Teka Komisji Prawniczej VIII/2015

Spis treści/ Contents – plik PDF

 

Redakcja/Editorial Board – plik PDF

 

 • Wiesław Bar
  Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  mswrab@kul.pl

  ISSUES OF SOCIAL RESPONSIBILITY AT UNIVERSITIES IN SPAIN – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Corporate social responsibility has taken root more strongly in the world of business than in the area of higher education. The presence of this issue at the Spanish universities has a much longer history than in Poland. An important role in the implementation process in the Spain, plays the Social Coun-cil and their networks, developed also at the level of the autonomous communities. This is proved by this review article, in which are shown: development of the ideas and standards of social responsibil-ity in relation to the organization (1), legislation in force (2); the scope of implementation of social university responsibility in the higher education system (3), as well as individual universities – ad intra (4), and also the formation of young adepts of science in this regard by taking issues which interests us in the doctoral theses (5).
  Key words: Spain, implementation, social responsobility, university

  PROBLEMATYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA UNIWERSYTETACH W HISZPANII – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Odpowiedzialność społeczna korporacyjna zakorzeniła się w świecie biznesu zdecydowanie mocniej niż w obszarze szkolnictwa wyższego – środowisku formacji studentów nie tylko jako przyszłych przedsiębiorców, profesjonalistów, ale także jako aktywnych obywateli. Od niedawna wpisuje się odpowiedzialność społeczną uniwersytetów w misję uczelni i nie jest to jeszcze zjawisko powszech-ne. Dowodzi tego przeglšdowy artykuł dotyczšcy problematyki odpowiedzialności społecznej na uniwersytetach w Hiszpanii. Kolejno ukazano: kształtowanie się idei i norm odpowiedzialnoœci społecznej w odniesieniu do organizacji (1), obowišzujące tam ustawodawstwo (2), zakres imple-mentacji idei odpowiedzialnoœci społecznej uniwersyteckiej w systemie szkolnictwa wyższego (3), jak też poszczególnych uniwersytetów – ad intra (4), a ponadto formację młodych adeptów nauki w tym zakresie poprzez podejmowanie interesującej nas problematyki w tezach doktorskich (5).
  Słowa kluczowe: Hiszpania, implementacja, odpowiedzialność społeczna, uniwersytet

 • Waldemar Bednaruk
  Katedra Historii Prawa Sądowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Institut Catholique de Paris
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  THE MARGINALIZATION AND SOCIAL EXCLUSION IN THE STANISLAVIAN AGE IN POLAND – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The marginalization and the related to it the social exclusion are permanent phenomena`s in terms of occurrence and known to researchers for centuries. The scale of their presence in society depends on many factors, growing – during the wars and crises and shrinking in periods of peace, development and prosperity. Poland under the rule of Stanislaw August Poniatowski is a land tormented by many negative for development stimuli, and therefore it is not surprising that in the period of confederation, wars, annexations, insurrection and attempts of introducing the groundbreaking reforms for the socio-economic structure, pressure to increase the number of margins people was very high
  Key words: marginalization, exclusion, Noble Republic, Stanislavian age, loose people

  MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE STANISŁAWOWSKIEJ – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Marginalizacja i związane z nim wykluczenie społeczne są zjawiskami stałymi w sensie występowania oraz znanymi badaczom od wieków. Skala ich obecności w społeczeństwie zależy od wielu czynników, rosnąc w czasach wojen i kryzysów oraz malejąc w okresach pokoju, rozwoju i dobrobytu. Polska pod rządami Stanisława Augusta Poniatowskiego to kraj poddany wielu negatywnym dla rozwoju bodŸcom, stąd też nie może dziwić, iż w okresie konfederacji, wo-jen, zaborów, insurekcji oraz prób wprowadzania przełomowych dla struktury społeczno-gospodarczej reform presja na wzrost liczebności ludzi marginesu była bardzo duża
  Słowa kluczowe:marginalizacja, wykluczenie, Rzeczpospolita szlachecka, czasy stanisławowskie, ludzie luŸni

 • Aneta Biały
  II Department of Civil Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration
  The John Paul II Catholic University of Lublin
  e-mail: anetabialy1@wp.pl

  THE SITUATION OF THE AGGRIEVED PARTY IN THE CONTEXT OF THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR CLAIMS BASED ON TORT IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 4421 OF THE CIVIL CODE pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The issue of defining the limitation periods for claims, both the periods a tempore facti and a tem-pore scientiae, undoubtedly, is extremely important for the conduct of legal transactions, and, above all, for defining the legal situation of the aggrieved party and the person obliged to redress the dam-age. Therefore, the statement that the period cannot run endlessly should not be criticized, even in the case of the damage of the most important personal interests such as life and health. It should favour the stabilization of each participant of legal transactions. However, it is inadmissible to accept the situation in which the obligator’s interests are more important than the interests of the aggrieved party, which in the case of Article 442 of KC in respect of the damage on a person took place, and it seems to be a justified statement, which may also take place in the interpretation of Article 4421 of KC. The interests of the aggrieved party cannot be deprecated, justifying it with the need of the stable conduct of legal transactions, and with the fact that the tortfeasor is in the condition of long-term uncertainty. It should be remembered that the condition of uncertainty may occur only after the dam-age discovery , thus, the condition of uncertainty may be referred to the period a tempore scientiae. It should be agreed that the limitation period should have the functions that discipline and motivate the aggrieved party, which stay in close connection with the compensatory function of the liability for damages. Moreover, the lapse of time has a negative influence on the evidence possibility, both when it comes to the aggrieved party and the person obliged to redress the damage, which, however, cannot be an obstacle for the possibility of exercising subjective rights. The issue of the statute of limitations for claims resulting from the damage based on tort takes on particular meaning, also due to the fact that every year the citizens’ sense of law is improving; among others, thanks to gratuitous legal advice that is developing rapidly
  Key words: limitations period, tort, minor, property damage, damage on a person, crime, harmful event, maturi-ty of a claims

  SYTUACJA POSZKODOWANEGO W KONTEKŚCIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH WEDŁUG ART. 4421 KODEKSU CYWILNEGO pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Problematyka ustalenia terminów przedawnienia roszczeń tak terminów a tempore facti, jak i a tempore scientiae ma niewątpliwie ogromne znaczenie dla obrotu prawnego, a przede wszystkim dla ustalenia sytuacji prawnej uprawnionego i zobowiązanego do naprawienia szkody. Zatem nie może spotkać się z krytyką stwierdzenie, że termin ten nie może biec w nieskończoność, nawet przy szkodach dotykających najwyższe dobra osobiste człowieka, jakimi jest życie i zdrowie. Sprzyja to stabilizacji wszystkich uczestników obrotu. Nie można jednak zaakceptować sytuacji, w której interesy dłużnika stawiane są ponad interesami poszkodowanego, co w przypadku art. 442 KC w zakresie szkody na osobie miało miejsce i wydaje się zasadnym stwierdzenie, że może mieć miejsce również na tle wykładni art. 4421 KC. Nie można deprecjonować interesu poszkodowanego, uzasadniając to potrzebami stabilizacji obrotu i stanem długotrwałej niepewności sprawcy czynu niedozwolonego. Należy mieć na uwadze, że stan niepewności może pojawić się dopiero po ujawnieniu się szkody , a zatem stan niepewności odnieść można tylko do terminu a tempore scientiae. Zgodzić się natomiast należy, że termin przedawnienia ma spełnić funkcje dyscyplinujące i mobilizujące poszkodowanego, która pozostaje w ścisłym związku z kompensacyjną funkcją odpowiedzialności odszkodowawczej. Ponadto upływ czasu wpływa niekorzystne na możliwości dowodowe, zarówno jeśli chodzi o poszkodowanego, jak i zobowiązanego do naprawienia szkody, co jednak nie może stanowić przeszkody w możliwości realizacji praw podmiotowych. Zagadnienie przedawnienia roszczeń powstałych jako następstwo szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym nabiera szczególnego znaczenia również ze względu na okoliczność, że z roku na rok wzrasta świadomość prawna obywateli, również dzięki rozwijanemu dynamicznie bezpłatnemu poradnictwu prawnemu.
  Słowa kluczowe: termin przedawnienia, czyn niedozwolony, małoletni, szkoda na mieniu, szkoda na osobie, prze-stępstwo, zdarzenie wyrządzające szkodę, wymagalność roszczenia

 • Marcin Konarski
  Warsaw Management University

  CHALLENGING THE LEGITIMACY OF THE LAW pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article is about the behaviour patterns that challenge the legitimacy of the law. The analysis focuses on the basic forms of questioning the legitimacy of such rights namely the right to resistance, civil disobedience and revolution. The considerations made in this article are designed to synthetic analysis of the issues related to the questioning of state power by the citizens.
  Key words: right to resistance, civil disobedience, revolution

  KWESTIONOWANIE LEGITYMACJI PRAWA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Niniejszy artykuł dotyczy zachowań, które kwestionują legitymację prawa. Analiza koncentruje się na podstawowych formach kwestionowania legitymacji prawa, a mianowicie prawie do oporu, cywilnym nieposłuszeństwie i rewolucji. Rozważania zawarte w tym artykule stanowią syntetyczną analizę zagadnień związanych z kwestionowaniem władzy publicznej przez obywateli.
  Słowa kluczowe: prawo do oporu, obywatelskie nieposłuszeństwo, rewolucja

 • Józef Krukowski
  Professor ordinarius Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  CULTURE AND LAW IN PLURALISTIC SOCIETY – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The article discusses the problem of the relations between culture and law in a modern pluralistic society, where exist the significant ideological differences in perception of the fundamental human values. The positive law should serve the attainment of these values. At the beginning the Author takes a personalistic stance on a culture expressed at the Second Vatican Council, that “man comes to a true and full humanity only through culture, that is through the cultivation of the goods and values of nature” (Gaudium et spes, nr 53). In order to get answer to the above question – in Author’s opinion – the following problems should be considered: what is law, what are values, in particular, what are the Christian values and what is their relation towards the positive law provided by the State bodies. In conclusion, the Author indicated a dramatic cultural conflict in the legal systems of the Mem-ber State of the European Union, as a consequence of forcing by the positive law established by the bodies of the European Union the patterns of behavior, which are contrary to the Christian system of the universal ethical values, rooted in the Christian culture of the European nations.
  Key words: culture, law, human dignity, Christian values, civil society

  KULTURA A PRAWO W SPOŁECZEŃSTWIE PLURALISTYCZNYM – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest problem relacji między kulturą a pra-wem we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym, w którym istnieją znaczące różnice ideolo-giczne w zapatrywaniach dotyczących podstawowych wartości ludzkich, których osiąganiu prawo stanowione powinno służyć. W punkcie wyjścia Autor przyjmuje personalistyczne stanowisko wobec kultury sformułowane na Soborze Watykańskim II, iż „właściwością osoby ludzkiej jest to, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi się nie inaczej niż przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych” („Gaudium et spes”, nr 53). W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione wyżej pytanie – zdaniem Autora – należy uwzględ-nić następujące watki problemowe: co to jest prawo, co to są wartości, a zwłaszcza: co to są wartości chrześcijańskie i jaki jest ich związek z prawem stanowionym przez organy państwowe. W zakoń-czeniu Autor sygnalizuje dramatyczny konflikt kulturowy, jaki zaistniał w systemach prawa państw członkowskich Unii Europejskiej w następstwie narzucania przez prawo stanowione przez organy Unii Europejskich takich wzorów postępowania, które stoją w sprzeczności z chrześcijańskim sys-temem uniwersalnych wartości etycznych, zakorzenionych w kulturze chrześcijańskiej narodów europejskich.
  Słowa kluczowe: : kultura, prawo, godność osoby ludzkiej, wartości chrześcijańskie, społeczeństwo obywatelskie

 • Jadwiga Potrzeszcz
  Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  PODMIOT BIERNY A PODMIOT CZYNNY BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO-pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W niniejszym artykule wprowadzone zostały do dyskursu naukowego nowe kategorie, a mianowicie kategoria podmiotu biernego bezpieczeństwa prawnego i kategoria podmiotu czynnego tegoż bezpieczeństwa. Potrzeba wprowadzenia tych kategorii ujawniła się w toku prowadzonych dyskusji nad pojęciem bezpieczeństwa prawnego. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedŸ na pytanie: Kto i dlaczego jest podmiotem biernym bezpieczeństwa prawnego, a kto jest podmiotem czynnym? Ponadto rozważana będzie kwestia, czy podmiot bierny bezpieczeństwa prawnego w pewnych okolicznościach występuje także w roli podmiotu czynnego i odwrotnie: czy także podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego sam może okazać się podmiotem biernym tegoż bezpieczeństwa. Autorka broni tezy, że podmiotem biernym bezpieczeństwa prawnego jest przede wszystkim każdy człowiek. Suweren zaś jest przede wszystkim podmiotem czynnym bezpieczeństwa prawnego. Jednakże istnieją takie okoliczności, w których podmiot bierny pełni także (w pewnym zakresie) rolę podmiotu czynnego, a podmiot czynny okazuje się być także podmiotem biernym bezpieczeństwa prawnego.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo prawne, pewność prawa, podmiot bierny bezpieczeństwa prawnego, podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego

  PASSIVE SUBJECT AND ACTIVE SUBJECT OF LEGAL SECURITY pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. In the aforementioned article there were introduced to scientific discourse new categories, namely category of passive subject of legal security and category of active subject of legal security. The need to introduce these categories revealed in the course of the discussions on the concept of legal certainty. The purpose of this article is to answer the question ‘who and why it is the passive subject of legal security, and who the active subject of legal security is’. In addition, consideration is given to whether the passive subject of legal security in certain circumstances acts as the active subject, and vice versa – whether the active subject of legal security may be the passive subject of legal security. The author argues that the passive subject of legal security is first of all every human being. The sovereign is primarily the active subject of legal security. However, there are circumstances in which the passive subject also (to some extent) plays the role of an active subject, and the active subject turns out to be also the passive subject of legal security.
  Key words: legal security, legal certainty, passive subject of legal security, active subject of legal security

 • Agnieszka Romanko
  Department of Public and Constitutional Church Law The John Paul II Catholic University of Lublin

  MEDIATION ORGANS IN PROCEEDINGS BEFORE ADMINISTRATIVE COURTS –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Mediation before administrative courts is regulated in the following normative acts: act Law on Proceedings Before Administrative Courts, act Law on the Organisation of Administrative Courts and Regulation by the President of Poland Rules on Internal Functioning of Regional Administrative Courts. It is a unique administrative procedure and it is facultative. The subjects who are entitled to conduct mediation before administrative courts are a judge or court registrar.
  Key words: judge, court registrar, impartiality, public authority, administered body

  ORGANY MEDIACYJNE W POSTĘPOWANIU PRZED SĽDAMI ADMINISTRACYJNYMI –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Mediacja przed sądami administracyjnymi została uregulowana w następujących aktach normatyw-nych: w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w ustawie Prawo o ustroju sądów administracyjnych i w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Regu-lamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych. Jest szczególnym try-bem postępowania administracyjnego o charakterze fakultatywnym. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia mediacji przed sądami administracyjnymi są sędzia i referendarz sądowy.
  Słowa kluczowe: sędzia, referendarz sądowy, bezstronność, organ władzy, jednostka administrowana

 • Mirosław Sitarz
  Department of Public and Constitutional Church Law The John Paul II Catholic University of Lublin

  THE SECOND VATICAN COUNCIL AND THE POST-CONCILIAR REFORM OF CANON LAW IN THE PUBLICATIONS OF BISHOP WALENTY WÓJCIK –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. As an active participant of the Second Vatican Council and a consultor of the Commission for the Revision of the Canon Code, Bishop Professor Walenty Wójcik greatly contributed to canonist science by writing commentaries, reviews and reports related to the subject of the Council. By writ-ing reports on the Council, Wójcik made the content of the conciliar deliberations more accessible to the general public. Among the many topics that he raised, he analysed the issue of unduly long ses-sions of the Council, suggesting changes to the procedure. Importantly, he co-authored many pro-posals for revised canon law and submitted them for the Polish Episcopal Conference. He believed that the revision work must be founded on the new ideas of Vatican II. The presented article is an overview of his work related to the Council and the reform of canon law that took place as a result of it.
  Key words: Commission for the Revision of the Canon Code, consultor, Deposit of Faith, canonist science, Council Fathers

  SOBÓR WATYKAŃSKI II I POSOBOROWA REFORMA PRAWA KANONICZNEGO W PUBLIKACJACH BISKUPA WALENTEGO WÓJCIKA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Jako aktywny uczestnik Soboru Watykańskiego II i konsultor Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, biskup profesor Walenty Wójcik znacznie przyczynił się do rozwoju kanonistyki, pisząc komentarze, recenzje i uwagi do Soboru. Poprzez pisemne uwagi do Soboru, Wójcik, korzy-stanie z prac soborowych uczynił bardziej dostępnymi dla ogółu społeczeństwa. Wśród wielu tema-tów, które podnosił, analizował problem nadmiernie długich sesji Soboru, sugerując zmiany w pro-cedurze. Istotne jest, że był on współautorem wielu propozycji dotyczących rewizji prawa kanonicz-nego, przedłożonych Konferencji Episkopatu Polski. Uważał, że w pracy rewizyjnej należy oprzeć się na nowych ideach Vaticanum II. Prezentowany artykuł zawiera przegląd jego prac związanych z Soborem i reformą prawa kanonicznego, która była efektem tych prac.
  Słowa kluczowe: Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, konsultor, depozyt wiary, kanonistyka, Ojcowie soborowi

 • Hanna Witczak
  I Department of Civil Law The John Paul II Catholic University of Lublin

  THE OBJECT OF PROTECTION AND THE SUBJECT MATTER OF OFFENCES RESULTING IN UNWORTHINESS TO INHERIT OR DISINHERITANCE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. In cases defined by law, a heir may be excluded from inheriting either by the court, on the basis of provisions of Art. 928–930 CC, or by the testator himself who can deprive the statutory heir of the right to legitim (art. 1008 CC). The reasons for depriving of inheritance on the grounds of unworthi-ness to inherit or disinheritance are different except in the case of committing an offence. Establish-ing whether a particular offence gives grounds for excluding from inheritance is based on legal criteria, different for these two civil-law actions. In case of unworthiness to inherit, it is the criterion of the „seriousness of offence” and the prerequisite of committing the offence „against the testator”. Both expressions raise difficulties of interpretation and until now there has not been developed, in legal literature and in the case-law, a uniform view as how to interpret them. There are also doubts as to understanding the criteria which let assess an offence in the context of the reasons for disinher-itance – in the doctrine there is a particular inconsistency concerning the notion of a „person closest to the testator”. There are also differences concerning the catalogue of offences resulting in depriving of legitim. However, it is broadly accepted that, although the criterion based on the definition of the object of protection defined in Art. 1008 item 2 CC brings to mind associations with the typology of offences in the Penal Code, it should not mean a „simple reference” to relevant chapters of the Penal Code because of the complexity of the objects of protection specific for different types of offences.
  Key words: unworthiness to inherit, disinheritance, offence

  PRZEDMIOT OCHRONY I PRZEDMIOT CZYNNOŚCI WYKONAWCZEJ PRZESTĘPSTW UZASADNIAJĽCYCH NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA LUB WYDZIEDZICZENIE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd może z powołaniem się na przepisy art. 928–930 k.c. wyłączyć spadkobiercę od dziedziczenia albo sam spadkodawca może pozbawić osobę uprawnioną prawa do zachowku (art. 1008 k.c.). Przyczyny pozbawienia korzyści ze spadku dla niegodności dziedziczenia i wydziedziczenia są zróżnicowane poza przypadkiem dopuszczenia się przestępstwa. Ustalenia, czy konkretne przestępstwo uzasadnia wyłączenie od dziedziczenia, dokonuje się na pod-stawie ustawowych kryteriów, odmiennych dla tych dwóch zdarzeń cywilnoprawnych. W przypad-ku niegodności dziedziczenia jest to kryterium „ciężkości przestępstwa” oraz wymóg dopuszczenia się przestępstwa „przeciwko spadkodawcy”. Obydwa zwroty rodzą trudności interpretacyjne i nie wypracowano dotychczas ani w literaturze, ani w orzecznictwie jednolitego poglądu odnośnie ich rozumienia. Wątpliwości dotyczą także rozumienia kryteriów pozwalających na ocenę przestępstwa w kontekście przyczyn wydziedziczenia – w szczególności niejednolicie rozumiane jest w doktrynie pojęcie „osoby najbliższej spadkodawcy”. Różnice dotyczą także określenia katalogu przestępstw – przyczyn pozbawienia prawa do zachowku. Zgodnie natomiast przyjmuje się, że wprawdzie kryte-rium w postaci określenia w art. 1008 pkt 2 k.c. przedmiotu ochrony wywołuje jednoznaczne skoja-rzenia z typologią przestępstw w kodeksie karnym, nie powinno jednak oznaczać „prostego” odnie-sienia” do odpowiednich rozdziałów w kodeksie karnym ze względu na charakterystyczny dla wielu przestępstw złożony przedmiot ochrony.
  Słowa kluczowe: niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, przestępstwo

 • Piotr Zakrzewski
  II Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  PROJEKT W SPRAWIE MODELU EUROPEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁDZIELCZEGO ZGŁOSZONY W RAMACH EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Streszczenie. Artykuł ocenia cele, założenia i treść projektu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie modelu euro-pejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego, który ma być procedowany w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Celem projektu jest nadanie zasadom Międzynarodowego Związku Spół-dzielczego doniosłości prawnej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Słuszność takich posu-nięć legislacyjnych może być jednak kwestionowania m.in. dlatego, że wspomniane zasady są w głównej mierze reprezentatywne dla jednego nurtu spółdzielczości. Trudno jest także zasadom spół-dzielczym, które mają pozaprawną naturę, nadać doniosłość prawną. Interesująca jest natomiast propozycja sformułowania tzw. klauzul ochronnych, np. zakazujących dyskryminacji spółdzielni wobec spółek handlowych.
  Słowa kluczowe: spółdzielnia, zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, prawo spółdzielcze, europejskie prawo spółdzielcze

  DRAFT ON MODEL OF THE EUROPEAN COOPERATIVE COMPANY DECLARED UNDER THE EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Article assesses the goals, objectives and content of the project of the National Cooperative Council on model of the European cooperative company, which is to be proceeded in the framework of the European Citizens’ Initiative. The aim of this project is to give the legal significance to the principles of the International Cooperative Alliance in all European Union countries. The legitimacy of such measures can be questioned, but some of them are very interesting, for example – the proposal of safeguard clauses.
  Key words: cooperative, the principles of the International Cooperative Alliance, cooperative Law, European cooperative law