Aktualności

29-30 listopada 2018, Konferencja: Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku


Miejsce:
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ul. Chopina 27, Lublin


Współorganizatorzy:
- Oddział PAN w Lublinie - Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie
- Biblioteka Uniwersytecka KUL
- Katedra Historii XIX wieku - Instytut Historii KUL


Ramowy program konferencji:
Wiek XIX - carskie czasy:
- Życie zesłańcze, życie kościelne
- Polacy o Syberii, Syberia o Polakach

Wiek XX - nowa rzeczywistoœć:
- Po 1917 roku - prześladowania i próby ratowania polskości i Polaków
- Poprzez dwa wieki - zesłańcy, potomkowie, historycy

Wystaw w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL: Widoki Irkucka i Syberii na starych fotografiach z przełomu XIX-XX wieku (nieznane fotografie ze zbiorów Biblioteki KUL)

27-29 listopada 2018, Konferencja: Medycyna Personalizowana: Genom - Środowisko - Człowiek - Zagrożenia


Współorganizatorzy:
- Oddział PAN w Lublinie - Komisja Nauk Medycznych Oddział PAN w Lublinie
- Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
- Zakład Genetyki Klinicznej UM w Lublinie
- Katedra Architekltury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PL w Lublinie

Planowane tematy sesji:
- Przestrzeń edukacyjna
- Medycyna Pracy
- Etyka i religia w przestrzeni osób niepełnosprawnych
- Profilaktyka nowotworów człowieka
- Komórki macierzyste w terapii celowanej
- Wady wrodzone człowieka
- Spektrum autyzmu - zagrożenia
- Media i niepełnosprawni
- Przestrzeń publiczna
- Choroby wektorowe
- Genetyka kliniczna, epigenetyka, medycyna genomowa


22 października 2018, 43 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Lublinie.


Miejsce obrad:
- sala seminaryjna Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2 w Lublinie

Program Sesji:
Część zamknięta - godz 10.30

 • Wybory Władz Oddziału PAN w Lublinie na kadencję 2019-2022
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia.

 • Część otwarta - godz. 11.00
 • Otwarcie Zgromadzenia, Prof. Tomasz Trojanowski, czł. rzecz. PAN, Prezes Oddziału PAN w Lublinie
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej Władz Oddziału na kadencję 2019-2022, Prof. Jan F. Żmudziński, czł. koresp. PAN
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2015-2018, Prof. Tomasz Trojanowski
 • Realizacja zadań bieżących Oddziału i plany na 2019 r., Prof. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, Wiceprezes Oddziału
 • Dyskusja
 • Referat: „Polska Akademia Nauk w przededniu reformy”, Prof. Stanisław J. Czuczwar, czł. koresp. PAN, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • Wolne wnioski


 • 21-22 listopada 2018, III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna - Ameryka Łacińska jako region w stosunkch międzynarodowych w XXI wieku


  Miejsce:
  Pałac Czartoryskich, siedziba Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2, Lublin
  Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, Lublin


  Współorganizatorzy:
  - Oddział PAN w Lublinie
  - Wydział Politologii UMCS, Lublin

  SZCZEGOŁY KONFERENCJI -https://www.umcs.pl/pl/conferencia-latinoamericanista-politologia.html

  17-19 wrzeœnia 2018, XII Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna: Gleba - Roślina - Klimat - 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate


  Miejsce:
  Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

  Współorganizatorzy:
  - Instytut Agrofizyki PAN
  - Oddział PAN w Lublinie
  - Fundacja Polskiej Akademi Nauk

  SZCZEGOŁY KONFERENCJI -http://www.ipan.lublin.pl/events/.html

  4-5 lipca 2018, Międzynarodowa konferencja: "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa MOTROL 2018".


  Miejsce obrad:
  Sala seminaryjna Oddziału PAN w Lublinie, Plac Litewski 2 w Lublinie

  Współorganizatorzy:
  - Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie
  - Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  - Lwowski Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina
  - Narodowy Uniwersytet Biologicznych Źródeł Energii i Wykorzystania Przyrody w Kijowie, Ukraina

  Problematyka obrad obejmuje badania poznawcze i stosowane, prace wdrożeniowe w grupach tematycznych:
  - Racjonalne gospodarowanie energią w rolnictwie i przemyśle rolno- spożywczym;
  - Dostosowanie silników , ciągników i samojezdnych maszyn do pracy w rolnictwie;
  - Monitorowanie i sterowanie pracą agregatów rolniczych i maszyn samojezdnych;
  - Symulacja procesów rolniczych;
  - Modelowanie procesów technologicznych i projektowanie elementów maszyn;
  - Eksploatacja maszyn przemysłu rolno-spożywczego.

  Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana w ramach współpracy Komisji Oddziału PAN z placówkami naukowymi na Ukrainie jest okazją do spotkania naukowców z Polski i Ukrainy i podjęcia tematów ważnych z obszaru motoryzacji i energetyki rolnictwa, zaprezentowania aktualnych wyników badań.

  6-7 czerwca 2018, Międzynarodowa konferencja: "Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej. Polska-Słowacja-Ukraina".


  Miejsce obrad:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW 114

  Współorganizatorzy:
  - Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie
  - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  - Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
  - Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Słowacja
  - Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego Spraw Wewnętrznych. Ukraina.

  PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF  05 czerwca 2018 - Jubileusz 20-lecia Oddziału PAN i 15-lecia Fundacji PAN  Miejsce uroczystości:
  Aula Instytutu Agrofizyki PAN im. B. Dobrzeńskiego, ul. Doświadczalna 4, Lublin

  Program obejmuje:
  10.00. - rejestracja gości
  10.10 - prezentację lubelskich jednostek Polskiej Akademii Nauk,
  10.30 - wystąpienia gości: wojewody lubelskiego, prezydenta miasta Lublin, marszałka województwa lubelskiego, przedstawiciela ministra,
  10.45 – 11.15 - referat okolicznościowy z okazji 100- lecia Niepodległości Polski nt. "Józef Piłsudski na Syberii", który wygłosi prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie.

  Uroczystość zgromadziła ponad 120 znakomitych gości reprezentujących środowisko naukowe Lubelszczyzny, lokalne władze wojewódzkie, miejskie i samorządowe. Akademię reprezentował prof. Stanisław J. Czuczwar wiceprezes PAN.

  Zdjęcia z przebiegu uroczystości:
  Prezydium: I. Samodulski – prezes Zarządu Fundacji PAN, prof., prof. T. Trojanowski – prezes Oddziału, J. Gliński i M. Truszczyński – wiceprezesi Oddziału, C. Sławiński – dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN


  Wywiad TVP z prezesem Oddziału PAN w Lublinie


  Wywiad TVP z prezesem Zarządu Fundacji PAN


  Uczestnicy uroczystości


  Uczestnicy uroczystości


  Uczestnicy uroczystości


  Uczestnicy uroczystości


  Wyróżnienie dla Oddziału od wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka


  Wyróżnienie dla Oddziału od prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka


  Medal z okazji 700-lecia Lublina dla Naczelnika Oddziału PAN w Lublinie mgr. inż. Marka Rozmusa od prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka


  Gratulacje dla prezesów Oddziału i Fundacji od przedstawicieli samorządu Arkadiusza Bratkowskiego i Krzysztofa Grabczuka


  Gratulacje dla prezesa Oddziału od rektorów Lubelskich
  (Od lewej: prof., prof. A. Samborski, S. Michałowski, T. Trojanowski, Z. Litwińczuk)  Wręczenie okazjonalnych monet dla prezesów Oddziału i Fundacji od zastępcy derektora NBP w Lublinie Tomasza Czekańskiego


  Gratulacje wiceprezesa PAN prof. S. J. Czuczwara od Władz Akademii dla prezesa Oddziału PAN w Lublinie


  Wystąpienie prof. E. Niebelskiego z okolicznościowym referatem nt. "Józef Piłsudski na Syberii"


  Zdjęcia wykonała firma:Pro2Dstudio  25 - 26 maja 2018, Ogólnopolska konferencja : KODEKS PRAWA KANONIOCZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW  Miejsce konferencji:
  25-26.05 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  PROGRAM KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF  15 - 16 maja 2018, Ogólnopolska konferencja : BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ZGLOBLIZOWANYM ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM  Miejsce konferencji:
  15.05 - Wydział Politologii UMCS, godzina 10.00
  16.05 - Centrum Transferu Wiedzy KUL
  PLAKAT KONFERENCJI -pełny artykuł (full article) - plik PDF  9 stycznia 2018, otwarty wykład z cyklu WSZECHNICA pt. "Medycyna i muzykant":


  W programie 4 referaty:
  - Genetyczne programowanie komórek macierzystych człowieka - dr n. med. Alicja Petniak, prof. UM Janusz Kocki; Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  - Pasożyty znane i nieznane - Dr n. farm. Przemysław Kołodziej, dr hab. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  - Innowacyjne metody stosowane w chirurgii naczyniowej - Dr n. med. Marcin Feldo, Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  - Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) – aplikacje kliniczne. Dr n. med. Karol Ruszel, prof. UM Jnausz Kocki, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Uroczystość uświetni koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

  Termin i miejsce:
  9.01.2018 r., godz. 11.00, Pałac Czartoryskich, Plac Liewski 2, Lublin

  23 listopada 2017, Odbędzie się 41. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, połączona z IV Ogólonopolską konferencją naukową "Innowacje w praktyce".  Organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
  INNOWACJE W PRAKTYCE połączonej z
  VI WYSTAWĄ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ URZĄDZEŃ BADAWCZO- POMIAROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGIIjest:


  Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,

  Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych


  Termin i miejsce konferencji:
  23-24.11.2017 r., Arena Lublin ul. Stadionowa 1

  PROGRAM KONFERENCJI- http://http://www.cine.edu.pl/warszt5/program_psd_2017.pdf

  Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi informacjami, znajdującymi się na stronie : -http://http://www.cine.edu.pl/pomiary5.html
  23-24 listopada 2017, Międzynarodowa konferencja: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej - Cyberspace as a new dimension of international space  Organizatorem konferencji jest:
  XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie
  Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie

  Termin i miejsce konferencji:
  23-24.11.2017 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii
   
   Siedziba oddziału : Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
   Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, e-mail: lublin@pan.pl
  webdesign emzab.pl