Biuletyn Informacyjny nr 12 / 2007.

  • BiuletynStrona redakcyjna - editorial page - plik PDF
PREZENTACJE:

SPRAWOZDANIA:

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU NA RZECZ REGIONU:

KONTAKTY ODDZIAŁU Z ZAGRANICĄ:

WYDARZENIA:

KOMUNIKATY,REFERATY:


Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI:

FUNDACJA O.L. PAN NAUKA I ROZWÓJ LUBELSZCZYZNY:

KSIĄŻKI

PRO MEMORIA:

KRONIKA ODDZIAŁU

 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl