MOTROL
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 7/2005.
Motorization and Power Industry in Agriculture

Strona redakcyjna - editorial page - plik PDF

AN EFFECT OF THE GEARBOX SWITCHABLE UNDER LOAD PROPERTIES ON AN AUTOMATIC CHANGE OF THE TRANSMISSION RATIO PROCESS IN AN AGRICULTURAL TRACTOR - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW WŁASNOŚCI PRZEKŁADNI PRZEŁĄCZANEJ POD OBCIĄŻENIEM NA PRZEBIEG AUTOMATYCZNEJ ZMIANY BIEGÓW W CIĄGNIKU ROLNICZYM

Janusz Bidziński

Summary. Results of a computer simulation of an automatic change of the transmission ratio by a gearbox switchable under load in an agricultural tractor are presented in the paper. Conditions to start a change of the transmission ratio, parameters describing gearbox properties and quality coefficients of the gear shifting process are stated. An effect of the gearbox properties on the transition processes taking places during an automatic gear shifting and the values of the quality coefficients are presented.

Key words: agricultural tractor, driving system, transmission, automatic gear change, gearbox switchable under load.

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zmiany biegów w ciągniku rolniczym realizowanej automatycznie za pomocą przekładni przełączanej pod obciążeniem. Określono warunki dla rozpoczęcia zmiany przełożenia w układzie napędowym, parametry opisujące własności przekładni oraz wskaźniki oceny przebiegu zmiany biegu. Przedstawiono wpływ własności przekładni na procesy przejściowe podczas automatycznej zmiany przełożenia i na wartości wskaźników oceny tej zmiany.

Słowa kluczowe: ciągnik rolniczy, układ napędowy, automatyzacja zmiany przełożenia, przekładnia przełączana po obciążeniem.

TESTING THE INFLUENCE OF INJECTION ADVANCE ANGLE CHANGE AND FUMES RECIRCULATION EXTENT ON FUMES TOXICITY AND FUEL CONSUMPTION IN A SELF-IGNITION ENGINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

BADANIA WPŁYWU ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU I STOPNIA RECYRKULACJI SPALIN NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN I ZUŻYCIE PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Anna M. Bocheńska, Cezary I. Bocheński

Summary. Toxic contents emissions to the atmosphere is the main problem nowadays. E.U. restrictions force vehicles producers to introduce construction changes and fumes clearance systems.
The present paper discusses results of tests on injection advance angle change and fumes re-circulation level on fumes toxicity and fuel consumption in a self-ignition engine.

Key words: toxic contents, injection advance angle, fuel consumption

Streszczenie. Emisja związków toksycznych do atmosfery jest głównym problemem nadchodzących czasów, co powoduje wprowadzenie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów określających dopuszczalne limity poziomu toksyczności spalin.
W artykule zaprezentowano wyniki testów badających wpływ zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku na poziom toksyczności spalin, zmiany zużycia paliwa i zadymienia dla różnych wartości stopnia recyrkulacji oraz wpływ stopnia recyrkulacji na emisję spalin silnika z zapłonem samoczynnym.

Słowa kluczowe: związki toksyczne, kąt wyprzedzenia wtrysku, zużycie paliwa

TESTING PROPERTIES OF ENGINE OIL MIX WITH RAPE OIL METHYL ESTERS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTRAMI METYLOWYMI OLEJU RZEPAKOWEGO

Cezary I. Bocheński , Anna M. Bocheńska

Summary. Nowadays new biofuels are tested out as an alternative to mineral engine oils. Their properties must be investigated and the highest efficiency mixes found. The present paper discusses the results of tests on the selected properties of engine oils mix with rape oil methyl ester.

Key words: rape oil esters, selected properties, oil mix

Streszczenie. Nowe paliwa są obecnie testowane jako alternatywne wobec paliw mineralnych. Należy zbadać ich właściwości i stworzyć mieszanki o najwyższej wydajności.
Niniejsza praca omawia wyniki testów dotyczących wybranych właściwości mieszanki olejów silnikowych z estrem metylowym oleju rzepakowego.

Słowa kluczowe: estry oleju rzepakowego, wybrane właściwości, mieszanka olejów

A CONSTRUCTION AND OPERATING PRINCIPLES OF A UNIT FOR GRAINS DYNAMIC REACTION MEASUREMENT DURING THEIR COLLISION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA UKŁADU POMIAROWEGO DO OCENY REAKCJI DYNAMICZNYCH NASION PODCZAS ICH UDERZENIA

Artur Boguta

Summary. A machine grain harvesting and further machine processing lead to frequent grain damage. The damaged grain is useless in sowing or later processing. Therefore, it is necessary to determine forces and energy acting on grain during grain collision. The paper describes the construction of a test stand providing collision parameters measurement. The presented results of laboratory tests show that the constructed test stand can be a good way of resolving a collision problem.

Key words: the piezoelectric transducer, knock, seeds damage.

Streszczenie. Podczas maszynowego zbioru nasion roślin uprawnych i obróbki pozbiorowej często dochodzi do ich uszkodzeń, uniemożliwiających dalsze ich wykorzystanie do siewu lub przetwórstwa. Dlatego ważne jest podjęcie działań zmierzających do ustalenia sił działających na nasiona oraz energii w nich wydzielonych podczas zderzenia. Praca zawiera próbę rozwiązania tego problemu poprzez innowacje konstrukcyjne i wykonanie urządzenia pozwalającego uzyskać niezbędne dane na temat właściwości uderzanego obiektu.

Słowa kluczowe: przetwornik piezoelektryczny, uderzenie, uszkodzenie nasion

RESEARCH OF ELEVATING INSTALLATIONS OF POWER COMPLEXES FOR MANUFACTURE OF HYDROPONIC PRODUCTION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Volodymyr Bulgakov, Ivan Holovach, Mykola Berezovyy

Summary. On the basis of the justified hypotheses and assumptions the differential equations of elevating installations dynamics are deduced in view of an elasticity of shaft of the machine and elastic-viscous powerful ropes of variable length.

Key words: hydroponic production, elevating installation, rope, calculated model, differential equations

THE THEORY OF ROOT CROPS VIBRATIONAL DIGGING UP PROCESS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Volodymyr Bulgakov, Ivan Holovach Janusz Nowak

Summary. The mathematical model of sugar beet root crops vibration - digging up process is created. Thus, the sugar beet root crop is solidified, and the vibration - digging up tool makes oscillations in a longitudinal - vertical plane.

Key words: Root crop, vibrating digging out tool, mathematical model, power circuit, differential equations

VISUALISATION OF INJECTION AND COMBUSTION OF RAPESEED FUELS IN DIESEL ENGINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WIZUALIZACJA WTRYSKU I SPALANIA PALIW RZEPAKOWYCH W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM

Jerzy Cisek

Summary. This paper presents possibilities of using fully digitised triggerable video system AVL VideoScope 513D for analysis of rapeseed fuels injection and combustion inside diesel engine cylinder.
As a research objects were used: standard diesel fuel, rapeseed methyl ester (RME) and rapeseed oil. Using one-cylinder test diesel engine with systems for visualization the injection and combustion phenomena were described and compared.

Key words: diesel engine, rapeseed oil, RME, injection, combustion, visualization

Streszczenie. Celem niniejszego opracowania było określenie możliwości zastosowania systemu wizualizacji wtrysku i spalania paliwa do analizy zjawisk wewnątrz cylindra silnika zasilanego olejem napędowym, RME i naturalnym olejem rzepakowym. Na stanowisku badawczym z jednocylindrowym silnikiem badawczym analizie poddano zjawiska związane z przebiegiem wtrysku, samozapłonu i spalania badanych paliw.

Słowa kluczowe: silnik wysokoprężny, olej rzepakowy, RME, wtrysk, spalanie, wizualizacja

ATTITUDES OF THE PLANT PRODUCTION PRODUCTS USERS TO THE OBLIGATORY INSPECTIONS OF THE SPRAYING MACHINES ON THE BASIS OF EMPIRICAL RESEARCH - pełny artykuł (full article) - plik PDF

POSTAWY UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN WOBEC OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ OPRYSKIWACZY

Magdalena Czerwińska

Summary. The paper presents issues concerning the obligatory inspections of the spraying machines. The article introduces the sense of this inspections and their current conditions. The results of empirical research concerning the attitudes of the plant protection products users to the obligatory inspections of the spraying machines were also presented.

Key words: obligatory inspections of the spraying machines, technical condition, age of equipment, plant protection equipment, chemical treatment

Streszczenie. W artykule przybliżono znaczenie badań opryskiwaczy oraz ich aktualne uwarunkowania. Zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych wśród użytkowników pestycydów badań empirycznych, które dotyczyły postaw użytkowników środków ochrony roślin wobec obowiązkowych badań opryskiwaczy.

Słowa kluczowe: obowiązkowe badania opryskiwaczy, stan techniczny, wiek sprzętu, sprzęt do ochrony roślin, zabieg chemizacyjny

DYNAMICS OF A DIESEL ENGINE, WITH THE POWER CONTROLLED BY SWITCHING - OFF SEPARATE WORKING CYCLES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anatoliy Filippov, Aleksey Beshun, Yuriy Gerasimchuk, Olga Gluhovska, Ludmila Evchenko

Summary. The article presents results of theoretical researches on the dynamics of a four-stroke multicylinder diesel engine, in which power is controlled by switching-off separate working cycles.

Keywords: dynamics, engine, controlled

ELECTRIC PROPERTIES IN MILLING QUALITY VERIFICATION FOR CROP GRAIN - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH DO WERYFIKACJI STOPNIA PRZEMIAŁU ZIARNA ZBÓŻ

Marek Horyński

Summary. The paper presents a test stand, measurement procedures for electric permittivity and test results of frequency characteristics for grain fractions obtained from milling processes in a wheat mill. Grain fractions of different granulation occur in the result of industrial milling processes. Grain electric properties such as: resistivity and electric permittivity are extremely important to dust removal efficiency by electrostatic filters. Test results suggest possibility to apply dust electric properties to evaluate grain milling quality and to detect impurities either in the material subjected to milling or in the product.

Key words: electric properties, grain milling, flour quality, measuring, frequency

Streszczenie. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze, metodykę pomiaru przenikalności elektrycznej oraz wyniki pomiarów charakterystyk częstotliwościowych składowych zespolonej przenikalności elektrycznej frakcji otrzymanych w procesie technologicznego przemiału ziarniaków pszenicy w młynie. Wyniki pomiarów sugerują potencjalną możliwość wykorzystania właściwości elektrycznych pyłów do oceny jakości przemiału ziarna oraz występowania zanieczyszczeń w materiale poddawanym przemiałowi.

Słowa kluczowe: właściwości elektryczne, przemiał ziarna, jakość mąki, pomiary, częstotliwość

THE IMPORTANCE HIERARCHY OF THE TECHNICAL-ORGANISATIONAL FACTORS AFFECTING AGRICULTURAL TRACTORS TECHNICAL ASSISTANCE AS A TOOL FOR A TRACTOR PURCHASE DECISION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

HIERARCHIA WAŻNOŚCI CZYNNIKÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI O ZAKUPIE CIĄGNIKA

Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski

Summary. Effectiveness of technical assistance affects significantly the costs of a purchased tractor's user. An improvement of the most important factors influencing this effectiveness is the best way to increase the level of technical assistance. The present paper describes the expert-mathematical method for a determination of the importance hierarchy of the factors affecting the technical assistance.

Key words: tractor, technical assistance, method.

Streszczenie. Efektywność obsługi technicznej ma niewątpliwy wpływ na koszty, jakie ponosi użytkownik zakupionego ciągnika. Skuteczny jej wzrost zapewni określenie hierarchii ważności czynników wpływających na obsługę techniczną ciągników. Umożliwia to metoda ekspercko-matematyczna, która została przedstawiona w niniejszej publikacji.

Słowa kluczowe: ciągnik, obsługa techniczna, metoda

THE PROCESS OF TRACTOR EXPLOITATION IN THE FARMS OF THE WEST POMERANIA - pełny artykuł (full article) - plik PDF

PROCES EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POMORZA ZACHODNIEGO

Adam Koniuszy

Summary. The first stage of constructing a model of agricultural farm in Westpomerania has been shown in this work. On the basis of questionnaire research a current characteristic of an ordinary agricultural farm in this region has been made. Such parameters as: the area of the farm, the state of the tractor park, the sort of soil, and the structure of crops have been analysed. The disposition of chosen parameters are shown on drawings. The average data of ordinary agricultural farm were put in the table.

Key words: agricultural farms, questionnaire analysis, model research

Streszczenie. W pracy przedstawiono pierwszy etap budowy modelu gospodarstwa rolnego na Pomorzu Zachodnim. Na podstawie badań ankietowych opracowano aktualną charakterystykę przeciętnego gospodarstwa rolnego w tym regionie. Przeanalizowano takie parametry, jak: areał gospodarstwa, stan parku ciągnikowego, rodzaj gleb, struktura zasiewów. Rozkłady wybranych parametrów przedstawiono w formie graficznej. Uśrednione dane przeciętnego gospodarstwa rolnego zestawiono w tabeli.

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, analiza ankiet, badania modelowe

INFLUENCE CAUSED BY ORIFICES OF GEOMETRICAL PARAMETERS AND EQUIVALENT DIAMETER OF VEGETABLE MATERIAL ON VOLUME FLOW RATE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW GEOMETRYCZNYCH PARAMETRÓW OTWORU I ŚREDNICY ZASTĘPCZEJ MATERIAŁU ROŚLINNEGO NA OBJĘTOŚCIOWE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

Elżbieta Kusińska, Paweł Olejarczyk

Summary. This paper presents results flow rates of vegetable material at various moisture content, in depends on hydraulic diameter of orifices and substitute diameter chosen seeds and grains. The vegetable material exemplify lupine and rape seeds and oats grain. The orifices were characterized by various shape, size and position. Moisture content was amounted from 0.089 kg*(kg d.b.)-1 to 0.145 kg*(kg d.b.)-1 in research materials. Size of hydraulic diameter of orifices were amounted from 4.0 to 11.4 cm and size of substitute diameter of material from 1.62 to 6.47 mm. The research of rates flow curried out on a laboratory scale. Obtain results put on the test statistical analysis which proved essential influence of shape, position, hydraulic diameter of orifices and substitute diameter of material on results measured flow rates.

Key words: grain, flow rate, moisture content, hydraulic diameter of orifices, substitute diameter of material.

Streszczenie. Przedstawiono wyniki pomiaru natężenia przepływu materiału roślinnego o zmiennej zawartości wody w zależności od średnicy hydraulicznej otworu i średnicy zastępczej wybranych nasion i ziaren. Materiał roślinny stanowiły nasiona łubinu i rzepaku oraz ziarna owsa. Otwory wysypowe charakteryzowały się zmiennym kształtem, wielkością i położeniem. Zawartość wody w badanym materiale wynosiła od 0,089 do 0,145 kg*(kg s.m.)-1. Rozmiar średnicy hydraulicznej otworów wahał się od 4,0 do 11,4 cm, a średnicy zastępczej materiału od 1,62 do 6,47 mm. Badania natężenia przepływu przeprowadzono na skalę laboratoryjną. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wykazała ona istotny wpływ na wyniki badań natężenia przepływu kształtu i położenia otworu, jego średnicy hydraulicznej oraz średnicy zastępczej materiału.

Słowa kluczowe: ziarno, natężenie przepływu, zawartość wody, średnica hydrauliczna otworu, średnica zastępcza materiału

TOWARDS A QUESTION OF CONSTRUCTIONAL RELIABILITY OF MECHANISMS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Oleg Litvinov

Summary. The reasons of insufficient reliability of many used mechanisms are defined, necessity of design of statically definable self-aligning mechanisms is justified, the technique of definition of superfluous, doubling links is offered, the instance of redesign of the known mechanism - a drive of a reaper cutting apparatus surveyed.

Key words: mechanism, doubling link, static definability, mechanical system, structural analysis, reliability, synthesis of mechanisms.

ECONOMIC AND ECOLOGIC ASPECTS OF USING RAPE OIL AND ITS MIXTURES WITH DIESEL FUEL TO FEED DIESEL ENGINES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA ZS OLEJAMI ROŚLINNYMI I ICH MIESZANINAMI Z OLEJEM NAPĘDOWYM

Maciej Lisowski

Summary. This report describes economic and ecological aspects of using rape oil and its mixtures with diesel fuel to feed diesel engines. Tests results of engine 359 type powered with rape oil, ester of rape oil, BIOXDIESEL mixture, EKODIESEL fuel and diesel fuel are shown. In tests, the parameters like power, torque, fuel consumption and smoke visibility were taken into consideration.

Key words: rape oil, smokiness, power, torque, fuel consumption

Streszczenie. W artykule przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem napędowym do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono wyniki badań w hamowni silnika typu 359 zasilanego olejem rzepakowym, estrem metylowym oleju rzepakowego, mieszaniną BIOXDIESEL, paliwem EKODIESEL i dla porównania olejem napędowym. W badaniach brano pod uwagę takie parametry jak: moc moment obrotowy zużycie paliwa i zadymienie spalin.

Słowa kluczowe: olej rzepakowy, zadymienie, moc, moment obrotowy, zużycie paliwa

WAYS OF FUEL CONSUMPTION REDUCTION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Janusz Mysłowski, Jaromir Mysłowski

Summary. The article presents ways to reduce fuel consumption of heavy truck diesel engines. On the example of famous international engines factory MAN we present that even a small reduction of fuel consumption can have a significant effect. New ways of general engine's characteristics estimate are proposed.

Key words: engine, fuel consumption, reduction

ENERGY CONSUMPTION FOR SILAGE MAKING IN THE FORM OF ROUND BALES - pełny artykuł (full article) - plik PDF

ENERGOCHŁONNOŚĆ SPORZĄDZANIA KISZONEK W FORMIE BEL CYLINDRYCZNYCH

Janusz Nowak, Adam Węgrzyn, Stanisław Gach

Summary. The paper determines the structure of energetic input for making silage in the form of round bales. It was found out that energy consumption during green fodder conservation in bales depends on the technology used and moisture level in the silage material. The highest energy input is required while preparing the material for harvesting and bale forming with round balers.

Key words: green fodder, silage, round bales, energy input

Streszczenie. W pracy określono strukturę nakładów energetycznych na sporządzanie kiszonek w formie bel cylindrycznych. Stwierdzono, że energochłonność konserwowania zielonek w belach jest uzależniona od stosowanej technologii oraz poziomu wilgotności zakiszanego materiału. Najwyższe nakłady energii ponoszone są na przygotowanie materiału do zbioru oraz proces formowania bel prasami zwijającymi.

Słowa kluczowe: zielonki, zakiszanie, bele cylindryczne, energochłonność

PRINCIPLES OF WIND ENERGY USE AS A SOURCE OF ENERGY IN AGRICULTURE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Manfred Pudlik

Summary. Modified principles of wind energy use were presented, namely: the principle of general but diversified availability, dilution, location, two velocities, multiple form as well as stochastic character of occurrence and definite flexibility of being at disposal. They give the bases for rational ways of utilization of this energy source in order to drive agricultural machines by an application of many wind energy forms, an accumulation of energy and machine drives from a lot of different energy sources.

Key words: wind energy, wind engines, principles of use, agricultural machines

A POSSIBILITY OF WHEAT GRAIN FINAL MOISTURE CONTROL AFTER THE VACUUM MOISTENIG PROCESS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WILGOTNOŚCI KOŃCOWEJ ZIARNA PSZENICY PO PROCESIE NAWILŻANIA PRÓŻNIOWEGO

Leszek Rydzak

Summary. The paper presents results of research on the process of vacuum moistening of three kinds of wheat grain. After grain moistening, the unbound water was being removed by two methods: by centrifugation and gravitationally. Significant differences were found out in the grain final moisture after the process of vacuum moistening, following the unbound water removal using the two chosen methods. Hence, a wide range of control of wheat grain final moisture will be possible.

Key words: vacuum moistening, wheat, control

Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu nawilżania próżniowego trzech typów ziarna pszenicy. Wodę niezwiązaną po nawilżeniu ziarna usuwano dwoma sposobami: przez wirowanie i grawitacyjnie. Stwierdzono znaczące różnice wilgotności końcowej ziarna po procesie nawilżania próżniowego, po usunięciu wody niezwiązanej dwoma wybranymi sposobami. Dzięki temu możliwa jest regulacja wilgotności końcowej ziarna pszenicy po procesie nawilżania w szerokich granicach.

Słowa kluczowe: nawilżanie próżniowe, pszenica, regulacja

AN INFLUENCE OF OWNERSHIP TRANSFORMATION IN LITHUANIA ON FORMING THE BASIS FOR MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW TRANSFORMACJI WŁASNOŚCIOWEJ NA LITWIE NA TWORZENIE PODSTAW ROZWOJU MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA

Romuald Sadkiewicz, Zbigniew Burski

Summary. The paper presents an analysis of ownership transformation in Lithuanian agriculture. The dependency was shown of a household's income on its size, and consequently, on the high level of technology input. Due to a small number of such households, the chances for the development of ecological power industry and motorization are small.

Key words: The Republic of Lithuania ownership transformation in agriculture, basic for power industry and motorization development

Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę transformacji własnościowej w rolnictwie litewskim. Wykazano zależność wysokości dochodów gospodarstwa od jego wielkości, a tym samym od poziomu nakładów na technikę. Z uwagi na ich małą liczbę, istnieją niewielkie możliwości rozwoju ekologicznej energetyki i motoryzacji.

Słowa kluczowe: Republika Litewska, transformacja własnościowa rolnictwa, podstawy rozwoju energetyki i motoryzacji.

A METHOD OF MACHINES AND DEVICES SELECTION FOR CEREAL PRODUCTION BASED ON POWER INDUSTRY NEEDS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

METODA DOBORU POD WZGLĘDEM ENERGETYCZNYM MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W PRODUKCJI ZBÓŻ NA PASZE

Zbigniew Siarkowski, Waldemar Lebiedowicz, Michał Maciejewski

Summary. A method of machines and devices selection to produce cereals for swine fodder was presented. It relies on databases and data processing algorithms. The presented sample algorithm is of the same structure for every procedure occurring in swine fodder crop production. The databases contain information on: technological procedures, tractors, machines and devices applied during cereal production, as well as materials used in the production process.

Key words: method, selection, swine production, cereals, fodder

Streszczenie. Przedstawiono metodę doboru maszyn i urządzeń do produkcji zbóż na pasze dla trzody chlewnej. Istotą opracowanej metody jest baza danych oraz algorytmy przetwarzania danych. Przedstawiony przykładowo algorytm ma taką samą strukturę dla wszystkich zabiegów występujących w produkcji roślin paszowych dla trzody chlewnej. Bazy danych zawierają informacje odwzorowujące: zabiegi technologiczne, ciągniki, maszyny i urządzenia oraz materiały stosowane w procesie produkcyjnym.

Słowa kluczowe: metoda, dobór, trzoda chlewna, produkcja, zboża, pasze

POWER INDUSTRY CONDITIONS OF SWINE DEVELOPMENT IN POLAND - pełny artykuł (full article) - plik PDF

ENERGETYCZNE WARUNKI ROZWOJU CHOWU TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE

Zbigniew Siarkowski, Michał Maciejewski

Summary. Issues presented in the paper refer to the increase of butcher hogs fattening profitability through the swine cost production decrease. It could be achieved by working out of a multi-criterion method of the machines and devices selection for fodder cereal production. The paper consists of three parts. The main purpose of the paper was to present the economic conditions of swine production in Poland. The current and predicted trends of swine production were presented. The issues were discussed from the point of view of fodder production and swine feeding systems.

Key words: breeding, swine production, cereals, fodder.

Streszczenie. Artykuł dotyczy zwiększenia opłacalności produkcji tuczników poprzez obniżenia kosztów produkcji. Wskazano istniejące i oczekiwane trendy. Zagadnienie rozpatrzono z punktu widzenia produkcji pasz oraz systemów żywienia trzody.

Słowa kluczowe: chów, trzoda chlewna, produkcja, zboża, pasze

POWER INDUSTRY VERIFICATION OF THE METHOD FOR MACHINE AND DEVICE SELECTION FOR CEREAL PRODUCTION - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WERYFIKACJA ENERGETYCZNA METODY DOBORU MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ZBÓŻ NA CELE PASZOWE

Zbigniew Siarkowski, Michał Maciejewski

Summary. The database taking into account the technological procedures used at cereal production for swine fodder was verified. Wheat and barley cultivation was considered. Analysis of technological procedures to ensure the best fodder material for swine was performed for cereal cultivation. The main purposes of the paper referred to the calculation of current traction, economical and exploitation parameters of cultivation devices at the stage of technological procedure designing. Besides, a secondary aim was to collect numerical data of variable values that characterize the technological process. The database was verified using particular examples. The obtained results were reliable (in accordance with the calculations carried out using the traditional method). The algorithm elaborated for the module of agricultural technological procedures may be used as the most important element of future utility software. The database may be a base for expert system at swine production.

Key words: verification, method, selection, swine production, cereals, fodder

Streszczenie. Zweryfikowano metodę doboru maszyn i urządzeń, które mogą być wykorzystane do produkcji zbóż na pasze dla trzody chlewnej. Dla upraw zbożowych przeprowadzono analizę zabiegów technologicznych niezbędnych do zapewnienia najlepszego dla trzody chlewnej materiału paszowego. Zasadniczym celem tej aplikacji było obliczanie parametrów trakcyjnych, ekonomicznych i eksploatacyjnych agregatów uprawowych w fazie planowania zabiegów technologicznych. Celem drugorzędnym było prowadzenie w formie elektronicznej zapisów dotyczących wartości zmiennych charakteryzujących proces technologiczny. Baza danych została zweryfikowana na konkretnych przykładach, a uzyskane wyniki były poprawne (zgodne z obliczeniami metodą tradycyjną). Algorytm opracowany dla modułu zabiegów agrotechnicznych może być wykorzystany jako najważniejszy element przyszłych programów użytkowych. Opracowana baza danych może stanowić podstawę systemu eksperckiego w produkcji trzody chlewnej.

Słowa kluczowe: weryfikacja, metoda, dobór, trzoda chlewna, produkcja, zboża, pasze

THE UNIMETAL'S UNILINE-5000 UNIVERSAL DIAGNOSTIC LANE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

UNIWERSALNA LINIA DIAGNOSTYCZNA UNILINE-5000 FIRMY UNIMETAL

Kazimierz Sitek

Summary. The Unimetal's Uniline-5000 universal diagnostic lane has been presented. Technical characteristics of the lane control devices have been given. A central steering unit and chassis measuring lane equipment construction has been described. Basic elements and additional lane equipment have been detailed. An example of a diagnostic station device locations has been shown at the picture.

Key words: diagnostic line, chassis, control devices

Streszczenie. Przedstawiono uniwersalną linię diagnostyczną Uniline-5000 firmy Unimetal. Podano podstawowe dane techniczne urządzeń kontrolnych wchodzących w skład tej linii. Opisano budowę i działanie centralnej jednostki sterującej oraz urządzeń tworzących tor pomiarowy układów podwozia pojazdu. Wyszczególniono elementy podstawowe i wyposażenie dodatkowe urządzeń składowych linii. Na rysunku pokazano przykładowe rozmieszczenie urządzeń na stanowisku kontrolnym stacji kontroli pojazdów.

Słowa kluczowe: linia diagnostyczna, podwozie, urządzenia kontrolne

CHANGE OF SOME GEOMETRICAL FEATURES OF GRAINS OF WHEAT GRAINS DUE TO UNFAVOURABLE STORAGE CONDITIONS - pełny artykuł (full article) - plik PDF

ZMIANA NIEKTÓRYCH CECH GEOMETRYCZNYCH ZIARNIAKÓW PSZENICY W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA

Grzegorz Szwed, Elżbieta Kusińska

Summary. The work contains a description of an influence of storage conditions on geometrical changes of wheat grains. The investigations were carried out on spring wheat grains Kontesa with 20% moisture, which were kept for 126 days in a strictly defined temperature and the state of tensions between grains. The surface of grain projections was analysed after storage and compared to analogous surfaces of grain projections before storage. The following surface parameters were considered: the largest and the smallest diameter, length of the circuit of grain projection span. A considerable influence was shown of the set conditions of storage on the measured parameters, due to durable deformation of the stored grains surface.

Key words: wheat, deformation, stress, storage

Streszczenie. Praca zawiera opis wpływu warunków przechowywania na zmiany geometryczne ziaren pszenicy. Badania prowadzono na ziarnach pszenicy jarej odmiany Kontesa o wilgotności 20%, które przechowywano przez 126 dni w ściśle określonej temperaturze i stanie naprężeń między ziarnami. Analizie poddano powierzchnię rzutów ziaren po procesie przechowywania, porównując je z analogicznymi powierzchniami rzutów ziaren przed przechowywaniem. Uwzględniono takie parametry powierzchni jak: największa i najmniejsza średnica, długość obwodu pola rzutu ziarna. Wykazano znaczący wpływ zadanych warunków przechowywania na mierzone parametry, wynikające z trwałego odkształcenia powierzchni przechowywanych ziaren.

Słowa kluczowe: pszenica, odkształcenie, naprężenie, przechowywanie

THE INFLUENCE OF MAGNETIC ACTIVATORS ON SELECTED WORKING PARAMETERS OF A SELF-IGNITION ENGINE - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WPŁYW AKTYWATORÓW MAGNETYCZNYCH NA WYBRANE PARAMETRY PRACY SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Grzegorz Szyjka

Summary. The aim of this paper was to define influence of magnetic activators on selected parameters during work of an engine with self-ignition. Results of this work allow to claim, that using magnetic activators has a significant influence on improving parameters of the examined engine.

Key words: gasoline motor, magnetic activator, activation energy, engine parameters

Streszczenie. Uzyskane w pracy wyniki pozwalają stwierdzić, że zastosowanie aktywatorów magnetycznych ma wpływ na poprawę parametrów pracy badanego silnika z zapłonem samoczynnym.

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, aktywatory magnetyczne, energia aktywacji, parametry silnika

CHOSEN PROBLEMS FROM THE FIELD OF MODERN GOODS VEHICLES DIAGNSTIC - pełny artykuł (full article) - plik PDF

WYBRANE PROBLEMY Z DIAGNOSTYKI WSPÓŁCZESNYCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Stanisław Walusiak, Wiktor Pietrzyk, Mieczysław Dziubiński

Summary. The latest achievements in the fields of electronics, information technology and automation are introduced to lorry as well as agricultural vehicles. The diagnostic of vehicle systems functioning is an important issue. More and more units are equipped with systems of internal control and fault registration. Selected problems in the field of modern lorry diagnostic are presented in the paper. Results of diagnostic tests carried out at a service station have been presented.

Key words: lorry vehicles, diagnostics, internal control, fault registration

Streszczenie. W pojazdach ciężarowych, również rolniczych, wprowadzane są najnowsze osiągnięcia elektroniki, informatyki i automatyki. Ważnym zagadnieniem jest diagnostyka pracy urządzeń pojazdu. Coraz większa liczba układów ma system wewnętrznej kontroli i rejestracji uszkodzeń. W pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych w stacji serwisowej.

Słowa kluczowe: pojazdy ciężarowe, diagnostyka, wewnętrzna kontrola, rejestracja uszkodzeń

DESIGN-EXPERIMENT INVESTIGATIONS OF THE GAS ENGINE CONVERTED FROM THE TRACTOR DIESEL - pełny artykuł (full article) - plik PDF

Victor Zakharchuk, Illya Kozachuk

Summary. An experience of foreign firms is analyzed in the article in relation to the re-equipment of transport vehicles diesels for work on natural gas, results of computer modeling of work cycle of gas engine and diesel are shown, features of the feed system of gas engine on the base of D-240 diesel are described and its load characteristic is presented.

Key words: gas engine, natural gas, compression ratio, diesel

THE COMPARISON OF AN INFLUENCE OF POWERSHIFT AND HYBRID GEAR BOXES TYPES ON TRACTION PROPERTIES OF A TRACTOR - pełny artykuł (full article) - plik PDF

PORÓWNANIE WPŁYWU SKRZYNEK BIEGÓW TYPU "POWERSHIFT" I HYBRYDOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRAKCYJNE CIĄGNIKA

Jerzy Żebrowski*, Zbigniew Żebrowski **

Summary. The purpose of the work was to compare two agricultural tractors equipped with powershift and hybrid gear boxes types in the aspect of the obtained driving forces and efficiency of the driving system in dependence on velocity.

Key words: tractor, powershift and hybrid gear boxes types, efficiency of driving system, driving force

Streszczenie. Celem pracy było porównanie dwóch ciągników wyposażonych w skrzynki "power- shift" i hybrydową pod kątem uzyskiwanych sił napędowych i sprawności układu napędowego w zależności od prędkości jazdy.

Słowa kluczowe: ciągnik, skrzynki biegów "powershift" i hybrydowe, sprawność układu napędowego, siła napędowa

 
MOTROL
Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
 
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl