28-29.11.2022 r. Warsztaty dla Młodych Badaczy

 

Warsztaty dla Młodych Badaczy zostały zorganizowane po raz pierwszy w 2021 roku w Instytucie Agrofizyki PAN (IA PAN) w
Lublinie. Pierwsza edycja odbyła się w postaci zdalnej ze względu na panującą epidemię SARS-CoV-2.  Tegoroczne warsztaty przeznaczone są dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych wraz z ich opiekunami naukowymi. Będą trwały 2 dni i są bezpłatne.

Warsztaty ukierunkowane są na doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji
wyników badań, tworzenie powiązań sieciowych młodych badaczy zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania
obiektów biologicznych oraz integrację środowisk naukowych młodych ludzi.
Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmuje dziedzinę nauk rolniczych m.in. tematykę badań na rzecz zrównoważonej
produkcji rolnej oraz ograniczenia niekorzystnych zmian środowiskowych i klimatycznych. Tematyka warsztatów wpisuje się
w najnowsze trendy i kierunki wyznaczane przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz strategiczne dokumenty krajowe,
europejskie i światowe.

Termin 28-29.11.2o22 r.

Miejsce: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Szczegółowe informacje pod adresem:  https://www.ipan.lublin.pl/events/warsztaty-dla-mlodych-badaczy/