Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie - Nauka i Rozwój Lubelszczyzny


fotografiaW dniu 31.03.2003 r. została ustanowiona Fundacja działająca pod nazwą "Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie - Nauka i Rozwój Lubelszczyzny". Jej fundatorami-założycielami są Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych i samorządowych regionu lubelskiego. Fundacja posiada osobowość prawną i ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy. Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

Celami działalności Fundacji są:

 1. Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki.
 2. Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego.
 3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, techniki, oświaty i kultury.
 4. Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.
 5. Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.
 6. Wspieranie działania oddziału lubelskiego PAN zmierzającego do poprawy bazy materialnej, uzupełniania majątku trwałego oraz pomnażania i zupełniania wyposażenia.
 7. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii, a także promocja innowacyjności.
 8. Promowanie idei integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej europejskiej współpracy naukowej i gospodarczej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • gromadzenie środków finansowych (złotówkowych i dewizowych) oraz środków rzeczowych,
 • inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej poprzez inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury,
 • organizowanie i finansowanie prac naukowo - badawczych oraz samodzielne prowadzenie takich prac,
 • popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych, kulturalnych i gospodarczych,
 • promocję i wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych oraz wspólne podejmowanie w tym zakresie przedsięwzięć z innymi podmiotami,
 • organizowanie różnych form wymiany doświadczeń, między innymi poprzez prowadzenie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i szkoleniowej,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji,
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstw, instytucji i organizacji społecznych.
 • organizowanie imprez naukowych i kulturalnych, konferencji, wystaw, targów i tym podobnych,
 • ustanawianie stypendiów i nagród,
 • pomoc pracownikom nauki oraz kreatorom przedsiębiorczości w rozpoczęciu kariery zawodowej i wdrażaniu wyników badań naukowych, zwłaszcza poprzez tworzenie mechanizmów inspirujących środowisko naukowo-techniczne do wprowadzania swoich osiągnięć na zasadach rynkowych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprzez przyznawanie nagród i stypendiów,
 • inspirowanie i wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
 • udział w inicjatywach zmierzających do restrukturyzacji, dostosowywania instytucjonalnego oraz wspomagania nauki, innowacji i rozwoju gospodarczego, szczególnie w aspekcie integracji europejskiej,
 • prowadzenie działalności na rzecz instytucji państwowych, organizacji społecznych i gospodarczych, szczególnie w aspekcie promocji rozwoju naukowo-gospodarczego na bazie potencjału ośrodków naukowych i naukowo-badawczych.

Rada Fundacji
Fundacja posiada swoją Radę, której przewodniczy wybrany przez fundatorów-założycieli prof. Jan Gliński. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Za bieżącą działalność Fundacji oraz jej reprezentację na zewnątrz odpowiedzialny jest 4-osobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu pełni powołany na to stanowisko przez członków Rady - dr Dariusz Mazurkiewicz.

Dochody Fundacji
Wszystkie dochody osiągnięte przez Fundację przeznaczone będą wyłącznie na cele naukowe, naukowo-techniczne, kulturalne i oświatowe, na realizację statutowych celów Fundacji, pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku likwidacji Fundacji wszystkie pozostałe składniki jej majątku mają być przekazane na rzecz Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem na jej fundusz rozwoju.
W początkowym okresie działalności Fundacja zamierza opierać się na środkach przekazanych jej przez fundatorów-założycieli. W planie działalności przewidziane jest również pozyskanie dofinansowania działalności statutowej z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, między innymi na realizację prac badawczych, takich jak:

 • perspektywy produkcji odnawialnych źródeł energii a rozwój ekonomiczny i uwarunkowania ekologiczne regionu lubelskiego,
 • ocena dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu lubelskiego,
 • przebudowa struktur organizacyjnych uczelni wyższej i programu kształcenia inżyniera w świetle akcesji do UE,
 • ekonomiczno-prawne uwarunkowania organizacji "przemysłu wiedzy" w Polsce na przykładzie miasta Lublina i województwa lubelskiego,
 • monitorowanie, kontrola i sterowanie procesów technologicznych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemów inteligentnych oraz technik telemetrycznych,
 • foresight regionalny oraz proces strategii innowacji.

Rada i Zarząd Fundacji mają w swoich planach jak najaktywniejsze włączenie członków Oddziału PAN, a także działających w jego ramach Komisji do pozyskiwania środków na działalność statutową oraz współpracę przy jej realizacji.

Dariusz Mazurkiewicz

Biuletyn Informacyjny nr 8/2003 r.

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl