TEKA
Komisji Historycznej IX/2012.
Commission of Historical Sciences

Wstęp - plik PDF

Spis terści- pełny artykuł (full article) - plik PDFAgnieszka Januszek-Sieradzka

"Potrzeba moskiewska" na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia - pełny artykuł (full article) - plik PDF

"The Moscow need" during the Crown Sejms in the 1560's- pełny artykuł (full article) - plik PDFAndrzej Gładysz


"Niemcy" - uczestnicy wojny moskiewskiej w wybranych relacjach wyższych dowódców polskich (1609-1612) - pełny artykuł (full article) - plik PDF

"Germans" - participants in the Moscow war in chosen reports of Polish higher commanders (1609-1612)- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Cezary Taracha

Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política espanola de la época de Carlos III - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Some considerations about the Russian and Turkish question in the Spanish policy of Charles III- pełny artykuł (full article) - plik PDFPaulina Dąbrosz-Drewnowska

Rola Rosji w odbudowie Polski i stworzeniu ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego - pełny artykuł (full article) - plik PDF

The role of Russia in rebuilding Poland and creating the political order in Europe ac-cording to Duke A. J. Czartoryski pełny artykuł (full article) - plik PDFMarcin Baranowski

Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego w departamencie lubelskim na podstawie listów gończych z 1811 roku - pełny artykuł (full article) - plik PDFDesertion from the army of the Duchy of Warsaw in the Lublin department on the basis of arrest warrants from the second half of 1811- pełny artykuł (full article) - plik PDFEwa M. Ziółek

OJCZYZNA Z POPIOŁÓW POWSTAŁA! - wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych kazaniach - pełny artykuł (full article) - plik PDF

HOMELAND ROSE FROM THE ASHES! - the expedition to Moscow in 1812 in pastoral letters of bishops and in chosen homilies pełny artykuł (full article) - plik PDFEdward Walewander

Obraz Rosji w Europie w czasie Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej opinii publicznej pełny artykuł (full article) - plik PDF

The image of Russia in Europe during the January Uprising with special consideration of the Austrian public opinion pełny artykuł (full article) - plik PDFIrena Wodzianowska

Carski wywiad w Watykanie na przełomie XIX i XX wieku (przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w imperium rosyjskim)- pełny artykuł (full article) - plik PDF

The Tsarist Intelligence in the Vatican at the turn of the 19th and 20th centuries (a contribution to the history of the Catholic Church in the Russian Empire)- pełny artykuł (full article) - plik PDFO.Isajuk

Science community of Lviv University in the years of the First World War- pełny artykuł (full article) - plik PDFWitalij Rosowski

Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji sowieckiej. Sprawozdanie administra- tora apostolskiego diecezji kamienieckiej księdza Jana Świderskiego- pełny artykuł (full article) - plik PDF

From the history of the Roman Catholic Church in Soviet Russia. A report of the apostolic administrator of the Kamieniec diocese, Father Jan Świderski- pełny artykuł (full article) - plik PDFRoman Dzwonkowski SAC

Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie (1932-1933, 1946-1947)- pełny artykuł (full article) - plik PDF

Famine and repressions towards the Polish population in Ukraine (1932-1933, 1946-1947)- pełny artykuł (full article) - plik PDFRecenzje- pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Teka Komisji Historycznej O.L. PAN

 
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl