Jubileusz 50-lecia działalności Instytutu Uprawy Nawożeniai Gleboznawstwa w Puławach
50 lat istnienia i 138 lat tradycji nauk rolniczych


31 maja 2000 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach obchodził jubileusz 50-lecia. W Instytucie dużą wagę przywiązuje się do tradycji: uroczystości jubileuszowe odbywały się więc pod hasłem 50 lat istnienia i 138 lat tradycji nauk rolniczych. Tradycje nauk rolniczych w Puławach sięgają bowiem roku 1862, kiedy to utworzono wyższą uczelnię pod nazwą Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny. IUNG jest też jednym ze spadkobierców funkcjonującego w Puławach Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW). W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej do roku 1950 Instytut ten był jedynym rolniczym instytutem badawczym w Polsce, zajmującym się całokształtem problematyki nauk rolniczych. Po reorganizacji nauk rolniczych w 1950 roku w miejsce zlikwidowanego PINGW powstało szereg pracujących w ramach Ministerstwa Rolnictwa, specjalistycznych instytutów branżowych.
Jednym z nich jest obchodzący jubileusz 50-lecia IUNG. Organizatorem i pierwszym dyrektorem tej znanej w kraju i zagranicą placówki był prof. dr hab. Anatol Listowski, pełniący tę funkcję w latach 1950-1968. Od samego początku z Instytutem związali się wybitni polscy twórcy nauki, profesorowie: Bolesław Świętochowski, Arkadiusz Musierowicz, Marian Górski, Stefan Barbacki, Michał Strzemski, Felicjan Dembiński, Jadwiga Ziemięcka, Anna Mieczyńska, Kazimierz Boratyński. Znaczący wkład wnieśli też zmarli w ostatnim dziesięcioleciu profesorowie: Marek Ruszkowski, Tadeusz Witek, Stefan Jelinowski, Marian Król. Kolejni dyrektorzy to: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki - członek rzeczywisty PAN, stojący na czele Instytutu w latach 1968-1991, prof. dr hab. Marian Król (1991-1995) i pełniący tę funkcję obecnie doc. dr hab. Seweryn Kukuła.
W dniu jubileuszu, 31 maja 2000 roku, delegacje pracowników złożyły wiązanki kwiatów na grobach najbardziej znanych pracowników IUNG. Następnie społeczność Instytutu zgromadziła się na mszy świętej w intencji zmarłych i żyjących pracowników IUNG, odprawionej w kościele wybudowanym przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyła jako gość honorowy dr Barbara księżna Czartoryska.
Głównym punktem uroczystości jubileuszowych było uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG, które rozpoczęło się o godz. 1100 w Sali Gotyckiej Pałacu Czartoryskich, będącego siedzibą Instytutu. W posiedzeniu tym, obok członków Rady Naukowej, uczestniczyli przedstawiciele prezydenta RP, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, parlamentarzyści z Lubelszczyzny, władze administracyjne i samorządowe województwa lubelskiego, rektorzy wyższych uczelni, starosta powiatu puławskiego, dyrektorzy bratnich instytutów naukowych, dyrektorzy Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz emerytowani pracownicy IUNG.

fotografia

Widok Sali Gotyckiej podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IUNG z okazji jubileuszu 50-lecia

Po uroczystym otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego Rady Naukowej prof. dr hab. Ryszarda Turskiego głos zabrał dyrektor S. Kukuła. Powitał on zaproszonych gości z kraju i zagranicy oraz wszystkich przedstawicieli Instytutu, a następnie wygłosił referat okolicznościowy pt. 50 lat działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W swoim wystąpieniu dyrektor podkreślił ciągłość historyczną nauk rolniczych w Puławach. Zaakcentował bardzo dobrą, partnerską współpracę z Radą Naukową, organizacjami związkowymi i towarzystwami naukowymi działającymi w Instytucie. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych pracowników Instytutu. Głównym nurtem tematycznym referatu dyrektora była prezentacja osiągnięć poszczególnych dyscyplin oraz ukazanie ewolucji tematyki badawczej. W sposób wyraźny podkreślono znaczenie i wagę realizowanego obecnie w ramach działalności statutowej programu pt. Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce. Wyniki swoich badań IUNG przekazuje praktyce rolniczej za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego. Pracuje on również na rzecz urzędów administracji państwowej i władz samorządowych, poprzez tworzenie integrowanych systemów informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. IUNG oferuje praktyce rolniczej oparte na wynikach badań zalecenia agrotechniczne i technologie produkcji zbóż, roślin pastewnych oraz tytoniu i chmielu. Zalecane technologie różnią się poziomem intensywności i uwzględniają zróżnicowaną sytuację ekonomiczną różnych grup gospodarstw. Są one ponadto ukierunkowane na uzyskiwanie produktów o określonej jakości. Unikalny charakter mają wieloletnie doświadczenia płodozmianowe oraz badania nad porównaniem i oceną systemów ekologicznego i integrowanego na tle rolnictwa konwencjonalnego. Instytut prowadzi też badania nad systemem rolnictwa precyzyjnego. Ważnym kierunkiem działalności Instytutu jest także tworzenie zintegrowanego systemu informacji o glebach, agroklimacie i pokrywie roślinnej kraju. Zapisywane w systemie numerycznym informacje o glebach obejmują ich właściwości geomorfologiczne, stan agrochemiczny, stopień podatności na procesy degradacji, zwłaszcza erozję, skażenie metalami ciężkimi i siarką oraz niektórymi szkodliwymi substancjami organicznymi. Zgromadzone informacje charakteryzują się dużą reprezentatywnością. Umożliwiają one wykonanie szeregu map numerycznych o różnej skali i zasięgu terytorialnym, przydatnych do zarządzania przestrzenią rolniczą.
IUNG posiada nowoczesne Główne Laboratorium Analiz Chemicznych. Doskonale wyposażone Centrum Szkoleniowo-Kongresowe umożliwia prowadzenie działalności dydaktyczno-szkoleniowej oraz organizację konferencji. Pracownicy Instytutu mają bogate doświadczenie w dziedzinie organizacji i urządzania gospodarstw rolnych, ekologizacji obszarów wiejskich oraz gospodarowania na obszarach problemowych i chronionych. Specjaliści pracujący w Instytucie mają też bardzo dobre rozeznanie w zakresie oddziaływania rolnictwa, przemysłu i aglomeracji miejsko-przemysłowych na środowisko przyrodnicze. Są ekspertami, którzy oceniają przydatność odpadów mineralnych i organicznych jako nawozów.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa specjalizuje się w dyscyplinach naukowych związanych z gleboznawstwem i ochroną gruntów, chemią gleb, gospodarką płodozmianową, uprawą roli i roślin (zbożowych, pastewnych, chmielu, tytoniu). Ważniejsze osiągnięcia Instytutu w okresie 50 lat to:

 • opracowanie podstaw klasyfikacji gleb i stworzenie podstaw gleboznawstwa rolniczego
 • opracowanie map glebowych w różnych skalach dla całej Polski, a szczególnie map waloryzacji przestrzeni produkcyjnej całego kraju
 • opracowanie zasad racjonalnego nawożenia mineralnego i organicznego opartych na dokładnym rozeznaniu zasobów gleb w składniki pokarmowe roślin (mikroelementy) oraz odczynu gleby
 • rozeznanie czynników degradujących środowisko rolnicze (działalność przemysłowa w tym przemysłu wydobywczego, urbanizacji, stosowania przemysłowych środków produkcji w rolnictwie)
 • opracowanie metod rekultywacji terenów zdegradowanych (przez przemysł nawozów azotowych, wydobywczy siarki, węgla brunatnego)
 • opracowanie i stałe doskonalenie technologii uprawy zbóż, roślin pastewnych, chmielu, tytoniu
 • wyhodowanie nowych odmian tytoniu i chmielu o wysokich parametrach jakościowych
 • rozeznanie zachodzących w kraju zjawisk erozji i metod zagospodarowania terenów erodowanych
 • badania nad substancjami swoistymi roślin decydującymi o ich wartości żywieniowej jako paszy oraz o możliwościach ich wykorzystania w ochronie roślin, przemyśle i medycynie
 • opracowanie metod oznaczania pozostałości herbicydów w glebie i wodzie oraz stopnia skażenia środowiska przyrodniczego
 • opracowanie zasad organizacji gospodarstw ze specjalnym uwzględnieniem gospodarki płodozmianowej
 • doskonalenie i stałe modyfikowanie zasad uprawy roli uwzględniające postęp techniczny - konstrukcję nowych maszyn i urządzeń uprawowych i czynniki przyrodnicze - wpływ uprawy na właściwości gleby.

Mówiąc o osiągnięciach IUNG należy podkreślić, że jego działalność nie rozpoczęła się od podstaw z chwilą jego powstania, lecz w wielu dziedzinach była kontynuacją prac rozpoczętych w PINGW, zarówno w dziedzinie badań środowiskowych jak i agrotechnicznych.
Znaczące osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie to: stworzenie zintegrowanego systemu informacji o przestrzeni rolniczej, ocena stopnia skażenia gleb oraz opracowanie Polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, nawiązującego do standardów Unii Europejskiej i postanowień Dyrektywy Azotanowej. Instytut prowadzi szeroką, wielokierunkową współpracę zagraniczną we wszystkich sferach zainteresowań badawczych. Pracownicy IUNG uczestniczą w realizacji projektów międzynarodowych. Są też koordynatorami niektórych z nich.
Dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, potężne zasoby informacji, potencjał kadrowy i wyposażenie są gwarancją rzetelnej realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Ogromna większość pracowników całe swe życie zawodowe związała z Instytutem. Do długoletnich i najbardziej znanych pracowników IUNG należą m.in. profesorowie: Stanisław Nawrocki, Zdzisław Gonet, Józef Rola, Henryka Rola, Roman Czuba, Mariusz Fotyma, Ewa Fotyma, Henryk Terelak, Henryk Pondel, Alina Kabata-Pendias, Wanda Maliszewska, Jan Mazurek, Jadwiga Mazurek, Anna Józefaciuk, Czesław Józefaciuk, Tadeusz Górski, Anna Jelinowska, Jerzy Borowiecki, Marian Jurzysta, Maria Ruszkowska, Józef Kobus, Michał Płoszyński, Władysław Myśków, docenci: Czesław Maćkowiak, Irena Duer, Seweryn Kukuła.
Z młodszego pokolenia wymienić należy profesorów: Wiesława Oleszka, Antoniego Fabera, Stefana Martyniuka, Jana Kusia, docentów: Apoloniusza Berbecia, Ewę Solarską, Stanisława Krasowicza i wielu innych. Spośród doktorów szczególną aktywnością wyróżniają się: Tomasz Stuczyński, Krystyna Filipiak, Adam Harasim, Jerzy Grabiński, Jerzy Księżak, Janusz Podleśny, Grażyna Podolska, Stanisław Gosek, Tamara Jadczyszyn, Julian Migdal, Jerzy Dwornikiewicz, Teresa Doroszewska.
Cennym źródłem informacji o Instytucie i pracujących w nim ludziach jest wydana z okazji jubileuszu Księga Pamiątkowa. Wiele ciekawych informacji zdobyć też można zwiedzając Salę Tradycji Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych, mieszczącą się w środkowej części pałacu Czartoryskich, który jest siedzibą Instytutu. IUNG jest placówką, która kultywuje tradycje, otaczając opieką szereg zabytkowych obiektów. W puławskim Instytucie szacunek dla tradycji splata się z nowoczesnością.
Oceniając dokonania Instytutu w okresie półwiecza doc. Seweryn Kukuła, dyrektor IUNG, powiedział: Dokonania Instytutu to przede wszystkim efekty pracy rzeszy pracowników, zarówno naukowych jak i pracowników obsługi i administracji. W referacie znalazło też odzwierciedlenie znaczenia współpracy międzynarodowej oraz nadzieje jakie pracownicy wiążą z V programem Unii Europejskiej. Wskazano również szereg słabości dotyczących m.in. funkcjonowania RZD IUNG, odczuwających trudności i problemy, z którymi boryka się całe polskie rolnictwo. Końcowa część referatu poświęcona była wizerunkowi współczesnego IUNG i perspektywom rozwoju tej placówki. Wyrazem tego były następujące stwierdzenia: Wymogiem chwili jest poszukiwanie płaszczyzn współpracy z organizacjami producentów, władzami samorządowymi i administracją państwową wszystkich szczebli; albo: Wzorując się na rozwiniętych gospodarczo krajach Europy należy postrzegać rolę Instytutu polegającą na wspieraniu decyzji i wspomaganiu polityki regionalnej, a nade wszystko służeniu praktyce rolniczej.

fotografia

Przewodniczący Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, prof. dr hab. Marian Truszczyński wręcza medal im. M. Oczapowskiego dyrektorowi IUNG doc. dr. hab. Sewerynowi Kukule (z lewej)

W trakcie uroczystego posiedzenia Rady Naukowej, po odczytaniu listów gratulacyjnych od prezydenta oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych prof. dr hab. Marian Truszczyński wręczył medal im. Michała Oczapowskiego przyznany Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych. Natomiast uczestniczący w uroczystości wicewojewoda lubelski Adam Wilczewski wręczył medal przyznany IUNG przez wojewodę w uznaniu zasług wniesionych w rozwój województwa lubelskiego. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Na wniosek dyrekcji IUNG prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył 5 osób Złotym Krzyżem Zasługi, 8 Srebnym i jedną Brązowym Krzyżem Zasługi. Wręczono także 16 osobom honorową odznakę "Zasłużony dla Rolnictwa" przyznaną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Artura Balazsa. Miłym akcentem uroczystości, uwypuklającym działalność IUNG w dziedzinie opieki nad zabytkami, było wręczenie Stanisławowi Dębczakowi, pracownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego, Złotej Odznaki "Za Opiekę nad Zabytkami". Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich dyrektor Duńskiego Instytutu Rolniczego A. Jensen. Przekazano szereg pamiątkowych upominków w postaci pucharów i albumów. Potem zastępca dyrektora IUNG doc. Stanisław Krasowicz odczytał fragmenty wybranych listów gratulacyjnych, które napłynęły na adres dyrekcji i Rady Naukowej. Jako pierwszy odczytał list prof. dr. hab. Andrzeja Wiszniewskiego, przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych - Ministra Nauki, który usprawiedliwiając swą nieobecność pisał m.in.: Z okazji tego doniosłego Jubileuszu pragnę przekazać na ręce Pana Dyrektora bardzo serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami wielu dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności dla wszystkich pracowników Instytutu. Życzenia te przesyłam z wielką przyjemnością z uwagi na znane osiągnięcia i duży dorobek a także znaczący wkład Instytutu w rozwój polskiej nauki i rolnictwa.
Na podkreślenie zasługują także słowa zawarte w liście ministra środowiska Antoniego Tokarczuka: Dotychczasowa działalność Instytutu na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska zasługuje na szacunek i poparcie. (...) Stan polskiego rolnictwa na etapie starań naszego kraju o wejście w struktury Unii Europejskiej jest bardzo ważnym elementem polityki gospodarczej, również w kontekście ochrony środowiska. Wyrazy uznania i życzenia sukcesów zawierał też list prof. Jana Gawęckiego nadesłany w imieniu Zespołu P-06. Bezpośrednio po posiedzeniu Rady Naukowej odbyło się otwarcie Sali Tradycji Ośrodka Nauk Rolniczych w Puławach. Myślą przewodnią tej inicjatywy była realizacja zasady, aby ocalić od zapomnienia to, co najcenniejsze, a zwłaszcza wkład i zaangażowanie ludzi, którzy swe życie i pracę naukową związali z Puławami.
Uroczystym dopełnieniem posiedzenia Rady Naukowej było spotkanie koleżeńskie oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca "JAWOR" AR w Lublinie.
Integralną częścią obchodów jubileuszu była też międzynarodowa konferencja Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku w dniach 1-2 czerwca 2000 r. W konferencji tej, oprócz Polaków, uczestniczyli naukowcy z Danii, Węgier, Niemiec i Holandii. Byli oni autorami referatów przedstawianych podczas czterech sesji, obok referatów przygotowanych przez przedstawicieli Polski. Poszczególne sesje koncentrujące się wokół referatów problemowych były poświęcone następującym problemom:
I. Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (AE Poznań): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, dr Egbert Lantinga (Holandia): Idea rolnictwa zrównoważonego
II. Racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Prof. dr hab. Henryk Terelak, dr Tomasz Stuczyński, doc. dr hab. Stanisław Krasowicz (IUNG): Racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, prof. dr György Varallyay (Węgry): Racjonalne wykorzystanie przestrzeni rolniczej w Europie
III. Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego
Prof. dr hab. Jan Kuś, prof. dr hab. Mariusz Fotyma (IUNG): Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, dr Carl Aage Pedersen (Dania): Zrównoważony system gospodarowania w rolnictwie
IV. Technologie produkcji roślinnej w rolnictwie zrównoważonym
Prof. dr hab. Jerzy Borowiecki, prof. dr hab. Wiesław Oleszek (IUNG): Technologie produkcji roślinnej w rolnictwie zrównoważonym, dr Armin Werner (Niemcy): System wspomagania decyzji w produkcji roślinnej na poziomie gospodarstwa i pola
Materiały konferencyjne zostały opublikowane w postaci dwóch tomów zeszytu specjalnego Pamiętnika Puławskiego. Każdej z sesji, z wyjątkiem I, towarzyszyły warsztaty robocze ukierunkowane na dyskusję.
Konferencja wykazała, że gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym jest problemem niezwykle złożonym i trudnym. Musi być ono rozpatrywane na różnych poziomach i w ujęciu globalnym na poziomie kraju, w odniesieniu do regionu, gospodarstwa i pola. Koncepcja ta wymaga spojrzenia systemowego i całościowego. Narzuca ona także konieczność tworzenia i stałego wzbogacania różnego rodzaju zbiorów i systemów informacji. Tworzone zbiory (systemy zbiorów) powinny stanowić podstawę i wspomagać systemy decyzyjne wszystkich szczebli. Problematyka ta powinna być kontynuowana. Wspieranie systemów gospodarowania w rolnictwie zrównoważonym mogłoby być tematem konferencji naukowej w roku przyszłym. Byłaby to kontynuacja problemów poruszanych w roku bieżącym.
Uczestnicy uroczystego, poświęconego jubileuszowi, posiedzenia Rady Naukowej i konferencji pozytywnie ocenili stronę organizacyjną realizowanych przedsięwzięć, składając wyrazy uznania na ręce dyrektora IUNG.

Seweryn Kukuła, Stanisław Krasowicz

Doc. dr hab. Seweryn Kukuła jest dyrektorem, a doc. dr hab. Stanisław Krasowicz zastępcą dyrektora IUNG w Puławach

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl