Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Instytut utworzony został w 1970 roku jako Instytut Mikrobiologii i Biochemii. W 1977 roku został przemianowany na Instytut Mikrobiologii, a od lutego 1997 roku funkcjonuje pod obecną nazwą. Łącznie w Instytucie zatrudnionych jest 39 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 7 profesorów tytularnych) oraz 28 technicznych.

Prace naukowe realizowane są w 5 zakładach. Tematyka naukowo-badawcza Zakładu Mikrobiologii Ogólnej dotyczy głównie genetycznych i molekularnych podstaw symbiotycznego wiązania azotu i obejmuje takie zagadnienia jak:

ˇ identyfikację regionu DNA Rhizobium leguminosarum bv. trifolii odpowiedzialnego za syntezę EPS, jego klonowanie i analiza sekwencyjna,

ˇ zbadanie mechanizmu korzystnego oddziaływania Pseudomonas fluorescens szczep 267 na wzrost roślin i symbiotyczne wiązanie azotu u koniczyny,

ˇ porównawcze badania immunochemiczne antygenów somatycznych O bakterii z rodzajów Rhizobium i Mesorhizobium oraz badania strukturalne lipopolisacharydówrizobiów różniących się “zakażalnością”, zakresem roślin - gospodarzy lub efektywnością symbiozy,

ˇ oznaczanie pozycji taksonomicznej rizobiów zakażających dziko rosnące rośliny motylkowate w oparciu o analizę numeryczną, homologię DNA-DNA oraz specyficzność względem rośliny gospodarza,

ˇ badania szczepów wysoko konkurencyjnych w symbiozie z roślinami motylkowatymi,

ˇ komórkowe interakcje w symbiozie i pasożytnictwie.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych Zakładu należy zaliczyć:

ˇ identyfikacja 11 genów z grup prs i pss oraz określenie ich funkcji na podstawie homologii sekwencji,

ˇ określenie częściowej struktury O-swoistych polisacharydów dla mikrosymbiontów koniczyny, lucerny, traganka i komonicy,

ˇ określenie struktury lipidu A nie wirulentnychych Exo- mutantów Rhizobium, szczepów M. loti różniących się zakresem gospodarza i wykazanie obecności unikalnych długołańcuchowych 4-keto- i (n-1)-ketokwasów jako składników charakterystycznych dla lipidu A wszystkich gatunków Mesorhizobium,

ˇ wykazanie przynależności do rodzaju Mesorhizobium bakterii izolowanych z brodawek Astragalus cicer i do rodzaju Bradyrhizobium mikrosymbiontów Sarothamnus scoparius,

ˇ wyodrębnienie i opisanie nowej bakterii Sarcobium lyticum pasożytującej wewnątrz eukariotycznych komórek żernych oraz wykazanie jej bliskiego pokrewieństwa do bakterii z rodzaju Legionella i obecności przeciwciał reagujących z antygenami Sarcobium u chorych na pneumonię o nieznanej etiologii,

ˇ określenie budowy mureiny i składu chemicznego lipopolisacharydu Sarcobium oraz określenie częściowej struktury mureiny Rhizobium kowalentnie związanej z oligo- i polimerami glukozy,

ˇ biochemiczna charakterystyka bakteriolitycznych i deacylujących enzymów Acanthamoeba castellani,

Badania prowadzone w Zakładzie Biologii Molekularnej koncentrują się wokół zagadnień regulacji syntezy białka w komórce, struktury genów eukariotycznych oraz trehalazy, enzymu uczestniczącego w procesach energetycznych komórki.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe obejmują opracowanie drożdżowego układu syntetyzującego białka “in vitro”, opracowanie mapy ponad 80 białek wchodzących w skład struktury rybosomu, wyizolowanie i scharakteryzowanie kilku drożdżowych kinaz kazeinowych oraz wykrycie trzech nieznanych dotąd kinaz białkowych odpowiedzialnych za fosforylację rybosomów oraz zidentyfikowanie białek ulegających fosforylacji.

Główne nurty badawcze realizowane w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej dotyczą prac enzymologicznych zmierzających do opracowania technologii syntezy grzybowej enzymów jako preparatów przydatnych w gospodarce i technice oraz polisacharydów i enzymów biorących udział w powstawaniu próchnicy zębów. Ważniejsze osiągnięcia naukowe obejmują:

ˇ opracowanie sposobów optymalizacji syntezy grzybowej amylaz i pektynaz w warunkach hodowli powierzchniowej i wgłębnej,

ˇ określenie warunków niezbędnych do stymulacji procesu równoczesnego scukrzania i fermentacji alkoholowej słomy pszennej przy użyciu celulaz i drożdży termofilnych,

ˇ opracowanie sposobów otrzymywania preparatów oksydazy glukozowej metodami wgłębnej hodowli szczepów A. niger unieruchomionych na różnych nośnikach,

ˇ poznanie struktury mutanu syntetyzowanego przez paciorkowce próchnicogenne.

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej obejmują dwie grupy tematyczne:

ˇ ochrona roślin zbożowych przed fuzariozą przez szczepy bakteryjne i grzyby wyizolowane z ryzosfery żyta,

ˇ udział mikroorganizmów w detoksyfikacji środowiska glebowego skażonego metalami ciężkimi lub produktami ropopochodnymi.

Do ważniejszych osiągnięć można zaliczyć:

ˇ wskazanie na rolę mikroorganizmów w immobilizacji i mobilizacji kadmu przez składniki glebowe,

ˇ wyizolowanie drobnoustrojów ze strefy korzeniowej żyta i scharakteryzowanie ich pod względem właściwości istotnych dla stymulacji wzrostu roślin oraz biokontroli szczepów Fusarium.

Główne kierunki aktualnie prowadzonych badań w Zakładzie Wirusologii i Immunologii dotyczą:

ˇ nieswoistej odporności przeciwwirusowej zwierząt i człowieka ze szczególnym uwzględnieniem roli cytokin w stanach fizjologicznych i patologicznych,

ˇ poszukiwanie nowych substancji o działaniu immunomodulacyjnym,

ˇ badanie cytotoksyczności leków przeciwnowotworowych na komórki transformowane i prawidłowe

ˇ zastosowanie metod biotechnologicznych do hodowli komórek zwierzęcych i ludzkich w celu otrzymania z nich cytokin, preparatów do diagnostyki nowotworów oraz namnożonych wirusów do produkcji szczepionek,

Z ważniejszych osiągnięć naukowych należy wymienić:

ˇ stwierdzenie korelacji pomiędzy niedojrzałością układu immunologicznego u nowo narodzonych cieląt a niedoborem wytwarzania interferonów i wysoką podatnością na infekcje wirusowe,

ˇ indukowanie interferonów w siarze i mleku krów atenuowanym wirusem ND,

ˇ zastosowanie nośników ze spiekanego szkła porowatego do hodowli komórek zwierzęcych i wirusów oraz do produkcji wybranych cytokin.

W okresie ostatnich pięciu lat realizowano w Instytucie Mikrobiologii i Biotechnologii 13 projektów badawczych i jeden promotorski, finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz grantu z Fundacji M. Curie-Skłodowskiej. Poza tym wykonywano badania na zlecenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA w Jeleniej Górze, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oraz Centrali Produktów Naftowych “CPN” S.A. / o Lublin.

Poszczególne zakłady Instytutu współpracują z wieloma jednostkami naukowymi i uczelniami w kraju i zagranicą, takimi jak: University of Odense (Dania), Umea University (Szwecja), Centrum Kontroli Schorzeń Infekcyjnych i Prewencji w Atlancie, Instytut Chemii Organicznej w Kö ln (Niemcy), Zakład Cytologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen (Holandia), Zakład Botaniki SGGW AR, Laboratorium Biochemii Mikroorganizmów Uniwersytetu w Lyonie, Instytut Fermentacji Osaka (Japonia), Zakład Biotechnologii Uniwersytetu w Osaka (Japonia), Instytut Chemii Stosowanej i Mikrobiologii Uniwersytetu w Helsinkach, Instytut Nauk Rolniczych w Obroszino k/Lwowa (Ukraina), Instytut Maxa- Planka we Freiburgu (Niemcy), Instytut Mieschera w Bazylei, Instytut Weterynarii w Puławach, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Akademia Medyczna w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Instytutu prowadzą wszystkie formy nauczania przewidziane obowiązującym programem studiów. Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie na dwóch kierunkach tj. biologii (w specjalnościach: mikrobiologia, biologia środowiskowa, biochemia, biologia ogólna) i biotechnologia. Część z nich jest również realizowana w ramach studium podyplomowego i uzupełniających studiów magisterskich na międzywydziałowym kierunku o nazwie ochrona środowiska (specjalność - biologiczne podstawy środowiska). Pracownicy Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii uczestniczą w kształceniu doktorantów w ramach regularnego i indywidualnego Studium Doktoranckiego.

Janusz Szczodrak

 

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl