Mój naukowy życiorys

fotografiaMarian Jerzy Budzyński urodził się 2 lutego 1935 roku w Serokomli. Wszystkie kolejne etapy kształcenia odbył w Lublinie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie Technikum Chemiczne. W latach 1955-1961 studiował na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, uzyskując w czerwcu 1959 roku dyplom inżyniera zootechniki (studia pierwszego stopnia) oraz w marcu 1961 roku dyplom magistra (studia drugiego stopnia), po wykonaniu dyplomowej pracy w Zakładzie Hodowli Owiec i Koni pod kierunkiem wybitnego polskiego uczonego profesora Adama Domańskiego.
Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę jako zootechnik w Wydziale Rolnictwa PWRN w Lublinie. Po trzech latach pracy w praktycznej terenowej hodowli zwierząt rozpoczął w 1963 roku działalność naukową w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt - Zakładzie Hodowli Koni Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, przechodząc w swej karierze nauczyciela akademickiego kolejne stanowiska od starszego asystenta do profesora zwyczajnego.
W 1968 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk rolniczych na Wydziale Zootechnicznym WSR w Lublinie, habilitował się w roku 1973 uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie hodowli zwierząt na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, natomiast tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1982; od roku 1991 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.
Ogólny dorobek piśmienniczy prof. Mariana Budzyńskiego obejmuje 372 pozycje, w tym 134 oryginalne prace naukowe, 173 artykuły i komunikaty naukowe przedstawione i opublikowane na krajowych i międzynarodowych sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych, 8 podręczników, skryptów i książek, 15 ekspertyz, 36 artykułów popularnonaukowych dla praktycznej hodowli, a także 9 projektów urządzeń i aparatów, z których 6 zostało opatentowanych.
Głównym obszarem zainteresowań badawczych prof. Budzyńskiego są różnorodne problemy związane z hodowlą i użytkowaniem koni. Do najbardziej liczących się osiągnięć naukowych należy zaliczyć:
  • badania dotyczące oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni pociągowych, sportowych i wyścigowych oraz opracowanie wskaźników ruchu (szybkość ruchu, długość i częstotliwość kroku itp.) oraz mierników dzielności wyścigowej, przydatnych w selekcji i doskonaleniu uzdolnień pracotwórczych koni
  • prace dotyczące oceny wzrostu i rozwoju koni oraz charakterystyka eksterierowa na podstawie opracowanych standardów biometrycznych źrebiąt w różnym wieku przydatne przy ocenie prawidłowości wychowu
  • obszerne i kompleksowe badania nad programami hodowlanymi poszczególnych ras koni oraz nad programem krajowym z uwzględnieniem rozmiarów liczbowych i polityki hodowlanej
  • prace o charakterze poznawczym i aplikacyjnym dotyczące wskaźników rozpłodowych ogierów i klaczy gwarantujących reprodukcję pogłowia krajowego
  • prace dotyczące racjonalizacji żywienia koni oraz ekonomiki produkcji koni i ich wykorzystania gospodarczego
  • badania fizjologiczne dotyczące poziomu niektórych wskaźników profilu metabolicznego we krwi młodych ogierów w zakładzie treningowym oraz wskaźników fizjologicznych u klaczy i aktywności enzymatycznej
  • nowatorskie badania kompleksowe dotyczące oceny cech psychicznych i zróżnicowania nerwowego koni.
Profesor Budzyński jest promotorem jednego doktoratu honoris causa (prof. dr hab. Ewald Sasimowski) i sześciu zakończonych przewodów doktorskich, konsultował trzy zakończone przewody habilitacyjne. Jest autorem szeregu recenzji dorobku naukowego i dydaktycznego do wniosków o nadanie tytułów naukowych, stanowisk profesora i stopni naukowych doktora habilitowanego oraz recenzji prac doktorskich, a także ocen kandydatów na członków PAN. Znaczące są osiągnięcia organizacyjne profesora w zakresie naukowo-dydaktycznym, tworzenia bazy doświadczalnej oraz wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki. Brał udział w rozwoju Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie. W latach 1978-1981 był prodziekanem i w latach 1987-1990 dziekanem Wydziału Zootechnicznego, w latach 1976-1982 był zastępcą dyrektora a w latach 1992-1997 dyrektorem Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, w latach 1977-1991 był kierownikiem Zakładu Hodowli Koni, w latach 1995-1997 kierownikiem Pracowni Etologii Zwierząt, a od roku 1997 do chwili obecnej kierownikiem Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie.
Wykazał wiele inwencji i zaangażowania w działalność i rozwój licznych organizacji naukowych, doradczych i opiniodawczych. Odbył liczne staże naukowe (m.in. w Moskwie), uczestniczył w kongresach Europejskiej Federacji Zootechnicznej i sympozjach, m.in. na Węgrzech (1970), Warszawie (1975), NRD (1974,1976,1979,1983,1988), Czechosłowacji (1986), RFN (1981), ZSRR (1982), Hiszpanii (1992), Włoszech (1992, 1994), Francji (1994), USA (1997).
Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna profesora została wyróżniona nagrodami i odznaczeniami, m.in. nagrodą III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1969), nagrodą II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1980) i I stopnia (1982), Złotą Odznaką "Zasłużony dla miasta Lublina" (1988), Zasłużonego Pracownika Rolnictwa (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985), Złotą Odznaką "Za wybitne zasługi dla Akademii Rolniczej w Krakowie" (1990) oraz piętnastoma innymi odznaczeniami indywidualnymi.

Marian Budzyński

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl