Autoprezentacja *

fotografiaUrodziłem się 4 kwietnia 1933 r. w Pińsku. Matka - nauczycielka, ojciec - urzędnik w przedsiębiorstwach naftowych - POLMIN w Drohobyczu i CPN w Lublinie. Szkołę średnią - Liceum im. St. Staszica w Lublinie ukończyłem zdaną maturą w 1951 roku. Studia wyższe z zakresu nauk rolniczych odbyłem w latach 1951-1956 w UMCS i Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie, gdzie uzyskałem stopień magistra inżyniera rolnictwa. Pracując w Katedrze Gleboznawstwa WSR, kierowanej przez profesora Bohdana Dobrzańskiego, stopień doktora nauk rolniczych uzyskałem w 1964 r., doktora habilitowanego - w 1968 r. W 1972 r. przeszedłem do nowo utworzonego Zakładu (późniejszego Instytutu) Agrofizyki PAN w Lublinie, uzyskując tam w 1974 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. - profesora zwyczajnego. W 1991 r. zostałem wybrany na członka korespondenta PAN, w 1999 r. na członka zagranicznego Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych, a w 2000 r. na członka Academia Europaea w Londynie. Jestem członkiem 3 Komitetów naukowych PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych.
Od 1982 r. byłem kierownikiem Zakładu Agrofizyki, a od 1987 - dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie z nominacją do 30.03.2003 roku.
Z chwilą powstania Oddziału PAN w Lublinie w 1998 r. zostałem wybrany na wiceprezesa, a od 6.09.2001 na prezesa tego Oddziału.
Mój dorobek naukowy składa się z 348 prac, wśród których 26 stanowią monografie, 223 - studia i rozprawy naukowe, 2 książki wydane w USA, 3 w Polsce, 98 - artykułów i komunikatów oraz prac popularno-naukowych, 6 - skryptów i podręczników akademickich, 18 - patentów. Dorobek naukowy dotyczy zagadnień gleboznawstwa, agrofizyki i ochrony środowiska przyrodniczego.
Z racji pełnionego stanowiska w Instytucie Agrofizyki odpowiadam za współpracę naukową z 32 placówkami w Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chinach, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Izraelu, Japonii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Ukrainie, Węgrzech i USA. Utrzymuję szerokie kontakty z naukowcami zagranicznymi, biorę czynny udział w licznych konferencjach międzynarodowych (np. w Edmonton, 1978; Hamburgu, 1986; Kioto 1990; Acapulco, 1994, czy ostatnio w Montpellier, 1998), organizując podobne w kraju.
W zespole kierowanym przeze mnie zostało wykonanych 6 prac habilitacyjnych, 10 prac doktorskich (w tym 6 pod moim bezpośrednim kierownictwem), 36 prac magisterskich oraz opublikowano 120 rozpraw naukowych z zakresu fizykochemii gleb.
Byłem naczelnym redaktorem wydawnictwa ciągłego Instytutu Agrofizyki PAN Problemy Agrofizyki (obecnie Acta Agrophysica), jestem członkiem Zespołu Redakcyjnego Polish Journal of Soil Science, Archives of Agronomy and Soil Science, Acta Agronomica Hungarica. Jestem redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma International Agrophysics oraz Biuletynu Informacyjnego PAN Oddział w Lublinie, przez wiele lat byłem redaktorem naczelnym wydawnictw Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymałem 2 zespołowe nagrody I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołową nagrodę Wydziału V PAN oraz 5 zespołowych nagród Sekretarza Naukowego PAN. Posiadam odznaczenia państwowe: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, medal "Za zasługi dla Lubelszczyzny", i Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
Z moich ważniejszych opracowań ostatnich lat ze współautorami należy wymienić:
- Soil Aeration and its Role for Plants, CRC Press, 1985.
- Soil Physical Conditions and Plant Roots, CRC Press, 1990.
- Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski (wersja polska i angielska). Lublin- Falenty, 1987.
- Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych. Acta Agrophysica 32,2000.
- Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski. Acta Agrophysica 33,2000.
- Dictionary of Agrophysics in 6 languages. L Z Graf. Lublin, 1991.
- Gleboznawstwo dynamiczne. Wyd. KUL, Lublin, 2001.


* Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. koresp. PAN, został jednomyślnie wybrany na Prezesa oddziału lubelskiego podczas nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Lublinie 6 września br.

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl