2001
Grudzień 2001

26 grudnia (środa)

W wieku 72 lat zmarł w Warszawie Prezes Polskiej Akademii Nauk Profesor Mirosław Jan Mossakowski, wybitny neuropatolog, wieloletni dyrektor Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, członek rzeczywisty PAN (od 1986r.) oraz wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

 

13 grudnia (czwartek)

W Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie odbyła się 96 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk
z następującym porządkiem dziennym:

1. 

Otwarcie Sesji

Prof. Jerzy Kołodziejczak, Wiceprezes PAN

2. 

  Sprawozdanie z działalności Komisji ds. zmiany Regulaminu wyborów Prezesa, Wiceprezesów i członków Prezydium PAN

 Prof. Tadeusz Zieliński - Przewodniczący Komisji

3. 

Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu PAN w roku 2001 oraz projektowanym budżecie na rok 2002

Prof. Jerzy Kołodziejczak
Wiceprezes PAN

4. 

 

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie działalności edukacyjnej w Polskiej Akademii Nauk

Prof. Michał Szulczewski
Przewodniczący Komisji ds. działalności edukacyjnej w PAN

5. 

Przyjęcie protokołu obrad 95 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24-25 maja 2001 r.

6. 

Sesja naukowa "Centrum Badawcze PAN"

Referat główny

"Centrum Badawcze PAN - historia teraźniejszość i perspektywy rozwoju".

 Prof. Jerzy Kołodziejczak
Wiceprezes PAN

Referaty uzupełniające

"Pozauczelniane ośrodki badawcze w Europie"

Prof. Andrzej Wyczański
czł. rzecz. PAN

"W poszukiwaniu optymalnej strategii rozwoju nauki w Polsce"

Prof. Leszek Kuźnicki
czł. rzecz. PAN

"O placówkach PAN - inaczej"

Prof. Wojciech Siec
czł. koresp. PAN

7. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski.


7 grudnia (piątek)

Od kilku lat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie odbywają się ogólnopolskie seminaria, pod kierownictwem prof. Elżbiety Kałuszyńskiej, poświęcone filozofii nauki i teorii poznania. Od początku biorą w nich udział pracownicy naukowi z Lublina, między innymi prof. Jadwiga Mizińska, prof. Zbigniew Muszyński i dr Grzegorz Nowak z Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej O.L. PAN. Tematyka spotkań w roku akademickim 2001/2002 dotyczyła problemów realizmu poznawczego oraz filozoficznej oceny rozwoju poznania naukowego w oparciu o wyniki nauk szczegółowych, które niejednokrotnie wymuszają zmiany filozoficznych ustaleń. Seminarium z 7 grudnia 2001 roku poświęcone było zagadnieniu istnienia obiektów mikroświata. Referował prof. Michał Tempczyk, a dyskusja dotyczyła problemu istnienia kwarków oraz właściwości cząstek elementarnych. Zebrani doszli do wniosku, że wbrew tezom niektórych fizyków cząstki te nie są typami ani bytami idealnymi, lecz mają co najwyżej cechy obiektów idealnych (wszystkie na przykład elektrony są takie same i nie ma możliwości znalezienia właściwości odróżniającej jakikolwiek elektron od innego).

 

5 grudnia (środa)

W Sali Audytoryjnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyło się spotkanie z prof.dr hab. Stefanem Malepszym z SGGW w Warszawie, który wygłosił referat pod tytułem: "Odmiany transgeniczne roślin". Spotkanie zorganizowały Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddziały w Lublinie.

 
Powrót do góry
Listopad 2001

30 listopada (piątek)

W siedzibie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odbyła się 9 Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału.

 

  Porządek dzienny:

1. 

Otwarcie Zgromadzenia - powitanie gości i przyjęcie porządku obrad

Prof. Jan Gliński
Prezes O/L PAN

2. 

Uczczenie pamięci zmarłego Profesora Zbigniewa Lorkiewicza

3. 

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie wraz z autoprezentacją drogi naukowej

Prof. Jerzy Zagórski
Dyrektor IMW

4. 

Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres IV-XI 2001r

Prof. Jan Gliński

5. 

Plan działalności i preliminarz kosztów na 2002 r.

Prof. Leszek Malicki
Wiceprezes O/L PAN

6. 

Dyskusja nad sprawozdaniem i preliminarzem

7. 

Zatwierdzenie nowych komisji oddziałowych:

- Komisji Rolnictwa

- Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

8. 

Inne informacje dotyczące:

- wyborów nowych członków PAN

Prof. Marian Truszczyński
Czł.Prezydium O/L PAN

- 5 i 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju i Prezentacji UE

Dr Andrzej Stępniewski
IA PAN w Lublinie

- akredytacji laboratoriów badawczych

Dr Andrzej Bieganowski
IA PAN w Lublinie

- międzynarodowej konferencji "Środowisko przyrodnicze Polesia- stan aktualny i zmiany"

Prof. Stanisław Radwan
AR w Lublinie

- Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Prof. Jan Gliński


22 listopada (czwartek)

W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Pałacu Czartoryskich odbyło się spotkanie Prezesa O/L PAN prof. Jana Glińskiego i Wiceprezesa prof. Leszka Malickiego z prof. Jerzym Kłoczowskim, Dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Omówiono współpracę między Instytutem i Oddziałem PAN w Lublinie. Instytut przygotuje materiały dotyczące tej placówki a także o Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Materiały te będą zamieszczone w przygotowywanym przez Oddział do publikacji Informatorze o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny.

 

13 listopada (wtorek)

W Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk z następującym porządkiem obrad:

 1. "Ocena zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) w procesie transformacji polskiej gospodarki" - ekspertyza Komitetu "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN. Przedstawił prof. Stefan Kozłowski, Przewodniczący Komitetu.
 2. Strategie rozwoju nauki - propozycje ekspertów. Przedstawił prof. Leszek Kuźnicki, Przewodniczący Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus".
 3. Sprawozdanie z działalności komisji ds. zmiany Regulaminu wyborów Prezesa, Wiceprezesów, i członków Prezydium PAN. Przedstawił prof. Tadeusz Zieliński, Przewodniczący Komisji.
 4. Sprawy organizacyjne komitetów. Przedstawił prof. Włodzimierz Ostrowski, Wiceprezes PAN.
 
Powrót do góry
Październik 2001

31 października (środa)

Przesłanie gratulacji posłom i senatorom wybranym na IV Kadencję Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz nowo powołanym władzom administracyjnym.

 

26 października (piątek)

W Instytucie Agrofizyki PAN odbyło się posiedzenie Prezydium O/L PAN, na którym ustalono program 9 Sesji Zwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie oraz zatwierdzono powstanie dwóch nowych Komisji Oddziału: Rolnictwa oraz Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.

 

23-24 października (wtorek-środa)

Inauguracja roku akademickiego w UMCS, w której uczestniczył Prezes O/L PAN. UMCS nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi nauk fizycznych Adamowi Sobiczewskiemu.

 

22-23 października (poniedziałek-wtorek)

W siedzibie LTN miało miejsce VIII Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie, połączone z obchodami 50-lecia istnienia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, w którym uczestniczył Prezes O/L PAN. Na zdjęciu prezes O/L PAN prof. Jan Gliński i dyrektor IMW w Lublinie prof. Jerzy Zagórski.

 

22 października (poniedziałek)

O. prof. Mieczysław Krąpiec, czł. rzecz. PAN, otrzymał Medal za Zasługi KUL, przyznany mu przez Senat Akademicki tej uczelni w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju KUL (w latach 70-83 prof. Krąpiec był rektorem) oraz dla umocnienia i rozsławienia lubelskiej szkoły filozoficznej.

 

20-21 października (sobota-niedziela)

Prezes O/L PAN prof. Jan Gliński uczestniczył w Inauguracjach roku akademickiego w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz KUL, gdzie tytuł doktora honoris causa otrzymał Ks. Abp. Józef Kowalczyk - Nuncjusz Apostolski w Polsce.

 

13-18 października (sobota-czwartek)

Pod patronatem prezydentów Rosji W. Putina i Polski A.Kwaśniewskiego odbyły się Dni Nauki Polskiej w Rosji (w Moskwie, Sankt Petersburgu i Nowosybirsku). Uczestniczyło w nich 125 osób, wśród nich 11 z Lubelszczyzny. Lubelscy uczeni pochodzą z Instytutu Agrofizyki PAN (Jan Gliński, Stanisław Grundas, Zofia Stępniewska, Zofia Sokołowska, Ryszard Walczak, Mieczysław Hajnos, Bogusław Usowicz, Marek Geodecki i Cezary Sławiński), Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (Stanisław Nawrocki) i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach (Marian Truszczyński). Delegacja polska składała się z uczonych ściśle współpracujących w zakresie nauk społecznych, biologicznych, matematyczno-fizyczno-chemicznych, technicznych, medycznych i rolniczych z placówkami naukowymi Rosji w ramach porozumień między Polską Akademią Nauk i Rosyjskimi Akademiami Nauk. Wśród ośrodków lubelskich najbardziej żywe kontakty ma Instytut Agrofizyki PAN, który współpracuje głównie ze swoim odpowiednikiem w Sankt Petersburgu, a ponadto z dwoma Instytutami w Puszczinie k/Moskwy.

 

10-11 października (środa-czwartek)

W Turwi pod Poznaniem odbyło się posiedzenie plenarne V Wydziału Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAN z udziałem członków Lubelskiego Oddziału PAN prof.prof. M.Truszczyńskiego, J.Glińskiego, L.Malickiego, S.Nawrockiego, Z. Pejsaka i R.Walczaka.

 

6 października (sobota)

Działalność zainaugurowało Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W uroczystości brali udział Prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski i Ukrainy Leonid Kuczma, twórcy idei kolegium prof.prof. Jerzy Kłoczowski i Bohdan Osadczuk, oraz rektorzy założycielskich uczelni.

 

5 października (piątek)

W "Ekofestynie" zorganizowanym w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z udziałem Prezydenta RP uczestniczył Prezes O/L PAN prof. Jan Gliński. "Ekofestyn" został przygotowany wspólnie przez: Biuro Integracji Europejskiej Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacje ekologiczne oraz rolników - producentów żywności ekologicznej.

W Lublinie pod patronatem O/L PAN odbyło się V Sympozjum "Ekologia Prokreacji Człowieka" poświęcone pamięci profesora Radzisława Sikorskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Sympozjum. Oddział przyczynił się do opublikowania materiałów towarzyszących Sympozjum.

 

4-6 października (czwartek-sobota)

W organizowanym przez UMCS w Lublinie Festiwalu Nauki uczestniczyły również KUL, AM i AR w Lublinie. Festiwal miał na celu pokazanie szerokiej publiczności, nie tylko szkolnej, jak wyglądają badania naukowe prowadzone na różnych wydziałach uczelni. Zaprezentowano wiele ciekawostek ze świata nauki, a uczestnicy mieli okazję zobaczyć do jakich zastosowań praktycznych może służyć wiedza z trudem zdobywana w zakładach naukowych i laboratoriach.

 

1,2,3 października (poniedziałek-środa)

Podczas uroczystości inauguracyjnych nowego roku akademickiego w Akademii Medycznej, Politechnice Lubelskiej i Akademii Rolniczej Oddział reprezentował prof. Jan Gliński Prezes O/L PAN.

 
Powrót do góry
Wrzesień 2001

28-29 września (piątek-sobota)

W Ośrodku Promocji Zrównoważonego Rozwoju we Włodawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja "Modele ekorozwoju a gospodarowanie zasobami" organizowana przez Katedrę Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ekologiczny Klub UNESCO - Pracownię na Rzecz Bioróżnorodności, Fundację IUCN Poland, Stowarzyszenie Poleskie oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie. W konferencji uczestniczył Prezes O/L PAN.

   ;

26-28 września (środa-piątek)

W Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych". Konferencję zorganizowały: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Katedra Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział w Lublinie, Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Oddział lubelski PAN reprezentował na konferencji Prezes O/L PAN.

 

26-28 września (środa-piątek)

W Akademii Rolniczej w Lublinie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na Środowisko Przyrodnicze" Agrolaser 2001. Konferencję zorganizowały: Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki Oddział PAN w Lublinie. Więcej informacji nt. konferencji pod adresem:

 • "http://ursus.ar.lublin.pl/users/fizar19/agro"
 •  

  24-25 września (poniedziałek-wtorek)

  Przewodniczący Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej prof. Iwo Pollo był przewodniczącym Komitetu Naukowego IV Sympozjum nt. Ozon- Synteza, Własności, Zastosowania, które odbyło się w Wildze. Podczas Sympozjum prezentowane były także prace w tej dziedzinie członków Komisji dr J.Ozonka, dr M.Wrońskiego i dr J.J.Wolińskiej.

   

  21 września (piątek)

  Prezes O/L PAN uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej siedziby rektoratu Politechniki Lubelskiej.

   

  20 września (czwartek)

  Komisja Chemii Plazmy O/L PAN, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Lublinie oraz Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej zorganizowały wspólne otwarte zebranie naukowe. Wykład nt. Generation of Radicals Using Discharge Inside Bubbles in Water for Water Treatment wygłosił dr Tomoaki Miichi z Uniwersytetu w Saga (Japonia).

   

  20 września (czwartek)

  Wizytacja przyszłej siedziby Oddziału. Obecni byli prof. S. Zawadzki, czł. Prezydium PAN, prof.prof. J. Gliński, L. Malicki, R. Walczak oraz mgr inż. Marek Rozmus z O/L PAN. Pomieszczenie prezentował były dyrektor Oddziału IMUZ w Lublinie doc. Jan Gawlik.

   

  19-21 września (środa-piątek)

  19-21 września 2001 r. w Nałęczowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa - MOTROL 2001

  Organizatorami konferencji byli:

  - Katedra Pojazdów i Silników Wydział Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie
  - Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
  - Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji
  - Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Kijowie

  Więcej informacji nt. konferencji pod adresem:
  W czasie konferencji Prezes O/L PAN wręczył nominacje członkom Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O/L PAN. 

  17 września (poniedziałek)

  Wizyta w niepublicznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział rektor WSPA prof. Włodzimierz Sitko i kanclerz mgr inż. Radosław Marciniak oraz ze strony O/L PAN prezes prof. Jan Gliński i sekretarz mgr inż. Marek Rozmus. Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy Szkoły z Oddziałem. Uzgodniono, że WSPA, jako najstarsza niepubliczna uczelnia na Lubelszczyźnie, może pełnić rolę reprezentanta tych szkół wobec Oddziału. Ponadto padła propozycja utworzenia Komisji Przedsiębiorczości przy O/L PAN, jako łącznika pomiędzy biznesem i nauką.

   

  13 września (czwartek)

  Posiedzenie Prezydium O/L PAN. Dotyczyło nowej siedziby Oddziału oraz finansów, m.in. harmonogramu wydatkowania środków finansowych w bieżącym roku oraz preliminarza wydatków na 2002 r.

   

  10 września (poniedziałek)

  Posiedzenie Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O/L PAN poświęcone planom zorganizowania VII Ogólnopolskiego Sympozjum Chemii Plazmy w roku 2002. Współorganizatorem konferencji będzie między innymi Sekcja Chemii Plazmy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Udział w zebraniu wzięła przewodnicząca sekcji, dr Teresa Opalińska z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie.

   

  6 września (czwartek)

  Poczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków O/L PAN, zwołanego w związku z nagłym odejściem Prezesa Z. Lorkiewicza, odbyły się wybory władz Oddziału. Prezesem Oddziału został prof. Jan Gliński, czł. koresp. PAN, wiceprezesem prof. Leszek Malicki, członkiem Prezydium - prof. Marian Truszczyński, czł. rzecz. PAN. Więcej - w Aktualnościach.

   

  3-5 września (poniedziałek-środa)

  W Lublinie odbyło się seminarium dotyczące przyszłorocznej polsko-białorusko-ukraińskiej konferencji nt. "Środowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany", organizowanej przez O/L PAN, UMCS, AR w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN, oraz Poleski Park Narodowy. Więcej - w Aktualnościach.

   
  Powrót do góry
  Lipiec-Sierpień 2001

  5-6 lipca (czwartek-piątek)

  Z wizytą w Polsce gościła prof. Satiko Okazaki z Sophia University (Japonia), honorowy członek Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O/L PAN. Odbyło się spotkanie seminaryjne Komisji nt. "Fundamental problems of low temperature high pressure plasma chemistry."

   

  2 lipca (poniedziałek)

  Przyjazd do Lublina Dyrektora Jerzego Życkiego z Biura Administracyjno-Majątkowego PAN w sprawie nowej siedziby Oddziału, połączony z wizją lokalną budynku po zlikwidowanym oddziale IMUZ w Lublinie, przy ul. Głębokiej.

  Powrót do góry

  Czerwiec 2001

  26 czerwca (wtorek)

  Japanese Ozone Association przyznało Dyplom Uznania autorom: Tomaszowi Cieplakowi, Iwo Pollo, Chobei Yamabe, za wyróżniający się artykuł w czasopiśmie "Ozone Science and Technology". Prof. prof. I.Pollo i Ch.Yamabe są członkami Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej O/L PAN.

   

  12 czerwca (wtorek)

  30 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął harmonogram działań zmierzających do realizacji projektu budowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Celem strategicznym tego projektu jest wzrost konkurencyjności województwa poprzez stworzenie warunków dla podnoszenia poziomu konkurencyjności, rozwoju instytucji wdrażających rezultaty badań naukowych i dokonujących transferu nowych technologii o poziomie high-tech do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
  Zarząd Województwa Lubelskiego chce wspólnie z ośrodkami naukowymi województwa wykreować Lublin jako ważny ośrodek innowacji i transferu technologii.
  Udział w Centrum zgłosił Oddział PAN i Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, wychodząc z inicjatywą aby jedną z jednostek Parku było Międzynarodowe Centrum Jakości Życia. W czasie wizyty Prezesa O/L PAN prof. J. Glińskiego i prof. R. Walczaka, czł. koresp. PAN w Urzędzie Marszałkowskim uzgodniono, że w ramach Oddziału PAN i w jego nowej siedzibie działałaby Rada Naukowa Parku.

   

  7 czerwca (czwartek)

  Inauguracyjne spotkanie Rady Naukowej kwartalnika "Eksploatacja i Niezawodność", wydawanego pod patronatem O/L PAN. W trakcie spotkania na wiceprzewodniczącego Rady Naukowej wybrano prof. Leszka Michalaka z Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki O/L PAN. Członkiem Rady Naukowej czasopisma jest prof. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN.

   

  7 czerwca (czwartek)

  Odbyła się III Sesja Naukowa "Fizyka w zastosowaniach". Organizatorem sesji była Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki Oddziału PAN w Lublinie oraz lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Obradom sesji przewodniczyli: z ramienia Komisji - prof. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN, przewodniczący Komisji; z ramienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego - prof. Stanisław Hałas, przewodniczący oddziału lubelskiego Towarzystwa. Gospodarzem spotkania był prof. Andrzej Niewczas - dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
  Sesja stanowiła forum wymiany informacji i nawiązywania współpracy pomiędzy często interdyscyplinarnymi zespołami naukowców.
  Podczas sesji wygłoszono następujące referaty: prof. Bohdan Adamczyk (UMCS) Echo-telefoniczny system korekcji mowy z perspektywy 40 lat; prof. Józef Kuczmaszewski (Politechnika Lubelska) Badania właściwości energetycznych warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych; prof. Jan Ryszard Dąbrowski (Politechnika Białostocka) Rozwój biomateriałów endoprotezoplastyki stawów człowieka; Dr Elżbieta Jartych (Politechnika Lubelska) Zastosowanie spektroskopii efektu Mössbauera w badaniu materiałów; Dr Zdzisław Wroński (UMCS) Oddziaływania plazma-powierzchnia ciała stałego.
  W trakcie obrad sesji do uczestników dotarła smutna informacja o śmierci Prezesa Oddziału PAN w Lublinie, prof. dr. hab. Zbigniewa Lorkiewicza, czł. rzecz. PAN. Zebrani chwilą ciszy oddali hołd zmarłemu.

   

  6 czerwca (środa)

  Nagle odszedł od nas Profesor Zbigniew Lorkiewicz, Prezes Oddziału lubelskiego PAN, Rektor UMCS w latach 1969-72. Uroczyste pożegnanie Profesora odbyło się w poniedziałek 11 czerwca w gmachu Rektoratu UMCS, następnie odbyły się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Więcej - w Aktualnościach.

   

  4-6 czerwca (poniedziałek-środa)

  Polska Akademia Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, przy poparciu Komitetu Badań Naukowych zorganizowały w Warszawie konferencję nt. Nauka Polska w Świetle Integracji z Unią Europejską. Główną tematyką konferencji było miejsce edukacji w strategii rozwoju Polski, na tle zmian zachodzących w świecie, prowadzących do powstania społeczeństwa informacyjnego, a także możliwe powiązanie badań naukowych z rozwojem gospodarczym. Omawiano także zagadnienia preferencyjnych kierunków badań i możliwości ich pozabudżetowego finansowania. Oddział lubelski PAN reprezentowali na konferencji Prof. Franciszek Tomczak, czł. koresp. PAN, oraz Prezes O/L PAN, Zbigniew Lorkiewicz.

   

  4 czerwca (poniedziałek)

  W Sali Audytoryjnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Kacą z Centrum Wirusologii i Immunologii PAN w Łodzi, który wygłosił wykład pod tytułem: "Aktywacja dopełniacza przez uropatogenne szczepy Proteus vulgaris". Spotkanie zorganizowały: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne oraz Komisja Biotechnologii PAN Oddziały w Lublinie.

   
  Powrót do góry
  Maj 2001

  24-25 maja (czwartek-piątek)

  W Warszawie odbyła się 95 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków PAN, z udziałem Prezesa Oddziału PAN w Lublinie Zbigniewa Lorkiewicza.

   

  24-25 maja (czwartek-piątek)

  W Politechnice Lubelskiej odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Chemii Plamy Niskotemperaturowej O/L PAN, na którym dr J.Ozonek przedstawił referat nt. "Model ozonatora jako przeciwprądowego wymiennika ciepła."

   

  16-19 maja (środa-sobota)

  W Brześciu odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. Koncepcje optymalizacji wykorzystania i ochrony zasobów naturalnych białoruskiego Polesia. Środowisko lubelskie reprezentowali na konferencji profesorowie Stanisław Radwan z Akademii Rolniczej w Lublinie i Florian Święs z UMCS w Lublinie, delegowani z ramienia Oddziału.

   

  16 maja (środa)

  W Poleskim Parku Narodowym miała miejsce Wyjazdowa Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Uczestnicy wysłuchali licznych referatów zatrzymując się w Nadrybiu, Kulczynie (Krowie Bagno), Wojciechowie (Bagno Bubnów) i w Woli Wereszczyńskiej (jezioro Moszne). Wyjazdowa Rada Wydziału zakończyła się ogniskiem nad jeziorem Zagłębocze. Oddział lubelski PAN reprezentował Prezes O/L PAN Zbigniew Lorkiewicz.

   

  13 maja (niedziela)

  W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa J.E.Ks.Bp. Stanisławowi Dziwiszowi, sekretarzowi Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Oddział lubelski PAN reprezentowali Prezes O/L PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz oraz O.prof. M. Krąpiec, czł. rzecz. PAN.

   

  11 maja (piątek)

  W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki Oddziału PAN w Lublinie. Gospodarzami spotkania byli płk pil. dr Janusz Ziółkowski - Dziekan Wydziału Lotnictwa oraz płk prof. dr hab. inż. Marek Orkisz - Kierownik Katedry Techniki Lotniczej. W sesji uczestniczyli członkowie lubelskiego Oddziału PAN: prof. Zbigniew Lorkiewicz - prezes, prof. Jan Gliński - wiceprezes, oraz prof. Leszek Malicki, i prof. Ryszard Walczak - przewodniczący Komisji. Prezes Oddziału prof. Zbigniew Lorkiewicz wręczył nominacje nowo przyjętym członkom Komisji: prof. dr. hab. inż. Janowi Dąbrowskiemu (Politechnika Białostocka), prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Drzymale (AGH - Kraków), prof. dr. hab. Władysławowi Rudzińskiemu (UMCS), prof. dr. hab. Tomaszowi Trojanowskiemu (AM w Lublinie), prof. dr. hab. Karolowi Wysokińskiemu (UMCS), dr. hab. inż. Józefowi Kuczmaszewskiemu, prof. Politechniki Lubelskiej, dr. hab. inż. Jerzemu Lipskiemu, prof. PL w Lublinie, dr. hab. inż. Markowi Opielakowi, prof. PL w Lublinie, dr. hab. inż. Józefowi Sawie (AR w Lublinie), dr. inż. Grzegorzowi Bartnikowi (AR w Lublinie), dr. inż. Tomaszowi Klepce (PL), dr. inż. Dariuszowi Mazurkiewiczowi (PL). Dziekan Wydziału Lotnictwa płk pil. dr Janusz Ziółkowski przedstawił historię Szkoły i zaprezentował system szkolenia uczelni, a mjr dr inż. Andrzej Rypulak zapoznał słuchaczy z problemami systemów optoelektronicznych współczesnych statków powietrznych. Po części seminaryjnej gospodarze spotkania zaprezentowali także posiadane zaplecze dydaktyczne. Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili zarówno poziom prezentacji seminaryjnej, organizację i wyposażenie bazy dydaktycznej, jak również gościnność władz uczelni.

   

  10 maja (czwartek)

  W Warszawie miała miejsce Sesja Plenarna Wydziału Nauk Biologicznych PAN. Udział w niej wziął Prezes O/L PAN.

   

  9 maja (środa)

  Z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie w sali kolumnowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS miało miejsce spotkanie z Prof. dr. hab. Lesławem Badurą z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił referat pt. "Oddziaływanie metali ciężkich na mikroorganizmy".

   
  Powrót do góry
  Kwiecień 2001

  26 kwietnia (czwartek)

  Na zaproszenie lubelskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Komisji Biotechnologii PAN w sali kolumnowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyło się spotkanie z dr hab. Barbarą Chyrowicz SSpS z Katedry Etyki Szczegółowej KUL która wygłosiła wykład pod tytułem: "Genom - etyczne refleksje".
  Więcej - w Aktualnościach.

   

  24 kwietnia (wtorek)

  Komisja Filozoficzno-Przyrodnicza Oddziału PAN w Lublinie i Wydział Filozofii UMCS były organizatorami dziewiątej z kolei dyskusji panelowej Przestrzeń we współczesnej nauce, która odbyła się w sali obrad Rady Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Zygmunt Bauman z University of Leeds (O wzlocie i upadku przestrzeni), dr Andrzej Pleszczyński z UMCS (Przestrzeń polityczna w średniowieczu), dr Mariusz Wojewoda, Uniwersytet Śląski (Metafora miasta w myśleniu kartezjańskim), dr Mirosław Haponiuk z UMCS (Przestrzeń teatralna), dr Zofia Majewska z UMCS (Przestrzeń w malarstwie kubistycznym), mgr inż. Adam Wójcik (Przestrzeń a architektura), dr Andrzej Staszczak z UMCS (Teorie pola a hierarchiczny mikroświat), dr Grzegorz Nowak z UMCS (Przestrzenie biologii teoretycznej), prof. dr hab. Stefan Symotiuk z UMCS (Przestrzeń a cywilizacja). Na zdjęciu gość z Wielkiej Brytanii, prof. Z. Bauman.

   

  11 kwietnia (środa)

  Na zaproszenie O/L PAN i Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych AM, w Auli BiNOZ UMCS wykład wygłosił Dr n. med. Robert Palusiński z Katedry Chorób Wewnętrznych i Instytutu Medycyny Molekularnej Uniwersytetu Teksańskiego w Houston, USA. Wykład poświęcony był badaniom nad biologią ściany tętniczej.

   

  3 kwietnia (wtorek)

  Prezes O/L PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Lubelskich, które odbyło się w Akademii Rolniczej w Lublinie, której to uczelni rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Kolegium.

   
  Powrót do góry
  Marzec 2001

  30 marca (piątek)

  W sali seminaryjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS odbyła się VII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie. Zatwierdzono powołanie komisji: Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Eugeniusza Krasowskiego (więcej informacji oraz skład Komisji podajemy w dziale WYDARZENIA Biuletynu 6), oraz Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, której przewodniczyć będzie prof. dr hab. Michał Łesiów, UMCS, w składzie: dr hab. Jan Adamowski, prof. UMCS, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS), prof. dr hab. Dmytro Buczko (Uniwersytet w Tarnopolu- profesor gościnny w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL), dr hab. Feliks Czyżewski, prof. UMCS, prof. dr hab. Paweł Hrycenko (profesor gościnny w Zakładzie Filologii Ukraińskiej UMCS), dr Tadeusz Karabowicz (UMCS), prof. dr hab. Michał Łesiów (emerytowany profesor UMCS), dr hab. Władysław Makarski, prof. KUL, prof. dr hab. Florian Nieuważny (emerytowany profesor UW, UMCS), dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL, prof. dr hab. Jerzy Święch (UMCS), dr hab. Józef Kość, prof. UMCS.
  Zgodnie z tradycją wybitni uczeni z naszego regionu prezentowali swój dorobek naukowy. Tym razem byli to: prof. dr hab. Władysław Rudziński z Zakładu Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UMCS, oraz prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński z Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS.
  Odbyło się także posiedzenie Prezydium O/L PAN.

   

  26 marca (poniedziałek)

  Prof. Marcel de Boodt, czł. zagr. PAN z Uniwersytetu Ghent w Brukseli, odwiedził Oddział PAN w Lublinie. Prof. de Boodt, dr h.c. AR w Lublinie, od wielu lat ściśle współpracuje z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie w zakresie nowoczesnych metod rekultywacji gleb zdegradowanych przez przemysł.

   

  16 marca (piątek)

  Ukazał się kolejny (7-my) numer kwartalnika "Eksploatacja i Niezawodność", wydawanego pod patronatem Oddziału Lubelskiego PAN. Numer ten jest poświęcony w całości Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN Oddział w Lublinie.

   

  15 marca (czwartek)

  W auli im. Kard. Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Panu Profesorowi Giovanniemu Reale z Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. Oddział lubelski PAN reprezentowali O. prof. Mieczysław A. Krąpiec, czł. rzecz. PAN, oraz Prezes Zbigniew Lorkiewicz, czł. rzecz. PAN.

   

  13 marca (wtorek)

  W ramach obchodów 10-lecia Lubelskiej Fundacji Rozwoju 13 marca 2001 w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się I Forum Innowacji i Transferu Technologii. Honorowy patronat nad imprezą objęli Minister Gospodarki Janusz Steinhoff, Wojewoda Lubelski Waldemar Dudziak, oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski. Polską Akademię Nauk na Forum reprezentował prof. dr hab. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN.
  Więcej - w Aktualnościach.

   
  Powrót do góry
  Luty 2001

  Ukazał się kolejny (6-ty) numer kwartalnika "Eksploatacja i Niezawodność", wydawanego pod patronatem Oddziału Lubelskiego PAN.

   
  Powrót do góry
  Styczeń 2001

  29 stycznia (poniedziałek)

  W Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN z udziałem Prezesa O/L PAN.

   

  11 stycznia (czwartek)

  W Pałacu Czartoryskich, Pl. Litewski 2 w Lublinie - siedzibie LTN - Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddziały w Lublinie oraz Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie zorganizowały spotkanie z prof. dr hab. Leszkiem Kaczmarkiem, z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, który wygłosił referat pod tytułem: "Regulacja genów w procesach uczenia się".

   

  9 stycznia (wtorek)

  Sekretarz naukowy Sekcji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej dr J.J.Wolińska wygłosiła referat na University of Louisville Department of Chemistry nt. "Ozone and its applications in Poland."

   

  9 stycznia (wtorek)

  Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddziały w Lublinie oraz Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie zorganizowały spotkanie z prof. dr hab. Adamem Jaworskim z Centrum Mikrobiologii i Wirusologii w Łodzi, który wygłosił referat pod tytułem: "Biologia i genetyka prątka gruźlicy". Spotkanie odbyło się w auli Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie.

   
  powrót do góry
  2000
  Grudzień 2000

  14-15 (czwartek-piątek)

  Członkowie lubelskiego oddziału PAN uczestniczyli w Warszawie w obradach 94. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

   

  5 (wtorek)

  Lubelski oddział PAN współorganizował ósmą dyskusję panelową Przestrzeń we współczesnej nauce. Referaty głosili: dr Henryk Wiewiórkowski z UMCS (Przestrzeń proksemiczna), prof. Roman Tokarczyk z UMCS (Przestrzenie sal sądowych), prof. Józef Szymański z UMCS (Przestrzeń a historia), dr. hab. Teresa Pękala z UMCS (Początki nowoczesnej przestrzeni malarskiej), dr. hab. Józef Piłat z IFiS w Warszawie (Głębia w widzeniu), dr Arkadiusz Dudziak (Przestrzenie medialne), prof. M. Jałochowski z UMCS (Powierzchnia kryształu w przestrzeni rzeczywistej i w przestrzeni odwrotnej), prof. Krzysztof Pomorski z UMCS (Egzotyczne kształty w architekturze świata), prof. Ewa Borowiecka (Przestrzeń w sztukach i w estetyce).

   
  Powrót do góry
  Listopad 2000

  29 (środa)

  Komisja Biotechnologii oddziału lubelskiego PAN zorganizowała prelekcję prof. Magdaleny Fikus (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) i prof.Anny Skorupskiej (Zakład Mikrobiologii Ogólnej UMCS w Lublinie) nt. Konsekwencje poznania genomów.

   

  23 (czwartek)

  Prof.. Wacław Szybalski z Uniwersytetu Wisconsin, członek zagraniczny PAN, wieloletni przyjaciel lubelskich biologów, odebrał honorowy doktorat Akademii Medycznej w Gdańsku.

   

  17 (piątek)

  W sali konferencyjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS odbyła się VI Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Lubelskiego PAN.
  Zgodnie z tradycją wybitni uczeni z naszego regionu prezentowali swój dorobek naukowy. Tym razem byli to profesorowie Akademii Rolniczej w Lublinie: Zdzisław Gliński i Marian Budzyński.

   

  14 ( wtorek)

  Prezydium lubelskiego oddziału PAN powołało Komisję Naukowo-Problemową Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa.
  21 grudnia członkowie komisji wybrali prof.hab. inż. Eugeniusza Krasowskiego przewodniczącym, dr. hab. inż. Wiesława Piekarskiego wiceprzewodniczącym i dr. hab. inż. Zbigniewa Burskiego sekretarzem.

   

  6-7, (poniedziałek-wtorek)

  W KUL i na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbyła się druga część Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Jej ekumeniczny wymiar podkreśliło wręczenie trzech honorowych doktoratów KUL. Odebrali je naczelny rabin Rzymu Elio Toaff, prawosławny patriarcha Rumunii Teoktyst Arapasu i kard. William Keeler z najstarszej katolickiej diecezji USA, Baltimore.Więcej w Komunikatach

   
  Powrót do góry
  Październik 2000

  27 ( piątek)

  Prezes O/L PAN uczestniczył w uroczystości nadania dwóch honorowych doktoratów UMCS. Uniwersytet przyznał je Jerzemu Giedroyciowi, redaktorowi paryskiej "Kultury" i premierowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence. Doktorat dla Redaktora Giedroycia odebrał Marek Krawczyk, prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Jerzy Giedroyc zmarł we wrześniu.
  Przed uroczystością premier Ukrainy i rektorzy odsłonili na Gmachu Filharmonii w Lublinie tabliczkę "Europejskie Kolegium Polsko-Ukraińskie". Działalność dydaktyczną kolegium rozpocznie w październiku 2001 roku

   

  24 ( wtorek)

  W sali seminaryjnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS odbyła się polsko-ukraińska konferencja nt. Transformacja ekonomiczna w kierunku gospodarki wolnorynkowej w Polsce i na Ukrainie. Referaty głosili profesorowie M.Dolisznij (Procesy transformacji ekonomicznej Ukrainy w kontekście integracji europejskiej), W.Welfe (Wzrost gospodarczy Polski w okresie transformacji wraz z analizami symulacyjnymi do roku 2010), O.Karawański (Obecny stan potencjału naukowego regionu i możliwości jego wykorzystania w warunkach zmieniających się procesów ekonomicznych), F.Tomczak (Uwarunkowania transformacji ekonomicznej: przykład rolnictwa rodzinnego), I.Dutczak (Aspekty regionalnej polityki naukowo-technologicznej), H.Chołaj (Osiowa problematyka transformacji systemowej), ks. L.Dyczewski (Kultura symboliczna i społeczna czynnikiem rozwoju i stabilizacji gospodarki). ;

   

  20-21 (piątek-sobota)

  Z udziałem ok. 70 uczonych z Polski w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja nt. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Sesję organizowali: oddział lubelski PAN, Akademia Rolnicza w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Poleski Park Narodowy.
  Lubelski oddział PAN opracował redakcyjnie i przygotował do druku streszczenia referatów. 

  6 (piątek)

  Odbyło się posiedzenie Prezydium oddziału lubelskiego PAN. M.in. powołano przy oddziale lubelskim PAN Komisję Filozoficzno-Przyrodniczą w składzie: profesorowie Stefan Symotiuk (UMCS), Wiesław Kamiński (UMCS), Jan Rayss (UMCS), Teresa Wawrzynowicz (Akademia Medyczna), Tadeusz Szkołut (UMCS), Leszek Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński), dr Grzegorz Nowak (UMCS) i dr Zenon Roskal (KUL). 

  Powrót do góry

  Wrzesień 2000

  Ukazał się 2 numer Zeszytów Naukowych O/L PAN zawierający materiały z dwóch konferencji naukowych: Mechanisms of Cadmium Activity oraz Ecology of the Polish-Ukrainian Border Area, które odbyły się w 1998 i 1999 roku. 

   

  25-30 (poniedziałek-sobota)

  Na Uniwersytecie w Wilnie prezentowano polskie książki naukowe. Podobnie jak podczas ubiegłorocznej wystawie we Lwowie, w Wilnie nie zabrakło też książek wydanych przez PAN. Po wystawie wszystkie tytuły ofiarowano Bibliotece Uniwersytetu w Wilnie 

   

  18 (poniedziałek)

  W ramach działań oddziałowej Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej zagraniczny członek komisji prof. Chobei Yamabe z Saga (Japonia) wygłosił w Lublinie wykład nt. Electrical Discharge in Foaming System.  

   

  15-17 (piątek-niedziela)

  W KUL i kilku innych miejscach Lublina odbył się Kongres Kultury Chrześcijańskiej z udziałem luminarzy nauki i kultury. Abp Józef Życiński uznał kongres za najważniejsze wydarzenie w archidiecezji lubelskiej w 2000 roku.
  Więcej w Komunikatach 

   

  10-13 (niedziela-środa)

  W Nałęczowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa silników spalinowych KONES 2000. Nad sesją zorganizowaną przez Instytut Lotnictwa w Warszawie i Politechnikę Lubelską patronat objął Komitet Badań Naukowych i lubelski oddział PAN.

   

  10-13 (niedziela-środa)

  Przewodniczący oddziałowej Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej prof. Iwo Pollo z Politechniki Lubelskiej przewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu międzynarodowego sympozjum "grupy Hakone" w Greifswaldzie (RFN) nt. International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry.
  Zagraniczny członek komisji prof. Satiko Okazaki (Uniwersytet Sophia w Tokio) i prof. Iwo Pollo (Politechnika Lubelska) odebrali dyplomy i medale im. Rudolfa Seeligera w uznaniu ich zasług dla rozwoju chemii plazmy w wyładowaniach elektrycznych (in Würdigung seines wissenschaftlichen Beitrages zur Plasmachemie in Gasenentladunegen bei Atmosphärendruck).

  Powrót do góry 

  Lipiec-Sierpień 2000

  3-7 lipca

  Odbyło się w Lublinie i Krakowie polsko-izraelskie sympozjum nt. Aktualne trendy badawcze w fizykochemii zjawisk międzyfazowych.
  Było to spotkanie bilateralne naukowców obu krajów pracujących w dziedzinie fizykochemii powierzchni. Ze strony polskiej organizatorem był prof. Władysław Rudziński z UMCS, a ze strony izraelskiej inicjatywę pilotował prof. Mordechai Folman, urodzony i wykształcony w Polsce, a znany w Izraelu jako organizator i lider środowiska fizykochemii powierzchni w TECHNION - pierwszej i wciąż najbardziej prestiżowej uczelni Izraela.
  Więcej w Aktualnościach

  12 lipca (środa)

  Pod auspicjami oddziałowej Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej odbyło się spotkanie z prof. Pawłem Kozłowskim z Uniwersytetu stanu Kentucky w Louisville (USA), poświęcone metodom kształcenia w uczelniach amerykańskich i polskich.

  Lubelski oddział PAN przygotował pierwszy numer Zeszytów Naukowych zawierający materiały z konferencji Stres w badaniach biologicznych i medycznych, która odbyła się 10-11 grudnia 1999 roku w Lublinie. Zeszyty pod redakcją profesorów: Zbigniew Lorkiewicz, Teresa Jakubowicz, Anna Skorupska. 

  Powrót do góry

  Czerwiec 2000

  1 ( czwartek)

  Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki przy oddziale PAN w Lublinie zorganizowała konferencję nt. Fizyka w zastosowaniach. Referaty głosili: prof. Marek Malicki z Instytutu Agrofizyki PAN (Zastosowanie impulsu napięcia elektrycznego w monitoringu statusu wody w glebie), płk. Prof. Marek Orkisz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (Ekologiczne uwarunkowania rozwoju konstrukcji lotniczych silników turbinowych), prof. Bogdan Adamczyk z UMCS (30 minut o Zakładzie Fizyki Stosowanej), dr Tomasz Durakiewicz z UMCS (Izotopy stabilne w badaniu czertów i zębów dinozaurów), mgr Barbara Raczek z UMCS (Emisja dwutlenku węgla w procesie mówienia osób jąkających się i mówiących płynnie), mgr Waldemar Suszyński z UMCS (metody akustyczne w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy), dr Józef Dąbek z UMCS (Klastery gazowe).
  Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki działa od czerwca 1999 roku. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. Stanisław Hałas z UMCS a od marca 2000 roku prof. Ryszard Walczak z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie 

  Powrót do góry

  Maj 2000

  31 (środa)

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach świętował w Sali Lustrzanej Pałacu Czartoryskich jubileusz 50-lecia. Tradycje tej znanej placówki naukowej są jednak znacznie starsze. Już w połowie XIX wieku Puławy stały się głównym ośrodkiem nauk rolniczych na ziemiach polskich.
  W 1862 roku powstał tu Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny. Wówczas władze carskie zlikwidowały w Marymoncie pod Warszawą Instytut Gospodarstwa Wiejskiego. Siedem lat później w uczelni puławskiej zlikwidowano wydziały politechniczne; okrojoną placówkę nazwano Instytutem Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Pracowali tu wybitni polscy i rosyjscy uczeni, jak Konstanty Malewski, Aleksander Karpiński, Antoni Zieliński, Wasyl Dokuczajew, Konstanty Glinka, Piotr Barakow, Mikołaj Sibircew.
  Podczas I wojny śwaitowej, w 1917 roku za zgodą władz austriackich powołano w Puławach Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Pracowali w nim m.in. Emil Godlewski, Tadeusz Mieczyński, Jan Tomaszewski, Henryk Malarski, Stanisław Minkiewicz, Jan Dybowski, Lucjan Kaznowski, Jadwiga Ziemięcka.
  Po II wojnie, w 1950 roku, instytut podzielono na kilka samodzielnych jednostek resortowych.
  IUNG powstał w 1956 roku a jego pierwszym dyrektorem był prof. Anatol Listowski. 

   

  29 (poniedziałek)

  Lubelski oddział PAN był gospodarzem spotkania z dr. Rainerem Geroldem z Komisji Europejskiej w Brukseli. Dr Gerold zapoznał się z lubelskim środowiskiem naukowym. Opracuje raport dla Komisji Europejskiej. W przypadku pozytywnej oceny, Lublin może liczyć na pomoc przy utworzeniu Międzynarodowego Centrum Jakości Życia.

  Wizyta Rainera Gerolda, dyrektora Komisji Europejskiej ds. Jakości Życia.

   

  12 (piątek)

  W Załuczu Starym koło Urszulina podpisano dokumenty dotyczące powołania pod patronatem UNESCO Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. W prace zaangażowany jest Instytut Agrofizyki PAN i lubelski oddział PAN. 

  Powrót do góry

  Kwiecień 2000

  13 (czwartek)

  Prof. Andrzej Jerzmanowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN wygłosił wykład pt. Histon H1 - nowe oblicze dawno znanego białka. Wykład zorganizowały wspólnie O/L PAN, Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Biochemiczne.  

  Powrót do góry

  Marzec 2000

  30 (czwartek)

  We Lwowie odbyła się polsko-ukraińska konferencja nt. Problemy regulowania zatrudnienia i problemy bezrobocia na regionalnym rynku pracy. Seminarium zorganizował lubelski oddział PAN i Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 

   

  15 (środa)

  Przy współudziale lubelskiego oddziału PAN odbyła się już siódma interdyscyplinarna sesja z cyklu Przestrzeń we współczesnej nauce

   

  10 (piątek)

  Podczas Zgromadzenia Ogólnego O/L PAN swoją naukową sylwetkę prezentował prof. Jerzy Święch z UMCS. Na poprzednich spotkaniach autoprezentacji naukowej dokonali prof. Kazimierz Goebel z UMCS i prof. Tomasz Trojanowski z Akademii Medycznej. 

   

  7 (wtorek)

  Prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład nt. Mechanizmy regulacji replikacji DNA i ekspresji genów bakteriofaga lambda. Spotkanie orgaznizował O/L PAN wspólnie z Polskim Towarzystwem Genetycznym i Polskim Towarzystwem Biochemicznym. 

  Powrót do góry

  Luty 2000

  Prof. Jan Gliński, dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN i wiceprezes lubelskiego oddziału PAN zostaje członkiem sekcji Earth & Cosmic Sciences Akademii Europejskiej w Londynie.

   
  Powrót do góry
  Styczeń 2000

  28 (piątek)

  Prof. Jan Rayss, chemik z UMCS mówił o historii i dniu dzisiejszym światłowodów. Lublin jest wiodącym ośrodkiem badawczym w dziedzinie światłowodów. Badania zainicjował w 1975 w Zakładzie Chemii Fizycznej UMCS prof. Andrzej Waksmundzki, zmarły przed kilkoma miesiącami wybitny uczony. W 1998 roku lubelscy uczeni pracujący nad światłowodami otrzymali Nagrodę Przewodniczącego KBN, zwaną popularnie polskim Noblem.
  Spotkanie z prof. Rayssem w gmachu Wydziału BiNoZ zorganizował lubelski oddział PAN. 

   

  21 (piątek)

  Lubelski Oddział PAN zorganizował w Wydziale BiNoZ UMCS spotkanie z prof. Andrzejem Kokowskim, archeologiem z UMCS. Prof. Kokowski jest autorytetem w dziedzinie kultury Gotów, zamieszkujących w III i IV wieku Kotlinę Hrubieszowską. Od 20 lat prowadzi badania na tych terenach. 

   

  powrót do góry
  1999
  Grudzień'99

  10-11 (piątek i sobota)

  Stres w badaniach biologicznych i medycznych to temat środowiskowej konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polską Akademię Nauk oddział w Lublinie. Dwie sesje referatowe i sesja posterowa odbyły się w gmachu BiNoZ UMCS.

   

  7 (wtorek)

  W Warszawie odbywa się Prezydium PAN, w którym uczestniczy prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz.

   
  Powrót do góry
  Listopad'99

  25 (czwartek)

  W sali seminaryjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii odbyła się IV Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie. Działalność oddziału w ostatnim półroczy omówił prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes O/L Lublin. Wiceprezes, dyrektor Instytutu AgrofizykiPAN prof. Jan Gliński poinformował o dotychczasowych ustaleniach w sprawie powołania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Prof. Krystyna Kostankiewicz z Instytutu Agrofizyki PAN przedstawiła ideę utworzenia Międzynarodowego Centrum Jakości Środowiska i Żywności i Ochrony Zdrowia. Rozważano możliwości usytuowania go w obiektach na Felinie. Zgodnie z tradycją zgromadzeń ogólnych nastąpiła też autoprezentacja drogi naukowej jednego z wybitnych uczonych naszegośrodowiska. Podczas zgromadzenia wiosennego swój dorobek przedstawiał prof. Kazimierz Goebel, matematyk, na zgromadzeniu jesiennym prof. Tomasz Trojanowski, neurochirurg. Podczas sesji omówiono też prace dwóch istniejących komisji oddziałowych (Chemii Plazmy Niskotemperaturowej i Fizyki Stosowanej) oraz możliwości utworzenia trzeciej, Oddziałowej Komisji Biotechnologii. Działania organizacyjne podjęły prof. Teresa Jakubowicz i prof. Anna Skorupska.

   

  18 (czwartek)

  Prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz uczestniczy w otwarciu wielkiej wystawy polskiej książki naukowej we Lwowie. PAN i Instytut Agrofizyki PAN przekazały na tę wystawę liczne książki i inne publikacje naukowe. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie prezentowało się 36 polskich oficyn akademickich. Stronę polską reprezentował UMCS.

   

  16 (wtorek)

  Nasz oddział zorganizował konferencję naukową nt. Kadm - jego toksyczność i mechanizmy jej modyfikacji. Referat Wpływ kadmu na aparat fotosyntetyczny roślin wyższych głosi prof. Zbigniew Krupa (UMCS), Mechanizmy toksyczności kadmu prof. Zofia Tynecka (Akademia Medyczna), Produkcja fitochelatyn u glonów jako reakcja na pobieranie kadmu prof. Tadeusz Skowroński (Instytut Ekologii PAN), Składniki glebowe - czynniki modyfikujące toksyczność i biodostępność prof. Ewa Kurek (UMCS). Konferencja w Wydziale BiNoZ UMCS zgromadziła ok. 50 osób.

   

  8-9 (poniedziałek-wtorek)

  W Toruniu odbywa się wyjazdowe spotkanie Prezydium PAN, w którym uczestniczy prezes lubelskiego oddziału prof. Zbigniew Lorkiewicz.

   

  4 (czwartek)

  Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na dotarcie do Lublina dr. Etienne Magnienowi, przedstawicielowi Dyrekcji Generalnej XII Komisji Europejskiej w Brukseli. Dr Magniena zaprosili prof. Janusz Hanzlik, kierownik I Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej i prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes O/L PAN. Planowano, że dr Magnien wygłosi referat i zapozna się z badaniami prowadzonymi w AM (dotyczącymi profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia), UMCS i AR (z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, mikrobiologii) oraz puławskim PIWet.W zastępstwie dr. Magniena tajniki programów UE dostępnych dla uczonych wyjaśniał dr inż. Andrzej Stępniewski z Instytutu Agrofizyki PAN.

   
  Powrót do góry
  Październik'99

  23 (sobota)

  W UMCS odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Największa lubelska uczelnia tradycyjnie przeprowadza ją 23 października. Data ta wiąże się z dniem powołania do życia uniwersytetu. Na tej uroczystości Polską Akademię Nauk reprezentowali profesorowie Jan Gliński, wiceprezes O/L PAN i Zbigniew Lorkiewicz, prezes O/L PAN.

   

  17 (niedziela)

  Prezes PAN prof. Mirosław Mossakowski i prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz uczestniczyli w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na KUL. Wśród dostojnych gości są liczni rektorzy polskich uczelni, dyplomaci m.in. z Rosji, Francji, Niemiec, Słowacji, Irlandii i Rumunii, senatorowie i posłowie, dostojnicy Kościołów katolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego. Wielkie brawa otrzymał biskup płocki ks. prof. Stanisław Wielgus, rektor KUL w latach 1989-1998. Jak poinformował ks. prof. Andrzej Szostek, rektor KUL, prof. Stefan Sawicki z tegoż uniwersytetu został członkiem zwyczajnym PAU.

   

  15 (piątek)

  Prof. Göran Rystad z Uniwersytetu w Lund, członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Literatury, Historii i Zabytków Starożytności wygłosił w sali konferencyjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii BiNoZ wykład dla lubelskich historyków nt. In Quest of Trade and Security - The Baltic Power Politics in the 17th Century. Prof. Rystad przyjechał do Lublina w ramach obchodów Dni Szwecji. Jest znawcą międzynarodowej historii XX wieku oraz szwedzkiej i europejskiej historii wieku XVII. Jedna z córek prof. Görana Rystada wyszła za mąż za Polaka, absolwenta krakowskiej ASP

   

  9 (sobota)

  W 2000 roku obszary Polesia polskiego, białoruskiego i ukraińskiego mogą stać się Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery Polesie Zachodnie. Tytuł ten nadaje UNESCO. Jak wyjaśnia dyrektor Poleskiego Parku Narodowego dr Dariusz Piasecki, utworzenie międzynarodowego rezerwatu jest podniesieniem rangi terenów, które już są chronione. W Okunince nad Jeziorem Białym k. Włodawy spotkali się przedstawiciele Białorusi, Polski i Ukrainy na dyskusji dotyczącej przyszłości Polesia. Ze strony PAN uczestniczyli w niej profesorowie Jan Gliński, Zbigniew Lorkiewicz i Ryszard Walczak.

   

  8 (piątek)

  Oddział lubelski PAN zainaugurował cykl konferencji integracyjnych. W pierwszym spotkaniu w sali audytoryjnej Wydziału BiNoZ UMCS swoimi wynikami dzieliły się dwa zespoły uczonych: profesor wie Jacek Kuźmak (PIWet Puławy), Martyna Kandefer Szerszeń i Anna Skorupska (obie UMCS) mówili nt. diagnozowania i patogenezy zakażeń retrowirusem bydła oraz dr Anna Kwaśniewska (Akademia Medyczna) i prof. Anna Tukiendorf (UMCS) nt. roli antyoksydantów w patogenezie choroby wirusowej.

  Powrót do góry

  Wrzesień'99

  13 (poniedziałek)

  Prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz spotkał się z marszałkiem województwa lubelskiego Arkadiuszem Bratkowskim. Uczestniczy w opracowaniu dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego. Prof. Lorkiewicz pracuje w zespole Szkolnictwa wyższego i nauki, którym kieruje rektor UMCS, prof. Marian Harasimiuk.
   

  7-10 (wtorek - piątek)

  W tych dniach Lublin jest światowym centrum gleboznawstwa. W UMCS odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gleboznawców nt. Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów i Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Obu imprezom patronowała Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych. Do Lublina zjechało ponad czterystu uczonych, specjalistów nauki o glebie i dziedzin pokrewnych.

  Wśród gości był prof. Winfried E.H. Blum, sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych.

  Jak stwierdził prof. Ryszard Dębicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, z glebą łączy nas wszystko: - Bez gleby nie ma życia, bez życia nie ma gleby.

  Prof. Dębicki uważa, że choć gleba ma znaczenie fundamentalne, gleboznawcom trudno się przebić. - Według naukowców, niedocenianie gleby wynika z tego, że w porównaniu do wody czy powietrza nie jest ona dostrzegalna wizualnie, jest niejednorodna, brudna, kojarzy się z celem ostatecznym człowieka, czyli ze śmiercią.

  Podobne uwagi czyni prof. Piotr Skłodowski, prezes Polski Towarzystwa Gleboznawczego. Zaś prof. Winfried Blum zwraca uwagę na to, że gleba jest istotnym czynnikiem wpływającym na długość i jakość życia człowieka, o czym ludzie zdają się często nie wiedzieć.

  Podczas dwóch pierwszych dni odbywały się sesje plenarne, zaś w czwartek i piątek konferencje terenowe (m.in. w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie).

  - To także okazja do szerszego rozpropagowania często niedocenianych a niezwykle atrakcyjnych terenów obfitujących w ciekawą historię i niespotykany materiał badawczy - wyjaśnia prof. R. Dębicki.

  Jednym z ważnych punktów obrad była dyskusja nad dokumentem Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Gleb. Projekt dokumentu opracowano w Tutzing w Niemczech w 1998 roku. W wersji polskiej konwencję zredagowali profesorowie Ryszard Dębicki i Jan Gliński.

  Tę wielką imprezę zorganizował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Zakład Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi UMCS i Instytut Agrofizyki PAN. Honorowy patronat objęli rektorzy UMCS, profesorowie Marian Harasimiuk i Kazimierz Goebel, natomiast honorowy protektorat marszałek województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski i wojewoda lubelski Krzysztof Michalski.

  Powrót do góry
   

  Sierpień'99

  1 (niedziela)

  W Płocku odbywa się ingres do katedry biskupa Stanisława Wielgusa. W latach 1989-1998 ks. prof. Stanisław Wielgus był rektorem KUL. Konsekracji dokonał Prymas Polski kard. Józef Glemp, współkonsekrowali metropolita lubelski abp Józef Życiński, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyki i abp szczecińsko-kamieński Zygmunt Kamiński, poprzednik bp. Wielgusa w diecezji płockiej. W uroczystości uczestniczyli liczni goście z Lublina, środowisko naukowe reprezentowali m.in. Senat KUL z rektorem ks. prof. Andrzejem Szostkiem, prezes O/L PAN Zbigniew Lorkiewicz, rektor UMCS prof. Kazimierz Goebel, rektor AM w Lublinie prof. Zdzisław Kleinrok, rektor Politechniki Lubelskiej Kazimierz Szabelski. Imiennie zaproszeni goście zostali podjęci obiadem w budynkach płockiego seminarium duchownego.

  Nowy biskup płocki zachowuje kontakty z Lublinem, na KUL nadal prowadzi seminaria i wykłady monograficzne. Prezes O/L PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz podkreśla, że ks. prof. Stanisław Wielgus bardzo przyczynił się do integracji lubelskiego środowiska naukowego i pomagał młodemu oddziałowi PAN w jego działalności.

  Powrót do góry

  Lipiec'99

  20 (wtorek)

  Codzienna prasa donosi o wynikach badań zespołu dr. Jacka Wierzchosia z uniwersytetu w Leridzie: w marsjański meteorycie odkrył slady aktywności biologicznej. Dr Jacek Wierzchoś, dyrektor na uniwersytecie w Leridzie, od 1982 roku do połowy lat 90. był pracownikiem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
   

  9 (piątek)

  Po raz trzeci w tym roku zebrała się Komisja Chemii Plazmy Niskotemperaturowej działająca przy lubelskim oddziale PAN. Referat Atmospheric pressure glow plasma application for surface treatment of woolen textiles" głosiła prof. Satiko Okazaki, honorowy członek Komisji.

  Powrót do góry
   

  Czerwiec'99

  29 (wtorek)

  W Instytucie Agrofizyki PAN na Felinie zebrało się Prezydium O/L PAN: prezes Oddziału prof. Zbigniew Lorkiewicz, wiceprezes prof. Jan Gliński a także: prof. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN, Ewa Puła, główna księgowa Instytutu Agrofizyki PAN i Marek Rozmus, pracownik O/L PAN.

  Spotkanie poświęcono głównie konieczności ograniczeń finansowych działalności Oddziału, wynikających ze znacznie mniejszego niż planowano przydziału środków finansowych. (Projekt preliminarza wydatków O/L PAN w roku 1999 przewidywał sumę 111.365 zł, Kancelaria PAN przyznała 60.000 zł). W tej sytuacji redukcje wydatków dotyczą: współpracy O/L PAN z zagranicą (zrezygnowano z organizacji jednej konferencji międzynarodowej i jednego spotkania z przedstawicielami Zachodniego Centrum NAN Ukrainy; zmniejszono planowane koszty uczestnictwa Oddziału w listopadowej wystawie polskiej książki naukowej we Lwowie), kosztów wydawniczych ("Biuletynu Informacyjnego"; zrezygnowano też z wydania folderu O/L PAN, który w zamierzeniu miał być promocyjną "wizytówką" Oddziału), obsługi finansowo-księgowej (z połowy do czwartej części etatu). Zmniejszono też o połowę środki przewidziane na dalsze (choć nadal podstawowe) wyposażenie biura O/L PAN.

  Podczas spotkania Prezydium O/L PAN omawiano także projekt umowy pomiędzy Akademią a Instytutem Agrofizyki PAN dotyczący prac zleconych wykonywanych przez Instytut na rzecz oddziału lubelskiego PAN.
   

  28 (poniedziałek)

  W sali konferencyjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału BIZON UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej przy Oddziale PAN w Lublinie. Dr hab. inż. Danuta Stryczewska (Katedra Podstaw Elektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej) wygłosiła wykład nt. "Układy zasilania reaktorów plazmy niskotemperaturowej".

  Na wniosek przewodniczącego komisji prof. Iwo Pollo, dokoopotowano w skład komisji prof. Wiesława Żyrnickiego z Politechniki Wrocławskiej, prof. J. Tyczkowskiego, prof. Aleksandra Wróbla, prof. Mariana Kryszewskiego (Centrum Badań Molekularnych i Majromolekularnych PAN Łódź), dr hab. Mariana Wnuka i dr Józefa Zona (KUL).
   

  24 (czwartek)

  Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego PAN obchodzi 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki. Referaty wygłosili pracownicy IA a zarazem członkowie PAN, profesorowie Jan Gliński (Udział Instytutu Agrofizyki PAN w rozwoju nauk agrofizycznych) i Ryszard Walczak (Rola agrofizyki w nauce, edukacji i praktyce).

  Współorganizatorem uroczystości w gmachu IA na Felinie był O/L PAN. W prezydium jubileuszowej konferencji zasiedli profesorowie Jan Gliński (od 1982 roku dyrektor IA), Zbigniew Lorkiewicz (prezes O/L PAN) i Saturnin Zawadzki, (przewodniczący Rady Naukowej IA).

  Po części oficjalnej miało miejsce spotkanie towarzyskie.

  Wśród gości byli rektorzy lubelskich uczelni: Akademii Rolniczej prof. Marian Wesołowski, Akademii Medycznej prof. Marian Latalski, Politechnikę Lubelską reprezentował prorektor prof. Tadeusz Janowski. Byli przedstawiciele IUNG w Puławach i IMUZ w Falentach. Wacław Święcicki - główny specjalista z Ministerstwa Ochrony Środowiska stwierdził, że nauki agrotechniczne są ciągle mało znane nawet wśród uczonych; podobnie i w resorcie ochrony środowiska.

  Przed jubileuszową sesją odbyło się kolokwium habilitacyjne Bohdana Dobrzańskiego jr., syna prof. Bohdana Dobrzańskiego, założyciela i patrona Instytutu Agrofizyki PAN. Jak przypomniała prof. Alina Dobrzańska, jej mąż organizując Instytut Agrofizyki w Lublinie miał już plany przeniesienia się do Warszawy w związku z objęciem nowego stanowiska w Polskiej Akademii Nauk. "Byłoby mu łatwiej kierować Instytutem w stolicy. Uznał jednak, że Lubelszczyzna to największe zagłębie rolnicze Polski" - stwierdziła prof. Dobrzańska.
   

  22 (wtorek)

  Lubelska Akademia Medyczna nadała tytuł doktora honoris causa prof. Zbigniewowi Hermanowi ze Śląskiej Akademii Medycznej. Na uroczystości w Collegium Novum Polską Akademię Nauk reprezentowali prezes Oddziału prof. Zbigniew Lorkiewicz i wiceprezes prof. Jan Gliński.
   

  7 (piątek) Powstała druga (obok Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej) Komisja Oddziałowa PAN: Komisja Zastosowań Fizyki. W jej skład wchodzą: prof. Bogdan Adamczyk (UMCS), dr Jacek Gowin (AR), prof. Stanisław Hałas (UMCS), dr hab. Leszek Michalak (UMCS), doc. dr hab. Henryk A. Sobczuk (IA PAN), dr Janina Szafran (UMCS) i prof. Ryszard T. Walczak (IA PAN).

  Powołanie komisji O/L PAN odbyło się po zakończeniu sesji naukowej nt. Fizyka w zastosowaniach, którą zorganizowały oddziały Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Lublinie. Sesję otworzyli prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes O/L PAN i prof. Ryszard Walczak z Instytutu Agrofizyki, czł. koresp. PAN.

  W zamyśle organizatorów sesja ma służyć łączeniu badań podstawowych w fizyce z jej praktycznymi zastosowaniami. W sesji, która odbyła się w auli im. Stanisława Ziemeckiego w Instytucie Fizyki UMCS uczestniczyli uczeni z AM, AR, UMCS, Instytutu Agrofizyki PAN, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i North Carolina University (USA).

  Znakiem graficznym pierwszej sesji był kwiat róży, symbolizujący piękno nauki. Kolejne róże pojawią się wraz z następnymi konferencjami.

  Powrót do góry
   

  Maj'99

  31 (poniedziałek)

  Honorowy doktorat KUL odbiera ks. prof. Antoni Rauscher, niemiecki jezuita. Na uroczystości PAN reprezentuje prezes lubelskiego oddziału prof. Zbigniew Lorkiewicz.
   

  27-28 (czwartek, piątek)

  Członkowie oraz prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz uczestniczą w Warszawie w Zgromadzeniu Ogólnym Polskiej Akademii Nauk.
   

  23-29 (niedziela-sobota)

  Przez tydzień trwa Polsko-Białoruska Konferencja zatytułowana "Fizykochemia degradacji gleb torfowych". Konferencję organizują prof. Jan Gliński, dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN, prof. Władymir Loginow z Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk i prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes lubelskiego oddziału PAN. W poniedziałek uczestnicy konferencji dyskutowali w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym o problemach ochrony środowiska Polesia; Polesie właściwe znajduje się na wschodniej stronie Bugu, na terenach polskich jest tylko Polesie zachodnie. We wtorek i środę naukowe obrady odbywały się w Instytucie Agrofizyki PAN na Felinie.
   

  14 (piątek)

  W sali konferencyjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii odbywa się Zgromadzenie Ogólne członków lubelskiego oddziału PAN. Zebraniu przewodniczy prezes prof. Zbigniew Lorkiewicz, który składa sprawozdanie z działalności oddziału w 1998 roku, informuje o działaniach w ostatnich miesiącach i najbliższych planach.
  W Zgromadzeniu uczestniczyli ponadto: Kazimierz Goebel, Marian Harasimiuk, Kazimierz Szabelski, Zdzisław Kleinrok, Marian Wesołowski, Jan Gliński, Henryk Chołaj, Jan Kisyński, o. Mieczysław Albert Krąpiec, Leszek Malicki, Ryszard Walczak, Janusz Hanzlik, Jerzy Zagórski, Ryszard Turski, Jan Gawlik, Saturnin Zawadzki, Janusz Lipecki, Bogdan Adamczyk, Seweryn Kukuła, Eligiusz Madej, ks. Andrzej Bronk, Zdzisław Michalczyk, Teresa Jakubowicz, Zdzisław Gliński, Janusz Wawrzkiewicz, Stanisław Nawrocki, Zofia Stępniewska, Krystyna Konstankiewicz.
  Specjalnym gościem posiedzenia był prof. Kazimierz Goebel, rektor UMCS. W błyskotliwym popularnym 15-minutowym wykładzie dla nie-matematyków wyjaśniał podstawowe problemy związane z pojęciem "przestrzeni Banacha" a ponadto przedstawił swój niezwykle bogaty naukowy życiorys (w skróconej formie publikujemy go w tym numerze "Biuletynu".
  Wystąpienia mają m.in. prof. Zdzisław Michalczyk (UMCS) i prof. Jan Gliński (Instytut Agrofizyki PAN). Prof. Z.Michalczyk informuje o aktualnych stanie wspólnych badań na terenach nadbużańskich z uczonymi z Akademii Mohylańskiej i z Mińska, prof. Jan Gliński o możliwościach utworzenia na Felinie wielkiego międzynarodowego centrum naukowo-badawczego zajmującego się - mówiąc najogólniej - jakością życia człowieka.
   

  6 (czwartek)

  Ks. Prof. Józef Życiński, arcybiskup metropolita lubelski na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Fizycznego w auli Instytutu Fizyki UMCS głosi wykład nt. "Fizyka jako nauka humanistyczna". Interdyscyplinarna tematyka zgromadziła licznych słuchaczy z lubelskich uczelni i placówek naukowych. Abp J.Życiński jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.
   

  5 (środa)

  Rada Wydziału BiNoZ UMCS zbiera się na sesji wyjazdowej w Sandomierzu w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. W tej młodej niepaństwowej uczelni, kadrowo związanej z UMCS (rektorem jest prof. Tadeusz Puszkar) studiuje ok. 1300 osób. W wyjazdowej sesji uczestniczyli m.in. rektorzy UMCS i prezes lubelskiego oddziału PAN.

  Powrót do góry
   

  Kwiecień'99

  22 (czwartek)

  Z wykładem "Genom mitochondrialny człowieka - mutacje i polimorfizmy" gości w sali audytoryjnej Wydziału BiNoZ UMCS prof. dr hab. Ewa Bartnik z Zakładu Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, znana też z pism popularyzujących naukę, jak "Świat Nauki" (polska edycja "Scientific American"). Organizatorami tego spotkania były lubelskie oddziały Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Biochemiczne.
  Wykład prof. E.Bartnik cieszył się wielkim zainteresowaniem uczonych i studentów.
   

  22 (czwartek)

  Prof. Zdzisław Michalczyk z Wydziału BiNoZ UMCS prowadzi rozmowy z prof. Walentyną Pidlisniuk na temat umowy z Akademią Kijowsko-Mohylańską dotyczącej wspólnego programu badań: "Transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń wodnych na przykładzie Bugu".
   

  22 (czwartek)

  KUL uhonorował ks. Jana Twardowskiego, poetę, najwyższym wyróżnieniem uniwersyteckim - honorowym doktoratem. W tej podniosłej uroczystości, która zgromadziła chyba rekordową w tym roku liczbę ludzi w auli KUL, uczestniczył prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes lubelskiego oddziału PAN.
   

  20 (wtorek)

  Na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS odbywa się szósta już dyskusja panelowa nt. "Przestrzeń we współczesnej nauce". Obrady otworzył prof. Zbigniew Lorkiewicz; lubelski oddział PAN jest - wraz z Wydziałem Filozofii, Zakładem Biochemii i Zakładem Fizyki Systemów Złożonych UMCS - organizatorem sesji. Teksty wystąpień i autoryzowane zapisy dyskusji będą zawarte w III tomie materiałów konferencyjnych.
   

  16 (piątek)

  Prof. dr inż. Walter Ernst Ludwig Spiess, dyrektor BFA für Ernährung w Karlsruhe, ekspert Unii Europejskiej odbiera honorowy doktorat lubelskiej Akademii Rolniczej. Na uroczystości Oddział Lubelski PAN reprezentował prezes prof. Zbigniew Lorkiewicz.
   

  15 (czwartek)

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie i Instytut Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie zawierają umowę o współpracy. Wspólne badania obejmą tematykę wpływu antropopresji na funkcjonowanie gleby (komponentu agro i urbo ekosystemów) na terenach południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Umowa ważna jest cztery lata. Jej podpisanie nawiązuje do wcześniejszych zobowiązań polsko-ukraińskich: umowy z 1993 roku między rządem RP i rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie nauki i technologii oraz umowy z 1998 roku o współpracy naukowej między Zachodnim Centrum Naukowym Narodowej Akademii Ukrainy a Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
  Za realizację umowy odpowiadają: ze strony Instytutu Agrofizyki PAN prof. dr hab. Zofia Stępniewska i prof. dr hab. Jan Gliński, ze strony Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie doc. dr Oksana Maryskiewicz i prof. dr hab. Mychaił A. Golubiec.

  Powrót do góry
   

  Marzec'99

  24 (środa)

  Prof. Tadeusz Wilgat odbiera z rąk władz UMCS i Wydziału BiNoZ specjalny dyplom "odnowienia pracy doktorskiej". W uroczystości w uniwersyteckiej auli uczestniczy prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz.
   

  15 (poniedziałek)

  W sali seminaryjnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału BiNoZ UMCS odbywa się posiedzenie Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej lubelskiego oddziału PAN, której przewodniczy prof. Iwo Pollo z Politechniki Lubelskiej.
   

  15 (poniedziałek)

  Prof. Jan Gliński, wiceprezes lubelskiego oddziału PAN, zostaje ponownie wybrany na dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie. Funkcję dyrektora Instytutu pełni nieprzerwanie od 1982 roku.
   

  5 (piątek)

  Prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes lubelskiego oddziału PAN i wiceprezes prof. Jan Gliński mają spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z wojewodą lubelskim Krzysztofem Michalskim. Przedstawili stan, aktualne prace i najbliższe plany Oddziału PAN w Lublinie. Wojewoda zadeklarował pomoc - w zakresie swoich kompetencji i możliwości finansowych.
   

  1 (poniedziałek)

  W Lublinie gości przewodniczący KBN prof. Andrzej Wiszniewski. Spotkał się m.in. z rektorami lubelskich uczelni, prezesem lubelskiego oddziału PAN a w auli uniwersyteckiej KUL, na otwartym spotkaniu, ze społecznością akademicką Lublina.
   

  Powrót do góry

  Luty'99

  26 (piątek)

  Prof. Michał Kleiber, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie głosi w auli Wydziału BiNoZ UMCS wykład nt. "Metody komputerowe w nauce". Wcześniej odwiedził Instytut Agrofizyki PAN na Felinie.
   

  23 (wtorek)

  Podczas pobytu we Lwowie prezes oddziału lubelskiego PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz, dyrektor Instytutu Ekologii Karpat prof. Michaił A. Gołubiec i dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Marian Dolisznij (prezes Centrum Zachodniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) omawiają tematykę możliwej współpracy uczonych lubelskich i lwowskich. Za interesujące uznali przede wszystkim: problemy bezrobocia na terenach przygranicznych, zagadnienia ekonomiczne dotyczące tych obszarów, ochronę środowiska i wszelkie tematy ekologiczne, problematykę informatyczną i Parków Technologicznych. Planuje się podjęcie naukowych badań nt. Polaków żyjących na terenach zachodniej Ukrainy i Ukraińców mieszkających w regionie środkowowschodnim Polski. Ważny jest rozwój kontaktów poprzez wspólne seminaria i konferencje, m.in. nt. naukowo-regionalnej polityki.
  Wielką szansą na wspólne działania jest graniczna rzeka Bug. W zakresie hydrogeologii i ochrony środowiska dobrze współpracują prof. Zdzisław Michalczyk z Wydziału BiNoZ UMCS i zespół prof. Michaiła A. Gołubca. Na nadbużańskich terenach powinny powstać w przyszłości parki narodowe.
   

  22-23 (poniedziałek-wtorek)

  Pod patronatem ministrów edukacji Ukrainy i Polski 18 listopada zostanie otworzona we Lwowie wielka wystawa polskiej książki naukowej. Prof. Marian Harasimiuk, prorektor UMCS, prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes Oddziału PAN w Lublinie i dyrektor Wydawnictwa UMCS Andrzej Peciak ustalili to w rozmowie z rektorem Uniwersytetu im. Iwana Franko prof. Iwanem Wakarczukiem podczas swojego pobytu we Lwowie. Naukowe książki będą prezentowane w czytelni głównej Uniwersytetu im. Iwana Franko. UMCS planuje wystawić dwa tysiące woluminów, wartości ok. 40 tys. zł, które ofiaruje uniwersytetowi we Lwowie. Będą również prezentowane wydawnictwa PAN. Oddział lubelski będzie reprezentował Polską Akademię Nauk.
   

  16 (wtorek)

  Na zebraniu wyborczym Wydziału Nauk Biologii Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Leszek Malicki zostaje wybrany członkiem korespondentem PAU.

  Powrót do góry
   

  Styczeń'99

  18 (poniedziałek)

  W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbywa się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Lublinie, z udziałem prof. Zbigniewa Lorkiewicza, prezesa oddziału, prof. Jana Glińskiego, wiceprezesa i członka Prezydium profesora Mariana Truszczyńskiego oraz prof. Ryszarda Walczaka, członka naszego oddziału PAN. Prof. Z.Lorkiewicz poinformował o pracach oddziału w listopadzie i grudniu 1998 roku i przedstawił zarys programu prac na rok 1999. Wiążą się one m.in. z powołaniem kolejnych komisji naukowych oddziału, działalnością wydawniczą, współpracą z Uniwersytetem w Białymstoku i ośrodkami zagranicznymi. Ważną kwestią jest zgłoszenie kandydatów z naszego środowiska naukowego na członków PAN.
   

  6 (środa)

  Lubelskie oddziały PAN, PTG i PTBioch. (prezes prof. Teresa Jakubowicz) organizują w gmachu Wydziału BiNoZ UMCS spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem B. Legockim, dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, członkiem korespondentem PAN. Prof. A.B. Legocki wygłosił wykład pt.: "Mechanizmy odpowiedzi rośliny na stres biotyczny".
   

  powrót do góry
  1998
  Grudzień'98

  17-18 (czwartek, piątek)

  W Warszawie ma miejsce Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk - Sesja wyboru Prezesa, wiceprezesów i członków Prezydium PAN, w której uczestniczą członkowie oddziału lubelskiego Akademii wraz z prezesem prof. Zbigniewem Lorkiewiczem.
  W skład Prezydium PAN w kadencji 1999 - 2002 wchodzą profesorowie:
  Prezes: Mirosław Mossakowski
  Wiceprezesi: Jerzy Kołodziejczak, Włodzimierz Ostrowski, Janusz Tazbir
  Członkowie: Andrzej Białynicki-Birula, Tadeusz Bielicki, Zbigniew Bojarski, Czesław Druet, Mieczysław Chorąży, Jerzy Haber, Jerzy Z. Holzer, Janusz Komender, Andrzej B. Legocki, Zbigniew Lorkiewicz, Edmund Małachowicz, Mieczysław Mąkosza, Marian Mikołajczyk, Maria Olszewska, Michał Szulczewski, Henryk Szymczak, Kazimierz Thiel, Marian Truszczyński, Stefan Węgrzyn, Piotr Wilde, Andrzej Wyczański.
   

  Powrót do góry

  Listopad'98

  30 (poniedziałek)

  W UMCS gości wybitny uczony prof. Wacław Szybalski z Uniwersytetu Wisconsin, członek zagraniczny PAN i doktor honoris causa UMCS i Uniwersytetu Gdańskiego. Na Wydziale BiNoZ wygłosił wykład nt. "High fidelity cloning and rapid sequencing of the large genomes". Spotkanie z prof. W.Szybalskim organizowali: Polskie Towarzystwo Genetyczne w Lublinie (prezes prof. Anna Skorupska), Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne w Lublinie (prezes dr hab. Maria Głowacka), Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie (prezes prof. Z.Lorkiewicz).
   

  24 (wtorek)

  Piątą już sesję i dyskusję panelową nt. "Przestrzeń we współczesnej nauce" wspólnie organizują w gmachu Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS: Wydział Filozofii i Socjologii, Zakład Biochemii, Zakład Fizyki Systemów Złożonych oraz oddział lubelski PAN. Z tych cyklicznych interdyscyplinarnych sesji (dyskutują przyrodnicy, humaniści, artyści) powstały już dwie interesujące publikacje książkowe.
   

  20 (piątek)

  Prof. Tadeusz Wolski odbiera honorowy doktorat Akademii Rolniczej w Lublinie. Wśród zaproszonych na uroczystość gości jest prof. Zbigniew Lorkiewicz, prezes lubelskiego oddziału PAN.
   

  16-17 (poniedziałek-wtorek)

  Oddział PAN w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego PAN i Zachodnie Centrum Naukowe NAN Ukrainy organizują w gmachu Wydziału BiNoZ UMCS dwudniową konferencję naukową nt. "Sytuacja ekologiczna zachodniej Ukrainy i środkowo-wschodniej Polski". Lubelski oddział PAN przygotowuje wydanie materiałów z sesji w wersji angielskiej w formie książkowej.
   

  16 (poniedziałek)

  W gmachu Wydziału BiNoZ UMCS ma miejsce II Zgromadzenie Ogólne PAN Oddziału w Lublinie. W tajnym głosowaniu funkcję prezesa oddziału lubelskiego powierzono prof. Zbigniewowi Lorkiewiczowi, zaś funkcję wiceprezesa prof. Janowi Glińskiemu z Instytutu Agrofizyki PAN. W skład trójosobowego Prezydium Oddziału w Lublinie wchodzi też prof. Marian Truszczyński z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
   

  10 (wtorek)

  Konferencję "Biotechnologia w naukach weterynaryjnych" zorganizował w Puławach Państwowy Instytut Weterynaryjny i Oddział PAN w Lublinie. Referaty głoszą profesorowie: Marian Truszczyński, Magdalena Fikus, Andrzej Płucienniczak, Franciszek Żmudziński, Zygmunt Pejsak, Beata Mizak, Jacek Kuźmak, a otwarcia sesji dokonał prof. Zbigniew Lorkiewicz.

  Powrót do góry
   

  Październik'98

  29 (czwartek )

  W Kolegium Rektorów uczestniczy prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz.
   

  23 (piątek)

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego w UMCS.
   

  22 (czwartek)

  W przeddzień uroczystej inauguracji roku akademickiego na UMCS prof. Kazimierz Goebel, rektor uniwersytetu odsłania w gmachu Wydziału BiNoZ tablicę upamiętniającą prof. Eugeniusza Gąsiora (1929-1993). Budynek biotechnologii, w którym mieści się oddział lubelski PAN, otrzymał imię rektora prof. E. Gąsiora.
   

  18 (niedziela)

  W obecności rektorów wszystkich polskich uniwersytetów i wielu innych szkół wyższych odbywa się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na KUL. Wśród zaproszonych gości był prezes lubelskiego oddziału PAN prof. Zbigniew Lorkiewicz.
   

  3 (sobota)

  Prezes Oddziału uczestniczył w spotkaniu Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka z przedstawicielami lubelskiego ośrodka naukowego, jakie odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
   

  1-2 (czwartek-piątek)

  Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystościach Inauguracji Roku Akademickiego w Akademii Medycznej i Politechnice Lubelskiej.

  Powrót do góry
   

  Wrzesień'98

  24 (czwartek)

  Na odbywającej się w Lublinie Polsko-Litewskiej Konferencji Mikrobiologów "Procesy mikrobiologiczne w rolnictwie, ochronie środowiska i medycynie" Prezes Oddziału przedstawił program działalności Oddziału i zamierzenia dotyczące współpracy między Oddziałem a ośrodkiem naukowym Litwy.
   

  21-24 (poniedziałek-czwartek )

  Prof. J.Gliński, wiceprezes Oddziału, uczestniczył w konferencji pt. "Nowoczesne problemy badania, użytkowania i ochrony naturalnych kompleksów Polesia", która miała miejsce w Mińsku na Białorusi. Uzgodnił współpracę Oddziału Lubelskiego PAN z placówkami Narodowej Akademii Nauk i olniczej Akademii Nauk Białorusi w zakresie ochrony zdegradowanych terenów Polesia. W przyszłości odbędzie się w Lublinie polsko-ukraińsko-białoruska konferencja poświęcona tej tematyce.
   

  14 (poniedziałek)

  Prezydium Oddziału podjęło uchwały w sprawie:
  Nr 1/98 - Powołania Komisji Plazmy Niskotemperaturowej.
  Nr 2/98 - Przyjęcia Regulaminu Wyborów Władz Oddziału, na kadencję 1999-2003.
  Nr 3/98 - W sprawie powołania Komisji Wyborczej w składzie: Prof.Prof. J.Kisyński, Z.Pejsak, R.Walczak
   

  10 (czwartek)

  W Politechnice Lubelskiej odbyło się seminarium poświęcone idei utworzenia Lubelskiego Parku Technologicznego. W seminarium, które otworzył Wojewoda Lubelski uczestniczył m.in. dyrektor "Promotech Nancy" z Francji, p.Jacky Chef. Podczas seminarium powołano zespół, którego zadaniem będzie rozpoznanie możliwości:
  - pozyskania terenów i obiektów dla zlokalizowania "Parku",
  - ustalenie podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności w ramach "Parku",
  - pozyskanie sponsorów dla finansowego wsparcia inicjatywy.
  Koordynatorem działań w tym zakresie będzie Wydział Polityki Regionalnej i Promocji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
   

  3 (czwartek)

  Prezes Oddziału był honorowym gościem "XXXIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików", jaka odbyła się w Kazimierzu n/Wisłą w dniach 3-5 września.
   

  Powrót do góry

  Lipiec-Sierpień'98

  20-26 sierpnia 1998

  Prof. J.Gliński uczestniczył w 16 Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier (Francja). W czasie Kongresu przedstawił prace nt. znaczenia agrofizyki w nowoczesnym rolnictwie. Został też wybrany na sekretarza nowoutworzonej grupy roboczej mechaniki gleb.
   

  20 lipca 1998

  W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia "Lubelskiego Parku Technologicznego", w którym uczestniczył Prezes Oddziału, jako jeden z inicjatorów zorganizowania takiego przedsięwzięcia w naszym regionie (inicjatywę tą przedstawiono na Konferencji Naukowej poświęconej 80-cio leciu dorobku naukowego KUL - vide Biuletyn Nr 1/98). Zebrani poparli inicjatywę i celowość powołania "Parku". Zdecydowano, że w dniu 10 września br. odbędzie się w Politechnice Lubelskiej seminarium poświęcone tej tematyce.
   

  16 lipca 1998

  Z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego i Promocji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się w siedzibie Oddziału spotkanie w celu omówienia niezbędnych działań warunkujących powstanie polsko-chńskiego Regionalnego Centrum Naukowo-Kulturalnego. Podczas spotkania powołano zespół inicjatywny dla przygotowania niezbędnych projektów, dokumentów i rozwiązań organizacyjnych do powołania tego Centrum.
   

  2 lipca 1998

  Odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału, na którym omówiono:
  - informację o działalności Oddziału w okresie XII 1997 - V 1998,
  - zamierzenia dotyczące współpracy z zagranicą,
  - program działalności Oddziału w II półroczu br.
  - ustalenie terminu i tematyki Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału.

  Powrót do góry
   

  Czerwiec'98

  24 czerwca 1998

  Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystości nadania honorowych doktoratów Prof. Tadeuszowi Borkowskiemu i Prof. Edmundowi Soczewińskiemu z Akademii Medycznej w Lublinie.
   

  19-21 czerwca 1998

  Prof. F.Tomczak członek Oddziału uczestniczył w polsko-amerykańskiej konferencji okrągłego stołu pt. "Policy Implications of European Integration for Polish Agriculture".
   

  19 czerwca 1998

  W Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyła się wyjazdowa sesja Oddziału pt. "Miejsce i rola IUNG w Lubelsko-Puławskim Ośrodku Naukowym". Podczas sesji przedstawiono referaty:
  - Prof. L.Malicki "Instytut Agronomiczny w Marymoncie i jego spadkobiercy."
  - Prof. H.Chołaj "Akademickie tradycje Puław".
  - Prof. H.Terelak "Osiągnięcia IUNG w zakresie badań środowiskowych".
  - Prof. J.Mazurek "Badania IUNG z zakresu technologii produkcji roślinnej".
  - Prof. M.Fotyma "Zamierzenia badawcze IUNG u progu XXI wieku".
  Uczestników sesji zapoznano też z nowoczesnym wyposażeniem techniczno-laboratoryjnym Instytutu, głównym laboratorium analiz chemicznych oraz wystawą zmechanizowanego sprzętu doświadczalnego i badawczego.
   

  14-16 czerwca 1998

  Na wyjazdowym posiedzeniu Prezydium PAN w Centrum Konferencyjnym PAN w Wierzbie uczestniczył Prof. J.Gliński - Wiceprezes Oddziału. Przedstawił on inicjatywę środowiska lubelskiego dotyczącą utworzenia w Lublinie Polsko-Chińskiego "Regionalnego Centrum Naukowo-Kulturalnego", którego uczestnikami byłyby ośrodki naukowe Nankinu i Lublina. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem członków Prezydium PAN.

  Powrót do góry
   

  Maj'98

  21 maja 1998

  W Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyła się uroczysta sesja poświęcona pamięci Prof. Jadwigi MARSZEWSKIEJ-ZIEMĘCKIEJ czł.rzecz. PAN w latach 1952-1968, związanej działalnością naukową z puławsko-lubelskim ośrodkiem naukowym.
   

  14 maja 1998

  W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się dyskusja panelowa na temat "Diagnostyka zaburzeń stanu zdrowia w oparciu o metody biologii i genetyki molekularnej". Dyskusję zorganizowały:
  -Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  -Lubelskie Towarzystwo Naukowe -Wydział Nauk Biologicznych
  -Lubelska Sieć Biologii Molekularnej
  -Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego
   

  4 maja 1998

  Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą Nr 9/98 nadało Statut Lubelskiemu Oddziałowi Akademii.
   

  Powrót do góry

  Kwiecień'98

  27 kwietnia 1998

  Wydział V Nauk Rolniczych i Leśnych Akademii dokonał wyboru nowych członków Akademii. Członkami Korespondentami Akademii zostali m.in:
  Prof. dr hab. Ryszard T. WALCZAK z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie oraz Prof. dr hab. Zygmunt PEJSAK z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.
   

  24 kwietnia 1998

  Zapoczątkowane w miesiącu lutym br. kontakty z Zachodnim Centrum Naukowym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zaowocowały podpisaniem w dniu 24 kwietnia br. umowy o współpracy naukowej w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych i ekonomicznych. Przewiduje ona podejmowanie wspólnych badań naukowych, wymianę informacji naukowej, odbywanie staży naukowych zwłaszcza przez młodych pracowników nauki.
   

  24 kwietnia 1998

  Prof. Z. LORKIEWICZ uczestniczył w zwołanym przez Prezesa Akademii Prof. Leszka KUŹNICKIEGO spotkaniu kierownictwa Akademii z Prezesami Oddziałów. Spotkanie zwołane z inicjatywy Prezesów Oddziałów PAN we Wrocławiu i Poznaniu poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych i rozwojowych Oddziałów Akademii.
   

  21 kwietnia 1998

  Odbyła się zorganizowana przez:
  - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
  - Zakład Biochemii UMCS
  - Zakład Fizyki Systemów Złożonych UMCS
  - Oddział PAN w Lublinie
  kolejna, czwarta już dyskusja panelowa na temat "Zagadnienie Przestrzeni we Współczesnej Nauce". Podczas sesji przedstawiono 12 referatów, których autorami byli naukowcy z Lublina, Krakowa i Warszawy. Problematyka referatów i dyskusji dotyczyła wielu aspektów przestrzeni w fizyce, biologii, polityce, kulturze i filozofii.
  Materiały z dyskusji zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie.
   

  16 kwietnia 1998

  W rozgłośni Polskiego Radia Lublin odbyła się godzinna dyskusja, w której uczestniczyli Rektorzy KUL i Prezesi Oddziału, poświęcona odbytej sesji naukowej i planom rozwoju nauki w regionie.
   

  Powrót do góry

  Marzec'98

  26-27 marca 1998

  Odbyły się uroczystości pogrzebowe Prof. dr hab. Bohdana RODKIEWICZA. W dniu 26 marca pożegnała Zmarłego społeczność UMCS. W dniu 27 marca odbył się pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
   

  26 marca 1998

  Odbyła się sesja naukowa pt "Naukowe osiągnięcia KUL w ciągu 80 lat jego istnienia" zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet i Oddział.
  Jest to pierwsza z planowanego cyklu konferencji poświęconych dorobkowi uczelni lubelskich. Wystąpienia otwierające sesję wygłosili:
  - Rektor KUL Ks. Prof. Stanisław WIELGUS
  - Prezes Oddziału Prof. Zbigniew LORKIEWICZ
  - O. Prof. Mieczysław A.KRąPIEC
  - Metropolita Lubelski Wielki Kanclerz KUL Ks. Abp.Prof. Józef ŻYCIŃSKI
  Podczas sesji przedstawiono 8 referatów omawiających dorobek naukowy KUL. Materiały sesji zostaną wydane w specjalnym wydawnictwie.
  W sesji uczestniczyło ok. 300 osób reprezentujących środowiska naukowe Lublina. Wśród gości sesji byli:
  - Sekr. Nauk PAN Prof. Mirosław MOSSAKOWSKI, Wiceprezes PAN Prof. Marian TRUSZCZYŃSKI, Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN, Prof. Tadeusz CHOJNACKI, b. Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN, Prof. Romuald KLEKOWSKI, Rektorzy wyższych uczelni Lublina, Wojewodowie, Prezydent m. Lublina.
   

  20 marca 1998

  Po długiej chorobie zmarł Prof. dr hab. Bohdan RODKIEWICZ, czł.koresp. PAN, em. prof. zwycz. UMCS, wybitny specjalista z zakresu biologii komórki.
   

  6 marca 1998

  Podjęto działania zmierzające do nawiązania współpracy z Litewską Akademią Nauk w Wilnie.Prezes Oddziału wspólnie z prof. E.Kurek z Instytutu Mikrobiologii UMCS przedstawił inicjatywę organizacji wspólnej konferencji na temat procesów mikrobiologicznych w rolnictwie, ochronie środowiska i medycynie.
   

  6 marca 1998

  W siedzibie Oddziału odbyło się posiedzenie Komitetu Agrofizyki PAN, podczas którego Prezes Oddziału przedstawił perspektywy i plany jego działalności.
   

  Powrót do góry

  Luty'98

  18 lutego 1998

  Oddział wizytował Dyrektor Biura Finansowego PAN Jan Ścibior, który zapoznał się ze stanem organizacji i potrzebami Oddziału.
   

  18 lutego 1998

  Wiceprezes Oddziału prof. Jan GLIŃSKI uczestniczył w spotkaniu nowopowołanego Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Michalskiego z rektorami wyższych uczelni i Prezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, podczas którego przedyskutowano problemy Lubelskiego Ośrodka Naukowego. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę obopólnej ścisłej współpracy dla dobra województwa i regionu.
   

  11-13 lutego 1998

  Prof. Zbigniew LORKIEWICZ przebywał we Lwowie w Zachodnim Centrum Naukowym Narodowej Akademii Nauk (NAN) Ukrainy.
  Centrum powstało w 1971 roku, obejmuje obecnie 17 sekcji różnych dyscyplin naukowych. Podczas tej wizyty omówiono z Dyrektorem Centrum Prof. Michaiłem KOZŁOWSKIM oraz Sekretarzem Naukowym Prof. Iwanem DUTCZAKIEM formy współpracy między obydwoma instytucjami. Opracowano wspólnie tekst umowy w powyższej sprawie.
  Podczas pobytu we Lwowie prof. Lorkiewicz przedyskutował z pracownikami Instytutu Rolnictwa i Biologii Zwierząt w Obroszeno k/Lwowa, z którym od lat współpracuje Zakład Mikrobiologii UMCS, dalsze etapy współpracy w badaniach nad biologicznym wiązaniem azotu.
   

  Powrót do góry

  Styczeń'98

  20 stycznia 1998

  Oddział skompletował dokumentację dotyczącą tematyki prac naukowo-badawczych realizowanych w uczelniach lubelskich. Materiały te wykorzystane będą podczas rozmów o współpracy z Akademiami Nauk Ukrainy i Litwy.
   

  16 stycznia 1998

  Kierownictwo Oddziału przyjął Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. Stanisław WIELGUS. Podczas spotkania, w którym uczestniczył również O.Prof. Mieczysław A. KRąPIEC omówiono formy współpracy między Oddziałem i Uniwersytetem, a w szczególności w zakresie organizacji cyklu konferencji naukowych poświęconych prezentacji dorobku uczelni lubelskich w rozwoju nauki. Ustalono, że pierwsza z tego cyklu konferencji zorganizowana zostanie wspólnie przez KUL i Oddział Lubelski.
   

  15 stycznia 1998

  Władze Oddziału przyjął Rektor UMCS Prof. Kazimierz GOEBEL. Omówiono formy współpracy między Oddziałem i Uniwersytetem.
  Wysunięto też interesującą propozycję, aby udostępnić teren obok Biblioteki Głównej UMCS pod budowę siedziby Oddziału Akademii.
   

  14 stycznia 1998

  Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystości nadania przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Tadeuszowi BASZYŃSKIEMU, byłemu rektorowi tej uczelni.
   

  5 stycznia 1998

  Zakończono 1-szy etap organizacji siedziby Oddziału. Zakupiono meble do gabinetu prezesa, sekretariatu i sali seminaryjnej. Pozostało do realizacji wyposażenie biura w niezbędne środki techniczne (komputer, telefax, kserokopiarka itp.)
   

  5 stycznia 1998

  Prezes Oddziału uczestniczył w Posiedzeniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
   

  powrót do góry
  1997
  Grudzień'97

  17 grudnia 1997

  Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystości nadania przez Akademię Medyczną w Lublinie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Franciszkowi KOKOTOWI ze Śląskiej Akademii Medycznej.
   

  12 grudnia 1997

  Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. Leszek KUŹNICKI zaprosił Prof. Zbigniewa LORKIEWICZA do udziału w pracach Prezydium Akademii.
   

  12 grudnia 1997

  Odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Naukowe Oddziału poprzedzone referatem Prof. Magdaleny FIKUS, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, pt. "Biotechnologia, nadzieje i zagrożenia".
  Podczas zebrania przedyskutowano plany i zamierzenia Oddziału.
  W posiedzeniu obok członków Oddziału uczestniczyli Rektorzy wyższych uczelni Lublina, a także Dyrektorzy Instytutów Naukowo-Badawczych i Przewodniczący Towarzystw Naukowych.
   

  Powrót do góry

  Listopad'97

  28 listopada 1997

  W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się pierwsze posiedzenie Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk. Zebraniu przewodniczył prof. Marian TRUSZCZYŃSKI - Wiceprezes PAN.
  Na zebraniu Prezesem Oddziału został wybrany prof. Zbigniew LORKIEWICZ, czł. rzecz. PAN a Wiceprezesem prof. Jan GLIŃSKI, czł. koresp. PAN.
  Jako siedzibę Oddziału ustanowiono pomieszczenia przy ul. Akademicka 19 w Lublinie, będące własnością Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, co ze względów finansowych było korzystniejsze niż propozycja siedziby w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. W ten sposób lubelsko-puławskie środowisko uzyskało Oddział PAN i w tych ramach została zainicjowana jego działalność.
   

  powrót do góry
   
  Kronika Oddziału według dat  
   
   Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
   Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
  webdesign emzab.pl