako jeden z komponentów prawa własności, w szczególności jako pochodna uprawnienia do korzystania z rzeczy, zaś z drugiej – analizowane uprawnienia uznaje się za skutek wcześniej wydanych decyzji i zezwoleń przez organy administracji publicznej. W tekście starano się wykazać, że uprawnienie do zagospodarowania nieruchomością stanowi uprawnienie cywilnoprawne, które ze względu na potrzebę zachowania ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju terenów podlega dalej idącej reglamentacji, aniżeli inne uprawnienia właścicielskie. Zaprezentowane w tekście rozważania były prowadzone z wykorzystaniem metody dogmatycznej opierającej się na analizie obowiązujących przepisów prawnych z wykorzystaniem wnioskowań prawniczych oraz derywacyjnej wykładni prawa. Inspiracją zaś do podjęcia zarysowanego problemu było rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 r.
  Słowa kluczowe: prawo do zabudowy nieruchomości, prawo własności, zagospodarowanie przestrzenne

  THE RESTRICTION OF OWNERSHIP RIGHTS BASED ON REGULATIONS OF THE DEVELOPMENT AND DESIGN OF LAND USE – COMMENTS TO THE JUDGMENT OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT OF JANUARY 11, 2018 –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The purpose of the publication is to answer the basic question about the qualification of the right to develop the property and the legal nature of its restrictions. In legal literature, two mutually exclusive concepts are opposed. On the one hand, property development is recognized as one of the components of ownership, in particular as a derivative of the right to use things. On the other hand, the analyzed allowances are considered to be the result of decisions and permits issued by public administration bodies. The text attempts to show that the right to develop a property is a civil right, which due to the need to maintain spatial order and sustainable development of land is subject to further regulation, than other ownership rights. The considerations presented in the text were conducted using the dogmatic method based on the analysis of applicable legal provisions with the use of legal inferences and the derivative interpretation of the law. An inspiration to write this comment was the judgment of the Supreme Administrative Court of 11 January 2018.
  Key words: right to property development, ownership, urban planning

 • Paweł Smoleń
  Marzena Świstak
  Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  e-mail: pasmo@kul.pl
  Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
  e-mail: marzena.swistak@poczta.umcs.lublin.pl

  KONTROWERSJE WOKÓŁ STATUSU PRAWNEGO I FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Wątpliwości dotyczące statusu prawnego i zasad finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odżyły w 2018 r. po wejściu w życie ustawy 2.0. Trudności interpretacyjne ogniskują się w obszarze wykładni systemowej, która powinna uwzględniać specyfikę KUL. Autorzy opracowania skupili się na wybranych zagadnieniach. Przeprowadzona analiza pozwoliła postawić m.in. tezę, że KUL jest katolicką szkołą wyższą posiadającą pełne prawa publicznych szkół wyższych, otrzymującą dotację (subwencję) oraz inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych. W rozumieniu ustawy 2.0 nie posiada ani statusu uczelni publicznej, ani uczelni niepublicznej. Rodzące się wątpliwości wynikają nie tylko z treści samej ustawy 2.0, ale także z trudności w zakresie stosowania regulacji o charakterze lex specialis normujących w polskim porządku prawnym działalność kościelnych osób prawnych. Zdaniem autorów samo odesłanie zawarte w ustawie 2.0 określające obszar regulacji, której podlega KUL, jest niewystarczające.
  Słowa kluczowe: KUL, reforma szkolnictwa wyższego, katolicka szkoła wyższa, kościelna osoba prawna, finansowanie szkolnictwa wyższego, ustawa 2.0

  CONTROVERSY OVER THE LEGAL STATUS AND THE FINANCING OF THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Legal uncertainty concerning the legal status and the financing of the Catholic University of Lublin (KUL) revived after Act 2.0 (the Law on Higher Education and Science) had entered into force in 2018. Interpretation doubts concern, in particular the systemic interpretation, which should take into account the unique nature of KUL as an ecclesiastical higher education institution. The authors of the article focused on selected issues. The analysis made it possible to formulate a thesis that the Catholic University of Lublin is a Catholic higher education institution with full rights of a public higher education institutions and receives subsidies and other funds from the state budget according to the rules specified for public universities. It does not have the status of a public university or a non-public university within the meaning of Act 2.0. Any doubts arise not only from the content of Act 2.0 itself, but also from difficulties in the application of regulations of a lex specialis nature governing the activities of church legal entities in the Polish legal system. In the opinion of the authors, the reference contained in the Act 2.0. determining the area of regulation to which the Catholic University of Lublin is subject is not sufficient in itself.
  Key words: KUL, higher education reform, Catholic higher education institution, ecclesiastical legal person, financing of higher education, Act 2.0

 • Olha Turkot
  Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie
  e-mail: o.turkot8@gmail.com

  ENTRANCE OF HEIRS OF THE DECEASED PARTNER INTO A CIVIL-LAW PARTNERSHIP –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe prawne zasady pracy osób niepełnoletnich w dziedzinie przedsiębiorczości. Rozpatrzono m.in. takie formy organizacyjno-prawne, jak osoba fizyczna przedsiębiorca, przedsiębiorstwo prywatne, gospodarstwo rolne i spółdzielnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i wyraziła chęć bycia przedsiębiorcą, po uzyskaniu pisemnego pozwolenia zgody od rodziców na prowadzenie działalności przedsiębiorczej, może dokonać rejestracji osoby fizycznej przedsiębiorcy w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych Przedsiębiorców i Organizacji Społecznych. Obywatele mają prawo prowadzić działalność gospodarczą nie tylko jako osoby fizyczne przedsiębiorcy, ale także poprzez założenie przedsiębiorstwa prywatnego. W obowiązującym ustawodawstwie jednoznacznie nie przewidziano możliwości, by osoba niepełnoletnia została założycielem spółki, nie określono także szczególnych wymagań dotyczących osoby fizycznej, która zamierza założyć przedsiębiorstwo prywatne. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami gospodarstwa rolnego, jednak nie mogą być jego założycielami, ponieważ prawo do zakładania uzyskają dopiero po ukończeniu 18 lat. W spółdzielniach osoby niepełnoletnie mają prawo być ich członkami. W odniesieniu do osób niepełnoletnich – założycieli spółdzielni – w ustawodawstwie jednoznacznie nie określono szczególnych wymagań do osoby fizycznej, która zamierza zostać założycielem takiej formy organizacyjno-prawnej. W artykule przedstawiono inicjatywy ustawodawcze dotyczące udoskonalenia przepisów istniejących dokumentów normatywnych oraz przyjęcia nowych aktów normatywnych, które będą skierowane na ochronę praw i interesów osób niepełnoletnich na Ukrainie.
  Słowa kluczowe: osoba niepełnoletnia, prawo osób niepełnoletnich do pracy, przedsiębiorca prywatny, działalność gospodarcza

  LEGAL FRAMEWORK OF JUVENILE LABOR IN THE FIELD OF ECONOMIC MANAGEMENT IN UKRAINE LAW –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article presents basic legal principles of juvenile labor in the field of economic management. In particular, such organizational and legal forms of economic entities as individual entrepreneur, private enterprise, farming enterprise, and cooperative were considered. A minor who has reached 16 years and expressed the desire to be an entrepreneur can register as an individual entrepreneur at the Uniform State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations provided there is a written permission from parents to engage in entrepreneurial activity. Citizens have the right to conduct economic activities not only as individual entrepreneurs, but also to establish a private enterprise. The current legislation does not explicitly stipulates for the possibility of an underage person to be a founder of an enterprise, but there are also no specific requirements for an individual who intends to set up a private enterprise. Minors may be members of a farming enterprise, but they can not be founders, since their right of establishment will only appear after reaching 18 years. Minors have the right to be members in cooperatives. As for underage founders of cooperatives, there are no clearly defined special requirements in legislation for an individual who intends to be founder of such an organizational-legal form. Also, the article provides legislative initiatives regarding improving the provisions of existing normative documents and the adoption of new legislative acts aimed at protecting the legal rights and interests of minors in Ukraine.
  Key words: minor, labour rights of minors, private entrepreneur, economic activity

 • Peter Varga
  Department of International Law and European Law, Faculty of Law at the Trnava University in Trnava
  e-mail: vargapeter01@hotmail.com

  THE RIGHTS OF CHILDREN AS FAMILY MEMBERS WITHIN THE FREE MOVEMENT OF PERSONS IN EU LAW –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article deals with the legal status of children as the family members of EU nationals and their rights they deprive from EU nationals in the area of free movement of persons. The article points out to the existing EU legislation that guarantees the EU nationals the right to move freely and to reside on the territory of another EU member states. The article explains who are considered to be family members, the position of children as family member, and also explains the relevant case law that explains the opinions of the Court of Justice of the EU relating to the right of family members to move and to reside on the territory of the host member states. The article presents a recent case in which the Court of Justice had to deal with a reverse situation, i.e. where the dependent child is EU national and the parent derives the right to residence from his/her child.
  Key words: free movement of persons, Art. 21 TFEU, Directive 2004/38, right to move, right to reside

  W RAMACH SWOBODNEGO PRZEPŁYWU OSÓB W PRAWIE UE-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł dotyczy statusu prawnego dzieci jako członków rodziny obywateli UE oraz ich praw, które pozbawiają obywateli UE w dziedzinie swobodnego przepływu osób. W artykule wskazano na istniejące prawodawstwo UE, które gwarantuje obywatelom UE prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium innych państw członkowskich UE. W artykule wyjaśniono, kto jest uważany za członka rodziny, pozycję dziecka jako członka rodziny, a także wyjaśniono odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa członków rodziny do przemieszczania się i pobytu na terytorium przyjmujących państw członkowskich.
  Słowa kluczowe: swobodny przepływ osób, art. 21 TFUE, Dyrektywa 2004/38, prawo do przemieszczania się, prawo pobytu

 • Krzysztof Wiak
  Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  e-mail: wiakk@kul.lublin.pl; https://orcid.org/0000-0003-0947-570X

  ENTRANCE OF HEIRS OF THE DECEASED PARTNER INTO A CIVIL-LAW PARTNERSHIP –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Polski ustawodawca wprowadził w Kodeksie karnym z 6 czerwca 1997 r. bezpośrednią, indywidualną ochronę życia, nietykalności cielesnej oraz czci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 134 k.k. karalne jest dopuszczenie się zamachu na życie Prezydenta, zagrożone sankcją w postaci kary pozbawienia wolności od 12 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego pozbawienia wolności. W art. 135 k.k. ustawodawca kryminalizuje dwa dalsze czyny skierowane przeciwko Prezydentowi: dopuszczenie się czynnej napaści (§ 1) i publiczne znieważenie (§ 2). Przyjęte w Kodeksie karnym z 1997 r. regulacje dotyczące ochrony Prezydenta RP nawiązują do polskich tradycji okresu międzywojennego, kiedy Komisja Kodyfikacyjna przyjęła model ochrony głowy państwa jako podmiotu uosabiającego Majestat Rzeczypospolitej. Chroniony jest Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej (art. 126 ust. 1 Konstytucji RP).
  Słowa kluczowe: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona życia, Kodeks karny

  PROTECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE PENAL CODE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Polish legislator in the Penal Code of June 6, 1997 introduces direct, individual protection of life, bodily integrity and the honour of the President of the Republic of Poland. Pursuant to Art. 134 of the Penal Code, an attempt on the life of the President of the Republic of Poland is punishable by imprisonment from 12 to 15 years, imprisonment for 25 years and life imprisonment. In Art. 135 of the Penal Code, the legislator criminalises two further acts directed against the President of Poland: committing an active assault (§ 1) and public insult (§ 2). The regulations concerning the protection of the President of the Republic of Poland adopted in the Penal Code of 1997 refer to the Polish traditions from before World War II, when the Codification Commission adopted the model of protection of the head of state as an entity embodying the Majesty of the Republic. The President of the Republic is protected as the supreme representative of the Republic of Poland and the guarantor of the continuity of State authority (Art. 126 para. 1 of the Constitution of the Republic of Poland).
  Key words: President of the Republic of Poland, protection of life, Penal Code

 • Igor Zgoliński
  Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  e-mail: i.zgolinski@kpsw.edu.pl; http://orcid.org/0000-0002-5097-6170

  ENTRANCE OF HEIRS OF THE DECEASED PARTNER INTO A CIVIL-LAW PARTNERSHIP –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnień związanych z genezą i ewolucją prawnokarnych przepisów służących ochronie symboli państwowych, a także obecnego stanu prawnego w tym zakresie. Punktem wyjścia jest tu ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej. W dalszej kolejności eksploracji poddane zostały wszystkie kolejne polskie akty normatywne, w których zawarto stosowne przepisy prawa karnego, przy uwzględnieniu regulacji konstytucyjnoprawnych i aktów prawa administracyjnego. Zwieńczeniem pracy są wnioski końcowe, które systematyzują omawianą problematykę, ukazują mankamenty w aktualnej konstrukcji norm prawnych i wynikające z nich wątpliwości interpretacyjne.
  Słowa kluczowe: prawo karne, symbole państwowe, ewolucja przepisów, godło, hymn, barwy narodowe

  CRIMINAL LAW PROTECTION OF STATE SYMBOLS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This study addresses issues related to the genesis and evolution of criminal law regulations for the protection of state symbols, and the current legal status in this area. The starting point is the Act of August 1, 1919 on the emblem and colours of the Republic of Poland. Furthermore, all subsequent Polish legal acts have been analyzed, in which the relevant regulations of criminal law have been included, taking into account constitutional and administrative law regulations. The culmination of the work are the final conclusions that systematize the discussed issues, reveal flaws in the current design of legal norms and the interpretation doubts arising from them.
  Key words: criminal law, state symbols, evolution of regulations, national emblem, anthem, national colours