Teka Komisji Prawniczej X/2017

Spis treści/ Contents – plik PDF

 

Redakcja/Editorial Board – plik PDF

 

 • Wiesław Bar
  Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STOWARZYSZENIA IBEROAMERYKAŃSKICH SZKÓŁ I WYDZIAŁÓW PRAWA W KONTEKCIE GLOBALIZACJI – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  w 2005 r. dziesięć razy więcej – 137 mln, w tym ok. 12 mln w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Szkolnictwo wyższe na kontynencie amerykańskim datuje się od 1538 r. Obecnie jego instytucje stają przed szansami, które daje globalizacja, ale niekiedy wobec zagrożeń, które też niesie. Dla odpowiedzi na jej wyzwania, uniwersytety i wydziały według kierunków kształcenia współpracują także w ramach sformalizowanych unii, stowarzyszeń, sieci, itp. Najliczniejszą jest Unia Uniwersytetów Ameryki Łacińskiej (La Unión de Universidades de América Latina), istniejąca od września 1949 r., od lat uznawana jest przez UNESCO jako regionalny organ doradczy i konsultacyjny. Sformalizowana współpraca wydziałów i szkół prawa istnieje od dwudziestu lat w ramach Stowarzyszenia Wydziałów, Szkół i Instytutów Prawa Ameryki Łacińskiej (Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina). Od 5 lat działa nowe stowarzyszenie – „Sui Iuris” – Stowarzyszenie Iberoamerykańskie Wydziałów i Szkół Prawa (Sui Iuris. Asociación Iberomaericana de Facultades y Escuelas de Derecho), z siedzibą w Madrycie. Po ich zaprezentowaniu, autor zauważa, że mają one charakter regionalny i są realizowane w bliskim kręgu kulturowym, co ułatwia współpracę. Podkreśla jednak, że świadomość jej istnienia, poznawanie wybranych rozwiązań, i nas może inspirować, czy wspomagać w realizacji już przyjętych planów, a jednocześnie uwalniać od postrzegania (a może nawet kształtowania) procesu reform jako narzędzia eliminacji, rywalizacji, „walki o byt”.
  Słowa kluczowe: wydziały prawa, Ameryka Łacińska, stowarzyszenie, AFEIDAL, UDUAL, Sui Iuris AIFED

  ASSOCIATIONS OF IBERO-AMERICAN SCHOOLS AND FACULTIES OF LAW IN THE GLOBALIZATION CONTEXT – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. In 1960 at universities all over the world were educated 13 milion people, in 2005 ten times more – 137 milion, including about 12 milion in Latin American and Caribbean countries. Higher education in the American continent dates back to 1538. At the present time, its institutions are face the opportunities which globalization offers, but sometimes face threats that globalization also offers. For answers to the challenges of the globalization, according to the strategic education programmes, universities and faculties cooperate also in formalized unions, associations, networks, etc. The Union of Universities of Latin America (La Unión de Universidades de América Latina) is the most numerous, exists since September 1949, and for years recognized by UNESCO as a regional consultative and advisory body. Formalized cooperation has faculties and schools of law has existed for twenty years in the Association of Faculties, Schools and Institutes of Law of Latin America (Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina). A new association has been operating for 5 years – “Sui Iuris” – the Ibero-American Association of Faculties ans Schools of Law (Sui Iuris. Asociación Iberomaericana de Facultades y Escuelas de Derecho) based in Madrid. After presenting these associations, the author notes that they have a regional character and they are realized in a close cultural environment which facilitates their cooperation. He stresses however that awareness of the existance of cooperation, studying selected solutions can also inspire or help us in realization of already undertaken plans, and at the same time releasing from preception (and maybe even shaping) of the reform process as tool of elimination, rivalry, “the struggle for existence”.
  Key words: faculties of law, Latin America, association, AFEIDAL, UDUAL, Sui Iuris AIFED

 • Tomasz Barszcz
  Department of Theory and Philosophy of Law
  The John Paul II Catholic University of Lublin

  THINKING LIKE A LAWYER. TWO DETERMINANTS OF LEGAL REASONING- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This paper aims to show circumstances deciding on legal reasoning. This is undertaken with reference to the rhetorical concept of an argument and in regard to attributes of legal interpretation. Thus, on the basis of an argument conceived as a set of utterances, the author investigates utterances formulated in a perspective of law application. Then, there are examined points of common agreement among legal scholars on rules of legal interpretation. The received data disclose two determinants of legal reasoning.
  Key words: legal reasoning, argument, utterance, rules of legal interpretation, legal norm, legal syllogism

  MYŚLEĆ JAK PRAWNIK. O DWÓCH DETERMINANTACH ROZUMOWANIA PRAWNICZEGO- pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Celem artykułu jest określenie okoliczności wyznaczających rozumowanie prawnicze. Wpierw zostają rozważone szczególne właściwości wypowiedzi formułowanych w toku stosowania prawa. Następnie analizie poddawane są niesporne w nauce prawa twierdzenia na temat reguł interpretacji prawniczej. Uzyskane dane ujawniają dwa determinanty rozumowania prawniczego.
  Słowa kluczowe: rozumowanie prawnicze, argument, wypowiedŸ, reguły wykładni prawa, norma prawna, sylogizm prawniczy

 • Waldemar Bednaruk
  Katedra Historii Ustroju i Prawa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  MIĘDZY SŁUŻBĄ KU CHWALE OJCZYZNY A CYNICZNĄ CHCIWOŚCIĄ ELIT. ETOS SŁUŻBY PUBLICZNEJ SZLACHTY W OKRESIE I RZECZYPOSPOLITEJ NA KILKU WYBRANYCH PRZYKŁADACH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Szlachta polska w swojej twórczości chętnie odwoływała się do wyidealizowanych wzorców z przeszłości, podając przykłady oraz pożądane modele postępowania, które stanowiły podstawę obywatelskiego wychowania młodzieży. Jednym z takich mitycznych kanonów codziennych poczynań członka stanu rycerskiego była honorowa służba ojczyŸnie bez oglądania się na zyski płynące z piastowania funkcji publicznych. Sam zaszczyt, jaki dawała możliwość służenia innym, powinien wystarczyć jako nagroda za podejmowany trud, zaś oczekiwanie materialnej gratyfikacji nie mieściło się w dobrym tonie ówczesnych elit.
  Słowa kluczowe: służba publiczna, szlachta, magnaci, demokracja szlachecka, Sejm Wielki, Rzeczpospolita Obojga Narodów

  BETWEEN SERVICE TO THE GLORY OF THE HOMELAND AND CYNICAL GREED OF ELITES. THE ETHOS OF THE PUBLIC SERVICE OF THE NOBILITY IN THE PERIOD OF THE FIRST REPUBLIC ON A FEW SELECTED EXAMPLES –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Polish nobility in their work eagerly appealed to idealized patterns from the past, giving examples and desirable models of behavior that formed the basis of civic education of young people. One of the mythical canons of the daily actions of a member of the knightly state was the honorary service of his homeland without looking at the profits from his public functions. The honor given to the service of others should suffice as a reward for the effort, while the expectation of the material gratification was not in the good taste of the elite in that time.
  Key words: public service, nobility, magnates, gentry democracy, the Great Sejm, Polish – Lithuanian Commonwealth

 • *Dmytro Bielov, Myroslava Hromovchuk
  *Department of Constitutional Law and Comparative Legislature SHEI Uzhhorod National University
  **Department of Constitutional Law and Comparative Legislature SHEI Uzhhorod National University

  THE BASIC LAW OF THE STATE: LEGAL CONTENTpełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The scientific publication is devoted to highlighting the peculiarities of the legal nature of the constitution. The authors consider the structure and content of the constitution of the state in the context of its functions. The specificity of the content of the newest constitutions in the history of world constitutionalism is considered. The correlation between the constitution and the state policy is established. Modern approaches to understanding the nature of the constitution are considered. The legal nature of the Constitution of Ukraine is determined.
  Key words: legal content, constitution, basic law, legal status, legal nature, nature of the constitution

  PODSTAWOWE PRAWO PAŃSTWA: ZAWARTOŚĆ PRAWNA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Publikacja naukowa jest poświęcona podkreśleniu osobliwości natury prawnej konstytucji. Autorzy rozważają strukturę i treść konstytucji państwa w kontekście jego funkcji. Pod uwagę brana jest specyfika treści najnowszych konstytucji w historii światowego konstytucjonalizmu. Ustalono korelację między konstytucją a polityką państwa. Pod uwagę bierze się współczesne podejście do rozumienia natury konstytucji. Określono charakter prawny Konstytucji Ukrainy.
  Słowa kluczowe: treść prawna, konstytucja, podstawowe prawo, status prawny, charakter prawny, charakter konstytucji

 • Marzena Furtak-Niczyporuk
  Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  REGULACJA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Szczególność regulacji międzynarodowego przemieszczania odpadów polega na tym, że obowiązują tutaj równocześnie przepisy, które należą do: prawa międzynarodowego publicznego, prawa unijnego i prawa polskiego. Dlatego niezwykle skomplikowane okazuje się wykorzystanie tutaj Ÿródeł prawa powszechnie obowiązującego, gdyż mają trzy poziomy regulacji. Zasadniczo koncentrują się one na przewozie odpadów przez granice państwa, bowiem chodzi o regulację: postępowania wówczas z nimi, organów administracji publicznej właściwych do wykonywania zadań z tego zakresu, kar pieniężnych za naruszenie pewnych obowiązków.
  Słowa kluczowe: międzynarodowe, przemieszczanie, odpady

  REGULATING THE TRANSFRONTIER SHIPMENT OF WASTE – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The transfrontier shipment of waste is specific in that it is simultaneously governed by the provisions of international public law, EU law and Polish law. Therefore, it proves quite difficult in this case to effectively utilise the sources of generally applicable law as they feature three levels of regulation. In essence, these centre around the shipment of waste across state borders, as a process involving regulations pertinent to the waste processing process, public administration bodies in charge of associated tasks, and financial penalties for the breach of certain obligations.
  Key words: transboundary, shipment, waste

 • Magdalena El Ghamari
  Cultural Safety Unit
  Centre for Research on Social and Economic Risks
  Collegium Civitas University

  SHARI’A OR SHARI’A LAW?-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Shari’a is not a legal system. It is the overall way of life of Islam, as people understand it according to traditional, early interpretations. These early interpretations date from 700 to 900 CE, not long after the Prophet Muhammad died in 632 CE. Shari’a can evolve with Islamic societies to address their needs today. Shari’a is the code of conduct or religious law of Islam. Most Muslims believe Sharia is derived from two primary sources of Islamic law: the precepts set forth in the Qur’an, and the example set by the Islamic Prophet Muhammad in the Sunnah. Fiqh jurisprudence interprets and extends the application of Sharia to questions not directly addressed in the primary sources by including secondary sources. These secondary sources usually include the consensus of the religious scholars embodied in ijma, and analogy from the Qur’an and Sunnah through qiyas. Shia jurists prefer to apply reasoning (‘aql) rather than analogy in order to address difficult questions. Muslims believe Sharia is God’s law, but they differ as to what exactly it entails. Modernists, traditionalists and fundamentalists all hold different views of Sharia, as do adherents to different schools of Islamic thought and scholarship. Different countries and cultures have varying interpretations of Sharia as well.
  Key words: Key words: Islamic law, Islamic Arab region, value system, law

  SZARIAT CZY PRAWO SZARIATU? pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Próba przybliżenia czytelnikowi, który nie jest wyznawcą islamu prawa muzułmańskiego napotyka na szereg trudności. Praktycznie każdy nowy tekst w tej materii należałoby poprzedzać przypomnieniem, że prawo muzułmańskie charakteryzuje się dwiema współzależnymi cechami. Po pierwsze: religijnym pochodzeniem („boskim charakterem”) i po drugie: ścisłą więzią przepisów prawa z muzułmańską teologią, moralnością, przepisami kultu i obyczajami, zatem brakiem rozdziału pomiędzy sacrum a profanum. Islam, ostatnia z trzech wielkich religii monoteistycznych wyrosłych w semickim kręgu cywilizacyjnym, zarówno w jej średniowiecznym rozumieniu, jak i dzisiaj, wyznacza granice działalności człowieka w jego życiu indywidualnym i wspólnotowym. W związku ze zwiększoną liczbą muzułmanów napływających do krajów członkowskich Unii Europejskiej coraz częściej sądy państw członkowskich stykają się z rodzimym prawem muzułmanów, z prawem Szari’a. Shari’a nie jest systemem prawnym. Oznacza on ogólny styl życia islamu, ponieważ ludzie rozumieją to według tradycyjnych, wczesnych form jego interpretacji. Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, iż Shari’a może ewoluować z islamskimi społeczeństwami, aby zaspokoić ich obecne potrzeby. Shari’a jest kodeksem postępowania lub prawem religijnym islamu.
  Słowa kluczowe: prawo koraniczne, obszar arabsko-muzułmański, system wartości, prawo

 • Elwira Gross-Gołacka
  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

  MOTYWACJA ZRÓŻNICOWANYCH ZASOBÓW LUDZKICH ORAZ STAN WIEDZY NA TEMAT TRENDÓW DEMOGRAFICZNYCH W ORGANIZACJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ V4 (CZECHY, POLSKA, SŁOWACJA, WĘGRY) – WYNIKI BADAŃ-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanu wiedzy na temat przyszłości rynku pracy oraz zmian demograficznych, jakie zachodzą w krajach Grupy Wyszehradzkiej V4 w perspektywie najbliższych 5 lat – wśród organizacji tejże grupy. Dodatkowym celem artykułu jest przedstawienie poziomu motywacji zróżnicowanych zasobów ludzkich w opinii badanych przedstawicieli organizacji. Przy prowadzeniu badań posłużono się metodą studium literatury przedmiotu i sondażu diagnostycznego, wykorzystującego technikę kwestionariusz ankiety. Badania empiryczne przeprowadzono w latach 2016-2017 na próbie 401 przedstawicieli organizacji krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Były to badania jakościowo-ilościowe. Okazało się, że stan wiedzy na temat przyszłości rynku pracy oraz zmian demograficznych, jakie zachodzą w krajach Grupy Wyszehradzkiej V4 w perspektywie najbliższych 5 lat jest na niskim poziomie. Badania ujawniły, iż poziom motywacji pracowników jest zróżnicowany ze względu na płeć, wiek i stan zdrowia, a zróżnicowane zasoby mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych.
  Słowa kluczowe: zróżnicowane zasoby ludzkie, Grupa Wyszehradzka, zarządzanie różnorodnością

  MOTIVATION OF DIVERSIFIED HUMAN RESOURCES AND STATE OF KNOWLEDGE ON DEMOGRAPHIC TRENDS IN ORGANIZATIONS OF V4 COUNTRIES (CZECH REPUBLIC, POLAND, SLOVAKIA, HUNGARY) – RESEARCH RESULTS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The aim of this article is to determine the knowledge of the future of the labor market and the demographic changes that occur in the V4 countries in the next five years – among the organizations of the V4 Visegrad Group. Additional purpose of the article is to determine the level of motivation for differentiated human resources in the opinion of the surveyed representatives of the organization. The research was based on the study of object literature and a diagnostic survey, using the questionnaire survey technique. Empirical research was conducted in the years 2016-2017 on a sample of 401 representatives of V4 countries (Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary). These were qualitative and quantitative studies. It turned out that the state of knowledge about the future of the labor market and the demographic changes that occur in the V4 countries in the next five years is low. Research has shown that employee motivation varies with gender, age and health, and diverse resources can help improve business performance.
  Key words: diverse human resources, Visegrad Group, diversity management

 • Marcin Konarski
  Warsaw Management University

  LEGAL ASPECTS OF ARMED RESISTANCE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The aim of this article is to analyse legal aspects of armed resistance movements with a focus on the legal status of the partisan and the legal nature of a civil war. In the light of the norms of international law, both the status of a partisan and the nature of a civil war is, from the point of view of this analysis, connected with, inter alia, international recognition and military occupation, which constitute a significant part of the investigations in this article, synthetically analysing the activity of the Polish resistance movement against the illegal communist rule after 1945 (the so-called “cursed soldiers”). Apart from the analysis of international and domestic legal norms and their interpretation, the article refers to the history of the evolution of the legal status and the theory of the partisan.
  Key words: right to resistance, international law, law of war, civil war, resistance movements, partisan, Polish Underground State, cursed soldiers

  PRAWNE ASPEKTY ZBROJNEGO RUCHU OPORU –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnień dotyczących prawnych aspektów zbrojnego ruchu oporu ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego partyzanta oraz charakteru prawnego wojny domowej. Status prawny partyzanta, jak i charakter wojny domowej w świetle norm prawa międzynarodowego związany jest z punktu widzenia przedmiotowego m.in. z uznaniem międzynarodowym i okupacją wojenną, co stanowi istotny element niniejszych dociekań, które obejmują syntetyczną analizę działalności polskiego ruchu oporu przeciwko nielegalnej władzy komunistycznej po 1945 r. (tzw. żołnierze wyklęci). Opracowanie odwołuje się poza analizą norm prawa międzynarodowego i prawa krajowego oraz ich wykładni do historii ewolucji statusu prawnego i teorii partyzanta.
  Słowa kluczowe: prawo do oporu, prawo międzynarodowe, prawo wojenne, wojna domowa, ruch oporu, partyzant, Polskie Państwo Podziemne, żołnierze wyklęci

 • Józef Krukowski
  Legal Commission
  Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

  WHAT KIND OF VALUES ARE THE BASES OF THE EUROPEAN INTEGRATION? –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The subject of the paper is answering the question: what kind of values are the bases of the European integration? This question is only part of more complex problem, namely: what is the future of Europe? These issues are current in the face of events, which we are witnesses. Living in a pluralistic society cannot ignore the problems of European integration and its two main trends: the cultural heritage of the European nations and ideological presumptions of political parties.
  Key words: European Union, cultural heritage, values, Christian values

  JAKIEGO RODZAJU WARTOŚCI SĄ PODSTAWĄ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ? –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakiego rodzaju wartości są podstawą integracji europejskiej? Pytanie to stanowi tylko część bardziej złożonego problemu, mianowicie: jaka jest przyszłość Europy? Kwestie te są aktualne wobec wydarzeń, jakich jesteśmy świadkami. Żyjąc w społeczeństwie pluralistycznym nie można ignorować problemów dotyczących integracji europejskiej i jej dwóch podstawowych nurtów: dziedzictwa kulturowego narodów europejskich i ideologicznych założeń partii politycznych.
  Słowa kluczowe: Unia Europejska, dziedzictwo kulturowe, wartości, wartości chrześcijańskie

 • Krzysztof Orzeszyna
  Department of Human Rights
  The John Paul II Catholic University of Lublin

  COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Treaty of Lisbon has created a new impulse, for the external activities under taken by the European Union, confirming its role as an international actor. As the Article 24, section 2 of the TEU reads: “Within the framework of the principles and objectives of its external action, the Union shall conduct, define and implement a common foreign and security policy, based on the development of mutual political solidarity among Member States, the identification of questions of general interest and the achievement of an ever-increasing degree of convergence of Member States’ actions”. The Common Defence and Security Policy constitutes an integral part of the Common Foreign and Security Policy. Despite the deepened collaboration, the national security still remains “the sole responsibility of each Member State”.
  Key words: international security, European security, common defence and security policy, common foreign and security policy

  WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Traktat z Lizbony dał nowy impuls do działania zewnętrznego Unii Europejskiej i jej potwierdzania jako globalnego aktora międzynarodowego. W ramach zasad i celów swoich działań zewnętrznych Unia Europejska określa i realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, opartą na rozwijaniu wzajemnej solidarności politycznej między państwami członkowskimi. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jednakże pomimo wzmocnionej współpracy między państwami członkowskimi, bezpieczeństwo narodowe nadal pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo europejskie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

 • Oleksandr Rohach*, Maria Mendzhul**
  *Academic Policy and Research Uzhhorod National University
  **Department of Civil Law and Procedure Uzhhorod National University

  THE IMPACT OF FORCED INTERNAL MIGRATION ON THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEM: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE STATES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. In the framework of this research the influence of forced internal migration processes on the change and improvement of the legislation of Ukraine and individual EU countries is analyzed. A comparative analysis of the concept of ‘internally displaced person’ in the legislation of Ukraine and countries of Central and Eastern Europe is carried out. In addition, compliance with the Guiding Principles on Internal Displacement Persons within the Country the regulations that are legally enshrined in Ukraine, Croatia, Georgia, Russian Federation and Moldova is investigated. On the basis of the conducted research it was made a conclusion that in comparison to the Council of Europe standards and legislation of individual EU countries in the field of IDPs rights provison, the Ukrainian legislation has the disadvantage of relatively declarative enshrined IDPs rights. A number of amendments to the Law of Ukraine ‘On the Protection of the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons’ in order to stop discrimination and bring it in line with European and international standards is proposed to be introduced.
  Key words: internally displaced person, refugee, law, human rights

  WPŁYW WYMUSZONEJ MIGRACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROZWÓJ SYSTEMU PRAWNEGO: DOŚWIADCZENIE UKRAINY I KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Badania w artykule dotyczyły analizowania wpływu wymuszonej migracji wewnętrznej do zmian i poprawy ustawodawstwa Ukrainy i niektórych krajów UE. Przeprowadzono analizę porównawczą koncepcji „wewnętrznie przesiedlonych osób (WPO)” na podstawie prawa Ukrainy i krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zbadano również przestrzeganie wytycznych w sprawie przepływu osób w przepisach krajowych obowiązujących na Ukrainie, w Chorwacji, Gruzji, Rosji i Mołdawii. Na podstawie badań stwierdzono, że w porównaniu ze standardami Rady Europy i prawodawstwa poszczególnych krajów UE w dziedzinie praw człowieka WPO, ukraińskie ustawodawstwo ma wady, tzn. tylko deklaruje gwarantowanie praw WPO. Dlatego zachodzi potrzeba wprowadzenia kilku zmian do ustawodawstwa Ukrainy „w sprawie praw i wolności osób wewnętrznie przesiedlonych” w celu położenia kresu dyskryminacji i dostosowania tego prawa do standardów europejskich i międzynarodowych.
  Słowa kluczowe: osoba wewnętrznie przesiedlona, uchodŸca, prawo, prawa człowieka

 • Agnieszka Romanko
  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  REFORMY PAPIEŻA FRANCISZKA W DZIEDZINIE PRAWA MAJĄTKOWEGO STOLICY APOSTOLSKIEJ pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Papież Franciszek utworzył trzy struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej: Sekretariat do Spraw Gospodarczych, Radę do Spraw Gospodarczych i urząd Audytora Generalnego. Podmioty te są odpowiedzialne za kontrolę i nadzór dykasterii Kurii Rzymskiej oraz innych instytucji związanych ze Stolicą Apostolską. Ponadto, Biskup Rzymu przeniósł Sekcję Zwyczajną Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej do Sekretariatu do Spraw Gospodarczych.
  Słowa kluczowe: Kuria Rzymska, dobra doczesne Kościoła, Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej, Sekretariat do Spraw Gospodarczych

  REFORMS OF POPE FRANCIS IN THE FIELD OF PATRIMONIAL LAW OF THE APOSTOLIC SEE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Pope Francis established three economic and administrative structures in the Roman Curia: the Secretariat for the Economy, the Council for the Economy, and the office of Auditor General. These entities are competent for the control and vigilance of the dicasteries of the Roman Curia and other institutions linked to the Holy See. Furthermore, the Roman Pontiff transferred the Ordinary Section of the Administration of the Patrimony of the Apostolic See to the Secretariat for the Economy.
  Key words: Roman Curia, temporal goods of the Church, Administration of the Patrimony of the Apostolic See, Secretariat for the Economy

 • Mirosław Sitarz
  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  KOMPETENCJE DIECEZJALNYCH ORGANÓW KOLEGIALNYCH W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Autor analizuje kompetencje organów kolegialnych dotyczące zarządzania dobrami kościelnymi w diecezji. Wskazuje, że biskup diecezjalny, który posiada władzę rządzenia, jest głównym administratorem dóbr kościelnych w diecezji. Wierni chrześcijanie – zarówno ci, którzy otrzymali święcenia, jak i wierni świeccy – mogą partycypować we władzy rządzenia również poprzez uczestnictwo w organach kolegialnych. Dlatego też przedmiotem analizy są kompetencje w sprawach majątkowych następujących organów kolegialnych w diecezji: diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych, rady kapłańskiej i kolegium konsultorów.
  Słowa kluczowe: diecezjalna rada do spraw ekonomicznych, rada kapłańska, kolegium konsultorów, biskup diecezjalny

  COMPETENCES OF THE DIOCESAN COLLEGIAL BODIES IN PATRIMONIAL MATTERS-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The Author analyzes the competences of the collegial bodies concerning the administration of the ecclesiastical goods in the diocese. He indicates that the diocesan bishop, who has the power of governance, is the main who administers the ecclesiastical goods in the diocese. The Christian faithful – both those who received the sacred orders and the lay members of the Christian faithful – can participate in the power of governance also by the participation in the collegial bodies. Therefore, the subject of analysis is the competences in patrimonial matters of the following collegial bodies in the diocese: the diocesan finance council, the presbyteral council and the college of consultors.
  Key words: diocesan finance council, presbyteral council, college of consultors, diocesan bishop

 • Bronisław Sitek
  SWPS University of Humanities and Social Sciences in Warsaw

  SYNERGY OF THE LAW SYSTEMS AS FOUNDATION FOR THE FUTURE OF EUROPE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The referendum of May 2016 in the UK and the strengthening of a group of eurosceptics and nationalists in many European countries raises questions about the future of Europe and the European Union. The law is one of the areas of European integration. Already since the 70s of the twentieth century, the discussion about whether it should be unification or just the synergy of existing legal systems was undertaken. Eventually, the second concept won. The undoubted influence on this was made by the history of law, particularly the Roman law and medieval ius commune. At that time, the legal systems based on multiculturalism of law were created. Currently, there is the importance of a study conducted by comparative scholars developing various legal problems. They tend to build the foundations for the process of synergy of European law.
  Key words: comparative law, European legal culture, Roman law, private law, synergy of law

  SYNERGIA SYSTEMÓW PRAWA FUNDAMENTEM PRZYSZŁEJ EUROPY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Referendum majowe z 2016 r. w Wielkiej Brytanii oraz wzmocnienie się grupy eurosceptyków i narodowców w wielu państwach europejskich rodzi pytanie o przyszłość Europy i Unii Europejskiej. Jednym z obszarów integracji europejskiej jest prawo. Już od lat 70-tych XX w. podejmowana była dyskusja nad tym, czy ma to być unifikacja czy tylko synergia istniejących systemów prawnych. Ostatecznie zwyciężyła ta druga koncepcja. Niewątpliwy wpływ na to ma historia prawa, zwłaszcza prawa rzymskiego i średniowiecznego ius commune. Wówczas to stworzone zostały systemy prawne w oparciu o wielokulturowość prawa. Obecnie duże znaczenie mają badania prowadzone przez komparatystów opracowujących poszczególne problemy prawne. Zmierzają tym samym do zbudowania fundamentów pod proces synergii prawa europejskiego.
  Słowa kluczowe: prawo porównawcze, europejska kultura prawna, prawo rzymskie, prawo prywatne, synergia prawa

 • Magdalena Sitek
  Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów

  THE FUTURE OF THE EUROPEAN CONCEPT OF HUMAN RIGHTS pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Since more than two centuries, Europe has been largely built on the French Revolution value system – on the freedom, the equality, and the fraternity. Many people consider this event to be epochal and of great importance to the history of world. The human rights, which have become a new decalogue of European culture are product of this revolution. The concept of human rights, based on revolutionary values, is not accepted by everyone. Furthermore, the accusation can be heard that this instrument is used to Europeanize Africa and Asia. The lack of acceptation for the value of the French Revolution on these continents leads to the rejection of the very concept of human rights. It is necessary to seek new axiological foundations for this concept. The human needs set according to the Maslow’s pyramid are the right foundation here. These changes may lead to a new consensus within the European Union on the construction of a new structure of society, politics and economy. Such a consensus can give the European Union and entire Europe a chance to live peacefully for the next few centuries.
  Key words: European Union, human rights, the future of Europe, multiculturalism, European communities

  PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEJ KONCEPCJI PRAW CZŁOWIEKA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Od ponad dwóch wieków Europa budowana jest w dużej mierze na systemie wartości rewolucji francuskiej, tj. wolność, równość i braterstwo. Wielu uznaje to wydarzenie za epokowe i o ogromnym znaczeniu dla historii świata. Wytworem tej rewolucji są m.in. prawa człowieka, które stały się nowym dekalogiem europejskiej kultury. Koncepcja praw człowieka powstała na bazie wartości rewolucyjnych nie jest jednak akceptowana, a wręcz daje się słyszeć zarzuty, że za pomocą tego instrumentu próbuje się europeizować Afrykę i Azję. Brak akceptacji na tych kontynentach wartości rewolucji francuskiej prowadzi do odrzucenia samej koncepcji praw człowieka. Konieczne jest poszukiwanie nowych podstaw aksjologicznych dla tej koncepcji. Odpowiednim fundamentem są potrzeby człowieka ustawione według piramidy Maslowa. Te zmiany mogą prowadzić do zawarcia nowego konsensusu w ramach Unii Europejskiej co do budowy nowej struktury społeczeństwa, polityki i gospodarki. Tak wypracowany konsensus może dać szansę na pokojowe przetrwanie Unii/Europy przez kolejne być może najbliższe wieki.
  Słowa kluczowe: Unia Europejska, prawa człowieka, przyszłość Europy, wielokulturowość, wspólnoty europejskie

 • Anna Słowikowska
  Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI WIERNYCH ZA MATERIALNE POTRZEBY KOŚCIOŁA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Odpowiedzialność wiernych za materialne potrzeby Kościoła stanowi obowiązek skodyfikowany w kan. 222 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wierni mają zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy. Podstawą odpowiedzialności wiernych jest także norma moralna mająca Ÿródło w prawie Bożym. Jej zakres może być kształtowany przez ustawodawcę kościelnego po uwzględnieniu przez niego okoliczności czasu i miejsca, w których norma ta miałaby obowiązywać.
  Słowa kluczowe: przynależność do Kościoła Katolickiego, prawo Boże, przykazania kościelne, katechizm

  THE BASIS OF RESPONSIBILITY OF THE CHRISTIAN FAITHFUL FOR THE MATERIAL NEEDS OF THE CHURCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The responsibility of the Christian faithful for the material needs of the Church is a duty codified in can. 222 § 1 of the 1983 Code of Canon Law. The Christian faithful are obliged to assist with the needs of the Church so that the Church has what necessary for divine worship, for apostolic works and works of charity and for the decent sustenance of ministers. The basis of responsibility of Christian faithful is also moral norm having its source in the divine law. The scope of this norm may be shaped by the ecclesiastical legislator if he takes into account circumstances of time and place in which this norm would apply.
  Key words: enrollment to the Catholic Church, divine law, precepts of the Church, catechism

 • Kinga Stasiak
  Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA FUNKCJONARIUSZY ONZ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przysługujące funkcjonariuszom ONZ immunitety i przywileje ograniczają możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności przed sądami krajowymi w razie popełnienia przestępstwa. Z tego powodu przewidziano wewnętrzny system sprawiedliwości ONZ, w ramach którego funkcjonariusz ONZ może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków podczas wykonywania pracy. Organizacja ta, zatrudniając tysiące pracowników, musi zapewnić, że wszyscy funkcjonariusze, bez względu na stanowisko, podlegają wewnętrznemu systemowi sprawiedliwości i ich naruszenia mogą spotkać się z sankcją ze strony ONZ. To, czy środki dyscyplinarne zostaną nałożone zależy jednak w dużym stopniu od Sekretarza Generalnego ONZ. Wyniki śledztwa specjalnego organu OIOS stanowią tylko rekomendacje. Wobec funkcjonariuszy wyższych rangą rzadko wszczyna się postępowanie. Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie procedur dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach ONZ i wskazanie potrzebnych zmian w zakresie tych procedur. Sprawy dyscyplinarne są szczególnie ważne dla oceny działalności organizacji międzynarodowych, zwłaszcza dla Organizacji, która stoi na straży pokoju międzynarodowego i ochrony praw człowieka.
  Słowa kluczowe: funkcjonariusze międzynarodowi, funkcjonariusze ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialność dyscyplinarna, immunitet funkcjonariuszy, organizacje międzynarodowe

  DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF UN STAFF –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Immunities and privileges enjoyed by UN staff members limit the possibility of their responsibility before national courts in the event of a crime. For this reason, the internal justice system of the United Nations was set up and it provides that a UN staff member may be subject to disciplinary action for breach of duty while performing its work. This organization, employing thousands of employees, must ensure that all officers, regardless of their position, are subject to the internal justice system and that their violations may result in UN sanctions. Whether the disciplinary measures will be imposed depends, however, to a large extent on the UN Secretary General. The results of the investigation of the special unit – OIOS are only recommendations. It is rare to initiate proceedings against senior officers. The aim of this article is therefore to present disciplinary procedures within the UN and to indicate what changes disciplinary procedures need. Disciplinary cases are particularly important for evaluating the activities of international organizations, especially for the Organization, which is a guardian of peace and human rights in the world.
  Key words: international officers, UN staff, the United Nations, disciplinary responsibility, immunity of officers, international organizations

 • Marta Stepnowska
  I Katedra Prawa Cywilnego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  ZAKRES POSTĘPOWANIA LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Tytuł „Zakres postępowania lustracyjnego spółdzielni” determinuje konieczność uczynienia na wstępie ustaleń, czy w kwestii pojmowania pojęcia „zakres” należy rozumieć: nadzór i kontrolę. Celem artykułu jest ocena zakresu lustracji spółdzielni. Czy wspomniana regulacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków spółdzielni mieści w środkach prawidłowej kontroli działalności spółdzielni sprawowanej w ramach systemu organizacji spółdzielczych i organów samorządu spółdzielczego? Lustracja spółdzielni jest uregulowana w przepisach art. 91-93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Przy ustaleniu zakresu lustracji należy posłużyć się przyjętym w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt K 64/07 pojęciem nadzoru. Według obowiązujących przepisów właściwe związki rewizyjne przeprowadzają lustrację w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej. Ani związki rewizyjne, ani Krajowa Rada Spółdzielcza nie wykonują z tego tytułu nadzoru nad spółdzielniami. Z wyłączeniem dyskusyjnej problematyki przedstawionej w art. 93a Pr. Spółdz. uznaję, że zakres lustracji spółdzielni sprowadza się do kontroli i trudno ją rozpatrywać w kategorii nadzoru nad spółdzielniami. Gdy chodzi o kształtowanie przyszłych rozwiązań, autorka nie opowiada się za nadzorem państwowym nad spółdzielniami (zupełnie odrębnym zagadnieniem jest nadzór nad bankami spółdzielczymi i spółdzielczymi kasami oszcze?dnościowo-kredytowymi). Celem zmian projektowych w art. 93a jest Pr. Spółdz. jest ustanowienie rzeczywistej kontroli dokonywanej przez organy administracji państwa nad sposobem dysponowania przez spółdzielnie mieszkaniowe środkami publicznymi poprzez przyznanie ministrowi właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obowiązku nadzorowania przyznawanych spółdzielniom środków publicznych.
  Słowa kluczowe: spółdzielnia, postępowanie lustracyjne, nadzór, kontrola, związki rewizyjne, Krajowa Rada Spółdzielcza

  SCOPE OF LUSTRATION OF THE CO-OPERATIVE SOCIETY –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The term “scope of lustration of co-operative society” determines whether the term “scope” have to be understood as: supervision and control. The aim of the article is to assess the scope of the co-operative’s lustration. Does the above-mentioned regulation meet the expectations of co-operative members in the means of proper control of the activities of co-operatives held within the framework of co-operative organizations and co-operative self-governments? The survey of co-operatives is governed by the provisions of Art. 91-93 and the Act of September 16th 1982 Co-operative Law. Determining the scope of lustration should be based on the justification of the judgment of the Constitutional Court of July 15th 2009, reference number K 64/07 – the concept of supervision. According to the applicable legislation, inspection associations conduct lustration in their associated co-operatives. Non-commissioned cooperatives outsource lustration to a selected audit union or National Co-operative Council. Neither the audit unions nor the International Co-operative Alliance do not supervise co-operatives. Excluding the discussion of issues presented in art. 93a Co-Op.Law. it is recognized that the scope of lustration of the co-operative is reduced to supervision and it is difficult to be considered in the category of supervision of co-operatives. As far as shaping of future solutions is concerned, the author is not in favor of public supervision over co-operatives (a separate issue is supervision over co-operative banks and co-operative savings and credit unions). The purpose of changes in Art. 93a Co-Op.Law. is to establish a real control by the public administration over the way public housing is managed by granting the Minister for construction, local planning and land management, the obligation to supervise the co-operative public funds.
  Key words: co-operative, lustration, supervision, inspection, audit unions, International Cooperative Alliance

 • Krzysztof Wiak
  Katedra Prawa Karnego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  POJĘCIE „DZIECKO” W KODEKSIE KARNYM NA TLE WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KONSTYTUCYJNYCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Ustawodawca chroniąc różne dobra prawne dziecka nie stosuje w Kodeksie karnym jednolitej terminologii, lecz posługuje się różnymi wyrażeniami, takimi jak „dziecko poczęte”, „dziecko w okresie porodu”, „małoletni”, „małoletni poniżej lat 15”. Zakresowo zawierają się one w definicji „dziecka” zawartej w Konwencji o Prawach Dziecka oraz w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Użycie przez ustawodawcę w Kodeksie karnym terminu „dziecko poczęte” jako rozłącznego wobec pojęcia „człowiek” skutkuje słabszą ochroną życia i zdrowia ludzkiego w prenatalnym okresie rozwoju. Do podwyższenia stopnia ochrony przysługującej dziecku prowadzi posłużenie się wyrażeniem „małoletni”. Wówczas ustawodawca wprowadza surowsze sankcje karne grożące za czyny wymierzone przeciwko dziecku lub kryminalizuje takie zachowania, które nie są zabronione, gdy są skierowane wobec osób pełnoletnich.
  Słowa kluczowe: dziecko, prawa dziecka, prawa i wolności człowieka, dziecko poczęte, małoletni, Kodeks karny

  THE TERM “CHILD” USED IN THE CRIMINAL CODE AGAINST THE BACKGROUND OF INTERNATIONAL AND CONSTITUTIONAL STANDARDS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The legislator protecting various legal interests of a child does not use uniform terminology in the Polish Penal Code, but uses different expressions such as “conceived child”, “minor”, “minor under 15”. They are included in the definition of “child” in the Convention on the Rights of the Child and in the Law on the Ombudsman for Children. The term “conceived child” as a separate term for the term “man” results in a weaker protection of human life and health in the prenatal period of development. To increase the degree of child protection, the term “minor” is used. The legislator then introduces higher criminal sanctions for acts directed against the child or criminalizes behavior that is not prohibited when directed against adults.
  Key words: child, children’s rights, human rights and freedoms, conceived child, minor, penal code

 • Hanna Witczak
  I Katedra Prawa Cywilnego
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  DOPUSZCZALNOŚĆ CZĘŚCIOWEGO WYŁĄCZENIA OD DZIEDZICZENIA W PRZEPISACH KODEKSU CYWILNEGO –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Wyłączenie od dziedziczenia jest skutkiem określonych zdarzeń cywilnoprawnych. Są wśród nich orzeczenia sądu, tj. wyrok uznający spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia (art. 928 k.c.), wyrok wyłączający małżonka spadkodawcy od dziedziczenia ustawowego na podstawie art. 940 k.c., ale także oświadczenie spadkobiercy o odrzuceniu spadku (art. 1020 k.c.) oraz zawierana przez spadkobiercę ustawowego ze spadkodawcą umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (art. 1048 n.k.c.). Dopuszczalność ograniczenia skutków odsunięcia od spadku do jego części w większości ze wskazanych przypadków nie została rozstrzygnięta przez ustawodawcę. Niektóre zdarzenia, ze swej istoty (wyroki sądów), nie mogą skutkować jedynie częściowym wyłączeniem od dziedziczenia. W odniesieniu do innych o dopuszczalności wpływania, przez spadkobiercę albo spadkobiercę i spadkodawcę, na zakres skutków prawnych w przedmiocie dziedziczenia rozstrzyga ustawa (art. 1014 oraz 1022 k.c.). Brak stosownej regulacji jest Ÿródłem wielu wątpliwości nie tylko w teorii prawa, ale zwłaszcza w praktyce jego stosowania, tak jak ma to miejsce w przypadku umowy o zrzeczenie się dziedziczenia (art. 1049 k.c.).
  Słowa kluczowe: wyłączenie od dziedziczenia, częściowe wyłączenie od dziedziczenia, częściowe odrzucenie spadku, częściowe zrzeczenie się dziedziczenia

  ADMISSIBILITY OF PARTIAL EXCLUSION FROM A SUCCESSION ACCORDING TO THE CIVIL CODE REGULATIONS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The exclusion from a succession is the result of certain acts in the civil law, including court judgements, like the one admitting the successor unworthy of succession (Art. 928 of the Civil Code), or the judgement excluding the testator’s spouse from statutory succession according to the Art. 940 of the Civil Code as well as successor’s declaration to reject a succession (Art. 1020 of the Civil code) and the contract of relinquishment of a succession concluded between the statutory successor and the testator (Art. 1049 of the Civil code). In most cases admissibility of partial exclusion from a succession has not been included in the Civil Code so far. According to their nature some statements like court judgements cannot result in partial exclusion from a succession. In other cases admissibility of successor’s or successor’s and testator’s impact on the range of legal effects with regard to succession (legal effects of succession) depends on legislative act (Art. 1014 and 1022 of the Civil code). Since proper regulations are lacking many doubts arises both from theoretical and practical pint of view like in case of the contract of relinquishment of a succession (Art. 1049 of the Civil code).
  Key words: exclusion from a succession, partial exclusion from a succession, partial rejection of a succession, partial relinquishment of a succession

 • Paweł Zając
  Department of Theory and Philosophy of Law
  War Studies University

  POJĘCIE „DZIECKO” W KODEKSIE KARNYM NA TLE WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KONSTYTUCYJNYCH –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Nowadays, continuous technological progress, especially in the fields of telecommunications, information becomes the primary and most important source of knowledge. In the structure of the armed forces, it takes on special significance, since its disclosure may be dependent on the internal security of the state, and thus on its sovereignty and independence. Information becomes too valuable to allow for it uncontrolled disclosure. Therefore, the Polish legislator, in order to safeguard against any intervention by foreign services in the field of obtaining classified information, introduced into the legal order certain legal tools and institutions which protected them. The aim of the article is to show what is a classified information, together with a cross-sectional presentation of concrete legal solutions, as provided in Polish legislation in relation to armed forces, in the matter of mechanisms blocking access to classified information.
  Key words: national security, sensitive information, army, security clause

  INFORMACJE NIEJAWNE I ICH OCHRONA W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH. UWAGI OGÓLNE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W dzisiejszych czasach nieustannego postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinach teleinformatycznych, informacja staje się podstawowym i najważniejszym Ÿródłem wiedzy. W strukturach sił zbrojnych, nabiera ona szczególnego znaczenia, gdyż od jej ujawnienia zależeć może bezpieczeństwo wewnętrzne danego państwa, a co za tym idzie jego suwerenność i niepodległość. Informacja staje się zbyt cenna, aby można było sobie pozwolić na jej niekontrolowane ujawnianie. Dlatego też polski ustawodawca, chcąc zabezpieczyć się przed jakąkolwiek interwencją obcych służb w zakresie pozyskiwania informacji niejawnych wprowadził do porządku prawnego określone narzędzia i instytucje prawne chroniące do nich dostęp. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, czym są informacje niejawne wraz z przekrojowym zaprezentowaniem konkretnych rozwiązań prawnych, jakie przewidziano w polskim ustawodawstwie w odniesieniu do sił zbrojnych, w materii mechanizmów blokujących dostęp do informacji niejawnych.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, informacje wrażliwe, wojsko, klauzula bezpieczeństwa

 • Piotr Zakrzewski
  II Department of Civil Law
  The John Paul II Catholic University of Lublin

  ENTRANCE OF HEIRS OF THE DECEASED PARTNER INTO A CIVIL-LAW PARTNERSHIP –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The first sentence of Article 872 of the Polish Civil Code concerns entrance of the deceased partner’s heirs into a civil-law partnership. It has numerous interpretative doubts which concerns the nature of joining a civil-law partnership by the deceased partner’s heir. There are two competitive proposals devising in German law which can be potentially applied under Polish law on account of their similarity between Polish and German regulations. According to the first one, entrance of the deceased partner’s heir into a partnership takes place on the basis of an agreement between those who live, that is contractual stipulation to a third party. According to the second one, the basis of joining a partnership by the deceased partner’s heir is company’s share inheritance. In the article advantages and disadvantages of both concepts have been assessed, as well as a new proposal in that regard has been formulated.
  Key words: civil-law partnership, partner’s death, share in civil-law partnership

  WEJŚCIE SPADKOBIERCÓW ZMARŁEGO WSPÓLNIKA DO SPÓŁKI CYWILNEJ –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł 872 zd. 1 k.c. dotyczy wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki cywilnej. Wywołuje on liczne wątpliwości interpretacyjne, które dotyczą charakteru wstąpienia spadkobiercy zmarłego wspólnika do spółki cywilnej. Konkurują tu dwie propozycje wypracowane w prawie niemieckim, które ze względu na podobieństwo polskiej regulacji do niemieckiej, dają się potencjalnie zastosować na gruncie prawa polskiego. Według pierwszej, wstąpienie spadkobiercy zmarłego wspólnika do spółki następuje na podstawie umowy między żyjącymi, tj. umownego zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej. Według drugiej, podstawą wstąpienia do spółki spadkobiercy zmarłego wspólnika jest dziedziczenie udziału spółkowego. W artykule oceniono zalety i wady obu tych koncepcji oraz sformułowano nową propozycję w tym zakresie.
  Słowa kluczowe: spółka cywilna, udział wspólnika spółki cywilnej, śmierć wspólnika, dziedziczenie udziału

 • Tadeusz Guz
  Katedra Kształtowania Przestrzeni
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  RECENZJA
  O ZAKŁAMYWANIU PRAWDZIWEGO OBRAZU POLSKIEGO PAŃSTWA I PRAWA W NIEMIECKIM CZASOPIŚMIE „HOFFNUNGSZEICHEN / SIGN OF HOPE” AUTORSTWA DORIT TÖPLER –
  pełny artykuł (full article) – plik PDF