Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN

Teka

Warunki zamieszczenia artyku w TECE

Uprzejmie informujemy, że kompletujemy kolejny tom czasopisma "TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie", pod redakcją prof. Elżbiety Przesmyckiej, przewodniczącej Komisji. TEKA znajduje się w wykazie czasopism sporządzonym dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych i jest oceniona na 3 punkty.
Termin przesyłania artykułów upływa z dniem 30 września br., a po tej dacie prace będą kwalifikowane do kolejnego tomu.

Warunki przyjmowania prac:

 1. Przesłanie tekstu w języku polskim i angielskim, opracowanego zgodnie z "Instrukcją dla autorów TEKI" na adres redakcji:

  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
  Pałac Czartoryskich
  Pl. Litewski 2
  20-080 Lublin

  Szczegółowa instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

 2. Uzyskanie akceptacji pracy przez redakcję czasopisma i recenzentów.

 3. Wniesienie opłaty w wysokości 550 zł brutto za jeden artykuł (do 12 stron maszynopisu znormalizowanego; format: A4; czcionka 12; odstępy 1,5; marginesy 2,5; cena nie uwzględnia kolorowych stron), po akceptacji pracy.

 4. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy PAN:
  47 1240 6247 1111 0000 4977 1109
  z dopiskiem: opłata za druk artykułu w czasopiśmie TEKA Komisji Architektury


  Po dokonaniu opłaty za artykuł należy przesłać informację zwrotną z podaniem:
  - tytuł czasopisma i artukułu
  - Autor/Autorzy artykułu, Imię, nazwisko, e-mail, telefon
  - Dane do faktury:dokładna nazwa płatnika, adres, numer NIP
  na adrses e-mail: lublin@pan.pl

 5. Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma.

  Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
  - wersja umowy w jęz. polskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF


  - wersja umowy w jęz. angielskim:
  umowa - 1 przenoszący - plik PDF


  umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl