Wydawnictwa Oddziału PAN w Lublinie

Biuletyn 23 Lubelski Oddział PAN wydaje

Biuletyn Informacyjny.

Na naszej stronie udostępniamy na bieżąco wszystkie artykuły znajdujące się w Biuletynach.
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

GUIDLINES FOR AUTHORS pełny artykuł (full article) - plik PDF

FORMULARZ RECENZJI pełny artykuł (full article) - plik PDF


PROCEDURA RECENZOWANIA/ REVIEW PROCEDURE
  1. Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, w oparciu o formularz recenzji (full article) - plik PDF

  2. Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (full article) - plik PDF

  3. Publikacje zostają przesłane dwóm niezależnym Recenzentom, którzy nie znają tożsamości autora (autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem. Redakcja dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.
  4. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
  5. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.
Wersja papierowa czasopism TEKA Komisji Oddziału PAN w Lublinie jest traktowana jako wersja pierwotna.

Teka Wybrane Monografie Oddziału:
Pod patronatem Oddziału wydawany jest dwujęzyczny kwartalnik:

Adres redakcji:
Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin
e-mail: office@ein.org.pl

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Adres redakcji:
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36, 20-616 Lublin,
Częstotliwość wydawania: kwartalnik,
Wydawca: Politechnika Lubelska
tel.: 81 538 42 42
e-mail: office@astrj.com

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl 
strona_g