Członkowie Oddziału

Tomasz TROJANOWSKI

fotografia
 • prof. dr hab. n. med. - chirurgia chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologia, technika operacyjna, radiochirurgia,
 • prezes Oddziału PAN w Lublinie 2011-2018,
 • członek rzecz. PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN,
 • Kierownik najlepszej kliniki neurochirurgii w Polsce (w/g Newsweek Polska 2002),
 • kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie,
 • Ambasador Lubelszczyzny 2001,
 • członek zagraniczny Krymskiej Akademii Nauk 2013.

Marian TRUSZCZYŃSKI

fotografia
 • prof. zw. dr hab. nauk weterynaryjnych, mikrobiologia weterynaryjna, epizootiologia,
 • czł. rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie 2007-2018,
 • czł. czynny PAU,
 • dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach 1972-2001, kierownik Zakładu Mikrobiologii 1963-1999,
 • czł. Prezydium Polskiej Akademii Nauk 1990-2011,
 • wiceprezes PAN 1996-1998,
 • przewodniczący Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN 1999-2002,
 • dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • czł. zagr. Niemieckiej Akademii Przyrodników „Leopoldina”, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, Florenckiej Akademii Rolniczej (czł. koresp.), European Academy of Arts, Sciences and Humanities (Paryż),
 • czł. honorowy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, The Royal Society of Medicine (W. Brytania),
 • czł. komitetów redakcyjnych czasopism: Revue Scientifique et Technique Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu; Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases; Polish Journal of Veterinary Sciences; Zentralblatt f. Veterinärmedizin, Veterinary immunology and immunopathology; Medycyna Weterynaryjna; Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy,
 • przew. Komisji Standardów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu 1982-2003, współred.: Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines,
 • autor lub współautor 186 prac oryginalnych, ogłoszonych w j. angielskim, niemieckim, polskim w renomowanych czasopismach polskich lub zagranicznych; ponad 20 pozycji książkowych, w tym rozdziałów książek oraz monografii wydanych w Niemczech i USA i 3 wydań Bakteriologii Weterynaryjnej pierwszej polskiej książki z tej dyscypliny oraz 2 wydań Zarysu Mikrobiologii Weterynaryjnej. Autor lub współautor ponad 250 naukowych prac przeglądowych i kilkunastu artykułów poświęconych organizacji nauki,
 • czł. (1973-90), wiceprzewodniczący (1984-90) Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów; czł. (1991-96), wiceprzewodniczący (1991-93) Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
 • liczne nagrody: Prezesa Rady Misistrów, resortowe, PAN

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
Aleja Partyzantów 57,
24-100 Puławy
Tel. (81) 889-30-29
e-mail: mtruszcz@piwet.pulawy.pl

Jan GLIŃSKI

fotografia
 • prof. dr hab. nauk rolniczych – agrotechnika, gleboznawstwo, agrofizyka,
 • członek rzeczywisty PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
 • wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie 2011-2018,
 • prezes Oddziału PAN w Lublinie 2001-2010,
 • dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie 1987-2003,
 • dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetów we Lwowie, w Ługańsku i Symferopolu na Ukrainie,
 • członek Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Academia Europaea w Londynie,
 • członek zagraniczny Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych,
 • redaktor naczelny International Agrophysics,
 • członek zespołu redakcyjnego Acta Agronomica Hungarica,
 • autor lub współautor 145 oryginalnych prac naukowych, 17 patentów, 14 książek i monografii oraz Encyclopedia of Agrophysics.

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN,
ul. Doświadczalna 4,
20-290 Lublin
tel. (81) 744-50-61
e-mail: agrof@demeter.ipan.lublin.pl

Stanisław J. CZUCZWAR

fotografia
 • prof. zw. dr hab. nauk medycznych – patofizjologia, farmakologia, epileptologia doświadczalna,
 • wiceprezes PAN 2015-2018
 • czł. koresp. PAN, Wydział V Nauk Medycznych PAN
 • czł. koresp. PAU od 2012 r.,
 • kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • kierownik Zakładu Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
 • członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN (od 1997 r.),
 • członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN (od 2012 r.),
 • członek Komitetu Neurobiologii PAN (w latach 2006-2012),
 • członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (w latach 2009-2012),
 • prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (w latach 2007-2010),
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2011 r.),
 • członek komitetów redakcyjnych czasopism: Pharmacology Biochemistry & Behavior (od 1998 r.), Epilepsia (w latach 2004-2006), Epilepsy Research (w latach 2004-2008), Neurotoxicity Research (w latach 2000-2010), Epileptologia (od 2003 r.), Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (od 2007),
 • autor (współautor) 356 prac naukowych (baza PubMed z dnia 16 lipca 2013), opublikowanych z reguły w j. angielskim w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych
 • liczba cytowań – 8742, współczynnik Hirscha – 45 (wg. bazy Web of Science w dniu 9.01.2017).

Janusz HAMAN

Janusz HAMAN
 • prof. dr hab. inż. nauk technicznych - mechanizacja rolnictwa,
 • członek rzeczywisty PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • honorowy przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN,
 • członek Zarządu i Rady Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki,
 • członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Techniki Rolniczej, British Association (BAAS), Nowojorskiej Akademii Nauk, czł. założyciel Euroscience,
 • członek honorowy (Fellow) Amerykańskiego Towarzystwa Inżynierii Biologicznej i Rolniczej (ASABE) American Society of Biological and Agricultural Enginering,
 • członek Międzynarodowej Komisji Techniki Rolniczej - czł. zarządu (1972-1983).

Jan KISYŃSKI

fotografia
 • prof. dr hab. nauk matematycznych - matematyka, analiza funkcjonalna,
 • członek korespondent PAN, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
 • członek korespondent PAU (2009),
 • członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1994, w latach 1984-1994 członek korespondent),
 • członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1997),
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS),
 • członek Komitetu Redakcyjnego Sekcji Matematycznej Biuletynu PAN,,
 • członek Komitetu Redakcyjnego Studia Mathematica,
 • przewodniczący Komitetu Matematyki PAN (2003-2006),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN i Instytutu Agrofizyki PAN
 • funkcje pełnione podczas pracy w:
  - UW: prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kierownik Zakładu Analizy Matematycznej
  - PL: kierownik katedry Matematyki, członek senatu

Stanisław NAWROCKI

fotografia
 • prof. zw. dr hab. nauk rolniczych - technologia uprawy roli, metody użyŸniania gleb lekkich,
 • członek rzeczywisty PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • przewodniczący Komitetu Agrofizyki PAN,
 • członek czynny PAU,
 • przewodniczący Komisji Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie,
 • dr h.c. Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Akademii Rolniczej w Lublinie,
 • dr honorowy Instytutu Rolniczego w Kijowie-Czabany,
 • członek zagr. Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, członek International Soil Tillage Research Organization,
 • członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,
 • dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w latach 1968-1991.

Wiesław OLESZEK

fotografia
 • prof. dr hab. nauk rolniczych - biochemia roślin, fitochemia,
 • czł. koresp. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów (1993-2010), dyrektor (2010-) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
 • Prezydent Towarzystwa Europejskiego „Phytochemical Society of Europe”
 • Członek Zespołów Redakcyjnych: Allelopathy Journal, Phytochemistry Reviews, Phytochemistry Letters, Journal of Food Agriculture and Environment (Edytor regionalny), Open Journal of Biochemistry, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Frontiers in Agricultural Biological Chemistry,
 • członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
 • członek założyciel International Allelopathy Society,
 • Autor około 170 prac naukowych w czasopismach impaktowych (liczba cytowań około 2500, Index Hirsha 27) oraz 1 patentu europejskiego,
 • Główne zainteresowania naukowe to badania metabolizmu wtórnego roślin w tym: izolacja, oczyszczanie badanie struktury chemicznej i oznaczanie produktów naturalnych takich jak saponiny, związki fenolowe, glikoalkaloidy, glukozynolany, rezorcynole, glukozydy cyjanogenne, badanie aktywności biologicznej tych związków, ich znaczenia w żywieniu człowieka i zwierząt, funkcja ekologiczna tych związków, wpływ na jakość produktów roślinnych, biosynteza,
 • Uczestnik wielu projektów międzynarodowych w Programach Ramowych UE: 5 PR (1 projekt), 6 PR (3 projekty), 7 PR (4 projekty, w tym jeden jako koordynator),
 • portfolio - http://iung.pl/staff/Oleszek/

Lucjan PAWŁOWSKI

fotografia
 • prof. zw. dr hab. inż. w dyscyplinie Inżynierii Środowiska,
 • czł. koresp. PAN, Wydział IV Nauk Technicznych PAN,
 • dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
 • profesor honorowy Chińskiej Akademii Nauk (1997),
 • członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki,
 • członek Komitetu nominującego do nagrody Green Prize przyznawanej przez japońską fundację Ashai,
 • członek prezydium Państwowej Rady Ochrony Środowiska,
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Środowiska PAN,
 • członek unijnego komitetu Environmental and Sustainable Development,
 • wiceprzewodniczący Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN (1996-1999),
 • przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział), (1999-2005),
 • wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (VII Wydział),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Środowiska,
 • wielokrotny przewodniczący zespołu Inżynierii Środowiska w MNiSW (1996-obecnie),
 • członek interdyscyplinarnego zespołu ds. wspomagania nauki MNiSW (2006-obecnie),
 • członek Polskiej Akademii Inżynierskiej,
 • Przewodniczący Rady Programowej 2 czasopism:
  -Arch. Envir. Protectio.,
  - Envir. Prot Eng.
 • Członek Kolegium redakcyjnego:
  -Environmental Engineering Science, Problems of Sustainable Development

Zygmunt PEJSAK

Zygmunt Pejsak
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych - weterynaria, diagnostyka chorób zakaŸnych świń,
 • członek rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN kierownik Zakładu Chorób Świn Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach od roku 1981 do chwili obecnej,
 • członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych od 1997 r. do chwili obecnej,
 • dr h. c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 2004 r.,
 • wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach 1997-2001, a w latach 2001-2004 oraz 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych,
 • kierownik Krajowej Specjalizacji z zakresu Chorób Świń od 2003 do chwili obecnej,
 • ekspert i kierownik Referencyjnych Laboratoriów ds. Klasycznego Pomoru Świń oraz Zespołu Rozrodczo - Oddechowego Świń, Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (O.I.E.),
 • liczba opublikowanych prac oryginalnych wynosi 192, wydawnictw książkowych i monografii 26, artykułów przeglądowych 89, instrukcji oraz metodyk dot. diagnostyki chorób zakaŸnych świń - 35,
 • autor podręczników – Ochrona zdrowia i terapia chorób świń (Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 1999), Choroby świń (PWR, 2002)., Ochrona zdrowia świń (PWR, 2007), Wybrane zagadnienia dotyczące: genetyki, rozrodu, immunologii, środowiska, żywienia i prawodawstwa związane z produkcją świń (PIWet–PIB, 2010),
 • współautor prestiżowego w skali światowej podręcznika „Diseases of Swine”, wydanego przez Iowa State University Press (USA) (2005),
 • członek rad naukowych: Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie,
 • członek komitetów redakcyjnych: Medycyna Weterynaryjna, Polish Journal of Vet. Sciences, Bull. Inst. Vet. Pulawy, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Medycyna po Dyplomie,
 • członek komitetów naukowych PAN: Nauk Weterynaryjnych, Biotechnologii, Biologii Zwierząt Użytkowych, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komisji Rolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności,
 • nagroda I stopnia Ministra Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1985),
 • nagrody i wyróżnienia: Nagroda Wydz. Nauk Roln. i Leśn. PAN - 1986, 1994; Nagroda II stopnia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne – 1999; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki, 2006 r.,
 • nagroda naukowa im. M. Oczapowskiego PAN za książkę „Ochrona zdrowia świń” 2008 r., dziesięć nagród I stopnia Ministra Rolnictwa za opracowanie i wdrożenie do wielkoseryjnej produkcji szczepionek i leków przeznaczonych dla zwierząt oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania zakaŸnych chorób świń – 1992, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2012. Wśród opracowanych i produkowanych wielkoseryjnie szczepionek znajdują się m. in.: Rhinovac, Suimastivac, Celpest, Aptovac, Rhinovac-P, Pleurovac, Streptovac,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003 r.,
 • twórca krajowej szkoły hyopatologów.

Franciszek TOMCZAK

fotografia
 • prof. dr hab. nauk ekonomicznych - ekonomika rolnictwa, agrobiznes, polityka rolna, organizacja gospodarstw, ewolucja rolnictwa światowego,
 • członek rzecz. PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetu Polska 2000 Plus,
 • członek Europejskiego i Światowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa,
 • prof. zw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • prof. zw. Politechniki Radomskiej.

Jan Franciszek ŻMUDZIŃSKI

fotografia
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych - wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt,
 • członek korespondent PAN, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • prof. dr hab. nauk weterynaryjnych - wirusologia, diagnostyka chorób wirusowych zwierząt,
 • członek European Medicines Agency EMEA, European Society For Veterinary Virology ESVV, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych PTNW, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów PTM, grup roboczych UE d.s. wścieklizny, BSE,
 • zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach d.s. nauk.-bad.
 • kierownik Zakładu Wirusologii PIWet-PIB

 
Lista Członków Oddziału  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
webdesign emzab.pl