Teka Komisji Prawniczej IV/2011

Spis treści – plik PDF

 

JUBILEUSZ PROFESORA JERZEGO JANA MARKIEWICZApełny artykuł (full article) – plik PDF

LAUDACJA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

JUBILEUSZ PROFESORA JERZEGO JANA MARKIEWICZA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

 • SKUTKI REKURSU HIERARCHICZNEGO – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Zbigniew Jaworski
  Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  pomocniczy wikariusz sądowy Sądu Metropolitalnego w Szczecinie, kmdr por. rez. Marynarki Wojennej
  e-mail: jazew@kul.pl

  Streszczenie. Rekurs hierarchiczny, jako odwołanie się pokrzywdzonego dekretem, do hierarchicznie wyższego przełożonego powoduje dwojakiego rodzaju skutki: przekazujące i skutki zawieszające. Złożenie rekursu w każdym przypadku powoduje skutek przekazujący, ponieważ kompetencje nad zaskarżonym dekretem przejmuje przełożony hierarchicznie wyższy. Natomiast skutek zawieszający rekursu hierarchicznego polega na tym, iż od wniesienia rekursu do czasu wydania decyzji zabronione jest wykonywanie zaskarżonego dekretu lub innego aktu administracyjnego. Skutek zawieszający może powstawać mocą samego prawa lub specjalnym aktem wyższego przełożonego.

  Słowa kluczowe: rekurs hierarchiczny, dekret, akt administracyjny, skutek, kościelne prawo ad-ministracyjne

  EFFECTS OF HIERARCHICAL RECOURSE – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Hierarchical recourse, as an appeal of the party wronged by a decree to a higher instance, causes two kinds of effects: referral and suspension. In every case, filing a recourse leads to a referral since the competences to deal with the appealed decree are transferred to a hierarchically higher instance, while the suspending effect consists in the prohibition to execute the appealed decree or any other administrative act until a decision is made, beginning from the moment of filing the recourse. The suspending effect can arise by the power of law or a special act by a higher instance.

  Key words: hierarchical recourse, decree, administrative act, effect, Church administrative law

 • SKUTKI UZNANIA ZASAD FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ROLNIKÓW ZA NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ. ROZWAŻANIA NA TLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Beata Jeżyńska
  Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Streszczenie. Dokonana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 58/07 formalna dyferencjacja producentów rolnych według kryterium dochodowego, wymaga szeroko zakrojonej ingerencji legislacyjnej, która uporządkuje status prawny producentów rolnych prowadzących towarową działalność rolniczą w sferze powszechnego obrotu gospodarczego, a w konsekwencji ustali zasady naliczania i poboru składki zdrowotnej. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest wskazanie najważniejszych zmian legislacyjnych, jakie muszą być podjęte, aby wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
  Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne rolników, KRUS, gospodarstwo rolne, producent rolny, kondycja ekonomiczna rolnictwa

  RESULTS OF TREATING THE RULES OF FINANCING OF HEALTH BENEFITS FOR FARMERS AS INCONSISTENT WITH CONSTITUTION. REFLECTIONS ON THE BACKGROUND OF JUDGEMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The completed with the decree of the Constitutional Court K 58/07 the formal differen-tiation of agricultural producers according to the criterion of income, requires extensive legislative interference, which will sort the legal status of farmers engaged in commodity agricultural activities in the sphere of general business transactions and, consequently, it will determine the rules for charging and collecting the health premium. The subject of the discussion in the article is to identify the most important legislative changes that must be taken to execute the decree of the Constitutional Court.

  . Key words: social insurance for farmers, KRUS, farm, farmer, economic condition of agriculture

 • PRAWO, PAŃSTWO I RELIGIA W JAPONII – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Antoni Kość SVD
  Katedra Teorii i Filozofii Prawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Streszczenie. Rozważając relację prawa, państwa i religii w kulturze japońskiej, nie mamy problemu z podaniem definicji państwa czy prawa, lecz z pojęciem religii. Na pewno nie będzie żadnego problemu z podaniem definicji chrześcijaństwa. W historii tradycyjnej myśli japońskiej trudno jest jednak wyraŸnie oddzielić filozofię od religii. Klasycznym przykładem jest shintoizm, który nie jest ani wyłącznie religią, ani wyłącznie filozofią. Oprócz shintoizmu w historii kultury japońskiej ważne znaczenie miał również konfucjanizm i buddyzm. Dlatego też po ich historycznym przedstawieniu i ukazaniu wpływu na życie społeczne i polityczne w artykule tym została ukazana relacja państwa i prawa do religii w Konstytucji Meiji (11 lutego 1890) i w obecnie obowiązującej Konstytucji Showa (3 maja 1947).

  Słowa kluczowe: prawo, państwo, religia, shintoizm, konfucjanizm, buddyzm, chrześcijaństwo, kultura japońska

  LAW, STATE AND RELIGION IN JAPAN – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. Considering relation between law, state and religion in the Japanese culture, the problem here is not so much the concept of law itself or the concept of state, but the concept of religion. For sure there is no problem with the definition of Christianity. In the history of Japanese though is hard to distinguish philosophy from religion. The classic example can be Shinto, which can be considered as religion and as philosophy. In the Japanese context as religion will be counted Shinto, Confucianism and Buddhism. After the historic presentation of each religion and showing their influence on social and political life, in this article was presented relation between state and law to religion in Constitution Meiji (February 11, 1890) and in the Constitution Showa (May 3, 1947).

  Key words: law, state, religion, Shinto, Confucianism, Buddhism, Christianity, Japanese culture

 • REKURS O NAPRAWIENIE SZKODY Z TYTUŁU NIELEGALNOŚCI AKTU ADMINISTRACYJNEGO – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Piotr Majer
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  Streszczenie. Wyrównanie sprawiedliwości naruszonej nielegalnym działaniem organu kościelnej władzy administracyjnej obejmuje obowiązek naprawienia szkód. Artykuł zawiera analizę regulacji kanonicznej instrumentów prawnych, jakie ma do dyspozycji ten, kto poniósł szkodę. Są nimi przede wszystkim rekurs hierarchiczny oraz rekurs administracyjno-sporny. W opracowaniu zostały także podjęte kwestie dotyczące zasady legalności w działaniu administracji kościelnej, szkody oraz form jej naprawienia.

  Słowa kluczowe: kanoniczny akt administracyjny; zasada legalności. naprawienie szkód, rekurs hierarchiczny, rekurs administracyjno-sporny

  RECOURSE FOR COMPENSATION FOR DAMAGES DUE TO AN ILLEGITIMATE ADMINISTRATIVE ACT – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. If justice is breached due to an unlawful action performed by an ecclesiastical adminis-trative body, this case calls for a compensation of the damages. The article includes an analysis of the canon regulation of the legal instruments which are at the disposal of the wronged party. They include hierarchical recourse and contentious-administrative recourse. The article also deals with issues concerning the legality principle in the activities of Church administration, damage and methods of its compensation.

  Key words: canon administrative act, principle of legality, compensation of damage, hierarchical recourse, contentious-administrative recourse

 • MOTYWY REKURSU HIERARCHICZNEGO DO KONGREGACJI KURII RZYMSKIEJ – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Józef Marčin
  Koszyce (Słowacja)
  pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

  Streszczenie. Przedmiotem artykułu są motywy rekursu hierarchicznego do kongregacji Kurii Rzymskiej. Prawodawca ogólnie stanowi, że rekurs hierarchiczny może zostać wniesiony z jakiej-kolwiek słusznej przyczyny. Słusznym motywem jego wniesienia może być każda wada aktu administracyjnego rozpatrywana w kontekście okoliczności, w jakich akt został wydany przez organ władzy wykonawczej w Kościele i ma być stosowany. W związku z tym wyróżnia się dwa rodzaje motywów: formalne (causa petendi) i podmiotowe (petitum). Osoba wnosząca rekurs powinna wskazać obiektywną normę prawną, która – jej zdaniem – została naruszona przez akt administracyjny. Sama zaś instytucja rekursu hierarchicznego służy ochronie praw wiernych oraz stosowaniu sprawiedliwości administracyjnej.
  Słowa kluczowe: rekurs hierarchiczny, Kuria Rzymska, kongregacje, motywy, kościelne prawo administracyjne

  MOTIVES OF HIERARCHICAL RECOURSE TO THE CONGREGATION OF THE ROMAN CURIA – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article discusses the motives of hierarchical recourse to the Congregation of the Roman Curia. The legislation provides that hierarchical recourse can be filed for any good reason. Any defect of an administrative act pertaining to the circumstances under which this act was issued by an executive Church authority may constitute a reasonable motive and shall be applied. Therefore two motives are distinguished: 1) formal (causa petendi) and subjective (petitum). The person who files a recourse should indicate an objective legal norm which they think has been breached by the administrative act. The very institution of hierarchical recourse serves to protect the rights of the faithful and the observance of administrative justice.
  Key words: hierarchical recourse, Roman Curia, congregation, motive, Church administrative law

 • REKURS DO NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU SYGNATURY APOSTOLSKIEJ Z TYTUŁU NIELEGALNOŚCI AKTU ADMINISTRACYJNEGO – pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Artur G. Miziński
  Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, e-mail: a.mizinski@kuria.lublin.pl

  Streszczenie. Wśród środków odwoławczych od wadliwych aktów administracyjnych w aktualnych przepisach prawnych Kościoła katolickiego należy wyróżnić środki pozahierarchiczne i hierarchiczne. Stronami rekursu sporno-administracyjnego są: kongregacja Kurii Rzymskiej, jako organ władzy wykonawczej będący stroną pozwaną, i konkretna osoba fizyczna lub prawna wno-sząca rekurs, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej oraz szczególną legitymacje do występowania w charakterze podmiotu wnoszącego konkretny rekurs. Przedmiotem rekursu do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej jest akt administracyjny wydany przez kom-petentną dykasterię Kurii Rzymskiej. Prawodawca ustanawia, że motywem rekursu sporno admini-stracyjnego może być jedynie nielegalność aktu administracyjnego, czyli naruszenie jakiegoś prawa in procedendo vel in decernendo.

  Słowa kluczowe: władza administracyjna, akt administracyjny, nielegalność aktu, Sygnatura Apostolska, rekurs sporno-administracyjny

  RECOURSE TO THE SUPREME TRIBUNAL OF THE APOSTOLIC SIGNATURA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. As provided by the current legislation of the Catholic Church, appeals of defective administrative acts include the extra-hierarchical and hierarchical types. The parties to a contentious-administrative recourse are: the congregation of the Roman Curia (a body of the executive authority) as the sued party, and a particular physical or legal person with legal capacity who is filing the recourse. The suing party has a unique entitlement to appear as a subject filing a particular recourse. The object of the recourse to the second section of the Apostolic Signatura is an administrative act issued by a competent dicastery of the Roman Curia. The legislator provides that only illegitimacy of an administrative act may constitute a motive for a contentious-administrative recourse, that is a violation of a law in procedendo vel in decernendo.
  Key words: administrative authority, administrative act, illegitimacy of act, Apostolic Signatura, contentious-administrative recourse

 • MENTALISTYCZNA ETYKA I JEJ APLIKACJA DO PRAWA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Jadwiga Potrzeszcz
  Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  e-mail: jagap@kul.lublin.pl

  Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiona została koncepcja mentalistycznej etyki autor-stwa dwóch młodych uczonych, prawników i filozofów, Matthiasa Mahlmanna, profesora z Uni-wersytetu w Zurychu, i Johna Mikhaila, profesora z Uniwersytetu Georgtown w Waszyngtonie. Inspirację czerpali od Noama Chomsky’ego, światowej sławy językoznawcy, badacza ludzkiej natury i funkcjonowania ludzkiego umysłu, pod kierunkiem którego studiowali w latach 90. XX w. w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge. Szczególny akcent został położony na wyjaśnienie genezy mentalistycznej etyki. Dlatego też przedstawiona została najpierw koncepcja gramatyki w systemie badawczym Noama Chomsky’ego oraz jego idea uniwersalnej gramatyki moralności, którą rozwijają M. Mahlmann i J. Mikhail. Nie poprzestają oni jednak na tym, lecz podejmują próbę zastosowania wyników swoich badań w dziedzinie teorii i filozofii prawa.
  Słowa kluczowe: mentalistyczna etyka, uniwersalna gramatyka moralności i prawa, nauki kognitywne

  MENTALIST ETHICS AND ITS APPLICATION IN LAW –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. This article presents a mentalist theory of ethics, developed by two young scholars, lawyers and philosophers: Matthias Mahlmann, a professor of Zurich University, and John Mikhail, a professor of Georgetown University in Washington, DC. They were inspired by Noam Chomsky, a world-famous linguist and explorer of human nature and mind, studying under his supervision in the 1990s at Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA). The author focuses on the origin of mentalist ethics. Therefore Chomsky’s conception of grammar is presented and his idea of a universal grammar of morality, which is further developed by Mahlmann and Mikhail. They do not stop at this point but attempt to use the results of their research in the theory and philosophy of law.
  Key words: mentalist ethics, universal grammar of morality

 • POJĘCIE I ROLA KODYFIKACJI W SYSTEMIE PRAWA WYBRANE ZAGADNIENIA –pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Mieczysław Sawczuk*, Marcin Konarski**
  *Emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  **Katedra Prawa Cywilnego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

  Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego ujęcia problemów związanych z pojęciem, postaciami i rolą kodyfikacji w demokratycznym państwie prawa. Kodyfikacja stanowi fundament porządku prawa powszechnie obowiązującego w państwie w zakresie określonej dziedziny unormowań. Kodeks zaś jest najwyżej cenioną przez naukę prawa formą systematyzacji norm prawnych w danej gałęzi prawa.
  Słowa kluczowe: system prawa, systematyzacja ustawodawstwa, kodyfikacja, kodeks

  THE NOTION AND ROLE OF CODIFICATION IN THE SYSTEM OF LAW. SELECTED ISSUES pełny artykuł (full article) – plik PDF

  Summary. The presented article is an attempt at a synthesis of problems connected with the notion, shapes and the role of codification in a democratic state of law. Codification constitutes the foundation of legal order which a given state possesses in a particular area of normalization. A code of law is the most valued form of systematization of legal norms in a given area of law.

  Key words: system of law, systematization of legislation, codification, code of law