Laureaci 2021

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie, a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Zespołów oceniających zgłoszone prace, Laureatami Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2020 r. zostają:

  • Nauki humanistyczne i społeczne

Aleksandrowicz Paweł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Can subtitles for the deaf and hard -of- hearing convey the emotions of film music? A reception study.

  • Nauki o życiu

Gondek Michał i in., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Badania nad surowiczym proteomem i odpowiedzią immunologiczną u świń doświadczalnie zarażonych Trichinella spiralis, T. britovi i T. pseudospiralis.

 Nauki ścisłe i techniczne:

Szeląg Maciej, Politechnika Lubelska- Fractal characterization of thermal cracking patterns and fracture zone in low- alkali cement matrix modified with microsilica.

 

Rozpatrzono też wnioski o wyróżnienie siedmiu prac bez gratyfikacji finansowej (dyplomami) i podjęto decyzję o wyłonieniu kandydatur, reprezentujących obszary:

  • Nauk humanistycznych i społecznych:

Jańczyk Urszula, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Archiwum Filomatów w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Historia zbioru.

Mielnik Hubert,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  • Nauk o życiu:

Dudziak Karolina, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Identification of słable reference genes for qPCR studies in common wheat (Triticum aestivum L.) seedlings under short-term drought stress.

Ukalska-Jaruga Aleksandra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach- Assessment of Pesticide Residue Content in Polish Agricultural Soils. Molecules.

Grochowski Cezary, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Ocena parametrów morfometrycznych tętnic soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze wśród pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera w rezonansie magnetycznym o mocy pola 7 Tesli

  • Nauk ścisłych i technicznych:

Stachniuk Anna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie – LC-QTOF-MS identjfication of rabbit-specjfic peptides for authenticating the species composition of meat products (w j. pol: Identyfikacja LC-QTOF-MS peptydów specyficznych dla królika w celu potwierdzenia składu gatunkowego produktów mięsnych)

Malinowski Szymon, Politechnika Lubelska – Application of cold plasma corona discharge in preparation of laccase-based biosensors for dopamine determination, Materials Science & Engineering C: Materials for Biomedical Applications.

 

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Lublinie dziękujemy, a Laureatom oraz Wyróżnionym składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje!

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oficjalne wręczenie Nagrody oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi w najbliższym możliwym terminie, pozwalającym na stacjonarne zorganizowanie Uroczystości w szerszym gronie.

 

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIALI CZŁONKOWIE ODDZIAŁU I CZŁONKOWIE KOMISJI ODDZIAŁU PAN W LUBLINIE W SKŁADZIE:

Nauki humanistyczne i społeczne:

Prof. dr hab. M. Hetmański

Prof. dr hab. E. Niebelski

Dr hab. J. Potrzeszcz, prof. KUL

Nauki biologiczne i rolnicze:

Prof. dr hab. Andrzej Niewczas

Prof. dr hab. W. Oleszek, czł. korep. PAN

Prof. dr. hab. J. Rogalski

Prof. dr. hab. C. Sławiński, czł. korep. PAN

Prof. dr hab. D. Urban

Prof. J. F. Żmudziński, czł. korep. PAN

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi:

Prof. dr. hab. J. Rogalski

Prof. dr hab. Agnieszka Wiercińska

Nauki techniczne:

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL

Prof. dr hab. J. Kocki

Prof. dr hab. E. Przesmycka

Nauki  medyczne:

Prof. dr hab. n. med. J. Czuczwar, czł. korep. PAN

Prof. dr hab. n. med. J. Kocki

Prof. dr hab. n. med. T. Trojanowski, czł. rzecz. PAN