MOTROL
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 8/2006.
Motorization and Power Industry in Agriculture

Strona redakcyjna - editorial page - plik PDF

THE INFLUENCE OF ROTATION SPEED ON THE STARTING PROPERTIES OF THE COMPRESION IGNITION ENGINES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Karol Franciszek Abramek

Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Politechnika Szczecińska

Summary. The aim was to determine the influence of the rotational speed of the compression ignition engine on the starting properties and the influence of the starting temperature on the influence of the minimum starting speed of the tested SB-3.1 engine.

Key words: internal-combustion engine, starting, starting temperature, starting properties

Streszczenie. Celem pracy było określenie wpływu prędkości obrotowej silnika z zapłonem samoczynnym na właściwości rozruchowe oraz wpływu temperatury rozruchu na minimalną prędkość rozruchu badawczego silnika SB-3.1.

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, rozruch, temperatura rozruchu, właściwości rozruchowe

APPLICATION OF ALTERNATIVE DRIVING FUELS IN POLAND UNDER THE NEW EU NORMS AND DIRECTIVES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA POJAZDÓW W ŚWIETLE NORM I DYREKTYW UE NA PRZYKŁADZIE POLSKI

Marcin Buczaj

Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej, Politechnika Lubelska

Summary. Environmental protection is a fundamental issue in European Union legislation and activities. The power industry and automotive industry are the main sources of fumes emission and air pollution. Hence, stricter and stricter European norms are being introduced. The new norms and directives require the reduction of fumes in the new vehicles. At the same time, they are promoting alternative fuels.
The paper presents the current and future technologies in the field of alternative fuels application. The home market accessibility and consumption levels of each alternative fuel are analysed.

Key words: automotive industry, alternative fuels, fumes emission

Streszczenie. Jednym z podstawowych zadań, jakie obecnie stawia przed sobą Unia Europejska jest dbałość o środowisko naturalne. Obok energetyki motoryzacja jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w celu zmniejszenia oddziaływania użytkowanych pojazdów na otoczenie wprowadza się nowych coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin, oraz lansuje nowe, bardziej "czyste" metody zasilania pojazdów.
W artykule przedstawiono stosowane obecnie oraz przygotowywane do wdrożenia w przemyśle motoryzacyjnym technologie umożliwiające zasilanie pojazdów źródłami innymi niż paliwa ropopochodne (benzyna, olej napędowy). W pracy opisano wielkość zużycia i dostępność danego paliwa na rynku.

Słowa kluczowe: motoryzacja, alternatywne paliwa, emisja spalin

A DESIGN OF AN ENGINE HEAD FOR A SMALL-VOLUME ENGINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tibor Bugár*, Aurel Sloboda*, Melichar Kopas *, Stanisław Sosnowski**

*Technical University, Kosice, Slovakia
**University of Engineering and Economics in Ropczyce, Poland

Summary. The paper presents a new design of cylinder head for a small-volume combustion engine with minimum fuel consumption. Valve gear in the head is DOHC-type; head consists of three construction parts and it is designed by means of SOLID EDGE 9 software. The main requirements for this new design concept are: arrangement and actuation of valves, shape of combustion chamber, shape and diameter of suction and exhaust channels, lubrication.

Key words: engine head, valve gears, valves, camshaft, combustion engine

A DESIGN OF AN AIRFLOW VELOCITY SENSOR FOR A COMBUSTION ENGINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tibor Bugár*, Aurel Sloboda*, Bohumil Horák**, Radovan Hájovský**, Stanisław Sosnowski***

*Technical University, Kosice, Slovakia
**Technical University, Ostrava, Czech Republic
***University of Engineering and Economics in Ropczyce, Poland

Summary. This paper deals with a design suggestion of a sensor for airflow velocity measuring. This sensor is necessary for an exact determination of the sucked-air amount. According to the airflow value it is possible to inject the correct amount of fuel into a combustion engine.

Key words: engine, sensor, air rate

ANALYTICAL DEFINITION OF HAULM LOSSES AT ROTOR HAULM CUTTER OSCILLATIONS IN A LONGITUDINAL-VERTICAL PLANE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Volodymyr Bulgakov, Ivan Holovach

National Agrarian University of Ukraine, Kyiv

Summary. On the basis of rotor haulm cutter vibratory movements paths superpositionof in a longitudinal - vertical plane and irregularities of soil surface on which root crops are located, haulm losses are analytically defined at accomplishment of its continuous cut process.

Key words: rotor haulm cutter, root crops layout, losses of haulm, oscillations

RESEARCH ON THE PROCESS OF ROOT CROPS VIBRATING DIGGING OUT FROM SOIL ON THE BASIS OF THE EULER'S EQUATIONS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Volodymyr Bulgakov*, Ivan Holovach*, Janusz Nowak**

*National Agrarian University of Ukraine, Kyiv
**Akademia Rolnicza w Lublinie

Summary. On the basis of an application of the Euler's equations a new mathematical model of root crops vibrational digging out from soil is developed. The obtained system of the differential equations generally allows to analytically investigate the indicated technological process most precisely.

Key words: Root crop, vibrating working body, mathematical model, power circuit, differential equations

THE INVESTIGATION OF LONG STEM MAIZE THRESHING PROCESS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Volodymyr Bulgakov*, Ludvikas Shpokas**, Sihitas Petkavichius**

* National Agrarian University of Ukraine, Kyiv
** Lithuanian University of Agriculture

Summary. There are presented the study of long stem maize "Elita" and "G-12" threshing process by using threshing machine provided by one drum. It has been determined that by cutting of maize directly by the not readjusted combine harvester, it is necessary to leave a stubble with height of about 0,6 meter, by this the mass of the harvested materials falling into the threshing machine decreases. Allowable mass flow of the supplied maize "Elita" is 2,5 kg/s*m (by stubble height l = 200 mm) and of maize "G-12" (by stubble height l = 500 mm) - 7 kg/s*m. The optimal threshing drum rotation frequency is 600 min-1 (correspondingly to 19 m/s). The gap between the drum and concave can alternate from 24-24 mm to 32-32 mm.

Key words: cleaning, long stem maize, threshing, separation, threshing grain losses

SOFTWARE OF A PERSONAL COMPUTER FOR GRAPHIC REPRESENTATION OF THE SET FORCE VECTOR ON A PLANE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Oleg Chernysh, Mykola Berezovyy*

* National Agrarian University of Ukraine, Kyiv

Summary. The algorithm of graphic representation of the set force vector in a plane is offered at usage of personal computer software.

Key words: algorithm, graphics representation, force vector

TENDENCIES OF THE CONSTRUCTION CHANGES IN SELF-IGNITION ENGINES INJECTORS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

TENDENCJE ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH WTRYSKIWACZY SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

Marek Idzior

Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Poznańska

Summary. The article presents results of analyses concerning changes in the construction of self-ignition engines stimulated mainly by ecological requirements. The tendencies of changes in the construction, technology and materials were discussed. The selected analyses results of toxic fumes contents and acoustic coefficients were also presented, in relation to the considered tendencies of changes.

Key words: construction changes, injectors, toxic fumes, acoustic coefficients

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących zmian konstrukcyjnych wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym stymulowanych przede wszystkim wymogami ekologii. Omówiono tendencje zmian konstrukcyjnych oraz technologiczno-materiałowych. Przedstawiono także wybrane wyniki emisji toksycznych składników spalin oraz wskaźników akustycznych związane z analizowanymi tendencjami zmian.

Słowa kluczowe: zmiany konstrukcyjne, toksyczne składniki spalin, wskaźniki akustyczne

PROPOSITION OF EXPLORATION PROGRAM OF BRAKING SYSTEMS OF AGRICULTURE TRACTORS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

PROPOZYCJA PROGRAMU BADAŃ UKŁADÓW HAMULCOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Zbigniew Kamiński, Jarosław Czaban

Katedra Pojazdów Samochodowych, Politechnika Białostocka

Summary. The paper presents a possibility of a programme for agricultural tractors brake systems testing, adapted for the new homologation needs. Tests condition and requirements were described concerning a tractor's braking efficiency and the performance of a combined air braking system.

Key words: agriculture tractor, braking system, pneumatic instalation, requirements, tests

Streszczenie. W pracy przedstawiono propozycję programu badań układów hamulcowych ciągników rolniczych, dostosowaną do nowych wymogów homologacji. Opisano warunki badań i wymagania dotyczące skuteczności hamowania ciągnika i działania kombinowanego powietrznego układu hamulcowego.

Słowa kluczowe: ciągnik rolniczy, układ hamulcowy, instalacja pneumatyczna, wymagania, badania

COMPUTER-AIDED DESIGNING OF THE PROCESS OF MAKING CASTINGS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY USING LIQUID CERAMIC SLURRIES OF NEW GENERATION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW DLA MOTORYZACJI PRZY ZASTOSOWANIU NOWEJ GENERACJI CIEKŁYCH MAS CERAMICZNYCH

Aleksander Karwiński, Stanisław Pysz, Jacek Krokosz

Zakład Technologii Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

Summary. The article describes studies aiming at the development of a process of making aluminum castings of brake jaws and of an element of the cooler. In designing and making of pattern tooling a computer-aided process was used. The ceramic casting moulds were prepared according to the investment casting technology, using liquid ceramic slurries of a composition ensuring the required mechanical strength and permeability of the mould.

Key words: computer-aided design and computer-aided manufacture, liquid ceramic slurrries, automotive industry, Rapid Prototyping System

Streszczenie. W artykule zaprezentowano proces wykonania aluminiowych odlewów szczęki hamulcowej oraz elementu chłodnicy. Do zaprojektowania i wykonania zestawów modelowych zastosowano wspomaganie komputerowe. Ceramiczne formy odlewnicze sporządzono zgodnie z technologią wytapianych modeli. Do ich wykonania zastosowano ciekłą masę ceramiczną o składzie zapewniającym odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz przepuszczalność formy odlewniczej.

Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, symulacje komputerowe, metoda wytapianych modeli, ciekła masa ceramiczna, forma ceramiczna

RESULTS OF VEGETABLE FUEL ENERGY UTILIZATION IN DIESEL ENGINES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

O.W. Klus*, I.P. Vasilev**

* Akademia Morska w Szczecinie, Polska
**Dal East Ukrainian National University, Lugansk, Ukraine

Summary. The paper considers fuels generated from crops rotation producing oils for application in diesel engines. Experimental data is given on application of various oils mixed with diesel fuel in diesel engines with a swirl chamber.

Key words: diesel engines, vegetable fuel

THE SELECTED DEFORMATION ASPECTS OF A PNEUMATIC DRIVING WHEEL OF A TRACTOR - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WYBRANE ZAGADNIENIA ODKSZTAŁCEŃ NAPĘDOWEGO KOŁA PNEUMATYCZNEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Bronisław Kolator

Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Summary. The aim of the work was to analyse the phenomena during radial vertical loading of a pneumatic driving wheel of a tractor. The analysis of existing models of pneumatic wheels radial deformation was conducted. Experimental researches were conducted and the model of driving pneumatic wheel was accepted and verified.

Keywords: pneumatic wheel, modelling, radial flexibility, tractor

Streszczenie. Celem pracy było przeanalizowanie zjawiska zachodzącego w czasie promieniowego wertykalnego obciążania napędowego koła pneumatycznego ciągnika rolniczego. Przeprowadzono analizę istniejących modeli odkształceń promieniowych koła ogumionego. Wykonano badania eksperymentalne i zweryfikowano przyjęty model napędowego koła pneumatycznego.

Słowa kluczowe: koło pneumatyczne, modelowanie, podatność promieniowa, ciągnik rolniczy

RESULTS OF INVESTIGATIONS OF LANCE SPREADER MTT-4SZ FOR PRECISE MINERAL FERTILIZATION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

S.I. Lach*, Małgorzata Bzowska-Bakalarz**, Wojciech Tanaś**

*The Institute of Energetics for Agriculture, The National Academy of Sciences of Belarus **Akademia Rolnicza w Lublinie

Summary. In the paper the results of the investigations of semi-trailed mineral fertilizer spreader MTT-4SZ equipped with lance spreading unit and chain-disc working set were presented.

Key words: fertilizer spreader, lance spreading unit, uniformity of fertilizer distribution

GAS FUELLING OF AGRICULTURAL ENGINES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

ZASILANIE GAZOWE SILNIKÓW ROLNICZYCH

Kazimierz Lejda, Artur Jaworski

Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Politechnika Rzeszowska

Summary. The present paper presents the possibility of using gas engines (LPG, natural gas) in agriculture. There are considered the farm tractor engines and CHP engines (generators, conditioning units). At present application of gaseous engines in the Polish agriculture is still very poor.

Key words: gaseous fuels, gaseous fuel feed, agrimotor, gas engine, kogeneration systems

Streszczenie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania silników zasilanych paliwami gazowymi (LPG, gazem ziemnym) w rolnictwie. Z pewnością stosowanie paliw gazowych, zarówno do silników pojazdów rolniczych, jak i silników maszyn stacjonarnych wykorzystywanych w rolnictwie (generatorów, agregatów), jest uzasadnione ekonomicznie. Obecnie wykorzystywanie napędów gazowych w polskim rolnictwie jest jeszcze znikome.

Słowa kluczowe: paliwa gazowe, zasilanie gazowe, silnik rolniczy, silnik gazowy, układy kogeneracyjne

ABOUT SYSTEM CRITERIA DEVELOPMENT AND COEFFICIENTS CALCULATION FOR AN ESTIMATION OF AGRARIAN-EDUCATIONAL LECTURERS YEARLY PERFORMANCE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Dmytro Melnichuk*, Volodymyr Bulgakov**, Anatoliy Shostak***

*The National Academy of Science in Ukraine
**The Ukrainian Academy of Agrarian Sciences
***National Agrarian University of Ukraine, Kyiv

Summary. The problem of the estimation of activity of scientific and pedagogical staff is constantly under control of authorities of the National Agricultural University. The main difficulty in the solution of this problem was the search of a simple and accessible technique that would allow to find a formalistic approach to the humanitarian nature of scientific and pedagogical activity. A method of assessment of the scientific and pedagogical staff, worked out on a new basis, was developed and introduced in NAUU. The article covers other aspects of quality management education.

Key words: rating, estimation of activity, scientific and pedagogical activity

TECHNICAL EQUIPMENT AND DOMESTIC TECHNOLOGIES OF SWEET CORN HARVESTING - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I STOSOWANE W KRAJU TECHNOLOGIE ZBIORU KUKURYDZY CUKROWEJ

Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Wojciech Tanaś

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Summary. At work, the current equipment of the sweet corn producers in technical equipment as well as the harvesting technologies were presented. The dynamic growth of sweet corn cultivation for processing results in the replacement of manual cob harvesting with a combine one. It enables higher work efficiency and obtaining cobs at the optimum ripeness level, which is possible for this plant. Especially significant, good quality of the separated kernels are required, such as: smooth surface and equal length of the separated kernels, no mechanical damage, and small loss of mass and nutrients.

Key words: sweet corn, cob, kernel, technical equipment, harvesting technology

Streszczenie. W pracy przedstawiono aktualne wyposażenie producentów kukurydzy cukrowej w sprzęt techniczny oraz stosowane technologie zbioru. Dynamiczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy cukrowej na cele przetwórcze powoduje, że ręczny zbiór kolb zastępowany jest zbiorem kombajnowym. Zapewnia on uzyskanie większych wydajności pracy oraz zebranie kolb w optymalnym stadium dojrzałości, co jest możliwe w przypadku tej rośliny. Szczególnie istotne są wysokie wymagania jakościowe dla oddzielanego ziarna, takie jak: gładka powierzchnia i równa długość odciętych ziaren, brak uszkodzeń mechanicznych i niskie straty masy oraz składników pokarmowych.

Słowa kluczowe: kukurydza cukrowa, kolba, ziarno, sprzęt techniczny, technologia zbioru

CHARACTERISTICS OF MARKOV PROCESSES AS THE EVALUATION INDICATORS OF A TECHICAL OBJECT'S

OCENA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Z WYKORZYSTANIEM PROCESÓW MARKOWA - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Stanisław Niziński, Bronisław Kolator

Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Summary. In the present paper the time indicators, coefficients and value indicators for evaluation of a technical object's operation efficiency have been analysed, and described. A complete model was defined of vehicles and machines exploitation.

Key words: mathematical model, measures of efficiency assessment, system of vehicles and machines exploitation

Streszczenie. Celem pracy było skonstruowanie modelu matematycznego procesu eksploatacji pojazdów i maszyn, w którym kryterium efektywności jest stan techniczny i koszty. Na bazie tych modeli rozpatrzono mierniki oceny eksploatacji pojazdów i maszyn, tzn.: czasu, wartościowe i współczynniki. Zdefiniowano kompleksowy model procesu eksploatacji pojazdów i maszyn.

Słowa kluczowe: model matematyczny, mierniki oceny efektywności, system eksploatacji pojazdów i maszyn

ELEMENTS OF AGRICULTURAL MACHINES WORKING IN THE GROUND MADE OF modern CASTING MATERIALS

ELEMENTY MASZYN ROLNICZYCH PRACUJĄCYCH W GLEBIE WYKONANE Z NOWOCZESNYCH TWORZYW ODLEWNICZYCH - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Zenon Pirowski*, Jerzy Olszyński*, Józef Turzyński*, Marek Gościański**

*Instytut Odlewnictwa w Krakowie
**Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Summary. In the paper the tribology properties of several selected grades of ADI cast iron of varied chemical content, structure and mechanical properties were initially evaluated in the aspects of their application for agricultural machines elements. Both laboratory test (ADI cast iron samples) and operating tests (ploughshare castings made from ADI casts iron) proved that the intensity of abrasive wear in different media is much smaller than for 38GSA steel, which is commonly applied in Poland for elements working in the ground. The initial researches also confirmed the thesis of the practical possibility of this cast iron application for casting elements to replace welded, forged and rolled elements in the constructions of farming machines and devices. However, it requires optimisation of the chemical content of ADI cast iron as well as the applied heat-treatment.
In the second part of the paper the authors searched for other casting materials that could work in very hard tribologically conditions such as agricultural machines and devices operating in the ground. Two-phase Cr-Ni-Mo cast steel with addition of nitrogen was described and it was suggested that the material thanks to its properties could meet the mentioned requirements. Some structural researches as well as tribology tests of the performed casts were conducted. The application of the chemical content's modification and the appropriate heat-treatment resulted in an increase of the wear resistance of the tested materials.

Key word: elements of the agricultural machines, wear, heat treatment, isothermal hardening, ductile cast iron, ADI, alloy steels, two-phase alloys

Streszczenie. W pierwszej części artykułu wstępnie oceniono właściwości trybologiczne kilku wybranych gatunków ADI o zróżnicowanym składzie chemicznym i strukturze oraz właściwościach mechanicznych w aspekcie ich zastosowania na elementy maszyn rolniczych. Zarówno badania laboratoryjne (próbki ADI), jak i eksploatacyjne (odlewy prototypowego lemiesza do pługa wykonane z ADI) wykazały, że intensywność zużycia ściernego w różnych mediach jest znacznie mniejsza niż stali 38GSA, z której powszechnie wykonuje się w Polsce wiele elementów pracujących w glebie. Wstępne badania potwierdziły także tezę o realnej możliwości aplikacji tego żeliwa na elementy odlewane jako zamienników elementów spawanych, kutych i walcowanych w konstrukcjach maszyn i urządzeń rolniczych.
Część druga artykułu to dalsze poszukiwania przez autorów tworzyw odlewniczych, które mogłyby pracować w bardzo trudnych warunkach, takich jak eksploatacja w glebie części maszyn i urządzeń rolniczych. Opisano tu staliwo dwufazowe Cr-Ni-Mo z dodatkiem azotu, sugerując, iż swymi właściwościami może ono sprostać stawianym wymogom. Przeprowadzono badania strukturalne i próby trybologiczne wykonanych odlewów. Stosując modyfikację składu chemicznego i odpowiednią obróbkę cieplną, doprowadzono do zwiększenia odporności na zużycie badanych tworzyw.

Słowa kluczowe: elementy maszyn rolniczych, zużycie, obróbka cieplna, hartowanie izotermiczne, żeliwo sferoidalne, ADI, stale stopowe, stopy dwufazowe

AN INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT OF TWO-COMPONENT PRODUCTS ON ENERGY CONSUMPTION IN THE PROCESS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW RODZAJU OBRÓBKI TERMICZNEJ PRODUKTÓW DWURODNYCH NA ENERGOCHŁONNOŚĆ PROCESU

Andrzej Półtorak, Agnieszka Wierzbicka

Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Summary. This research work presents investigations of applied thermal treatment of two-component products manufactured by using direct method, chilling and partly baked technology with deep freezing -18oC. Based on the achieved results, the thermal treatment under natural convection caused the highest energy consumption within the investigated method (forced convection and forced convection with moistening) with middle texture values (hardness, elasticity). Forced convection without and with moistening caused similar expenditure of energy, within the biggest textural differentiations.

Key words: thermal treatment, two-component products, expenditure of energy, texture

Streszczenie. Praca przedstawia badania nad wpływem zastosowanych metod obróbki termicznej dla wyrobów dwurodnych wytworzonych metodą bezpośrednią, poddanych chłodzeniu oraz odroczonemu wypiekowi, a następnie procesowi zamrażania w -18oC. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że obróbka termiczna w środowisku konwekcji wymuszonej bez nawilżania wyrobów z wykorzystaniem pieca Elektrolux AR 6 ESP powodowała najwyższe sumaryczne zużycie energii (rozgrzewanie wraz z obróbką właściwą) spośród badanych metod przy średnich wartościach parametrów tekstury (twardości i elastyczności). Wydatek energetyczny w przypadku zastosowania konwekcji wymuszonej bez nawilżania i z nawilżaniem jest zbliżony, przy uzyskiwaniu najbardziej zróżnicowanych produktów pod względem teksturalnym.

Słowa kluczowe: rodzaj obróbki termicznej, produkty dwurodne, energochłonność procesu, tekstura

IDENTIFICATION OF MODEL PARAMETERS OF AIR FLOW THROUGH A VALVE HOLE IN A PISTON COMBUSTION ENGINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ SZCZELINĘ ZAWOROWĄ W TŁOKOWYM SILNIKU SPALINOWYM

Feliks Rawski, Dariusz Szpica

Katedra Automatyki i Diagnostyki, Politechnika Białostocka

Summary. The article presents an original method of research on inlet piston systems of combustion engines. The constructed stand, following the accepted methodology combined with numeric identification enabled, apart from static tests, to carry out a dynamic identification. The determination of model flow parameters from dynamic tests is necessary for simulation research. It is also important, that the connection of any measuring device to an inlet system, changes it dynamically. That is why the authors suggested an indirect research method with no interference with the tested system.

Key words: inlet systems, piston combustion engines, flow parameters

Streszczenie. W artykule przedstawiono oryginalną metodę badań układów dolotowych tłokowych silników spalinowych. Zbudowane stanowisko, będące skutkiem przyjętej metodologii, w połączeniu z identyfikacją drogą numeryczną umożliwiło, poza badaniami statycznymi, przeprowadzenie weryfikacji dynamicznej. Określenie parametrów modelu przepływu z badań dynamicznych jest niezbędne do przeprowadzenia badań symulacyjnych. Istotne jest również to, iż podłączenie jakiegokolwiek urządzenia pomiarowego do układu dolotowego zmienia go w sensie dynamicznym. Dlatego też autorzy zaproponowali pośrednią metodę badań, nie ingerując w badany układ.

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, przepływ powietrza, identyfikacja

ADAPTIVE ECOLOGICAL TECHNOLOGIES AND MACHINES FOR SOIL CULTIVATION AS THE BASIS OF MANAGED FARMING SYSTEM DEVELOPMENT - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Igor Shevchenko

Tavria State Agrotechnical Academy of Melitopol, Ukraine

Summary. The paper is devoted to working out methodological bases for a functional scheme of technological tasks decision in agricultural production. A particular task is considered on the basis of "agro-technical-information-ecological-economic" structure with flexible technological systems realization. The conclusion has been drawn that technologies and machines for agriculture are to be adaptive or readjustable under the given mixed conditions of the operation.

Key words: "agro-techno-informative-ecological-economic" structure, adaptive zonal technologies, ground cultivation.

USE OF ELECTRIC FIELD FOR INCREASING MASS TRANSFER COEFFICIENT OF CONVECTION DRYING - pełny artykuł (full article) - plik PDF

PODNOSZENIE WSPÓŁCZYNIIKA WYMIANY MASY PROCESU SUSZENIA KONWEKCYJNEGO ZA POMOCĄ POLA ELEKTRYCZNEGO

Andrzej Sumorek, Wiktor Pietrzyk

Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej, Politechnika Lubelska

Summary. Because of numerous common applications of drying processes and their energy consumption its reduction is an important task. This reduction can be achieved by the appropriate drying methods and/or the introduction of certain factors to intensify the process. Therefore it is necessary to know the drying process course in conditions when drying material is exposed to the electric field or to some factors produced by the electric field in the environment. The electrostatic field and corona wind could be the factors that enforce mass transfer.
The paper presents the measurement results of convective drying in the electric field of wheat grain.

Key words: convective drying, electric field, electrostrictive force, corona wind

Streszczenie. Jednym z powszechnie stosowanych i bardziej energochłonnych procesów technologicznych jest proces suszenia konwekcyjnego, dlatego obniżenie zapotrzebowania na energię jest w tym przypadku ważnym zagadnieniem. Można to osiągnąć przez dobór odpowiedniej technologii suszenia i/lub przez zastosowanie dodatkowych czynników intensyfikujących proces. Przy poszukiwaniu takich czynników konieczne wydaje się poznanie przebiegu suszenia konwekcyjnego w przypadku umieszczenia suszonego materiału w polu elektrycznym lub wprowadzenia pola do otoczenia suszonego materiału. Jak wykazały badania wiatr jonowy może być czynnikiem, który intensyfikuje proces wymiany masy.
W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki eksperymentów suszenia konwekcyjnego pszenicy w obecności pola elektrycznego.

Słowa kluczowe: suszenie konwekcyjne, pole elektryczne, siła elektrostrykcyjna, wiatr jonowy

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGINES WITH TRADITIONAL AND ALTERNATIVE FEEDING SYSTEMS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW Z KLASYCZNYMI I ALTERNATYWNYMI UKŁADAMI ZASILANIA

Dariusz Szpica, Jarosław Czaban

Katedra Pojazdów Samochodowych, Politechnika Białostocka

Summary. The article presents external characteristics of engines with traditional petrol injection systems SPI, MPI, which were equipped with alternative feedind systems LPG of the I st, II nd and IV th generation.
The tests carried out in an engine testing hall allowed to showdifferencessupportind the validity of the applied system

Key words: combustion engine, feeding system, LPG

Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyki zewnętrzne silników z klasycznymi układami wtryskowwymi benzyny SPI, MPI i MPI, które wyposażono w alternatywne układy zasilania LPG I, II i IV generacji. Badania przeprowadzone na hamowni podwoziowej pozwoliły wykazać różnice świadczące o adekwatności zastosowanego układu.

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, układ zasilania, LPG

STABILITY OF SUPERSIZE TRACTOR SEMI-TRAILERS AT UNLOADING - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Georgij Tajanowskij*, Wojciech Tanaś**

*Białoruska Akademia Politechniczna, Mińsk,
**Akademia Rolnicza w Lublinie

Summary. In the article the principles of system designing of tractor trailers and technique of the analysis of stability supersize tractor semi-trailers at unloading are given.

Key words: Tractor trains, supersize semi-trailers, stability at unloading, principles of system designing

A METHODOLOGY FOR MACHINE STATE DIAGNOSIS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

METODYKA DIAGNOZOWANIA STANU MASZYN

Henryk Tylicki, Joanna Wilczarska, Marzena Bartol

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Summary. The paper presents problems of quality evaluation for machine state tests and diagnostic programs creation. Also, machine state tests and diagnostic programs creation algorithms are proposed.

Key words: technological diagnosis, machine state diagnosing, optimization of a state evaluation process

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono problematykę badania jakości procesu wyznaczania testów i programów diagnostycznych stanu technicznego maszyn. Zaprezentowano także algorytmy wyznaczania testów i programów diagnostycznych stanu technicznego maszyn.

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, diagnozowanie stanu maszyn, optymalizacja procesu oceny stanu maszyn

SHARE RAPE OIL ESTER IN FUEL BLEND WITH DIESEL OIL AND NITRIC OXIDES EMISSION LEVELS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

UDZIAŁ ESTRU OLEJU RZEPAKOWEGO W MIESZANCE PALIWOWEJ Z OLEJEM NAPĘDOWYM A POZIOM EMISJI TLENKÓW AZOTU

Jacek Wawrzosek*, Wiesław Piekarski**

*Katedra Zastosowań Matematyki
**Katedra Pojazdów i Silników, Akademia Rolnicza w Lublinie

Summary. The article presents an analysis of NOx emission levels in the fumes of S-4002 engines fed with fuel blends composed of the mineral engine oil ON and rape oil ester RME in various proportions. The statistical analysis of covariance with the engine's power as covariate was applied to experimental data.

Key words: biofuel, rape oil ester, nitric oxides, fumes of engines, analysis of covariance

Streszczenie. W modelu analizy kowariancji poziomu emisji tlenków azotu NOx w spalinach silników S-4002, zasilanych mieszankami paliwowymi mineralnego oleju napędowego ON z dodatkiem estru oleju rzepakowego RME, jako zmienną niezależną (grupującą) obrano udział procentowy RME w paliwie. Za zmienną towarzyszącą obrano moc efektywną Ne. Badano wzajemne położenie odpowiednich krzywych, opisujących zmienną zależną - poziom NOx. Dodanie estru oleju rzepakowego RME przy prędkości obrotowej 1600 min-1 powoduje wzrost poziom emisji tlenków azotu zależny od mocy efektywnej Ne. Emisja wzrasta wraz ze wzrostem mocy silnika.

Słowa kluczowe: biopaliwo, estry oleju rzepakowego, tlenki azotu, spaliny silnika, analiza kowariancji

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF CONTROL AND STEERING DURING THE PROCESS OF BREAD DOUGH MIXING WITH A SPIRAL BLENDER - pełny artykuł (full article) - plik PDF

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KONTROLI I STEROWANIA PRZEBIEGIEM PROCESU MIESIENIA CIASTA CHLEBOWEGO MIESIARKĄ SPIRALNĄ

Agnieszka Wierzbicka*, Małgorzata Kosicka**, Jerzy Gębski**

*Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej
**Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Summary. The paper presents a suggestion for bread dough mixing process control in a spiral blender by means of measurement of such process parameters as the torque on the stirrer shaft, the temperature of the blended mass, energy consumption in the process and the time of its lasting. The measurements were taken by means of sensors attached in adequate places in the equipment. The recording of the taken measurements was carried out by a PC using an analog-digital transformer card. The recorded measurements were used to create models of the blending processes for different recipe options.

Key words: recording of measurements, measurements of electric values, blending, mathematical modelling

Streszczenie. W pracy przedstawiono propozycję kontroli procesu mieszenia ciasta chlebowego w miesiarce spiralnej poprzez pomiar takich parametrów procesu, jak: moment obrotowy na wale mieszadła, temperatura wyrabianej masy, energia zużyta na proces oraz czas jego trwania. Pomiary prowadzono przy użyciu czujników rozmieszczonych w odpowiednich miejscach w urządzeniu. Rejestracja mierzonych wielkości prowadzona była przez komputer PC z zastosowaniem karty przetwornika analogowo-cyfrowego. Zarejestrowane wielkości posłużyły do utworzenia modeli procesu mieszenia dla poszczególnych składów recepturowych.

Słowa kluczowe: rejestracja danych, pomiary wielkości elektrycznych, mieszenie, modelowanie matematyczne

INFLUENCE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY OF THE SELECTED TWO-COMPONENT PRODUCTS ON ENERGY CONSUMPTION IN THE PROCESS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW RODZAJU TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYBRANYCH NADZIEWANYCH PRODUKTÓW NA ENERGOCHŁONNOŚĆ PROCESU

Agnieszka Wierzbicka, Andrzej Półtorak

Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Summary. This paper presents investigations concerning an influence of two-component products manufacturing on the energy consumption. Three kinds of production technology were taken under consideration: using the direct method with active chilling to 2oC, with deep rapid freezing to -18oC as well as with partly baked products. The highest energy consumption was observed in the case of partly baking of two-component products (350-390 W) and the lowest energy input was needed in the case of active chilling (150-170 W).

Key words: two-component products, automatic forming, partly baked technology expenditure of energy, baked products

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań z zakresu wpływu wybranych technologii wytwarzania nadziewanych produktów piekarskich o zróżnicowanej zawartości wypełnienia na zużycie energii. W badaniach eksperymentalnych zastosowano trzy metody wytwarzania: bezpośrednią z wykorzystaniem procesu aktywnego chłodzenia do 2oC, bezpośrednią z zastosowaniem aktywnego, szokowego zamrażania do -18oC, jak również technologii produkcji w systemie odroczonego wypieku (zapiekanie wyrobów, a następnie szokowe zamrażanie w -18oC). Odnotowano najwyższą energochłonność w przypadku zastosowania technologii odroczonego wypieku (350-390 W), a najniższy wydatek energetyczny uzyskano w przypadku technologii bezpośredniej z aktywnym chłodzeniem do 2oC (150-170 W).

Słowa kluczowe: nadziewane produkty, automatyczne formowanie, technologia odroczonego wypieku, produkty piekarskie

COMPARISON OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF WHEAT AND BARLEY KERNELS BEFORE AND AFTER WETTING - pełny artykuł (full article) - plik PDF

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ZIARNA PSZENICY I JĘCZMIENIA PRZED ORAZ PO NAWILŻANIU I SUSZENIU

Wanda Woźniak, Stanisław Grundas

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Summary. Mechanical properties - strength and modulus of elasticity of wheat and barley kernel sections were studied in the mono-axial compression test. The object of the study comprised kernels of spring wheat cv. Henika and of naked barley cv. Rastik before and after wetting. Wetting of wheat kernels resulted in a considerable reduction of its compressive strength and of the modulus of elasticity by approximately 50%. In the case of barley kernels the changes were of the order of several per cent - approximately 7%. X-Ray tests showed a differentiated resistance of wheat and barley kernels to damage. Control samples of wheat had no internal damage, while samples of barley kernels had on average approximately 14 cracks. The number of cracks increased with the wetting of kernels. In the case of wheat, a high negative correlation was observed between the number of internal cracks and the mechanical parameters under study. No such correlation was found in the case of barley.

Key words: wheat and barley kernels, wetting, internal damage, compressive strength, modulus of elasticity

Streszczenie. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych - wytrzymałości i modułu sprężystości - wycinków ziarniaków pszenicy jarej odmiany Henika i jęczmienia nieoplewionego odmiany Rastik przed i po nawilżaniu. Nawilżanie i suszenie ziarna pszenicy spowodowało obniżenie wytrzymałości na ściskanie oraz modułu sprężystości o około 50%. Dla ziarniaków jęczmienia zmiany te były kilkuprocentowe - około 7%. Na podstawie badań rentgenograficznych stwierdzono zróżnicowaną odporność na uszkodzenia ziarniaków pszenicy i jęczmienia. Próbki kontrolne pszenicy nie wykazywały wewnętrznych uszkodzeń, a próbki jęczmienia miały średnio około 14 pęknięć. Liczba pęknięć wzrastała w miarę nawilżania ziarniaków. Dla pszenicy stwierdzono wysoką, ujemną korelację pomiędzy liczbą uszkodzeń wewnętrznych a wyznaczanymi parametrami mechanicznymi. Dla jęczmienia zależności takiej nie wykazano.

Słowa kluczowe: ziarniaki pszenicy i jęczmienia, nawilżanie, uszkodzenia wewnętrzne, wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości

MATHEMATICAL BASES OF POWER INFLUENCE ON THE PROCESS OF ENERGETIC FACILITIES DISPLACEMENT - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anatoliy Yakovenko*, Leonid Pietrov*, Stanisław Sosnowski**

*The National Agricultural University of Odessa, Ukraine
**Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach, Polska

Summary: The paper presents the basis of a mathematical model and equation of power influence on energetic facilities displacement in wheel movers.

Key words: energetic facilities, power influence, mover, power resistance

 
MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl