Aktualizacja: 06.2020

 

 

 

 

 

Informacje o Oddziale

Oddział PAN w Lublinie utworzono na mocy Uchwały nr 1/97 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 maja 1997 roku. Zgodnie z treścią Uchwały, Oddział lubelski PAN rozpoczął działalność 1 stycznia 1998 roku.
Oddział PAN w Lublinie działa na podstawie Statutu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie uchwalonego dnia 22 marca 2011 roku przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk.


Statut Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie pełny artykuł (full article) - plik PDF

Zgodnie ze Statutem Oddział Lubelski:

 • Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu.
 • Popieranie prac naukowych i prac rozwojowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla terenu swojego działania oraz uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji ich wyników.
 • Popularyzacja na terenie działalności Oddziału roli jaką pełni Akademia w skali krajowej i międzynarodowej.
 • Pozyskiwanie środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie.
 • Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami.
 • Teren działania Oddziału obejmuje województwo lubelskie.
 • Lubelski Oddział Polskiej Akademii Nauk jest jedynym położonym na prawym brzegu Wisły. Z tego też względu za szczególnie istotne uznaje współpracę z przygranicznymi ośrodkami naukowymi. M.in. zawarto umowę o współpracy naukowej z Zachodnim Centrum Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Oddział lubelski PAN zmierza do nawiązania szerszych kontaktów ze środowiskami naukowymi Białorusi i Litwy.

  Obecnie Oddział liczy 11 członków.

  Prezydium stanowią:

  • Prezes: prof. dr. hab. Cezary Sławiński, czł. korsp. PAN;

  • Wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN;

  • Wiceprezes: prof. dr hab. Jan F. Żmudziński, czł. koresp. PAN;


  • Członkowie Prezydium:

  • prof. dr hab. n. med. S. J. Czuczwar, czł. koresp. PAN, wiceprezes PAN;

  • prof. dr hab. W. Oleszek, czł. koresp. PAN


  Przy Oddziale PAN w Lublinie działa 19 Komisji Oddziałowych, skupiających ponad 700 członków.

  Oddział PAN w Lublinie prowadzi własne wydawnictwa. Informacje o innych wydawnictwach Oddziału dostępne są tutaj.

   

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl