Mój naukowy życiorys

fotografiaMiejscem mojego urodzenia jest wieś Żakowola Radzyńska, położona na Podlasiu, w połowie drogi pomiędzy Radzyniem i Międzyrzecem Podlaskim. Szkołę podstawową (gminną) ukończyłem w Kąkolewnicy, odległej o 3,5 km od miejsca zamieszkania. Była to, w owym czasie dobra szkoła podstawowa o tradycji przedwojennej. Stąd też czułem się pokrzywdzony, gdy decyzją Powiatowego Inspektora Oświaty wszyscy uczniowie z mojej wsi zostali przeniesieni do nowo utworzonej szkoły podstawowej (7-latki) w sąsiedniej miejscowości, położonej od mojego domu w odległości 2 km. Poziom nauczania w tej nowej szkole był nieporównywalnie niski (klasy łączone, skracane lekcje). Namówiłem, więc sześciu swoich kolegów na pierwszy, w mojej późniejszej świadomości "strajk szkolny". Zdecydowaliśmy, iż dnia następnego nie idziemy do szkoły (udając np. chorobę przed rodzicami) tak długo, aż władze szkolne pozwolą nam na powrót do poprzedniej podstawówki. Koledzy jednak załamali się i poszli nazajutrz do nowej szkoły, ja zaś, po kilku dniach "choroby", wyjawiłem Rodzicom właściwy jej powód i samowolnie powróciłem do dawnej szkoły w Kąkolewnicy.

Po kilku tygodniach nakazanego nauczycielom przez dyrekcję szkoły bojkotu (tym razem z powodu mojej obecności na lekcjach), manifestowanego przez nauczycieli, którzy mnie nie dostrzegali i nie odpytywali, w końcu zostałem wyrzucony przez kierownika za drzwi szkolnego budynku. W tym samym dniu podjąłem osobiście (miałem 8 lat) próbę interwencji, ale nieskutecznej, jak się okazało, u Inspektora Powiatowego w Radzyniu. Zdesperowany i załamany - wybrałem się natychmiast, bez wiedzy Rodziców do Kuratora Oświaty w Lublinie, gdzie po przedstawieniu swojej sprawy, uzyskałem jego zgodę na powrót do starej szkoły. Piszę o tym, dlatego, że trudno mi wyjaśnić, czym naprawdę była wywołana taka moja postawa - poczuciem krzywdy czy pragnieniem wiedzy.

Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Radzyniu Podlaskim w roku 1958 i jako urodzony pod znakiem bliźniąt - jeszcze w klasie maturalnej, snułem marzenia o kilku kierunkach studiów. Wahałem się pomiędzy Politechniką (radziłem sobie z matematyką), Wydziałem Lecznictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie a Wydziałem Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Z uwagi na moją nadwrażliwość i obawę przed prosektorium, po naradzie rodzinnej z udziałem dyrektora Liceum, zdecydowaliśmy wspólnie, iż będzie to Akademia Medyczna, ale Wydział Farmaceutyczny.

Podporządkowałem się tej decyzji i szczęśliwie zostałem przyjęty na ten kierunek, który okazał się równie trudny, jak wydział lekarski a wymagający bardzo systematycznej pracy. Dopiero okres wykonywania pracy magisterskiej był dla mnie prawdziwym studiowaniem, a bakcyl badań naukowych okazał się tak silny, iż po krótkiej pracy w aptece, skorzystałem z pierwszej możliwości, by powrócić na Wydział, jako asystent w Katedrze Farmakognozji.

Po pierwszych dwóch latach zachwytu, zarówno pracą naukową, owocującą pierwszą publikacją, jak i pracą dydaktyczną, mój zapał badawczy został w sposób zamierzony wyhamowany. Czując niedosyt z tego powodu podjąłem dzienne studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracując nadal na stanowisku asystenta w Katedrze Farmakognozji AM w Lublinie. Studia na KUL były nowym doświadczeniem. Bardzo odpowiadał mi brak sztucznego dystansu pomiędzy asystentami, profesorami i studentami, a nawiązane przyjaźnie przetrwały próbę czasu i trwają do dzisiaj. Studiowałem na jednym roku z senatorem Adamem Bielą i prof. Zbigniewem Zaleskim - posłem do Parlamentu Europejskiego.

Moja praca magisterska z psychologii dotyczyła reakcji na placebo i niektórych cech osobowości, była nowym doświadczeniem badawczym i uzupełnieniem wiedzy przyrodniczej, na pograniczu farmacji i psychologii.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych i stanowiska adiunkta w Katedrze Farmakognozji, podjąłem samodzielne badania fitochemiczne, dotyczące szeregu metabolitów wtórnych w roślinach leczniczych, z ukierunkowaniem na badania ich aktywności farmakologicznej.

Nie miałem jak inni szczęścia pracować pod opieką mistrza w swojej Katedrze, na dodatek ubogo wyposażonej w aparaturę badawczą. Stąd, moim Mistrzem wprowadzającym mnie w nowoczesne techniki chromatograficzne i ich wykorzystywanie w analizie fitochemicznej, był Prof. Edward Soczewiński - kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej naszego Wydziału. Praktycznie w tym zakładzie, w atmosferze wielkiej życzliwości, wykonywałem przez trzy lata badania nad ekstrakcją, analizą chromatograficzną i izolacją związków kumarynowych, z wybranych gatunków rodziny baldaszkowatych, co stanowiło tematykę mojej pracy habilitacyjnej.

Jako samodzielny pracownik naukowy, a następnie kierownik Katedry Farmakognozji, przez pierwsze lata przygotowywałem, wraz z zespołem współpracowników, szereg projektów naukowych, a środki z uzyskanych grantów pozwoliły na wyposażenie laboratoriów Katedry w nowoczesną aparaturę, niezbędną do badań fitochemicznych. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, iż laboratoria naszej Katedry są obecnie bardzo dobrze wyposażone w aparaturę, w porównaniu z innymi Katedrami Farmakognozji w Polsce.

Umożliwia to prowadzenie szerokiego zakresu badań i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach zagranicznych o wysokim współczynniku IF. Tematyka prac naukowych, prowadzonych pod moim kierunkiem w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych dotyczy poszukiwania biologicznie czynnych związków naturalnych z różnych grup chemicznych, wśród których dominują pochodne benzo-α-pironu (głównie furanokumaryny) i pochodne układu taksanu, a także kwasy fenolowe, olejki eteryczne, sterole triterpeny, alkaloidy chinolinowe i pirolizydynowe, taksoidy i inne.

Najważniejsze prowadzone badania nad związkami kumarynowymi, będącymi tematyką mojej dysertacji habilitacyjnej, obejmowały zagadnienia nad:

 • lokalizacją i koncentracją badanych związków w poszczególnych organach roślin,
 • zmiennością poziomu stężenia furanokumaryn w badanych organach w okresie wegetacyjnym,
 • zmiennością koncentracji tych związków w różnych odmianach i formach tego samego gatunku, jak też wpływem środowiska i strefy geograficznej, w której zbierany jest surowiec.

Oddzielną problematykę stanowią badania nad lokalizacją i koncentracją furanokumaryn i olejków eterycznych w roślinach z rodziny baldaszkowatych i rutowatych. Tematyka rozszerzona została na klika zespołów badawczych, obejmując:

 • badania biologiczne i farmakologiczne wyizolowanych zespołów związków czynnych i jednorodnych składników, celem określenia ich aktywności biologicznej i potencjalnego wykorzystania w lecznictwie, jako antyoksydantów, fitohormonów i leków cytostatycznych,
 • opracowanie optymalnych metod izolacji na skalę preparatywną, a następnie półprzemysłową wybranych aktywnych biologicznie zespołów lub jednorodnych związków, celem wykorzystania ich do opracowania nowych produktów leczniczych,
 • zastosowanie czynników zewnętrznych (elicitory biotyczne i abiotyczne) - jako stymulatorów biosyntezy poszukiwanych metabolitów wtórnych, celem wzbogacenia materiału roślinnego w poszukiwane związki aktywne, w doświadczeniach uprawowych i badaniach in vitro,
 • opracowanie receptury nowych produktów leczniczych o aktywności antyoksydacyjnej, hormonalnej i cytostatycznej, z wykorzystaniem jednorodnych związków lub frakcji składników pozyskiwanych z materiału roślinnego.

Uzyskane wyniki badań w formie opublikowanej (ponad 140 prac doświadczalnych) bądź zgłoszeń patentowych, plasują corocznie naszą Katedrę w naukowym rankingu wydziałowym na jednym z 3 pierwszych miejsc. Od szeregu lat otrzymujemy zespołowe nagrody naukowe Ministra Zdrowia.

Obecnie jestem współkoordynatorem grantu zamawianego-sieciowego we współpracy z Pracownią Grzybów Uprawnych Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach nt.: "Znaczenie i użytkowanie grzybów trujących, w tym halucynogennych, rosnących na terenie Polski i krajów ościennych" (Decyzja nr 581/E-179/SPB/MSN/P-06/DZ-106/2003-2005) oraz współautorem dwóch zagranicznych projektów badawczych; z czego jeden finansowany jest przez rząd austriacki i dotyczy współpracy z Institut für Analytische Chemie und Radiochemie, Universität Innsbruck (prof. G.K.Bonn), nt.: "Biotechnological methods used for the production of secondary metabolites in selected medicinal plant species", a drugi, finansowany przez KBN i stronę grecką, dotyczy współpracy z Department of Pharmacy, Division of Pharamacognosy-Chemistry of Natural Products, University of Athens (prof. A.L.Skaltsounis, prof. I.Chinou), na temat: "Extraction and isolation of biologically active compounds (coumarins and phenolic acids) from medicinal plants growing in Greece and in Poland".

Jako prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Farmaceutycznego byłem współtwórcą jedynego w Polsce kierunku apteczno-zielarskiego, zaś Wydział uzyskał certyfikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wykonywanie analiz i dopuszczanie do obrotu roślinnych produktów leczniczych.

Jako prorektor ds. nauki jestem członkiem Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Aparatury, a także Organizacji, Rozwoju i Budżetu AM w Lublinie.

Curriculum vitae prof. Kazimierza Głowniaka

Data i miejsce urodzenia:
6 czerwca 1941r, Żakowola, woj. lubelskie

Podstawowe miejsce pracy:
Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

Uprawiana dziedzina, dyscyplina i specjalność naukowa:
dziedzina: nauki medyczne - P05
dyscyplina: fitochemia, analiza preparatywna
specjalność naukowa: farmakognozja

Przebieg kariery:

 • studia magisterskie: 1963 r., Wydział Farmaceutyczny, Akademii Medycznej w Lublinie oraz 1970 r. Wydział Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • doktorat: 1972 r. Akademia Medyczna w Lublinie,
 • docent-habilitacja: 1989 r. Akademia Medyczna w Lublinie,
 • profesor nadzwyczajny: 1990 r. Akademia Medyczna w Lublinie
 • profesor zwyczajny: 1998 r. Akademia Medyczna w Lublinie

Przebieg pracy:

1999 - nadal Prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej w Lublinie,
1993 - 1999 Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie,
1990 - 1993 Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie,
1992 - nadal Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie,
1972 - 1988 adiunkt w Katedrze Farmakognozji AM w Lublinie,
1964 - 1972 asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Farmakognozji AM w Lublinie.

Osiągnięcia naukowe - charakterystyka ogólna:

Autor ponad 140 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, z czego 59 prac zostało opublikowanych w czaspismach z tzw. "listy filadelfijskiej". Współautorstwo w 6 monografiach i międzynarodowych encyklopediach chromatograficznych oraz 4 skryptów do ćwiczeń dla studentów z zakresu fitochemii i farmakognozji. Czynny udział w 150 konferencjach naukowych, głównie zagranicznych. Współorganizator i przewodniczący Komitetu Naukowego siedmiu ogólnopolskich konferencji naukowych na temat: "Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach fitochemicznych i biomedycznych" - w latach: 1992-1998.
Inicjator i przewodniczący Komitetu Naukowego czterech międzynarodowych sympozjów naukowych na temat: "The Application of Chromatographic Methods in Phytochemical & Biomedical Analysis", w latach: 1999-2004.

Kształcenie kadry:

 • magistranci - ponad 100,
 • doktorzy - 6, w tym dwie prace nagrodzone indywidualną nagrodą Prezesa Rady Ministrów,
 • zaawansowane badania wchodzące w tematykę rozpraw habilitacyjnych - dwóch współpracowników-adiunktów.

Staże naukowe i zawodowe:

 • Dania (Danish Royal School of Pharmacy - XI-XII 1988),
 • Holandia (Department of Pharmacognosy University of Utrecht - IX 1992)

Nagrody:
Pięciokrotne zespołowe nagrody Ministra Zdrowia za cykl publikacji z zakresu farmakognozji, fitochemii analizy i preparatyki fitochemicznej.

Pobyty w zagranicznych placówkach naukowych, związane z podpisanymi umowami o współpracy:

 • Innsbruck (Austria) - prof. Günter K. Bonn - Institut für Analytische Chemie und Radiochemie, Universität Innsbruck;
 • Beijing (Chiny) - prof. Xiao Pei Gen - Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College,
 • Athens (Grecja) - prof. Alexios Leandros Skaltsounis - Department of Pharmacy, Division of Pharmacognosy-Chemistry of Natural Products, University of Athens,
 • Trivandrum (India) - prof. Varughese George - Department of Phytochemistry, Tropical Botanic & Research Institute Karimancode
 • New Delhi (India) - prof. Shakti N. Upadhyay - National Institute of Immunology,
 • Peterborough (Kanada) - prof. Alicja M. Zobel - Department of Chemistry & Biochemistry Trent University,
 • Kuala Lumpur (Malezja) - prof. Khozirah Shaari - Forest Research Institute Malaysia Medicinal Plants Division,
 • Mérida (Meksyk) - prof. Raúl H. Godoy Montańez - Universidad Autónoma de Yucatán,
 • Ulan Bator (Mongolia) - prof. Tumurbaatar Namral - Mongolian Medical University oraz prof. B. Dagvatseren i Luvsantserengiin Batkhuu - Scientific Society of Traditional Medicine in Mongolia - zaplanowany pobyt w czerwcu br.
 • Mississippi (USA) - prof. Jordan Zjawiony - Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, The University of Mississippi,
 • Budakalász (Węgry) - prof. Szabolcs Nyiredy - Research Institute for Medicinal Plants.

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych:

 • Sekcja Akademicka PTFarm. - przewodniczący 1993-1999,
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
 • Polski Komitet Zielarski - członek Zarządu 1998-2003,
 • American Society of Pharmacognosy,
 • Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung,
 • Phytochemical Society of North America,
 • The European Society of Phytochemistry - representative member of East European Contries: 2000-2002,
 • Indian Association for Cancer Research,
 • Polskie Towarzystwo Fitochemiczne - założyciel I przewodniczący w latach: 2000-2002,
 • Podkomisja Farmakognostyczna Komisji Farmakopei Polskiej: 1998-2004,
 • Komisja Rejestracji Leków - Podkomisja Leku Naturalnego: 1996-2003,
 • Ekspert Zespołu Doradczego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 2004-nadal,
 • Członek Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolenia Podyplomowego w Ministerstwie Zdrowia,
 • Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii Komitetu Nauk o Leku PAN: 1992-nadal,
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Leku PAN- dwie kadencje,
 • Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie,
 • Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN: 2003-nadal.

Granty naukowe i badania wdrożeniowe:

 • ekspertyzy dla Sejmowej Komisji Zdrowia w zakresie ustawy Prawa Farmaceutycznego i regulacji dyrektyw Unii Europejskiej,
 • granty promotorskie, autorskie KBN, sieciowe i międzyrządowe:
  1. nr 4 PO5F 018 15pt. "Badania fitochemiczne części nadziemnych Chrysanthemum segetum L,
  2. nr 4 PO5F 019 17 pt. "Wpływ czynników stresogennych na zawartość niektórych substancji biologicznie czynnych i biopierwiastków",
  3. nr 6 PO5F 021 21 pt. "Badania fitochemiczne nad alkaloidami pirolizydynowymi w wybranych surowcach z rodziny Compositae i Boraginaceae",
  4. nr 3 PO5F 027 22 pt. "Analiza i izolacja taksoidów z różnych gatunków cisa".

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Dyplom ukończenia studiów i praca doktorska obroniona z wyróżnieniem,
 • Złoty Krzyż Zasługi (1986),
 • Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1996),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997).

Medale:

 • Komisji Edukacji Narodowej,
 • "Zasłużony dla AM w Lublinie",
 • "Zasłużony dla Wydziału Farmaceutycznego AM w Lublinie",
 • "Zasłużony dla Farmacji im. I.Łukasiewicza" (2002),
 • Arcybiskupa Józefa Życińskiego: Lumen Mundi (2002).

powrót do góry

powrót do wydawnictwa

 
Kronika Oddziału według dat  
 
 Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
 Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: pan-ol@hektor.umcs.lublin.pl
webdesign emzab.pl